Hvem skal have afkastet af et obligationslegat?

M hensidder i uskiftet bo efter sin afdøde hustru. M afgår ved døden den 27.11.1996 og efterlader sig 3 fælles børn, som herefter benævnes B, C og D.

M har lavet notar testamente til B udformet således:

"Underskrevne A, der er myndig og rådig over mit bo, og som ikke tidligere har oprettet testamente, opretter hermed følgende testamente, idet bemærkes, at jeg hensidder i uskiftet bo efter min i 1967 afdøde ægtefælle. Ved min død er det mit ønske, at min datter B forlods af mit bo skal have udlagt samtlige præmieobligationer, som jeg har i depot i pengeinstitut og som fremgår af vedhæftede fortegnelse over præmieobligationerne. Når B forlods har udtaget nævnte præmieobligationer skal mit resterende bo deles mellem mine arvinger efter arvelovens regler".

Afkast fra udtrækning af præmieobligationer i januar 1997 er hævet og indsat på boets konto i pengeinstitut.

B påberåber sig, at være legatar og kræver derfor afkastet udbetalt.

Præmieobligationerne har B fået a-conto udleveret den 14. juni 1997, fordi B mener de skulle udleveres straks efter dødsfaldet den 27. november 1996.

B mener også afkastet tilhører hende, selv om der i testamentet ikke er angivet, hvem afkast fra dødstidspunkt til udleveringstidspunkt tilhører.

Kan De oplyse os om, hvem afkastet tilhører?

Svar:

I bogen Arveret, 2. udg., 1991 side 228 antager Peter Vesterdorf, at der gælder en udfyldningsregel om, at renter og afkast af andre legater end sumlegater tilkommer legataren fra dødsdagen.

Legatet vedr. præmieobligationer må falde ind under denne udfyldningsregel, således at afkastet tilkommer B fra dødsdagen.

Konkret fortolkning kan føre til et andet resultat, men jeg har svært ved at se, hvad der skulle give grundlag for at fravige udfyldningsreglen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg