250K Ægtepagt om deling af konkrete kapital- og ratepensioner m.v.

Ægtepagt

Hvis I ønsker, at konkret angivne kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal ligedeles ved separation og skilsmisse, skal I oprette en ægtepagt herom.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer i lov om ægteskabets retsvirkninger, som indebærer, at rimelige pensionsordninger ikke skal deles ved separation eller skilsmisse, uanset ægteskabets varighed, og at urimelige pensionsordninger skal deles, hvis ægteskabet har varet mere end 5 år. De nye regler, som trådte i kraft d. 01.01.2007, indebærer, at kapital- og ratepensioner for i alt ca. 650 mia. kr. er blevet trukket ud af formuefællesskabet. Du kan læse mere om de nye regler på emne nr. 574.

Hvis I ønsker, at bestemte af jeres kapital- og ratepensioner og aldersopsparing m.v. fortsat skal være fælles og deles i tilfælde af separation eller skilsmisse, bør I oprette en ægtepagt herom. I kan til dette formål bestille denne formular. Hvis ægtepagten skal omfatte samtlige jeres kapital- og ratepensioner m.v, skal I bestille formular 250S. Hvis ægtepagten skal skal omfatte deling af samtlige kapital- og ratepensionen, men kun i det omfang værdien af den ene ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner, overstiger værdien af den anden ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner, skal I bestille formular nr. 250O.

Formularen kan anvendes til at aftale deling af bestemte af jeres kapital- og ratepensioner, aldersopsparinger, selvpensioneringskonti, indeksordninger, der er tegnede som rateordninger, og indeståender i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Aftalen om deling skal også gælde fremtidige indskud på ovennævnte pensionsordninger, indtægterne af ovennævnte pensionsordninger, samt udbetalingerne fra disse, uanset om udbetalingerne er sket før eller efter d. 01.01.2007, samt hvad der måtte træde i stedet for de udbetalte beløb.

I kan ikke i ægtepagten aftale deling af rentepensioner, dvs. pensionsordninger, der giver ret til en løbende livsvarige ydelser, f. eks. tjenestemandspensioner, pensionskassepensioner, livrenter og overlevelsesrenter. Hvis den ene af jer har en sådan rentepension med løbende livsbetingede ydelser, og den anden af jer f. eks. har en stor ratepension, bør I ikke indgå aftale om, at hele ratepensionen skal ligedeles, da det vil give den af jer, der har rentepensionen en urimelig fordel. I kan da splitte ratepensionen op, således at det kun er den overskydende ratepension, der fortsat skal ligedeles ved separation eller skilsmisse. I kan også vælge formular nr. 250O om deling af overskydende kapital- og ratepensioner.

Formularen kan kun anvendes, hvis I er omfattet af dansk familieformueret, og der er I, hvis

  1. I begge boede i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  2. I begge først boede samtidigt i Danmark efter indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  3. I begge var statsborgere i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  4. I begge havde den tætteste tilknytning til Danmark ved indgåelsen af ægteskabet.

Selv om I efter ovenstående regler er omfattet af dansk familieformueret, gælder dette ikke, hvis I har aftalt, at I vil være omfattet af et andet lands formueordning. En sådan aftale skal normalt indgås ved ægtepagt og mindst en af jer skal have bopæl eller være statsborger i det pågældende land.

Hvis I begge er nordiske statsborgere og også var det ved ægteskabets indgåelse, gælder loven i den af de nordiske stater, hvor parterne ved ægteskabets indgåelse bosatte sig. Har begge ægtefæller senere bosat sig i en anden af staterne og boet der i mindst 2 år, anvendes denne stats lov i stedet. Har begge ægtefæller tidligere under ægteskabet været bosat der, eller er begge ægtefæller statsborgere der, anvendes denne stats lov dog, så snart ægtefællerne bosætter sig i denne stat. De omtalte regler for nordiske statstborgere finder ikke anvendelse på registreret partnerskab og ægteskab mellem to personer af samme køn. I disse tilfælde gælder de generelle lovvalgsregler.

Det er ligegyldigt, hvor brylluppet finder sted.

I kan ved ægtepagt aftale, at dansk familieformuret skal finde anvendelse, hvis mindst en af jer er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark.

Ønsker I at indgå en sådan aftale om deling af bestemte af jeres kapital- og ratepensioner m.v., kan I bestille denne formular, som I modtager som word-fil få sekunder efter bestillingen.

Sammen med ægtepagten modtager I en udførlig gennemgang af formularens enkelte paragraffer. Der medfølger desuden en udførlig vejledning i den digitale tinglysning i Personbogen.

Formularen koster 350 kr. incl. moms, og den kan kun bestilles og betales elektronisk. Tinglysningsafgiften er på 1.750 kr. (fra. d. 01.01.2023 1.850 kr.)

Hvis I ønsker at skræddersy jeres ægtepagt online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. I vil få langt flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Desuden sørger advokaten for tinglysningen af ægtepagten. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen