Brevkasse 800: Arv og skifteArv og skifte 

1. Når dødsfaldet er sket 6. Arveafkald
2. Valg af skifteform 7. Arveforskud og gaver
3. Arveret efter loven 8. Boafgift
4. Uskiftet bo 9. Andre spørgsmål
5. Testamenter  

 

1. Når dødsfaldet er sket

Hvordan kan jeg få oplyst årsagen til min brors pludselige død? Kan min urne blive begravet i min søsters have?
Hvem skal sørge for min fars begravelse? Hvem bestemmer, hvor begravelsen skal ske?
Hvordan kan jeg undgå at stifte gæld for at få mine forældre begravet? Hvem har ansvaret for boet fra dødsfaldet og frem til første møde i skifteretten?
Har bedemænd eneret på transport af lig? Hvordan sikrer jeg mig bedst mod at få en kristen begravelse?
Hvornår anses en fisker, der er faldet over bord, for død? Kan jeg blive begravet i indviet jord, når jeg ikke er medlem af Folkekirken?
Må afdødes søskende holde auktion over indboet umiddelbart efter begravelsen? Får jeg automatisk besked fra skifteretten, når min far går bort?
Min mosters død er mørkelagt Kan skifteretten spore et bortadopteret barn?
Fælles bankkonto ved død Skal boet skiftes i Danmark eller i England?
Er gravstedet billigere for Folkekirkens medlemmer? Skal vi betale vor onkels begravelse?
Kan min aske blive spredt ud over havet? Må enke sælge bil inden der er udstedt skifteretsattest?
Er min mors køb af andelsbolig bindende ved død inden indflytning? Kan vi opsige min afdøde fasters lejemål med 1 måneds varsel?

2. Valg af skifteform

Er kommunens krav om tilbagebetaling af pension bortfaldet som for sent anmeldt?
Kan en bobestyrer lade boets ejendomme vurdere, når arvingerne ikke ønsker dette?

Kan vi få dispensation fra 12 måneders-fristen ved privat skifte, når boets ejendom ikke kan sælges?

Hæfter jeg for min afdøde mors varmeregning? Hvordan afsluttes et dødsbo, når afdøde havde kautioneret over for en bank?
Bør min søster sidde i uskiftet bo? Får min moster hele boet efter min mormor - blot fordi hun har sørget for begravelsen?
Privat skifte Offentligt skifte
Klage over bobestyrer Hvilken skifteform skal vi vælge?
Skal livsforsikring, der dækker kreditforeningslån, tælles med ved et ægtefælleudlæg? Hæfter mine arvinger for min gæld?

3. Arveret efter loven

Har et barn, som blev bortadopteret i 1969, bevaret arveretten efter mig? Hvordan skal arven efter min hustrus broder fordeles, når han har en halvsøster?
Bortfalder vores indbyrdes arveret, når vi har ansøgt om separation, men fortsat bor sammen? Har jeg arveret efter min stedmor, som har arvet 15/16 af boet efter min far?
Har min hustru arveret efter min mor? Hvem har arveret efter min barnløse halvbror?
Har min mor ret til arv efter min afdødes fars morbror? Hvordan fordeles arven mellem mine 4 helsøskende og 2 halvsøskende?
Hvor meget arver jeg efter min afdøde halvbror? Har min far arveret efter mig, når vi kun har haft sporadisk kontakt?
Har et ufødt barn arveret? Stiger min arv, hvis jeg bliver medejer af min mands ejerlejlighed?
Har vi bevaret den indbyrdes arveret i separationstiden? Har vi arveret efter vores ikke biologiske farfar?
Skal vore to fællesbørn arve 1/4 af fællesformuen på 680.000 kr.? Får plejebørn arveret efter 5 år i pleje?
Har barn født i 1957 arveret efter mig, når vi er to, der har betalt børnebidrag? Har jeg arveret efter min afdøde mors farbror?
Hvordan fordeles arven efter min svigermor, som har 3 særbørn og 1 fællesbarn? Arver jeg efter min fars moster?
Hvordan fordeles arven efter min mor og min stedfar? Har jeg arveret efter min biologiske moder, når jeg er bortadopteret i 1954?
Hvem arver min velhavende søn, hvis vi styrter ned med samme fly? Er det korrekt, at min søster og jeg intet arver efter vores afdøde fader?
Har jeg arveret efter min farmor, når min far er død? Hvordan fordeles arven efter min mormor, når min morbror har adopteret min lillebror?
Bortfalder arveretten mellem ægtefæller, når samlivet har været ophævet i over 4 år? Kan jeg undgå, at min kommende hustru arver mig?
Arver en enke sin svigerfar? Er tvangsarven en sikker arv?
Arv efter barnløs dame Har jeg arveret efter min mor, som er død i Sverige?
Hvordan deles arven efter hustru med særbarn? Hvordan skal arven efter min far deles?
Har min ugifte mor ret til arv efter min far? Har jeg arveret efter min far efter norsk eller dansk ret?
Har min far arveret efter min mor efter 25 års separation? Arver min afdøde brors datter efter mine forældre?
Har jeg arveret efter min far? Har særbørn udtagelsesret til ting med affektionsværdi?
Har jeg arveret efter min afdøde mors onkel? Har min bortadopterede fætter arveret efter min mormor?
Hvordan fordeles arven efter min kones faster? Hvordan fordeles arven efter min mands farmor?
Hvordan deles uskiftet bo med adoptivbarn og særbarn? Har jeg arveret efter min stedfar?
Har svigersøn arveret? Har datter, som er bortadopteret i 1946, arveret efter sin moder?
Arver min fars nye hustru, når der er fuldstændigt særeje? Har mine 2 bortadopterede børn arveret efter mig?
Har min mor arveret efter min morfar? Har jeg arveret efter min adoptivfaders søster?
Hvordan fordeles arven efter min afdøde søster? Kan min far gøre mig arveløs?

4. Uskiftet bo

   
Hvordan tinglyser jeg min mors skifteretsattest digitalt - forud for overdragelse af sommerhus? Hvordan får jeg dokumentation for, at jeg ikke længere sidder i uskiftet bo, efter at sønnerne har givet arveafkald?
Hvem får arven, når en arving dør, inden arven er udbetalt? Er et forhåndssamtykke til uskiftet bo bindende?
Har vores bankrådgiver ret i, at man ikke kan sidde i uskiftet bo med mindreårige fællesbørn? Kan enke holde arv efter søster uden for det uskiftede bo?
Må man flytte til Spanien, når man sidder i uskiftet bo? Skal der beregnes arv til hustruen, hvis hun begærer et uskiftet bo skiftet, og dør inden skiftet er afsluttet?
Skal min stedfar skifte det uskiftede bo, hvis han sælger huset? Indgår min arv i et uskiftet bo?
Hvor meget kunne min bedstemor testamentere til os børnebørn? Skal der skødes om på huset, for at min mor senere kan sælge det?
Deling af uskiftet bo med 3 halvsøskende Kan uskiftet bo afskæres ved testamente?
Deling af uskiftet bo Hvordan deles et uskiftet bo fra 1938?
Min farfar har brugt hele arven Uskiftet bo og nyt ægteskab
Er det klogt som særbarn at samtykke til uskiftet bo? Er der formkrav til forhåndssamtykke til uskiftet bo?
Må min fraskilte far gifte sig igen uden at skifte? Bør jeg give skifteafkald?
Deling af uskiftet bo med bortadopteret halvsøster Hæfter jeg for min afdøde mands skibsanparter?
Har min kone arveret efter sin stedfar? Kan gaver fra min mor til min søster omstødes?
Kan enke sidde i uskiftet bo med afdød søns særbarn? Skal skifteretsattesten tinglyses?

5. Testamenter

Kan en bestemmelse om successionsrækkefølge angribes af retten til suppleringsarv? Hvordan får vi en genpart af notartestamente, som vi oprettede for mange år siden?
Kan man i et testamente gøre arvinger til legatarer? Kan min søn gøre sin hustru arveløs?
Er min svigerfars testamente fra 1961 forældet eller bortfaldet, når han senere har giftet sig og fået børn? Kan vi lade en del af arven efter min onkel tilfalde sportsklubben?
Kan mine forældre bestemme i deres testamente, at min søster skal være bobestyrer? Hvor meget udgør min mands tvangsarv, når jeg har 3 særbørn?
Hvordan sikrer jeg min børn arveret til min feriebolig i Tyrkiet? Kan jeg ændre testamente, som jeg oprettede i 1998 sammen med min nu afdøde ægtefælle?
Er det muligt at sikre en ligelig fordeling af arven til vore 4 særbørn? Kan en enke, der sidder i uskiftet bo, ved testamente bestemme, at børnenes arv skal være særeje?
Bortfalder et legat, hvis legataren ikke overlever testator? Hvordan sikrer vi hinanden bedst muligt ved død, når vi hver især har et særbarn?
Hvordan kan jeg sikres bedst muligt ved død, når min kone har et særbarn? Kan jeg ved testamente indsætte en værge for arven til min søn?
Er testamentarisk begunstigelse af vor svigerdatter bortfaldet, efter at hun er blevet skilt fra vor søn? Kan man skrive testamente uden at ægtefællen behøver at få det at vide?
Kan der oprettes testamente for min handicappede datter, så hendes far gøres arveløs? Kan min søster, der er under samværgemål, oprette testamente?
Hvordan skal henvisning til formløse indbofordelingslister fortolkes? Kan man gøre en arv betinget af, at arvingen ikke lader sig klippe eller lader sig skille?
Kan børn gøres arveløse ved testamente? Hvordan finder vi vor fars testamente?
Bortfalder gensidigt testamente ved separation? Hvordan sikrer jeg min hustru, hvis jeg dør først?
Er testamente oprettet i Danmark gyldigt i Frankrig? Kan en ægtefælle énsidigt ændre et fælles testamente?
Bør vi ændre eksekutorklausul i vort testamente? Hvem skal have afkastet af et obligationslegat?
Hvem får arven, hvis arvingen dør før arvelader? Hvordan kan jeg begrænse min datters arv?
Hvordan tilbagekalder vi et gensidigt notartestamente? Er et "hjemmelavet" testamente gyldigt?

6. Arveafkald

Gælder min søsters afkald på arv efter vore forældre også  arve efter vor morbror? Kan min søster, der er på kontanthjælp, give arveafkald?
Er mit arveafkald annulleret ? Kan vor forgældede søn gøres arveløs?
Forøges min farmors testationskompetence, hvis min far og min farbror giver blanke arveafkald? Kan jeg tilbagekalde mit arveafkald?

7. Arveforskud og gaver

Skal gaver til en af tre søskende senere modregnes i arven? Hvordan skal arven beregnes, når der er givet et for stort arveforskud?
Årlig gave i form af gavepantebrev Kan fællesbarn begunstiges via et gavepantebrev?
Skal der betales dansk gaveafgift af arveforskud fra USA? Må vore ægtefæller få afgiftsfri gaver fra vores mormor?

8. Boafgift

Kan en ejendom arveudlægges til ejendomsværdien minus 15%, når der foreligger en højere mæglervurdering? Kan udgifter til arveudlægsskøde fratrækkes i boet ved boafgiftsberegningen?
Stiger boafgiften, hvis to børn skævdeler dødsboet med 2/3 og 1/3? Skal jeg betale tillægsboafgift, hvis jeg arver min afdøde mands forældre?
Skal der betales boafgift af kapitalpension, der udbetales til afdødes to børn? Kan udgifterne til flytning af afdødes indbo fratrækkes som en boudgift?
Kan min søns papdatter betragtes som hans plejebarn ved beregning af boafgift? Kan uudnyttet bofradrag ved skifte med særbarn anvendes ved senere skifte af uskiftet bo?
Min svigerdatter er enke - må jeg give hende 40.000 kr.? Skal min afdøde mands søn betale tillægsboafgift af arv efter mig?
Skal min bortadopterede søns datter betale tillægsboafgift? Er min fars fraseparerede hustru fortsat begunstiget på hans livsforsikringer?
Kan min onkel oprette et afgiftsbesparende testamente? Hvad udgør arveafgiften af 150.000 kr.?
Hvordan beregnes boafgiften af vederlag for arveafkald fra særbarn? Er boafgiften beregnet korrekt med dobbelt bundfradrag?
Skal jeg betale dansk eller tysk arveafgift? Solidarisk hæftelse for søsters arveafgift
Skal vi betale boafgift af 200.000 kr. i England? Hvad skal der betales i boafgift i boet efter min stedfar?
Falder arveafgiften væk senere på året? Hvad udgør boafgift af livsforsikring på 100.000 kr?
Skal der betales dansk boafgift af arv fra USA? Til hvilken værdi ansættes afdødes indbo?
Skal min mor betale boafgift, hvis hun gifter sig? Hvor meget skal min søster i England betale i afgift af arv efter vor faster i Danmark?

9. Andre spørgsmål

Indgår mine kapital- og ratepensioner ved beregningen af arv til min mands særbørn? Skal ratepension deles lige mellem 3 søskende, når arven ikke skal ligedeles?
Er det korrekt, at hele PFA-pensionen efter min afdøde mor er udbetalt til min stedfar? Kan den ene af 4 ejere modsætte sig et salg af et arvet sommerhus?
Må min afdøde fars bank modregne 25.000 kr., som er indgået i løn og feriepenge efter dødsfaldet? Kan jeg indsætte min ekshustrus særbarn som begunstiget på min ratepension?
Kan der ske omstødelse af gaveoverdragelse af et kolonihavehus kort før død? Kan arvingerne indtræde i og dermed udskyde skatten på børsnoterede aktier?
Kan jeg opsige min afdøde fars lejemål med forkortet varsel? Er der grund til at båndlægge arv til umyndig arving efter fraskilt?
Kan et skattefrit dødsbo få refunderet tilbageholdt udbytteskat? Hvilke beløb udbetales direkte til afdødes ægtefælle uden om et insolvent bo?
Hvem arver mors afsyrede slagbænk? Kan familien forbyde andre at anbringe blomster på et gravsted?
Er dødsboet efter min mor skattepligtigt? Hvad betyder det, at et engelsk dødsbo behandles ifølge et "grant of probate"?
Skal min stedmoders indekskontrakter deles? Skal længstlevendes kapitalpension deles?'
Beskatning af dødsbo Kan jeg købe hus for min endnu ikke udbetalte arv?
Udlæg i arv?
Refusion af rimelige begravelsesudgifter i bobestyrerbo? Er krav på 2 måneders husleje anmeldt for sent?
Skal vi kræve afsluttende ansættelse for mellemperioden? Kan et privatskiftet dødsbo sælge ejendom uden ansvar?
Kan en australsk statsborger arve et hus i Danmark? Hvor lang tid skal man være gift, for at ægtefællen kan få ægtefællepension efter en tjenestemand?