578 Vederlagskrav - reguleringskrav

Der findes 3 forskellige typer af vederlagskrav (også kaldet reguleringskrav), som jeg kort vil gennemgå i det følgende:

Misbrugskrav

Særrettighedskrav

Særejebeskyttelseskrav:

Generelt om reguleringskrav

1
. Misbrugskrav.

Du kan for det første på skiftet rejse misbrugskrav, hvis din ægtefælle ved vanrøgt af sine økonomiske anliggender, ved misbrug af sin rådighed over sin formue eller ved anden uforsvarlig adfærd i væsentlig grad har formindsket den del af fællesboet, hvorover din ægtefælle råder.
Som eksempler på dispositioner, som kan give anledning til vederlagskrav efter denne bestemmelse kan nævnes, at din ægtefælle har givet store gaver til sin ven eller veninde under samlivsophævelsen, eller at din ægtefælle har formøblet et større beløb ved spil på kasino eller travbanen.
Hvis din ægtefælle havde en nettoformue på fx. 300.000 kr., før misbruget fandt sted og på 200.000 kr. efter misbruget, skal du ved bodelingen stilles, som om din ægtefælle fortsat havde en nettoformue på 300.000 kr. Hvis din formue er på 0 eller er negativ, skal du have halvdelen af 300.000 kr. eller 150.000 kr., som din boslod. Din ægtefælle står herefter tilbage med 50.000 kr, idet misbruget bliver for din ægtefælles egen regning.
Du kan ikke rejse misbrugskrav ved din ægtefælles dispositioner over sit særeje - hvad enten der er tale om skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje. I disse tilfælde skulle du jo alligevel ikke have nogen andel af særejet ved separation eller skilsmisse. Opløses ægteskabet ved død, kan du eller dine arvinger rejse misbrugskrav ved misbrug af delingsformue og af skilsmissesæreje.

2
. Særrettighedskrav

Du kan for det andet rejse reguleringskrav, hvis din ægtefælle har anvendt delingsformue til erhvervelse eller forbedring af sit særeje eller sine særlige rettigheder, som ikke skal deles, som f.eks. goodwill.

Denne regel gælder, selv om der ikke er tale om nogen form for misbrug eller illoyal adfærd fra din ægtefælles side. Har din ægtefælle f. eks et sommerhus, som er skilsmissesæreje, kan du rejse reguleringskrav, hvis din ægtefælle har brugt delingsformue til at indfri pantegælden i sommerhuset eller til at betale en tilbygning til sommerhuset.

Du kan ikke rejse reguleringskrav, hvis din ægtefælle har anvendt delingsformue til erhvervelse af en pensionsrettighed, der ikke skal deles.

3. Særejebeskyttelseskrav.

Endelig er der for det tredje mulighed for at rejse reguleringskrav, hvis du har anvendt midler af dit særeje, til bedste for din bodel.
Som eksempel kan nævnes, at du har arvet 150.000 som særeje, og herefter anvender 100.000 af denne arv til en tilbygning på parcelhuset, som tilhører din bodel. I denne situation kan du på skiftet kræve, at dit særeje forlods godskrives 100.000 kr., forinden din nettobodel deles. Din bodel skylder dit særeje 100.000 kr.
Har du derimod anvendt 100.000 kr. af din særejearv til en jordomrejse for dig og din familie, er beløbet endeligt tabt. Det er ikke anvendt til bedste for din bodel, men er ganske simpelt forbrugt.
Har du anvendt 100.000 kr. af din særejearv til betaling af din usikrede forbrugsgæld, kan du heller ikke rejse reguleringskrav

Generelt om reguleringskrav

Reguleringskrav og misbrugskrav kan kun rejses i forbindelse med fællesboets deling, dvs. ved separation, skilsmisse, eller ved skifte i anledning af død. Kravet er derfor ikke underkastet sædvanlig forældelse på 3 år.

Har din ægtefælle formøblet hele sin bodel ved druk og spil, kunne du rejse et vederlagskrav på fx. 100.000 kr., og er der ikke er dækning for kravet på skiftet, kan du senere få dækning, hvis din tidligere ægtefælle senere skulle komme til penge.  Derimod er særrettighedskrav og særejebeskyttelseskrav tabt, hvis de ikke kan dækkes på skiftet.