Brevkasse: 960 Ansættelsesforhold

Ansættelsesvilkår

Fagforeninger

Ferie

Opsigelse fra den ansattes side

Bortvisning og opsigelse fra arbejdsgiverens side

Fratrædelsesgodtgørelse

Konkurrence- og kundeklausuler

Orlov

Andet


Ansættelsesvilkår

Har vi ret til 5 minutters pause hver time? Mister man som funktionær retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis man kontraopsiger?
Har jeg ret til at få skærmbriller betalt af min arbejdsgiver? Må en arbejdsgiver hindre medarbejdernes internetadgang?
Kan jeg som funktionær opsiges med 1 måneds varsel efter 9 måneders ansættelse? Har jeg krav på en lønforhandling hvert år?
Skal en ansættelseskontrakt være skrevet på dansk? Kan min arbejdsgiver tvinge mig til at få en elektronisk lønseddel?
Hvordan aflønnes provisionslønnet funktionær under sygdom? Er der regler for, hvor mange sygefraværsdage man må have?
Må arbejdsgiver undlade at give julegave til opsagt medarbejder? Kan man som funktionær kræve betalt frokost?
Kan min arbejdstid nedsættes fra 37 til 30 timer med 2 måneders varsel? Kan jeg pålægges overarbejde i opsigelsesperioden?
Har jeg pligt til at tage overarbejde? Har man som funktionær ret til en flyttedag om året?
Kan en funktionær kræve betalte fridage i forbindelse med frivillig sterilisation? Kan arbejdsgiver fjerne vores pensionsordning?
Kan jeg tvinges til at deltage i en medarbejderudviklingssamtale? Hvor mange gange kan min vikaransættelse forlænges?
Kan min mand kræve, at hans arbejdsgiver betaler for skærmbriller? Lige løn for lige arbejde?
Skal vi have nye ansættelseskontrakter, når virksomheden får ny ejer? Er d. 24. og d. 31. december fridage?
Har jeg pligt til at arbejde om  lørdagen? Kan min arbejdsgiver og SID forbyde mig at tage et bijob?
Gælder 120-dages-reglen ved graviditetsbetinget sygdom? Har min arbejdsgiver krav på at få oplyst, hvad jeg fejler?
Kan en straffeattest, som i ansættelsesperioden bliver "uren", føre til lovlig afskedigelse? Hvor længe har man ret til løn under sygdom?
Kan jeg nægtes ansættelse på grund af registrering i RKI? Må funktionær gå til læge i arbejdstiden med fuld løn?
Kan min arbejdsgiver kræve lægeerklæring, når jeg melder mig syg? Kan min arbejdsgiver forhøje mit personlige pensionsbidrag til PFA?
Er der en grænse for, hvor længe man kan være midlertidigt ansat? Kan jeg kræve at få min løn udbetalt inden månedens udgang?
Han man ret til betalt frihed ved bryllup, begravelse m.v? Har jeg pligt til at være medlem af personaleforening/gavekasse?
Får man sin gamle anciennitet ved genansættelse som funktionær? Har en arbejdsgiver ret til at få oplyst, hvad en ansat fejler?
Kan min kæreste beholde firmabilen under barsel? Kan jeg i henhold til funktionærloven kræve årlig lønregulering?
Har man som bloddonor ret til betalt frihed? Hvordan er jeg stillet, når jeg er ansat som sælger uden ansættelsesaftale?
Kan jeg kun kræve 2 ugers løn under barsel? Ansættelsesforhold for kontorelever
Må arbejdsgiver lægge fotos af de ansatte på intranet? Hæfter en kantineassistent for kassemangel?
Er der normer for afspadsering af overarbejde? Skal jeg selv betale for private telefonsamtaler, når jeg har fri telefon?
Har en funktionær et ubetinget krav på passende forskud på rejseudgifter? Har jeg pligt til at arbejde for et konkursbo?
Må en arbejdsgiver spørge en kvindelig ansøger, om hun er gravid? Har jeg krav på et ansættelsesbevis?
Har jeg ret til fædreorlov? Kan jeg selv bestemme tidspunktet for fædreorlov inden for de første 14 uger efter mit barns fødsel?
Har jeg krav på bonus på 8%, når jeg var ikke længere var ansat i firmaet ved årets udgang? Kan virksomhedens nye ejere kræve ændringer i mine ansættelsesvilkår?
Har en samværsfar ret til omsorgsdage og barnets første sygedag? Bør jeg gå med til en voldgiftsklausul i min ansættelseskontrakt?
Kan lønforskud og personalelån modregnes i mit krav på løn og feriepenge? Har jeg ret til feriefridage og omsorgsdage?
Har jeg ret til løn under barsel? Kan min arbejdsgiver oprette lønkonto i anden bank?
Kan deltidsansat få løn under sygdom? Hvordan er reglerne for ung pige i huset?
Har jeg krav på en mindsteløn? Er jeg omfattet af funktionærloven i kraft af overarbejde?
Må en funktionær påtage sig et bi-job? Kan min chef ændre min arbejdstid fra om formiddagen til om eftermiddagen?
Kan hjemmearbejde være omfattet af funktionærloven? Magtmisbrug på arbejdspladser?
Kan min kones afspadseringstimer kræves udbetalt kontant? Skal fratrådte medarbejdere have andel i gratiale?
Skal jeg oplyse om min sygdom i ansættelsessamtale? Må jeg drive selvstændigt firma som bibeskæftigelse?
Må min arbejdsgiver registrere mine telefonsamtaler? Har en funktionær ret til frihed til jobsøgning?
Sygedagpenge eller løn under sygdom? Kan en funktionærs ansættelse tidsbegrænses?
Kan arbejdsgiver kræve overarbejde afspadseret? Hvem har ret til børnefamiliefridage?

Fagforeninger

Må SID opkræve kontingent gennem min arbejdsgiver?
Har vi pligt til at melde os ind i HK på grund af eksklusivaftale? Kan jeg nøjes med at være medlem af A-kassen?
Har jeg pligt til at være medlem af en faglig klub på min arbejdsplads? Kan min fagforening nægte at anerkende min udmeldelse?

Ferie

Kan jeg pålægges at afholde min ferie i fritstillingsperioden, når jeg er syg? Hvad sker der med mine feriepenge, hvis jeg er syg, indtil jeg går på pension om to måneder?
Hvordan beregnes min månedsløn, når jeg har holdt 11 dages ferie, som jeg selv skal betale? Har min kæreste ret til fuld løn under ferie i 2006?
Har jeg ret til løn under ferie, når jeg blev ansat d. 01.08. sidste år? Hvornår forældes mit krav på feriepenge optjent i 2003?
Optjener man ret til ferie under børnepasningsorlov uden løn? Har jeg ret til mine feriepenge, når jeg på grund af sygdom har været afskåret fra at holde min ferie?
Hvordan skal jeg få inddrevet mine feriepenge? Er jeg tvunget til at holde ferie under fritstilling?
Kan arbejdsgiver kræve, at ferien afholdes i opsigelsesperioden? Bliver prøvetiden forlænget, når der afholdes ferie i prøvetiden?
Kan man tage på ferie, når man er sygemeldt? Må arbejdsgiver inddrage planlagt ferie?
Har jeg ret til kompensation, når min løn i 2002  var højere end min løn under ferie i 2003? Hvordan kan min søn få sine feriepenge?
Har en lønmodtager pligt til at holde ferie? Kan jeg få mine feriepenge udbetalt, når jeg tager 1 års barselsorlov?
Har jeg ikke ret til ferie med løn i det første ansættelsesår? Skal min løn under ferie opgøres på basis af lønnen i optjeningsåret eller afholdelsesåret?
Er det korrekt, at jeg ikke får feriegodtgørelse af min løn under ferie? Kan jeg kræve feriepenge af min optjente provision?
Har jeg ret til feriedagpenge under barselsorlov? Er jeg berettiget til feriepenge i 2001?
Kan jeg beordres på arbejde i min ferie? Kan jeg ansætte en studerende på deltid uden feriepenge?
Kan jeg tvinges til at holde ferie d. 24. og d. 31. december? Er mit krav på 1%-ferietillæg forældet?
Har man pligt til at holde 3 ugers sommerferie i sammenhæng? Kan jeg kræve feriepenge af min fratrædelsesgodtgørelse?
Har jeg krav på at kunne holde 14 dages vinterferie? Skal man være medlem af A-kasse for at få udbetalt feriedagpenge?
Har jeg krav på feriepenge af løn under praktikophold? Kan ferien kræves afholdt i opsigelsesperioden?
Kan jeg få mine feriepenge udbetalt uden at afholde ferie? Har jeg som fotomodel ret til feriepenge?
Kan min arbejdsgiver fastsætte tvungne feriedage? Har jeg ret til løn i juleferien?
Snydt for feriepenge? Har jeg pligt til at holde ferie?
Kan min arbejdsgiver tvinge mig til at holde ferie i min sygdomsperiode? Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie i opsigelsesperioden?
Skal min restferie afholdes i fritstillingsperioden? Skal ferien afholdes i opsigelsesperioden?
Kan jeg kræve feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn? Kan jeg kræve min løn udbetalt kontant?

Opsigelse fra den ansattes side

Må man fyre en syg medarbejder? Kan jeg kontraopsige, når jeg er blevet opsagt?
Hvordan beregnes ancienniteten, når ansættelsesforholdet har været afbrudt? Kan jeg opsige en aftale om gensidigt forlænget opsigelsesvarsel?
Har jeg pligt til at arbejde i opsigelsesperioden? Kan jeg opsiges som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem?
Kan man blive fyret under barsel? Hvad er konsekvenserne af, at jeg skal stå til rådighed i opsigelsesperioden?
Kan jeg sige op uden varsel i prøveperioden? Skal opsigelse i prøvetiden være skriftlig?
Skal jeg betale erstatning, hvis jeg som funktionær undlader at tiltræde stillingen? Kan jeg sige op til d. 15.?
Hvad sker der, hvis jeg siger min stilling op uden varsel? Hvad skal der stå i en opsigelse fra en funktionær?

Opsigelse og ophævelse fra arbejdsgiverens side

Har en mandlig funktionær, som bortvises under forældreorlov, krav på særlig godtgørelse?

Er opsigelse af funktionær ugyldig?
Hvad vil det sige, at en opsagt funktionær er suspenderet? Får jeg fuld løn, hvis jeg starter som selvstændig i fritstillingsperioden?
Kan jeg miste min elevplads, hvis jeg bliver gravid? Må en funktionær opsiges under sygdom?
Jeg blev fyret, mens jeg var på ferie!

Kan jeg beholde firmabilen i opsigelsesperioden?

Kan man blive fyret på grund af registrering i RKI? Skal opsigelse i prøvetiden være skriftlig?
Må jeg starte selvstændig virksomhed i fritstillingsperioden? Kan vi fyre en medarbejder, som har meldt sig syg på grund af stress?
Kan man blive fyret uden begrundelse? Gælder funktionærlovens opsigelsesvarsler for en vikar, der har været ansat i over 2 år?
Hvilken betydning har en skriftlig advarsel fra arbejdsgiveren? Kan en gravid funktionær blive afskediget på grund af nedskæringer?
Er jeg bortvist med rette? Kan jeg tage nyt job, hvis jeg fritstilles?
Kan jeg afskediges på grund af graviditet? Søgnehelligdagsbetaling ved fyring
Skal en opsigelse ske før kl. 12.00? Kan jeg fyres på grund af spirituskørsel?
Freelance-arbejde i fritstillingsperioden? Opsigelse i prøveperioden
Kan jeg opsiges på grund af rygning? Er fyring på grund af samarbejdsproblemer gyldig?
Kan jeg sige op uden varsel i prøveperioden? Kan jeg kræve erstatning for usaglig afskedigelse efter 10 måneders ansættelse?

Fratrædelsesgodtgørelse

Kan man kræve fratrædelsesgodtgørelse, hvis man selv siger op efter mere end 18 års ansættelse?
Har jeg som rengøringsassistent på deltid i 16 år krav på fratrædelsesgodtgørelse? Kan en funktionær kræve fratrædelsesgodtgørelse efter 14 års ansættelse, når forretningen har skiftet ejer?
Har man krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis man finder nyt job inden opsigelsesperiodens udløb? Har jeg krav på fratrædelsesgodtgørelse efter 23 års ansættelse som bogholder?
Hvad kan jeg få i fratrædelsesgodtgørelse efter 26 års ansættelse? Kan jeg kræve pensionsbidrag af fratrædelsesgodtgørelse?
Kan en 67-årig funktionær få fratrædelsesgodtgørelse? Kan jeg kræve feriepenge af min fratrædelsesgodtgørelse?

Konkurrence- og kundeklausuler

Kan arbejdsgiveren opsige kundeklausulen?
Gælder min konkurrenceklausul, når jeg er blevet fyret efter 1,5 måneds ansættelse? Er der en kundeklausul i prøvetiden?
Gælder konkurrenceklausul, når jeg er blevet sagt op? Er min konkurrenceklausul gyldig?

Orlov

Har jeg ret til 6 måneders orlov uden løn efter 15 års ansættelse?
Hvor lang tid før fødslen kan jeg gå på barselsorlov? Hvor mange ugers orlov har man ret til som fader? 
Har jeg ret til barselsorlov, når jeg ikke er barnets far? Kan min veninde få både løn og dagpenge under barselsorlov?
Kan jeg tage orlov? Hvad er fædreorlov?

Andet

Er en aldersgrænse på 60 år for bestyrelsesmedlemmer gyldig?
Har jeg pligt til at arbejde palmesøndag, når dette er i strid med lukkeloven? Skal der betales løn under akutte lægebesøg?

Har man pligt til at oplyse om en psykisk lidelse under en ansættelsessamtale?

Har man pligt til at oplyse sin arbejdsgiver om sygdom i en fritstillingsperiode?
Kan jeg kræve godtgørelse for 380 km kørsel til jobsamtale? Kan jeg få fuld løn i 3 måneder under fritstilling, hvis jeg får nyt arbejde?
Kan arbejdsgivere frasortere medarbejdere, der lider af en kronisk sygdom? Hvordan får jeg min arbejdsgiver erklæret konkurs?
Skal vi underrette myndighederne om rotter i bageriet? Kan jeg sygemelde mig via e-mail?
Har funktionærer ret til løn, når de skal til læge? Må skolen ”snage” i lærernes sygdomme?
Hvad koster det min arbejdsgiver, når jeg melder mig syg? Kan arbejdsgiveren kræve, at jeg arbejder over?
Er rejseudgifter fortrinsberettiget ved firmakonkurs? Hvornår udbetales min opsatte tjenestemandspension?