830 Arveret efter loven

831 Hvem er tvangsarvinger? 836 Bedsteforældrelinien
832 Børns arveret 837 Ægtefællens arveret, når der er børn
833 Specielt om børn uden for ægteskab 838 Barnløse ægtefæller
834 Adoptivbørns arveret 839 Statskassen som arving?
835 Forældrelinien Oversigt over nogle af de nye regler i den nye arvelov

   Hvem er dine arvinger?   (internetprogram, der ud fra dine oplysninger fortæller, hvem der helt præcist arver dig efter arvelovens regler)