250O Ægtepagt om deling af overskydende kapital- og ratepensioner m.v.

Ægtepagt

Hvis I ønsker, at jeres overskydende kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal ligedeles ved separation og skilsmisse, skal I oprette en ægtepagt herom.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer i lov om ægteskabets retsvirkninger, som indebærer, at rimelige pensionsordninger ikke skal deles ved separation eller skilsmisse, uanset ægteskabets varighed, og at urimelige pensionsordninger skal deles, hvis ægteskabet har varet mere end 5 år. De nye regler, som trådte i kraft d. 01.01.2007, indebærer, at kapital- og ratepensioner for i alt ca. 650 mia. kr. er blevet trukket ud af formuefællesskabet. Du kan læse mere om de nye regler på emne nr. 574.

Hvis I ønsker, at jeres kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal være fælles og deles i tilfælde af separation eller skilsmisse, bør I oprette en ægtepagt herom. I kan til dette formål bestille denne formular, som er beregnet til ægtepar, hvor den ene eller begge har rentepensioner, dvs. pensionsordninger, der giver ret til en løbende livsvarige ydelser, f. eks. tjenestemandspensioner, pensionskassepensioner, livrenter og overlevelsesrenter, og den ene eller begge tillige har kapital- og ratepensioner. Hvis I udelukkende har kapital- og ratepensioner, kan I bestille formular nr. 250S. Hvis ægtepagten alene skal angå konkrete specielt angivne kapital- og ratepensioner, skal I bestille formular 250K.

Formularen indeholder en aftale om deling ikke blot af jeres kapital- og ratepensioner, men også af jeres aldersopsparinger og aldersforsikringer, selvpensioneringskonti, indeksordninger, der er tegnede som rateordninger, og indeståender i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Aftalen om deling skal også gælde fremtidige indskud på ovennævnte pensionsordninger, indtægterne af ovennævnte pensionsordninger, samt udbetalingerne fra disse, uanset om udbetalingerne er sket før eller efter d. 01.01.2007, samt hvad der måtte træde i stedet for de udbetalte beløb. Hvis I i fremtiden måtte få andre pensionsordninger af de anførte typer, skal disse også fortsat indgå i delingen af fællesboet ved skifte i anledning af separation eller skilsmisse.

I kan ikke i ægtepagten aftale deling af rentepensioner, dvs. pensionsordninger, der giver ret til en løbende livsvarige ydelser, f. eks. tjenestemandspensioner, pensionskassepensioner, livrenter og overlevelsesrenter. Hvis den ene af jer har en sådan rentepension med løbende livsvarige ydelser, og den anden af jer har kapital- og ratepensioner, bør I ikke indgå aftale om, at samtlige kapital- og ratepensioner skal ligedeles, da det vil give den af jer, der har rentepensionen en urimelig fordel. I kan imidlertid efter den overvejende opfattelse aftale, at samtlige kapital- og ratepensioner m.v. skal ligedeles, men kun i det omfang værdien af den ene ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner, overstiger værdien af den anden ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner.

Har den ene af jer f. eks. rentepensioner til en værdi på 1,2 mio kr. , og den anden af jer har kapital- og ratepensioner til en samlet værdi på 2 mio kr., betyder en sådan ægtepagt, at det kun er de overskydende 0.8 mio kr., der skal deles. Har den ene af jer kapital- og ratepensioner til en værdi på 1,2 mio kr. , og den anden af jer har rentepensioner til værdi på 2 mio kr., betyder ægtepagten, at kapital- og ratepensionerne på 1,2 mio kr. ikke skal deles. De overskydende rentepensioner på 0,8 mio. kr. skal i dette tilfælde heller ikke deles, da dette ikke kan aftales i en ægtepagt.

Da det ikke er endeligt afklaret i retspraksis, om en ægtepagt af denne type er gyldig, har vi indsat en bestemmelse om, at delingen af samtlige pensioner skal ske i overensstemmelse med lovgivningens almindelige regler herom, såfremt aftalen om deling af de overskydende kapital- og ratepensioner ikke er gyldig. Du kan på emne nr. 574 på familieadvokaten.dk læse mere om de nye regler, der indebærer ligedeling af såkaldte ekstra pensioner, mens rimelige pensioner kan forlodsudtages. Hvis I ønsker, at samtlige kapital- og ratepensioner under alle omstændigheder skal ligedeles, kan I indsætte en bestemmelse om, at jeres kapital- og ratepensionerne m.v. skal ligedeles, hvis det ikke er gyldigt kun at aftale ligedeling af de overskydende kapital- og ratepensioner.

Formularen kan kun anvendes, hvis I er omfattet af dansk familieformueret, og der er I, hvis

  1. I begge boede i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  2. I begge først boede samtidigt i Danmark efter indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  3. I begge var statsborgere i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  4. I begge havde den tætteste tilknytning til Danmark ved indgåelsen af ægteskabet.

Selv om I efter ovenstående regler er omfattet af dansk familieformueret, gælder dette ikke, hvis I har aftalt, at I vil være omfattet af et andet lands formueordning. En sådan aftale skal normalt indgås ved ægtepagt og mindst en af jer skal have bopæl eller være statsborger i det pågældende land.

Hvis I begge er nordiske statsborgere og også var det ved ægteskabets indgåelse, gælder loven i den af de nordiske stater, hvor parterne ved ægteskabets indgåelse bosatte sig. Har begge ægtefæller senere bosat sig i en anden af staterne og boet der i mindst 2 år, anvendes denne stats lov i stedet. Har begge ægtefæller tidligere under ægteskabet været bosat der, eller er begge ægtefæller statsborgere der, anvendes denne stats lov dog, så snart ægtefællerne bosætter sig i denne stat. De omtalte regler for nordiske statstborgere finder ikke anvendelse på registreret partnerskab og ægteskab mellem to personer af samme køn. I disse tilfælde gælder de generelle lovvalgsregler.

Det er ligegyldigt, hvor brylluppet finder sted.

I kan ved ægtepagt aftale, at dansk familieformuret skal finde anvendelse, hvis mindst en af jer er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark.

Ønsker I at indgå en aftale om deling af jeres overskydende kapital- og ratepensioner m.v., kan I bestille denne formular, som I modtager som word-fil få sekunder efter bestillingen.

Sammen med formularen modtager I en udførlig gennemgang af formularens enkelte paragraffer.

Der medfølger desuden en udførlig vejledning i den digitale tinglysning i Personbogen.

Formularen koster 350 kr. incl. moms, og den kan kun bestilles og betales elektronisk.

Tinglysningsafgiften er på 1.750 kr. (fra. d. 01.01.2023 1.850 kr.)

Hvis I ønsker at skræddersy jeres ægtepagt online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. I vil få langt flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Desuden sørger advokaten for tinglysningen af ægtepagten. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen