Hvordan sikrer jeg min børn arveret til min feriebolig i Tyrkiet?

Jeg har som som så mange andre købt bolig i udlandet - Tyrkiet. 

Jeg er 60+, fraskilt og har 2 sønner. 

Jeg vil gerne vide, hvordan de kan sikres retten til denne bolig ved dødsfald. 

Endvidere vil der være et indestående på en bankbog i en bank i Tyrkiet til dækning af løbende udgifter. Denne bog skal de ligeledes have adgang til ved dødsfald.

Jeg har ladet mig fortælle, at jeg ved at lave en fuldmagt til sønnerne kan sikre dem adgang til bankbogen via det danske konsulat i Alanya, er dette korrekt og skal der laves noget lign. m.h.t. boligen?

Jeg har modtaget skøde. Hvordan bliver sådanne papirer i givet fald retsgyldige. 

Jeg har ikke lavet testamente, hvilket jeg måske vil gøre, da jeg alene ønsker at tilgodese mine sønner og børnebørn, og ikke mine svigerbørn i tilfælde af sønners bortgang.

Svar:

Jeg er dansk advokat med tyrkisk baggrund.

Det er sådan med tyrkiske forhold, at det er lidt vanskelig at komme igennem, dels på grund af lidt mere formalia og dels pga. en anden måde at behandle tingene på.

I Tyrkiet skal fx aftaler om retshandler, fuldmagter og testamenter mv. indgås hos en Notar.

Dette gør tingene lidt vanskeligere, idet du som borger ikke uden videre - som vi gør i Danmark - kan give fuldmagt til dine børn til, at de kan disponere over en bankkonto. En fuldmagt fra dig til dine børn skal gives hos notaren. Det kan gives her i Danmark på dit lokale dommerkontor eller hos en Notar i Tyrkiet.

I Tyrkiet skal en fuldmagt afgivet hos Notaren tilbagekaldes på samme måde, hos Notaren.

Hvis dit spørgsmål skal forstås på den måde, at dine børn ved en fuldmagt fra dig skal kunne disponere over din bankkonto efter din død, må jeg svare, at det ikke kan lade sig gøre. De kan disponere med en fuldmagt i dit levende live, men ikke efter din død. En fuldmagt vil efter min opfattelse bortfalde ved fuldmagtgivers død.

Når det gælder fast ejendom i Tyrkiet gælder de tyrkiske regler om selve skiftet og ændringer efter ejerens død.

Med hensyn til arven og dens fordeling gælder arveladers bopælslands arveregler.

Dette vil betyde, at arven efter dig vil blive fordelt til dine arvinger efter de danske regler, men ejendommen vil blive behandlet efter tyrkiske regler, da en afdød ikke kan eje en ejendom længere.

Der er i den tyrkiske tinglysningslov bestemmelser om, at en ejendom ved skifte efter afdøde kan overdrages til arvingerne. Dette vil i givet fald ske efter afdødes bopælslands regler for så vidt angår deling af arven.

Ved denne overdragelse vil der gælde samme betingelser, som der nu gælder ved danskeres køb af fast ejendom i Tyrkiet. Der gælder fx et gensidighedsprincip og der stilles krav om opholdstilladelse på 6 måneder til den, der skal købe en fast ejendom. Hvis dine børn til den tid opfylder disse - eller evt. ændrede – betingelser, kan de overtage ejendommen. Det er et større arbejde med en række ekspeditioner på offentlige kontorer og besøg hos Notaren. Det vil formentlig gøre det nødvendigt, at dine børn engagerer en lokal advokat til at gennemføre ekspeditionerne.

Hvad angår dit spørgsmål om dine sønners arveret efter dig, vil jeg anbefale dig at oprette testamente. Der er flere løsninger til, hvad et sådant testamente kan indeholde for at tilgodese dine ønsker, men det er min umiddelbare opfattelse, at testamentet skal bestemme, at dine sønners arv efter dig skal være fuldstændigt særeje. Således vil arven nemlig ikke skulle deles med svigerdøtre, hverken ved dine sønners skilsmisse eller død.  Dine svigerdøtre vil dog have ret til at få arv efter dine sønner - også af dine sønners fuldstændige særeje.

Med venlig hilsen

Kadir Erdogmus

Advokat

Advokaterne Hestetorvet

Hestetorvet 7, 1.

4000 Roskilde

Tlf.:    +45 46 35 07 70

Fax:   +45 46 32 00 81

Mobil: +45 29 72 39 98