245FB Gensidigt testamente til samlevende med fællesbørn

testamente

Hvis du og din samlever ønsker at få arveret efter hinanden, kan det kun gøres på en måde. Nemlig ved at I begunstiger hinanden i et testamente!

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:


Som samlevere får I efter ingen automatisk arveret efter hinanden, og det gælder uanset, om I lever sammen i fx 5, 20 eller for den sags skyld i 100 år.

Den nye arvelov, som trådte i kraft d. 01.01.2008, giver ugifte samlevende mulighed for i testamente at bestemme, at de samlevende skal have indbyrdes arveret som om de var ægtefæller, og dette kaldes et udvidet samlevertestamente.

Hvis I opretter et udvidet samlevertestamente, vil den længstlevendes retsstilling blive forbedret på følgende punkter:

  1. Arvelodden til længstlevende stiger fra 3/4 ved det almindelige samlevertestamente til 7/8 ved det udvidede samlevertestamente.

  2. Længstlevende får ret til forlodsudtagelse af genstande, der udelukkende tjener til den pågældendes personlige brug, selv om de tilhøre den afdøde.

  3. Længstlevende får ret til at få arven suppleret op, således at længstlevende samlet har en nettoformue på 850.000 kr. incl. forsikringssummer efter førstafdøde (2023)

  4. Længstlevende får fortrinsret til inden for sin arvelod at udtage bestemte ejendele

  5. Længstlevende får mulighed for at få henstand med arvens udbetaling efter samme regler som for ægtefæller

Den længstlevende vil ikke få mulighed for at sidde i uskiftet bo.

Et udvidet samlevertestamente kan ikke oprettes af søskende eller andre personer, der er beslægtet i op- og nedstigende linje. Der kan heller ikke oprettes et udvidet samlevertestamente, hvis en af parterne er gift eller part i et registreret partnerskab. Er der tale om personer af samme køn, er det endvidere en betingelse, at en af parterne er dansk (eller norsk, svensk eller islandsk) statsborger og har bopæl her i landet, eller at begge parter har haft bopæl her i landet i de sidste to år.

Enker og enkemænd kan ikke oprette udvidet samlevertestamente, medmindre dødsboskiftet er afsluttet. Hvis boet skiftes ved bobestyrer, er det tilstrækkeligt, at bobehandlingen ved bobestyrer er påbegyndt, jf. ÆL § 10. Personer, der sidder i uskiftet bo, kan ikke oprette udvidet samlevertestamente.

Det udvidede samlevertestamente er kun gyldigt, hvis I på tidspunktet for den førstes død venter, har eller har haft et eller flere fælles børn, eller I ved den førstes død har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste to år. Det gør ikke noget, at I også har et eller flere særbørn. Det gør ikke noget, at betingelsen om fællesbarn eller to års samliv ikke er opfyldt på oprettelsestidspunktet.

Det udvidede samlevertestamente vil sikre størst mulig arv til den længstlevende.

Dør den ene af jer, vil den længstlevende af jer arve 3/4 den afdødes formue, hvis den afdøde efterlader sig børn eller andre livsarvinger, og ellers vil den længstlevende arve det hele. Hvis I ved den førstes død lever sammen på fælles bopæl og venter, har eller har haft fællesbørn, eller I har levet sammen på fælles bopæl de sidste 2 år før dødsfaldet, vil den længstlevende arve 7/8 af den afdødes formue.

Formularen indeholder også en bestemmelse om, at arven skal tilhøre jeres arvinger som kombinationssæreje, dvs. at arven ikke skal deles med arvingens ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse. Arven skal heller ikke indgå i boet, hvis arvingens ægtefælle dør først. Arven bliver fælleseje, hvis arvingen dør før sin ægtefælle. I kan selv bestemme om jeres arvinger skal have mulighed for at ændre særejebestemmelsen til en anden type særeje eller til fælleseje.

Kombinationssæreje
indebærer, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 75% til jeres svigerbørn og 25% til jeres børnebørn.

Det er også muligt at bestemme, at arven skal tilhøre arvingerne som fuldstændigt særeje, dvs. særeje både ved separation, skilsmisse og død. Dette indebærer, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 50% til jeres svigerbørn og 50% til jeres børnebørn.

Endeligt er det muligt at bestemme, at arven skal tilfalde børnene som fuldstændigt særeje med successionsrækkefølge, og det vil medføre, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 12,5% til jeres svigerbørn og 87,50% til jeres børnebørn.

Endelig indeholder formularen en bestemmelse, som kan benyttes til at anføre, hvem der skal have forældremyndigheden over jeres fælles barn/børn, hvis I begge måtte afgå ved døden, forinden jeres fælles barn/børn er fyldt 18 år, dvs. et såkaldt børnetestamente.

Det gensidige testamente er skræddersyet til samlevende, der kun har fælles børn.

Hvis I har sammenbragte børn og ønsker at sikre længstlevende bedst muligt, og desuden ønsker at arven ved længstlevendes død skal fordeles ligeligt mellem særbørnene/fællesbørnene, kan I evt. bestille formular nr. 245MLSB: Gensidigt testamente mellem samlevende med ligedeling mellem sammenbragte børn.

Hvis I har et eller flere fællesbørn, som skal arve mest muligt, og den ene af jer eller I begge har et eller flere særbørn, som skal arve mindst muligt, kan I evt. bestille formular nr. 245FBSB: Gensidigt testamente mellem samlevende - mest muligt til fællesbørn - mindst muligt til særbørn.

Hvis kun den ene af jer har særbørn, som skal have arveret efter jer begge, kan I evt. bestille formular nr. 245SBHL Gensidigt testamente mellem ægtefæller, hvor den ene har særbørn, som skal arve dem begge.

Der medfølger en udførlig gennemgang af hver enkelt bestemmelse i testamentet. Gennemgangen fylder 7 A4-sider.

Der medfølger desuden en praktisk vejledning i oprettelse af testamenter for notar samt en oversigt over notarialkontorer i Danmark med angivelse af telefonnumre og åbningstider.

Formularen koster 350 kr. incl. moms. Ved underskrift for notaren skal der tillige betales et gebyr til skifteretten på 300 kr.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfiler straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.

Når I har udfyldt formularen og genparten, kan I bestille tid til underskrift af testamentet hos notaren - dvs. en medarbejder under byretten - og underskrive jeres testamente personligt. Og når det er gjort, har I fået arveret efter hinanden!

Hvis I ønsker at begunstige hinanden på jeres respektive livsforsikringer og pensionsordninger, skal dette ske ved særskilte begunstigelseserklæringer. Du kan på emne nr. 246 læse mere herom.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du vil få flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.
Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen