Skal boet skiftes i Danmark eller i England?

Risikerer en dansk statsborger, der har opholdt sig i England i 16 år som resident, og uden at eje værdier af betydning i England, men med en formue i Luxembourg, at hans bo skal skiftes i England i stedet for i Danmark, selvom han har livsarvinger i Danmark?

Svar

Svaret er JA!

Ifølge § 2, stk. 1 i dødsboskifteloven, der trådte i kraft d. 01.01.1997, skal et dødsbo behandles i den retskreds, hvor afdøde havde hjemting, jf. retsplejelovens §§ 235 og 236. Skifte af uskiftet bo, mens en efterlevende ægtefælle er i live, sker ved den efterlevendes hjemting.

Da den pågældende ikke har bopæl eller på anden måde hjemting i Danmark, er en dansk skifteret ikke kompetent til at behandle dødsboet, selv om arvingerne bor i Danmark. Der findes dog en mulighed for, at boet kan behandles i Danmark alligevel i henhold til reglen om henvisningsboer i dødsboskiftelovens § 2, stk. 2, som lyder således:

Stk. 2. Havde afdøde ikke hjemting her i landet, kan justitsministeren henvise boet eller en del af dette til en dansk skifteret, såfremt
1) afdøde havde dansk indfødsret eller anden særlig tilknytning til Danmark og efterlader sig aktiver, der ikke inddrages under en bobehandling i udlandet, eller
2) afdøde efterlader sig aktiver i Danmark, der ikke inddrages under en bobehandling i udlandet.


Henvises boet eller en del heraf til behandling her i landet, skal der svares dansk boafgift og dansk dødsboskat af den del af afdødes formue, som er omfattet af skiftet her i landet.

Prøv at undersøge de aktuelle satser for boafgift i England. Jeg har læst, at der for personer med domicil i England, hvilket er noget andet og mere end residence, er et bundfradrag på 150.000 £ og en boafgift på 40% af resten, selv for livsarvinger. Jeg ved ikke, hvad der gælder for personer med residence i England.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg