Straffeloven kap. 6

6. kapitel Straffene

§ 31. De almindelige straffe er fængsel og bøde.

§ 31 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000

§ 32. (Ophævet).

§ 32 er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven). Hidtidig formulering: § 32. Når frihedsstraf idømmes for kortere tid end 3 måneder, fastsættes den i dage, ellers i måneder og år.

§ 33. Fængsel idømmes på livstid eller på tid, ikke under 7 dage og ikke over 16 år.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der er hjemmel til at forhøje den straf, der er foreskrevet for en lovovertrædelse, kan der dog idømmes fængsel indtil 20 år.

Stk. 3. En gerningsmand, der ikke var fyldt 18 år, da gerningen blev udført, kan ikke idømmes fængsel på livstid.

Stk. 4. Når fængsel idømmes for kortere tid end 3 måneder, fastsættes straffen i dage, ellers i måneder og år.

§ 33, stk. 1 er ændret og § 33, stk. 3 (nu stk. 4) er indsat fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven)
§ 33, stk. 3 er indsat fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004
§ 33, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 3. Straffen må ikke overstige fængsel i 8 år for en gerningsmand, der ikke var fyldt 18 år, da gerningen blev udført.

§ 34. (Ophævet).

§ 34 er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven). Hidtidig formulering: § 34. Justitsministeren fastsætter regler om, i hvilket omfang fængsel skal fuldbyrdes i enrum eller i fællesskab. De dømte skal dog så vidt muligt have ophold i enrum om natten.

§ 35. (Ophævet).

§ 35 er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven). Hidtidig formulering: § 35. De dømte har pligt til at udføre arbejde, der pålægges dem, efter regler, der fastsættes af justitsministeren. I disse fastsættes tillige regler om arbejdspenge til de dømte. Arbejdspengene kan anvendes som erstatning for skade eller udgifter, som den dømte under fængselsopholdet bliver ansvarlig for.
Stk. 2. Arbejde uden for anstaltens område kan finde sted under anstaltens ledelse og tilsyn. Når det anses for formålstjenligt, og fare for misbrug ikke antages at foreligge, kan der meddeles tilladelse til ophold uden for anstalten til deltagelse i undervisning eller til beskæftigelse hos arbejdsgiver.

§ 36. (Ophævet).

§ 36 er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven). Hidtidig formulering: § 36. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan der meddeles den dømte udgangstilladelse for et kortere tidsrum. Til personer, der udstår længerevarende fængselsstraf, kan sådan tilladelse endvidere meddeles, når det må anses for formålstjenligt med henblik på den pågældendes behandling, herunder forberedelse af hans løsladelse. Udgangstilladelse kan kun meddeles, når fare for misbrug ikke antages at foreligge.

§ 37. (Ophævet)

§ 38. Når to tredjedele af straffetiden, dog mindst 2 måneder, er udstået, afgør justitsministeren eller den, han bemyndiger dertil, om den dømte skal løslades på prøve.

Stk. 2. Løsladelse på prøve kan ske tidligere, når særlige omstændigheder taler derfor, og den dømte har udstået halvdelen af straffetiden, dog mindst 2 måneder. Bestemmelse herom træffes af justitsministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil.

Stk. 3. Prøveløsladelse kan ikke ske med hensyn til den ubetingede del af en dom efter § 58, stk. 1.

Stk. 4. Løsladelse på prøve forudsætter, at den dømtes forhold ikke gør løsladelsen utilrådelig, at der er sikret ham passende ophold og arbejde eller andet underhold, og at han erklærer at ville overholde de vilkår for, løsladelsen, som fastsættes efter § 39, stk. 2-4.

Stk. 5. Prøveløsladelse kan ikke ske, hvis den dømte af politiet skønnes at have tilknytning til en gruppe af personer, som er aktivt involveret i en verserende voldelig konflikt med en anden gruppe af personer, og politiet oplyser, at der inden for den gruppe, som den dømte skønnes at have tilknytning til, som led i konflikten enten er anvendt skydevåben eller er anvendt våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, eller er begået brandstiftelse omfattet af § 180.

Stk. 6. Løsladelse på prøve af en person, som er dømt efter § 81 a, og som ikke er udvist ved dom, forudsætter desuden, at den pågældende har deltaget i et program fastsat af kriminalforsorgen med henblik på at forebygge ny ligeartet kriminalitet. Tilsvarende gælder, hvor særlige omstændigheder ikke taler herimod, løsladelse på prøve af en person, som er dømt for overtrædelse af en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser, og som ikke er udvist ved dom.

Stk. 7. Justitsministeren kan fastsætte regler om programmer som nævnt i stk. 6.

§ 38, stk. 3 er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 628 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4. Hidtidig formulering: Prøveløsladelse kan i almindelighed ikke ske, når den resterende straffetid er mindre end 30 dage.
§ 38, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 38, stk. 4, ændres »§ 39, stk. 2« til: »§ 39, stk. 2 og 3«.
§ 38, stk. 5 er indsat ved § 1.2 i
lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.
§ 38, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 739 af 25.06.2014.
Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. I § 38, stk. 2, 2. pkt., ændres »han med hensyn til bestemte grupper af sager« til: »ministeren«.
§ 38, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 38, stk. 4, ændres »§ 39, stk. 2 og 3« til: »§ 39, stk. 2-4«.
§ 38, stk. 6 og 7 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017.

§ 39. Løsladelse betinges af, at den pågældende ikke i prøvetiden begår strafbart forhold. Prøvetiden kan ikke overstige 3 år. Hvis den resterende straffetid overstiger 3 år, kan der dog fastsættes en prøvetid på indtil 5 år.

Stk. 2. Det kan fastsættes som vilkår for løsladelsen, at den pågældende i hele prøvetiden eller en del af denne undergives tilsyn. Yderligere vilkår kan fastsættes efter reglerne i § 57. Vilkår om ophold i hjem, hospital eller anden institution har ikke gyldighed for længere tidsrum end den resterende straffetid.

Stk. 3. Ved løsladelse på prøve af en person, som er dømt for overtrædelse af § 191 eller § 192 a eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold eller trusler, som er idømt fængsel i 1 år eller derover, som ikke er udvist ved dom, og som af politiet skønnes at have tilknytning til en gruppe af personer, hvor de pågældende personer tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, fastsættes, hvis ikke særlige omstændigheder taler herimod, vilkår om, at den pågældende i prøvetiden ikke opholder sig sammen med eller på anden måde har kontakt med andre med tilknytning til den pågældende gruppe, medmindre der er tale om nærtstående eller der er tale om ophold eller kontakt som led i varetagelsen af et anerkendelsesværdigt formål.

Stk. 4. Ved løsladelse på prøve af en person, som er dømt efter § 81 a, og som ikke er udvist ved dom, fastsættes vilkår om, at den dømte skal deltage i et program fastsat af kriminalforsorgen med henblik på at forebygge ny ligeartet kriminalitet. Tilsvarende gælder, hvor særlige omstændigheder ikke taler herimod, løsladelse på prøve af en person, som er dømt for overtrædelse af en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser, og som ikke er udvist ved dom.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte regler om programmer som nævnt i stk. 4.

§ 39, stk. 2, 1. pkt. er indsat og 4 pkt. er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven)
§ 39, stk. 3 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.
§ 39, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 39, stk. 3, indsættes efter »idømt fængsel i 1 år eller derover«: », som ikke er udvist ved dom«.
§ 39, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017.

§ 40. Begår den prøveløsladte nyt strafbart forhold i prøvetiden, og foretages der inden dennes udløb rettergangsskridt, hvorved han sigtes for forholdet, træffer retten afgørelse i overensstemmelse med § 61, stk. 2, således at reststraffen ligestilles med en betinget dom. Har prøveløsladelse i medfør af § 40 a, stk. 3 eller 4, været forbundet med vilkår om samfundstjeneste, skal der ved fastsættelse af en fællesstraf tages hensyn til omfanget af den udførte samfundstjeneste

Stk. 2. Overtræder den prøveløsladte i øvrigt de fastsatte vilkår, kan justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,

1) tildele advarsel,
2) ændre vilkårene og forlænge prøvetiden inden for den i § 39 fastsatte længstetid eller
3) under særlige omstændigheder bestemme, at han skal indsættes til udståelse af reststraffen.

Stk. 3. Begår den prøveløsladte strafbart forhold i prøvetiden, uden at der rejses tiltale herfor, finder reglerne i stk. 2 tilsvarende anvendelse. Det samme gælder, såfremt den prøveløsladte i udlandet dømmes for strafbart forhold begået i prøvetiden, uden at der i forbindelse med dommen er taget stilling til spørgsmålet om fuldbyrdelse af reststraffen.

Stk. 4. Afgørelse efter stk. 2, jf. stk. 3, kan kun træffes inden prøvetidens udløb.

Stk. 5. Træffes der ikke bestemmelse om fuldbyrdelse af reststraffen efter stk. 1 eller stk. 2, jf. stk. 3, anses straffen for udstået på det tidspunkt, da prøveløsladelse fandt sted.

Stk. 6. Såfremt genindsættelse er bestemt i medfør af stk. 2, jf. stk. 3, kan fornyet prøveløsladelse ske, selv om de tidsmæssige betingelser i § 38, stk. 1 og 2 eller § 40 a, stk. 1, ikke er opfyldt med hensyn til reststraffen. Ved afgørelse efter 1. pkt. skal der tages hensyn til omfanget af samfundstjeneste, som den pågældende har udført i medfør af § 40 a, stk. 3 eller 4. Med hensyn til prøvetid efter sådan prøveløsladelse gælder de i § 39 fastsatte tider med fradrag af den tid, i hvilken den pågældende tidligere har været prøveløsladt.

§ 40, stk. 1, 2. pkt. er indsat fra d. 01.04.2004 ved § 1.1 i lov nr. 219 af 31.03.2004
§ 40, stk. 6 er ændret fra d. 01.04.2004 ved § 1.2 i lov nr. 219 af 31.03.2004 (I § 40, stk. 6, indsættes efter »§ 38, stk. 1 og 2,«: »eller § 40 a, stk. 1,«.)
§ 40, stk. 6, 2. pkt. er indsat fra d. 01.04.2004 ved § 1.2 i lov nr. 219 af 31.03.2004

§ 40, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 739 af 25.06.2014. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. I § 40, stk. 2, ændres »justitsministeren« til: »justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,«.

§ 40 a. Når halvdelen af straffetiden, dog mindst 2 måneder, er udstået, kan justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, ud over i de i § 38, stk. 2, nævnte tilfælde beslutte, at den dømte skal løslades på prøve, hvis hensynet til retshåndhævelsen skønnes ikke at tale imod det, og

1) den dømte har ydet en særlig indsats for ikke på ny at begå kriminalitet, herunder ved at deltage i behandlingsforløb, uddannelsesforløb, arbejdstræning eller arbejde, eller
2) den dømtes forhold taler derfor.

Stk. 2. Det fastsættes som vilkår for prøveløsladelse efter stk. 1, at den dømte undergives tilsyn indtil det tidspunkt, hvor der er forløbet to tredjedele af straffetiden. Efter dette tidspunkt kan der fastsættes vilkår om, at den pågældende fortsat undergives tilsyn.

Stk. 3. Som vilkår for prøveløsladelse efter stk. 1, nr. 1, kan fastsættes et eller flere yderligere vilkår efter reglerne i § 57 og vilkår om, at den dømte skal udføre ulønnet samfundstjeneste. § 39, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Som vilkår for prøveløsladelse efter stk. 1, nr. 2, fastsættes, at den dømte skal udføre ulønnet samfundstjeneste. Der kan fastsættes yderligere vilkår efter reglerne i § 57. § 39, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Vilkår om samfundstjeneste kan ikke udstrækkes ud over to tredjedele af straffetiden. Tilsynsmyndigheden kan dog træffe afgørelse om, at vilkår om samfundstjeneste skal have en varighed ud over dette tidspunkt, hvis særlige grunde taler derfor, dog ikke ud over den samlede straffetid. § 39, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Prøveløsladelse i medfør af denne bestemmelse forudsætter, at den dømtes forhold ikke gør løsladelse utilrådelig, at der er sikret den dømte passende ophold og arbejde eller andet underhold, samt at den dømte er egnet til og erklærer sig villig til at overholde de vilkår for løsladelsen, som fastsættes efter stk. 3 og 4.

Stk. 7. Bestemmelserne i § 38, stk. 3, 5 og 6, § 39, stk. 1 og stk. 2, 3. pkt., § 40 og § 63, stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 40 a er indsat fra d. 01.04.2004 ved § 1.3 i lov nr. 219 af 31.03.2004
§ 40 a, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 611 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 40 a, stk. 1, ændres »4 måneder« til: »2 måneder«.
§ 40 a, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 611 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 40 a, stk. 1, nr. 1, ændres »behandlings- eller uddannelsesforløb« til: »behandlingsforløb, uddannelsesforløb eller arbejdstræning«.
§ 40 a, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 628 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 40 a, stk. 1, nr. 1, ændres »behandlingsforløb, uddannelsesforløb eller arbejdstræning« til: »behandlingsforløb, uddannelsesforløb, arbejdstræning eller arbejde«.
§ 40 a, stk. 7 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 628 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 40 a, stk. 7, ændres »§ 38, stk. 4« til: »§ 38, stk. 3«.
§ 40 a, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 1.4 i
lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.
§ 40 a, stk. 4, 3. pkt. er indsat ved § 1.5 i
lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.
§ 40 a, stk. 7 er ændret ved § 1.6 i
lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.
I § 40 a, stk. 7, indsættes efter »§ 38, stk. 3«: »og 5«.
§ 40 a, stk. 3 og 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 40 a, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, 3. pkt., ændres »§ 39, stk. 3« til: »§ 39, stk. 3 og 4«.
§ 40 a, stk. 7 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 40 a, stk. 7, ændres »§ 38, stk. 3 og 5« til: »§ 38, stk. 3, 5 og 6«.

§ 41. Når 12 år af en straf af fængsel på livstid er udstået, afgør justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, om den dømte skal løslades på prøve.

Stk. 2. Løsladelse på prøve forudsætter, at den dømtes forhold ikke gør løsladelse utilrådelig, at der er sikret den pågældende passende ophold og arbejde eller andet underhold, og at den pågældende erklærer at ville overholde de vilkår for løsladelsen, som fastsættes efter stk. 5, 3. pkt., og stk. 6-8.

Stk. 3. Prøveløsladelse kan ikke ske, hvis den dømte af politiet skønnes at have tilknytning til en gruppe af personer, som er aktivt involveret i en verserende voldelig konflikt med en anden gruppe af personer, og politiet oplyser, at der inden for den gruppe, som den dømte skønnes at have tilknytning til, som led i konflikten enten er anvendt skydevåben eller er anvendt våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, eller er begået brandstiftelse omfattet af § 180.

Stk. 4. Løsladelse på prøve af en person, som er dømt efter § 81 a, og som ikke er udvist ved dom, forudsætter desuden, at den pågældende har deltaget i et program fastsat af kriminalforsorgen med henblik på at forebygge ny ligeartet kriminalitet. Tilsvarende gælder, hvor særlige omstændigheder ikke taler herimod, løsladelse på prøve af en person, som er dømt for overtrædelse af en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser, og som ikke er udvist ved dom.

Stk. 5. Løsladelse betinges af, at den dømte ikke i prøvetiden begår strafbart forhold, og at den pågældende overholder de vilkår, som måtte være fastsat. Prøvetiden kan ikke overstige 5 år. § 57 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. For en dømt, som ikke er udvist ved dom, og som af politiet skønnes at have tilknytning til en gruppe af personer, hvor de pågældende personer tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, fastsættes, hvis ikke særlige omstændigheder taler herimod, vilkår om, at den pågældende i prøvetiden ikke opholder sig sammen med eller på anden måde har kontakt med andre med tilknytning til den pågældende gruppe, medmindre der er tale om nærtstående eller der er tale om ophold eller kontakt som led i varetagelsen af et anerkendelsesværdigt formål.

Stk. 7. Ved løsladelse på prøve af en person, som er dømt efter § 81 a, og som ikke er udvist ved dom, fastsættes vilkår om, at den dømte skal deltage i et program fastsat af kriminalforsorgen med henblik på at forebygge ny ligeartet kriminalitet. Tilsvarende gælder, hvor særlige omstændigheder ikke taler herimod, ved løsladelse på prøve af en person, som er dømt for overtrædelse af en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser, og som ikke er udvist ved dom.

Stk. 8. Justitsministeren kan fastsætte regler om programmer som nævnt i stk. 4 og 7.

§ 41 er indsat fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven)
§ 41, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 41, stk. 2, ændres »stk. 3, 3. pkt.« til: »stk. 4, 3. pkt., og stk. 5.«
§ 41, stk. 3 er indsat ved § 1.8 i
lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 41, stk. 5 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 733 af 25.06.2014
fra d. 01.07.2014.
§ 41, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 739 af 25.06.2014.
Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. I § 41, stk. 1, ændres »justitsministeren« til: »justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil«.
§ 41, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 41, stk. 2, ændres »stk. 4, 3. pkt., og stk. 5« til: »stk. 5, 3. pkt., og stk. 6-8«.
§ 41, stk. 4 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.
§ 41, stk. 5, der bliver stk. 6, er ændret ved § 1.9 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 41, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »For en dømt,«: »som ikke er udvist ved dom, og«.
§ 41, stk. 7 og 8 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017.

§ 42. Begår den prøveløsladte nyt strafbart forhold i prøvetiden, og foretages der inden dennes udløb rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for forholdet, kan retten ved dom træffe afgørelse om, at den pågældende skal genindsættes til udståelse af livstidsstraffen. Når omstændighederne taler derfor, kan retten i stedet idømme straf alene for det nye forhold, eventuelt i forbindelse med en ændring af vilkårene for prøveløsladelsen.

Stk. 2. Overtræder den prøveløsladte i øvrigt vilkårene, finder § 40, stk. 2-5, jf. § 41, stk. 6-8, tilsvarende anvendelse.

§ 42 er indsat fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven)
§ 42, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i
lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 42, stk. 2, ændres »§ 41, stk. 3,« til: »§ 41, stk. 4 og 5,«.
§ 42, stk. 2 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 42, stk. 2, ændres »§ 41, stk. 4 og 5« til: »§ 41, stk. 6-8«.

§ 43. Ved hel eller delvis eftergivelse af en straf ved betinget benådning kan det fastsættes som vilkår for benådningen, at bestemmelserne i § 40, stk. 1-5, eller § 42 finder tilsvarende anvendelse.

§ 43 er indsat fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven)

§ 44. Justitsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet efter §§ 38-43, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Justitsministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om klagefrist, behandling af klagesager og opsættende virkning af klager.

§ 44 er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven)
§ 44 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 739 af 25.06.2014. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 45. (Ophævet).

§ 45 er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven). Hidtidig formulering: § 45. Fanger må ikke sysselsættes med sundhedsfarligt arbejde. De skal holdes forsikrede mod følger af ulykkestilfælde. Nærmere regler for gennemførelsen af sidstnævnte bestemmelse, derunder om udbetaling og bestyrelse af forsikringssummer, kan fastsættes ved kgl. anordning.

§ 46. (Ophævet).

§ 46 er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven). Hidtidig formulering: § 46. Den tid, i hvilken en fange indlægges på sygehus, medregnes til straffetiden, medmindre indlæggelsen skyldes hans eget forhold under strafudståelsen.
Stk. 2. Den tid, i hvilken en indsat unddrager sig strafudståelsen, medregnes ikke i straffetiden.

§ 47. (Ophævet).

§ 47 er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven). Hidtidig formulering: § 47. Over for dømte, der udstår frihedsstraf, kan følgende disciplinærstraffe anvendes:
1) udelukkelse fra begunstigelser, der er hjemlet for dømte, hvis opførsel er tilfredsstillende.
2) udelukkelse fra arbejde indtil 14 dage.
3) hensættelse i strafcelle indtil 3 måneder, for dømte, der udstår hæfte, dog kun indtil 14 dage.
4) over for dømte, der udstår fængsel: udelukkelse fra arbejdsgodtgørelse eller inddragelse af allerede erhvervet arbejdsgodtgørelse.
5) over for dømte, der udstår hæfte: udelukkelse i indtil 30 dage fra adgang til selv at sørge for deres forplejning.
Stk. 2. Flere disciplinærstraffe kan anvendes i forening.
Stk. 3. Såfremt en person, der udstår frihedsstraf, findes i besiddelse af genstande, som ulovligt er indført, erhvervet eller tilvirket i anstalten, kan genstandene konfiskeres, medmindre de tilhører nogen, der ikke er ansvarlig for det ulovlige forhold.

§ 48. (Ophævet).

§ 48 er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven). Hidtidig formulering: § 48. Spændetrøje, håndjern, hensættelse i sikringscelle eller andre sikringsmidler kan i det for øjemedet nødvendige omfang anvendes for at afværge truende vold, betvinge voldsom modstand eller forebygge rømning. Hensættelse i sikringscelle i længere tid end 6 måneder kræver justitsministerens godkendelse.

§ 49. (Ophævet).

§ 49 er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven). Hidtidig formulering: § 49. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om fuldbyrdelse af fængsel og hæfte.
Stk. 2. Findes det hensigtsmæssigt på grund af domfældtes alder, helbredstilstand eller andre særlige omstændigheder, kan justitsministeren bestemme, at den pågældende midlertidigt eller for resten af straffetiden skal overføres til hospital eller til egnet hjem eller institution til særlig pleje eller forsorg.

§ 50. Bøde tilfalder statskassen.

Stk. 2. Bøde kan idømmes som tillægsstraf til anden strafart, når tiltalte ved lovovertrædelsen har opnået eller tilsigtet at opnå økonomisk vinding for sig selv eller andre.

Stk. 3. Den bødefældte kan ikke kræve bøden betalt eller erstattet af andre.

§ 50 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven)

§ 51. Når bøde i henhold til denne lov idømmes eller vedtages i retten, fastsættes bødestraffen i dagbøder. Dette gælder dog ikke bøder, der pålægges som tillægsstraf til anden retsfølge. Dagbødernes antal bestemmes under hensyn til lovovertrædelsens beskaffenhed og de i § 80 nævnte omstændigheder til mindst 1 og højst 60. Størrelsen af den enkelte dagbod fastsættes til et beløb svarende til den pågældendes gennemsnitlige dagsindtægt, idet der dog ved beløbets fastsættelse bør tages hensyn til bødefældtes livsvilkår, herunder hans formue, forsørgerpligter og andre forhold, der indvirker på betalingsevnen. Dagboden kan dog ikke fastsættes til et lavere beløb end 2 kr.

Stk. 2. Når bøde skal fastsættes for en forseelse, hvorved den pågældende har opnået eller tilsigtet at opnå betydelig økonomisk vinding for sig selv eller andre, og anvendelsen af dagbøder vil medføre, at bødebeløbet ansættes lavere, end det skønnes rimeligt under hensyn til størrelsen af den fortjeneste, der enten er eller kunne være opnået ved lovovertrædelsen, kan retten dog i stedet for dagbøder anvende anden straf af bøde.

Stk. 3. Ved fastsættelsen af andre bøder vil der inden for de grænser, som hensynet til lovovertrædelsens beskaffenhed og de i § 80 nævnte omstændigheder tilsteder, være at tage særligt hensyn til den skyldiges betalingsevne og til den opnåede eller tilsigtede fortjeneste eller besparelse.

Stk. 4. Politiet kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for bødefastsættelsen. Endvidere kan politiet fra registre, der føres af offentlige myndigheder, herunder domstolene, kræve de oplysninger om den pågældendes forhold, som findes af betydning for bødefastsættelsen. Oplysningerne meddeles skriftligt eller ved direkte dataoverførsel.

§ 51, stk. 4 er indsat fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven)

§ 52. (Ophævet).

§ 52 er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven). Hidtidig formulering: § 52. Retten kan fastsætte en frist af indtil 3 måneder til bødens betaling.
Stk. 2. Afdragsvis betaling kan tilstedes af politiet.
Stk. 3. Betales en bøde ikke, inddrives den, medmindre politiet skønner, at inddrivelse ikke er mulig eller væsentligt vil forringe den pågældendes levevilkår.
Stk. 4. Politiet kan inddrive bøder, sagsomkostninger og konfiskerede beløb i straffesager, der forfølges af det offentlige, ved udpantning og ved indeholdelse i den pågældendes indtægter efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.
Stk. 5. Pålæg om indeholdelse efter stk. 4 gives af politiet, som også modtager de indeholdte beløb. Indeholdelsen sker efter indeholdelse for skatte- og afgiftskrav og krav på underholdsbidrag. Politiet kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at varetage indeholdelsen, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Endvidere kan politiet fra alle af offentlige myndigheder førte registre og de af domstolene førte registre over rettigheder over løsøre og fast ejendom kræve de oplysninger om skyldnerens forhold, som findes af betydning for tvangsfuldbyrdelsen. Oplysningerne meddeles skriftligt eller ved direkte dataoverførsel.
Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte regler om indeholdelse af indtægter efter stk. 4, herunder om politiets kontrol med indeholdelsen, om pligter og erstatningsansvar for den indeholdelsespligtige, om udpantningsret for beløb, som den indeholdelsespligtige hæfter for, og om skyldnerens pligt til at give politiet oplysninger til brug ved indeholdelsen.
Stk. 7. For forsætlig eller uagtsom overtrædelse af bestemmelser, der er fastsat i medfør af stk. 6, kan fastsættes bødestraf. Der kan tillige fastsættes bestemmelser om bødeansvar for juridiske personer.
Stk. 8. Den bødefældte kan ikke kræve bøden betalt eller erstattet af andre.

§ 53. Indgår en bøde ikke, træder i dennes sted en forvandlingsstraf af fængsel.

§ 53 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)

§ 54. Når en bøde idømmes af eller vedtages for en domstol, træffer retten samtidig med bødens fastsættelse afgørelse om forvandlingsstraffens varighed. Når bøden er fastsat som dagbod, iagttages ved forvandlingsstraffens beregning, at 1 dags fængsel svarer til 1 dagbod, dog at forvandlingsstraffen ikke kan sættes lavere end 2 dage. Er bøden fastsat på anden måde, kan forvandlingsstraffen ikke sættes lavere end 2 dage og ikke højere end 60 dage. I særlige tilfælde kan forvandlingsstraffen dog forhøjes indtil 9 måneder.

Stk. 2. Er en del af bøden betalt, bliver forvandlingsstraffen forholdsvis at nedsætte, dog således, at en del af en dag regnes som en hel dag, og at forvandlingsstraffen ikke kan nedsættes under ovennævnte mindstetid. Er en del af bøden afsonet, men resten tilbydes betalt, tages ved beregningen af denne rest alene hensyn til de hele dage, hvori forvandlingsstraf er udstået.

Stk. 3. For bøder, der idømmes juridiske personer, fastsættes ingen forvandlingsstraf.

§ 54, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)

§ 55. Bøde på 10.000 kr. eller derunder, som er vedtaget efter tilkendegivelse fra politiet, afsones efter følgende skala:

Bøden: Forvandlingsstraffen:
0 - 499 kr. ............................ 2 dage
500 - 999 kr. ........................ 4 dage
1.000 - 3.999 kr. .................. 6 dage
4.000 - 5.999 kr. .................. 8 dage
6.000 - 10.000 kr. ................. 10 dage

For andre bøder, der ikke er idømt af eller vedtaget for en domstol, fastsættes forvandlingsstraffen af byretten i den retskreds, hvor den pågældende bor eller opholder sig.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 54, stk. 1, sidste punktum, og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 55, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)

Advokat Jørgen U. Grønborg