575 Er der noget, som ikke skal ligedeles?

Jeg vil på dette emne give dig en kort oversigt over aktiver, som du ikke skal ligedele med din ægtefælle:

 1. Det gælder for det første alt, hvad er tilhører dig som særeje - uanset om der er tale om skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje. I disse tilfælde kan der eventuelt blive tale om en særejegodtgørelse, som du kan læse mere om på emne nr. 566 eller om et vederlagskrav, som du kan læse mere om på emne nr. 578.

 2. Er din nettoformue, dvs. din nettobodel, negativ, skal du ikke dele værdien af dine aktiver. Disse kan udtages til dækning af dine gældsforpligtelser. Det kan du læse mere om på emne nr. 573.

 3. Du kan udtage dine rimelige pensionsrettigheder forlods uden deling, selv om I har formuefællesskab, og selv om din nettoformue er positiv. Det kan du læse mere om på emne nr. 574.

 4. Der er også andre personlige, uoverdragelige rettigheder, som i et vist omfang kan holdes uden for ligedelingen. Det gælder f.eks. retten til feriegodtgørelse, visse ophavsrettigheder samt personlig good-will. Indefrosne feriepenge optjent i perioden 01.09.2019-01.09.2020 skal indgå i delingen efter fradrag af skat

 5. Har du modtaget en erstatning eller godtgørelse for personskade - godtgørelse for svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, godtgørelse for tort eller erhvervsevnetabserstatning - kan erstatningen eller godtgørelsen ifølge ægtefællelovens § 36 holdes uden for bodelingen ved separation og skilsmisse, forudsat at beløbet ikke er forbrugt. Det samme gælder forsørgertabserstatning. Du kan ikke forlodsudtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 6. Endelig vil jeg nævne, at du ifølge ægtefællelovens § 31 har en ret til forlods at udtage genstande, som udelukkende tjener til din personlige brug, for så vidt genstandenes værdi ikke står i misforhold til jeres formueforhold.

  Denne bestemmelse gælder fx. tøj og smykker og muligvis også i et vist omfang sportsudstyr, så som golfkøller, tennisketsjere, fiskeudstyr osv. Retten til forlodsudtagelse gælder derimod ikke bøger, møbler, køkkenudstyr, symaskiner, musikinstrumenter, cykler o.s.v. Disse aktiver skal medregnes i bodelingen, og det kan du læse mere om på emne nr. 577.

  I dommen TFA 2005.402 VLD har Vestre Landsret bestemt, at en hustru kunne forlodsudtage smykker købt for ca. 97.000 kr. og pels købt for 20.000 kr. Den samlede fællesformue var på ca 3 mio kr.

  Alt, hvad der tilhører jeres børn selv, skal selvfølgelig ikke deles. Det gælder eksempelvis også børneopsparingskonti,  uddannelseskonti eller boligopsparingskonti.