Hvor lang tid skal man være gift, for at ægtefællen kan få ægtefællepension efter en tjenestemand?

Hvor lang tid skal man være gift, for at hustruen har ret til at få enkepension ? (Jeg er tjenestemand)

Svar:

Din hustru har ret til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået,

     1) før du er fyldt 65 år, og
     2) før du er afskediget med ret til egenpension, og
     3) mindst 3 måneder før dødsfaldet.

3-måneders-reglen gælder dog ikke, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

Finansministeren kan i særlige tilfælde efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at ægtefællen efter en tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, uanset at betingelserne ikke er opfyldt, hvis ægtefællerne tidligere har været gift med hinanden.

Såfremt den afdøde ægtefælles alder efter fradrag af det antal år, ægteskabet har varet, overstiger den længstlevende ægtefælles alder ved førstafdødes død med mere end 10 år, nedsættes ægtefællepensionen med 2 pct. for hvert år, forskellen overstiger 10 år.

Hvis du f. eks. dør som 70-årig, vil din hustru få fuld enkepension, selv om ægteskabet kun har varet f. eks. 3 år, forudsat at hun ved dødsfaldet er fyldt 57 år. Er hun kun fyldt 47 år, nedsættes enkepensionen med 20%.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg