Skal min erstatning for personskade deles?

Jeg har efter et trafikuheld i 2003 modtaget mén erstatning samt erstatning for tabt erhvervsevne. Kan dette holdes uden for en bodeling ved skilsmisse ?

Hvis en del af beløbet er anvendt til indfrielse af gæld i vor fælles ejendom, og en anden del til renovering/istandsættelse af ejendommen, kan dette beløb (med renter) da udtages af boet inden bodeling ? Gælder det samme om f.eks. 30 år ?

Med andre ord, - hvad menes der med "at beløbet ikke er forbrugt" ? Menes der, at der ikke er midler i boet svarende til erstatningen, således at denne ikke kan udtages af boet, eller menes der, at beløbet ikke er investeret på den ene eller anden måde ?

Svar:

Du kan holde såvel ménskadeerstatningen som erhvervsevnetabserstatningen uden for bodelingen ved separation eller skilsmisse, hvis beløbene ikke er forbrugt. Dette følger af erstatningsansvarsloven § 18, som lyder således:

§ 18. Krav om erstatning og godtgørelse for personskade og krav om erstatning til den, der har mistet en forsørger, kan ikke overdrages, så længe kravet og dets størrelse ikke er anerkendt eller fastslået af domstolene.
Stk. 2. Erstatning og godtgørelse som nævnt i stk. 1, der ikke må antages at være forbrugt, indgår ikke i formuefællesskabet mellem ægtefæller ved skifte i anledning af ægteskabs ophør, separation eller bosondring. Erstatningen eller godtgørelsen indgår dog i formuefællesskabet, når den, som erstatningen tilkommer, afgår ved døden, medmindre erstatningen eller godtgørelsen ifølge ægtepagt er særeje.
Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Den omstændighed, at beløbet er brugt til indfrielse af pantegæld i ejendommen kan efter min mening ikke betegnes som forbrug.

Forbedring af ejendommen er heller ikke forbrug, medens dette er tilfældet med vedligeholdelse/istandsættelse.

Du kan ikke få beløbet forrentet, da udtagelsesretten efter erstatningsansvarsloven § 18, stk. 2 kun går på selve beløbet.

Der gælder ingen tidsgrænse for anvendelsen af udtagelsesretten, men jo længere tid der er gået, jo sværere bliver det at bevise, at erstatningen ikke er forbrugt.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus


Hit Counter

23-08-12