651-3 Boligopsparing

A: Boligopsparing i 1998

B: Den gamle boligopsparing fra før 1994.


A: Boligopsparing i 1998

Der er med virkning fra d. 01.01.1998 indført nye regler om boligopsparing.

Du kan i 1998 foretage indskud på en konto til boligopsparing med henblik på tilvejebringelse eller forbedring af helårsbolig i Danmark. Du har ikke fradrag for indskuddet og staten yder ikke en statspræmie, men renterne på kontoen er skattefrie, hvis opsparingen anvendes til bestemte boligformål. Hvis du f. eks. kan opnå en rente på 5% p.a. på din boligopsparing, svarer det til en rente på ca. det dobbelte før skat, og det kan du få yderst vanskeligt ved at opnå på anden vis.

Du skal indsætte opsparingen på en særskilt konto i en bank eller en sparekasse. Kontoen kan kun oprettes af personer, der på tidspunktet for første kontraktmæssige indbetaling er fyldt 15 år. Hver person kan kun oprette een boligopsparingskonto.

Du har ret til at overføre indeståendet på en boligopsparingskonto fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut, f. eks. fordi der derved kan opnås en højere rente.

Med virkning fra d. 01.07.1998 kan midlerne på boligopsparingskonto anbringes som puljeindlån eller i et særskilt værdipapirdepot. Vi vil råde dig til at overveje at placere midlerne i f. eks. statsobligationer, da dette vil kunne give en højere rente, end pengeinstituttet kan tilbyde.

Du skal anvende boligopsparingen anvendes til et af følgende fem formål:

 1. Køb af grund til opførelse af helårsbolig i Danmark

 2. Opførelse eller køb af helårsbolig i Danmark.

 3. Betaling af indskud, depositum eller forudbetaling af leje i forbindelse med indgåelse af lejemål af helårsbolig i Danmark

 4. Køb af andel, aktie eller anpart i selskaber, foreninger og fællesskaber, hvor der til deltagelse er knyttet brugsret til en beboelseslejlighed.

 5. Forbedring eller udvidelse af bestående helårsbolig i Danmark. Udtrykket forbedring skal forstås som enhver foranstaltning, som forøger selve boligens brugsværdi, og du kan derfor anvende din boligopsparing til istandsættelse og vedligeholdelse af boligen, fx maling og tapetsering. Du kan dog ikke anvende boligopsparingen til køb af møbler eller til enkeltstående fornyelser af de hårde hvidevarer, og du kan heller ikke anvende opsparingen til opførelse eller vedligeholdelse af en garage eller carport, eller til anlæg af have.

Til opsparing på en boligopsparingskonto kan du ikke anvende:

 1. båndlagt arv, båndlagt gave og rentenydelseskapitaler,
 2. midler, der indestår på pensions- eller enkeforsørgelseskonti,
 3. midler, der indestår på konti, hvorpå indbetalinger har medført skattelettelse, eller
 4. midler, der tilhører umyndige, medmindre midlerne i henhold til værgemålsloven er undergivet den umyndiges egen rådighed.

Du kunne i 1998 indbetale højst 12.000 kr. på kontoen, og der skal som minimum indbetales 1.200 kr., for at opsparingen er omfattet af loven. Efter 1998 har der ikke kunnet indbetales på kontoen.

Det opsparede beløb kan tidligst udbetales 3 år efter den første indbetaling og skal senest udbetales 10 år efter den første indbetaling for at opretholde skattefritagelsen. Opsparingen kan udbetales før udløbet af den 3-årige bindingsperiode i tilfælde af konkurs, fællesbodeling eller død. Der skal i disse tilfælde ske genbeskatning af renterne, se nærmere nedenfor.

Udbetaling af opsparingsbeløb til et af de ovenfor nævnte boligformål er betinget af, at du over for pengeinstituttet dokumenterer, at beløbet skal anvendes til et af de nævnte formål.

Du kan i den 3-årige bindingsperiode ikke hæve, overdrage eller på anden måde råde over de indestående beløb og i samme tidsrum kan der ikke foretages udlæg, udpantning eller arrest i de indestående beløb.

I tilfælde af konkurs frigives de indestående beløb til konkursboet.

Hvis opsparerens skattepligt efter kildeskattelovens § 1 ophører som følge af fraflytning til udlandet, eller hvis opspareren bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, frigives de indestående beløb ligeledes.

Afgår opspareren ved døden, kan dødsboet kræve de indestående beløb frigivet. Du kan ikke indsætte begunstigede til kontoen og på den måde dirigere beløbet uden om dødsboet.

Inddrages de opsparede beløb under skifte af ægtefællers fællesbo, f. eks. i forbindelse med separation eller skilsmisse, kan hver af ægtefællerne kræve beløbene frigivet. Boligopsparingen skal deles, medmindre kontoen er skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje.

Der skal ske genbeskatning af renterne i følgende 7 tilfælde:

 1. Ved udbetaling af indeståendet, uden at de frigivne beløb skal anvendes til de ovenfor nævnte formål
 2. Hvis du ikke har anvendt midlerne til boligformål inden 10 år efter den første indbetaling
 3. Ved opsparerens konkurs
 4. Når det opsparede beløb frigives på grund af opsparerens død.
 5. Hvis det opsparede beløb frigives under skifte af ægtefællers fællesbo.
 6. Når opsparerens skattepligt efter kildeskattelovens § 1 ophører som følge af fraflytning til udlandet.
 7. Når opspareren bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

I de ovennævnte tilfælde medregnes de tilskrevne renter samt et tillæg i den skattepligtige indkomst (som kapitalindkomst), for det indkomstår, hvori en genbeskatningssituation er indtrådt. Tillægget udgør 5 pct. af rentetilskrivningen for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori skattefrie renter er tilskrevet kontoen, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori genbeskatningssituationen er indtrådt.

B: Den gamle boligopsparing fra før 1994.

Det følgende handler om de gamle regler om boligopsparing, som fortsat gælder for de mange, som fortsat har en boligopsparingskonto.

Med virkning fra d. 1. januar 1994 har der slet ikke kunnet oprettes nye konti. De over 400.000 allerede eksisterende konti kan naturligvis godt fortsætte, men statspræmien på 4 % bliver kun tilskrevet for tiden indtil d. 31. december 1993, selv om kontoen senere anvendes efter sit formål.

Med virkning allerede fra d. 1. juli 1993 blev reglerne om, at opsparingen som hovedregel ikke kunne hæves de første 3 år, ophævet. Du kan nu frit ophæve kontoen og bruge pengene til andre formål, men i så fald mister du naturligvis statspræmien på 4%. Reglerne om, at opsparingen i de første 3 år var beskyttet mod retsforfølgning fra dine kreditorers side er ligeledes blevet ophævet fra d. 1. juli 1993.

Har du inden udgangen af 1993 sat penge ind på en boligopsparing for dine børn, der er fyldt 15 år, skal barnet selv beskattes af renterne, og det betyder ofte, at alle renterne bliver skattefri, nemlig hvis barnet eller den unge ikke udnytter sit personfradrag. Denne meget fordelagtige regel om, at barnet selv skal beskattes af renterne, gælder også i de kommende år, forudsat at der er tale om indskud foretaget inden d. 31.12.1993.

Du kan kun få den skattefri statspræmie på 4% om året - beregnet frem til d. 31.december 1993, hvis opsparingen anvendes til nogle bestemte boligformål:

Opsparingen kan for det første anvendes til opførelse eller køb af en helårsbolig, til køb af en andelsbolig eller til indskud eller forudbetaling af leje i forbindelse med indgåelse af en lejekontrakt.

Opsparingen kan desuden bruges til forbedring eller udvidelse af din bestående helårsbolig. Udtrykket forbedring skal forstås som enhver foranstaltning, som forøger selve boligens brugsværdi, og du kan derfor anvende din boligopsparing til istandsættelse og vedligeholdelse af boligen, fx maling og tapetsering. Du kan dog ikke anvende boligopsparingen til køb af møbler eller til enkeltstående fornyelser af de hårde hvidevarer, og du kan heller ikke anvende opsparingen til opførelse eller vedligeholdelse af en garage eller carport, eller til anlæg af have.

Du kan normalt ikke få statspræmie, hvis opsparingen anvendes til en bolig, som ejes eller lejes af din ægtefælle. Dog kan du få statspræmie, hvis opsparingen anvendes til forbedring eller vedligeholdelse af din ægtefælles ejerbolig, forudsat at boligen er omfattet af formuefællesskabet. Denne undtagelse gælder besynderligt nok ikke andelsboliger og lejeboliger.

Du behøver ikke hæve hele beløbet på een gang. Har du fx en boligopsparing på 30.000 kr, kan du hæve 10.000 kr. til boligformål, og lade resten stå til senere anvendelse. Du får statspræmien på 4% alligevel.

Der gælder ikke længere regler om en mindsteopsparing pr. måned eller regler om en mindste opsparingsperiode på 3 år.

Reglen om, at du tidligst kunne få udbetalt kontoens indestående, når der var forløbet tre år efter den første indbetaling, er også blevet ophævet med virkning fra d. 01.07.1993.

Du skal iøvrigt medregne indeståendet på kontoen ved bodeling i anledning af separation eller skilsmisse, hvad enten du hæver kontoen eller ej. Det gælder dog ikke, hvis kontoen tilhører dig som særeje.

Du kan naturligvis godt flytte din boligopsparing til et andet pengeinstitut - fx fordi du der kan opnå en højere rente. Det kan du læse mere om på emne nr. 656.