Våbenloven 1)

Lovændringer


Lovændringer

Herved bekendtgøres lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 10. september 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 555 af 24. juni 2005 og § 1 i lov nr. 503 af 7. juni 2006.

Lovbekg. nr. 918 af 10.09.2004

Som ændret ved

§ 1 i lov nr. 555 af 24.06.2005 (Våbenformidling m.v.) fra d. 01.07.2005.
§ 1 i lov nr. 503 af 07.06.2006 (Masseødelæggelsesvåben m.v.) fra d. 01.07.2006, dog træder 3 ændringer ikraft d. 30.07.2006.
§ 7 i lov nr. 542 af 08.06.2006 (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) fra d. 09.06.2006

Nu lovbekg. nr. 1316 af 26.11.2007, som ændret ved

§ 4 i lov nr. 490 af 17.06.2008 (Dansk straffemyndighed) fra d. 01.07.2008.
§ 3 i lov nr. 500 af 17.06.2008 (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder) fra d. 01.07.2008.
§ 3 i lov nr. 501 af 12.06.2009 (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.) fra d. 15.09.2009.

Nu lovbekg. nr. 704 af 22.06.2009, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 538 af 26.05.2010 (Mærkning af skydevåben m.v.) fra d. 28.07.2010.
§ 1 i lov nr. 413 af 09.05.2011 (Forenkling af fremgangsmåden ved meddelelse af udførselstilladelse m.v.) fra d. 01.06.2012, dog træder visse ændringer i kraft d. 01.07.2011.
§ 1 i lov nr. 274 af 27.03.2012 (Straf for overtrædelse af knivforbuddet) fra d. 01.04.2012.
§ 1 i lov nr. 564 af 18.06.2012 (Civile bevæbnede vagter på danske lastskibe m.v.) fra d. 30.06.2012.

Nu lovbekg. nr. 1005 af 22.10.2012, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 431 af 01.05.2013 (Udførsel af skydevåben m.v. til civil brug til lande uden for EU, lempelse af kontrolordningen for visse hardball- og paintballvåben m.v.) fra d. 01.06.2013, dog træder § 1, nr. 4, 5 og 7 i kraft den 30.09.2013.
§ 1 i lov nr. 1623 af 26.12.2013 (Sanktioner for overtrædelse af forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer og bemyndigelsesbestemmelser vedrørende sådanne stoffer samt militærets og politiets udførsel af våben m.v.) fra d. 01.02.2014, dog træder § 1, nr. 1, 2, 6 og 7 i kraft d. 02.09.2014.
§ 1 i lov nr. 552 af 02.06.2014 (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v., anmodning om separation og skilsmisse, ansøgning om børne- og ægtefællebidrag, ansøgning om lån til beboerindskud, ansøgning om parkeringslicens og anmodning om attestationer efter lov om Det Centrale Personregister m.v.) fra d. 01.12.2014.
§ 3 i lov nr. 733 af 25.06.2014 (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) fra d. 01.07.2014.
§ 5 i lov nr. 736 af 25.06.2014 (Samling af visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber og bortsalg af hittegods ved offentligt tilgængelig internetauktion m.v.) fra d. 27.06.2014. § 5, nr. 1 træder i kraft d. 01.07.2014.
§ 9 i lov nr. 376 af 27.04.2016 (Lov om knive og blankvåben m.v.) fra d. 01.07.2016.
§ 1 i lov nr. 495 af 22.05.2017 (Ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark) fra d. 24.05.2017.
§ 1 i lov nr. 1681 af 26.12.2017 (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) fra d. 01.01.2018.
§ 1 i lov nr. 712 af 08.06.2018 (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.) fra d. 14.09.2018.
§ 1 i lov nr. 1546 af 18.12.2018 (Delvis lovliggørelse af peberspray) fra d. 01.01.2019.
§ 1 i lov nr. 167 af 27.02.2019 (Indførelse af registreringsordning for sikkerhedsveste og afgiftsfritagelse for tilladelser til salutkanoner) fra d. 01.03.2019.
§ 6 i lov nr. 329 af 30.03.2019 (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold) fra d. 01.04.2019.

Nu lovbekg. nr. 920 af 29.08.2019, som ændret ved

§ 7 i lov nr. 1832 af 08.12.2020 (Selvstændig bestemmelse om angreb med genstand på personer i offentlig tjeneste og skærpelse af straffen for forsætlig fareforvoldelse) fra d. 15.12.2020.
§ 1 i lov nr. 123 af 30.01.2021 (Tilbagerulning af pebersprayordningen) fra d. 01.02.2021.
§ 2 i lov nr. 124 af 30.01.2021 (Gennemførelse af dele af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023) fra d. 01.02.2021.
§ 1 i lov nr. 125 af 30.01.2021 (Udenlandske civile statsmyndigheders adgang til at bære og ind- og udføre visse våben og fastsættelse af supplerende bestemmelser til forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v.) fra d. 01.02.2021.

Nu lovbekg. nr. 1736 af 26.08.2021, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 654 af 11.06.2024 (Strammere kontrol med våbentilladelser, øget sikkerhed ved besiddelse af våben og opbevaring af ammunition m.v.) fra d. 01.07.2024.
§ 4 i lov nr. 665 af 11.06.2024 (Gennemførelse af dele af bandepakke IV) fra d. 01.07.2024.


§ 1. Det er forbudt uden tilladelse af justitsministeren eller den, han dertil bemyndiger, at indføre eller fremstille, herunder samle:

1) Skydevåben og genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,

2) dele, der er specielt konstrueret eller modificeret til et skydevåben, og som er væsentlige for anvendelsen af våbnet, herunder aftagelige magasiner, bundstykker, bas­kyler, løb, låsestole, piber, rammer, slæder og tromler.

3) ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler,

4) håndgranater, bomber, miner og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt trykvirkning eller udslyngning af smålegemer,

5) patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen,

6) eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande),

7) armbrøster og slangebøsser,

8) signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben,

9) lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben,

10) optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster.

Stk. 2. Undtaget fra forbuddet er:

a) Luft- og fjederbøsser, bortset fra de i stk. 1, nr. 7, nævnte, og ammunition hertil,

b) hardball- og paintballvåben og ammunition hertil,

c) indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm og dertil hørende ammunition med kugleformet projektil og patronlængde ikke over 12 mm,

d) slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagtning, og ammunition, der udelukkende kan anvendes dertil,

e) pyrotekniske artikler.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at våben, bortset fra bagladevåben til enhedspatroner, er undtaget fra forbuddet i stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om undtagelse af deaktiverede skydevåben fra stk. 1, nr. 1, herunder om godkendelse af deaktiveringen.

Stk. 5. Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at forbuddet i stk. 1 også skal gælde for andre luft- og fjederbøsser end armbrøster og slangebøsser. Justitsministeren kan samtidig fastsætte særlige bestemmelser for medlemmer af skytteforeninger og andre foreninger og for foreningerne som sådan.

Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, herunder om disse stoffers fremstilling, mærkning, markedsføring, forhandling, indførsel, overførsel, udførsel, erhvervelse, besiddelse, opbevaring og anvendelse.

Stk. 7. Beredskabsstyrelsen er rådgivende for myndigheder og andre vedrørende de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, og fører tilsyn med virksomheder, der fremstiller de nævnte eksplosivstoffer.

Stk. 8. Sikkerhedsstyrelsen er national inspektionsmyndighed som nævnt i artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 med senere ændringer og vedrørende de stoffer og produkter, som er oplistet i § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 956 af 28. august 2014 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer med senere ændringer, jf. dog stk. 9.

Stk. 9. Rigspolitiet er national inspektionsmyndighed i medfør af artikel 11, stk. 1, i den i stk. 8 nævnte forordning, for så vidt angår forordningens artikel 6 og artikel 9, stk. 3.

Stk. 10. Politiet er kompetent myndighed i henhold til artikel 6 og nationalt kontaktpunkt i henhold til artikel 9, stk. 3, i den i stk. 8 nævnte forordning.

§ 1, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 503 af 07.06.2006 fra d. 01.07.2006. Hidtidig formulering: 4) håndgranater, bomber, patroner og lignende som våben eller ammunition fremtrædende genstande, der indeholder eller er beregnede til at indeholde faste stoffer, væsker eller luftarter, som ved spredning virker skadevoldende, bedøvende eller irriterende, såvel som dele af sådanne våben eller ammunitionsgenstande, samt redskaber til at bringe dem i virksomhed,
§ 1, stk. 2, litra b er indsat ved
§ 3.1 i lov nr. 500 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 1, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010. I § 1, stk. 1, ændres »tilvirke« til: »fremstille, herunder samle«.
§ 1, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010. Hidtidig formulering: 1) Skydevåben samt piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler til skydevåben,
§ 1, stk. 1, nr. 2 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010.
§ 1, stk. 2, litra a er ændret ved § 1.5 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010. I § 1, stk. 2, litra a, ændres »stk. 1, nr. 6,« til: »stk. 1, nr. 7,«.
§ 1, stk. 4 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010.
§ 1, stk. 2, litra b er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 431 af 01.05.2013 fra d. 01.06.2013. Hidtidig formulering: kulsyredrevne hardball- og paintballvåben,
§ 1, stk. 8-10 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 125 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021.
§ 1, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 665 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 1, stk. 1, nr. 1, ændres »samt« til: »og«.

§ 1 a. Justitsministeren kan fastsætte regler om forbud mod at bære sikkerhedsveste på offentligt tilgængelige steder uden forudgående anmeldelse.

§ 1 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 167 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019.

§ 1 b. Sikkerhedsstyrelsen kan til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til erhvervsmæssige lokaler og transportmidler til brug for styrelsens udførelse af sine opgaver som national inspektionsmyndighed i henhold til § 1, stk. 8.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige, herunder handelsdokumenter, kunderegistre, varefortegnelser m.v., og registrere oplysninger, som er indsamlet, til brug for styrelsens varetagelse af sin opgave som national inspektionsmyndighed.

Stk. 3. Fysiske og juridiske personer, der er omfattet af Sikkerhedsstyrelsens inspektioner, skal yde Sikkerhedsstyrelsen den fornødne bistand til inspektionsopgavernes effektive gennemførelse efter stk. 1 og 2 og regler fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 4. Justitsministeren kan efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte yderligere regler om Sikkerhedsstyrelsens undersøgelsesbeføjelser, herunder om brug af skjult identitet, udstedelse af påbud om bl.a. at standse ulovligt salg af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om politiets bistand til gennemførelse af kontrolbesøg og om Sikkerhedsstyrelsens indberetning til Kommissionen om antallet af licensansøgninger m.v.

§ 1 b er indsat ved § 1.2 i lov nr. 125 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021.

§ 2. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, ved overdragelse at erhverve genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, eller at besidde, bære eller anvende sådanne genstande eller stoffer. Det samme gælder for personer under 18 år med hensyn til de genstande, der er omfattet af § 1, stk. 2, litra a-c.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der efter stk. 1 gælder krav om tilladelse eller alder for at erhverve eller besidde genstande eller stoffer, er det forbudt at overdrage eller overlade andre besiddelsen af disse, medmindre erhververen eller modtageren foreviser den fornødne tilladelse eller godtgør at være fyldt 18 år. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser herom.

Stk. 3. Foranstående bestemmelser skal dog ikke være til hinder for, at et skydevåbens pibe- eller låsedele eller dele af baskyler ved istandsættelse fornys. Tilsvarende gælder aftagelige magasiner til skydevåben.

Stk. 4. Det er forbudt at fremstille, herunder samle, skydevåben og de i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte genstande ved hjælp af dele, der er overført i strid med forbuddet i § 7 a, stk. 2, uanset om den pågældende er meddelt fremstillingstilladelse efter § 1, stk. 1, nr. 1.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte regler om afslag på ansøgning om tilladelser, godkendelser, samtykker eller dispensationer efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, til personer, der er dømt for grovere lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud eller bortvisning efter lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

§ 2, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 3.2 i lov nr. 500 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 2, stk. 1, 2. pkt., ændres »litra a og b« til: »litra a-c«.
§ 2, stk. 4 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010.
§ 2, stk. 5 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

§ 2 a. Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på medlemsbeviset, kan uanset forbuddet i § 2, stk. 1, til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende følgende genstande:

1) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, der højst er af kaliber 12, og som ikke kan indeholde mere end 2 haglpatroner,

2) piber, baskyler og aftagelige magasiner til de haglgeværer, der er nævnt i nr. 1,

3) færdigladede haglpatroner til de haglgeværer, der er nævnt i nr. 1, såfremt haglene er løstliggende og har en diameter på højst 4 mm, samt omladehætter og halvladte eller tomme patronhylstre til de nævnte haglpatroner. Blyhaglpatroner er ikke omfattet af bestemmelsen.

Stk. 2. Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har våbenpåtegning efter stk. 1 på medlemsbeviset, kan endvidere til eget brug erhverve og besidde andre glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm.

Stk. 3. De genstande, der er nævnt i stk. 1 eller stk. 2, må ikke overdrages eller overlades til andre, medmindre erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse, jagttegn eller medlemsbevis til en skytteforening med en våbenpåtegning efter stk. 1 og godtgør, at det tilhører den pågældende. Justitsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 4. Tidligere indehavere af jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde de genstande, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2.

Stk. 5. Efter regler, der fastsættes af justitsministeren, kan skytteforeninger give våbenpåtegning efter stk. 1 på medlemsbeviser.

§ 2 b. Jagttegn kan kun udstedes med samtykke fra justitsministeren eller den, han bemyndiger hertil. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om behandlingen af sager om samtykke til udstedelse af jagttegn.

§ 2 c. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at skytteforeninger under nærmere angivne organisationer kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser til skydevåben, der er optaget på organisationernes skydeprogrammer.

Stk. 2. Medlemmer af skytteforeninger, der har våbenpåtegning på medlemsbeviset efter stk. 1, kan uanset forbuddet i § 2, stk. 1, til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende de skydevåben, der er nævnt i våbenpåtegningen, samt piber og låsestole til de nævnte skydevåben og ammunition samt aftagelige magasiner dertil.

Stk. 3. De genstande, der er nævnt i stk. 2, må ikke overdrages eller overlades til andre, medmindre erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse eller medlemsbevis til en skytteforening med en våbenpåtegning efter stk. 1 og godtgør, at det tilhører den pågældende. Justitsministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 2 c, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 431 af 01.05.2013 fra d. 01.06.2013. Hidtidig formulering: Justitsministeren kan fastsætte regler om, at skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, skytteforeninger under Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger, skytteforeninger under Dansk Skytte Union og skytteforeninger under Dansk Firmaidrætsforbund kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser til skydevåben, der er optaget på Skytteforeningernes, Unionens eller Firmaidrætsforbundets skydeprogrammer.

§ 2 d. Den tilladelse, der er nævnt i § 2, stk. 1, jagttegn eller medlemsbevis til en skytteforening med våbenpåtegning, jf. § 2 a, stk. 1, eller § 2 c, skal medbringes, når våbenet bæres, og på forlangende forevises for politiet. Sammen med jagttegn eller et medlemsbevis som nævnt i 1. pkt. skal indehaveren endvidere medbringe yderligere legitimation, f.eks. kørekort eller ID-kort, og på forlangende forevise den for politiet.

§ 2 e. Justitsministeren kan fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der varetager politiets opgaver inden for denne lovs område.

§ 2 e er indsat ved § 5.1 i lov nr. 736 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.

§ 2 f. Tilladelser og samtykker efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, kan til enhver tid tilbagekaldes.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om bortfald af tilladelser, godkendelser, samtykker eller dispensationer efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, til personer, der er dømt for grovere lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud eller bortvisning efter lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

§ 2 f, stk. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

§ 2 g. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at anmeldelser og ansøgninger, som efter denne lov eller bestemmelser udfærdiget i medfør heraf indgives til politiet, skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som politiet anviser (digital selvbetjening).

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation af ansøgerens helbredstilstand i forbindelse med ansøgning om tilladelser, godkendelser, samtykker eller dispensationer efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, herunder om afslag som følge af ansøgerens helbredstilstand.

§ 2 g er indsat ved § 1.1 i lov nr. 552 af 02.06.2014 fra d. 01.12.2014.
§ 2 g, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

§ 2 h. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om adgangen for personer med et særligt behov for beskyttelse til at erhverve, besidde og bære peberspray.

§ 2 h er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1546 af 18.12.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 2 h er ændret ved § 1.1 i lov nr. 123 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021. Hidtidig formulering: § 2 h. Personer, der er fyldt 18 år, kan uanset forbuddet i § 2 erhverve peberspray og besidde peberspray i eget hjem.
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om de peberspray, der er omfattet af stk. 1.

§ 2 i. Offentlige myndigheder, der har regelmæssig kontakt til en person, der har tilladelse, godkendelse, samtykke eller dispensation efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, kan indgive en indberetning til politiet, hvis myndigheden bliver opmærksom på forhold, der gør det betænkeligt, at personen fortsat skal have tilladelse, godkendelse, samtykke eller dispensation efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven.

Stk. 2. En indberetning efter stk. 1 skal være skriftlig og indeholde identifikation af personen og en beskrivelse af den adfærd, som giver anledning til bekymringen. Indberetningen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvorfor det efter myndighedens opfattelse er betænkeligt, at den pågældende har tilladelse, godkendelse, samtykke eller dispensation efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven.

Stk. 3. Modtager politiet en indberetning efter stk. 1 og 2, skal politiet træffe afgørelse om, hvorvidt personen fortsat skal have tilladelse, godkendelse, samtykke eller dispensation efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven.

Stk. 4. Afgørelser efter stk. 3 kan påklages af afgørelsens adressat eller den myndighed, der har indgivet indberetningen efter stk. 1.

§ 2 i er indsat ved § 1.4 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

§ 3. Justitsministeren kan, såfremt han finder det påkrævet, påbyde, at enhver, der er i besiddelse af eller overdrager genstande, der omfattes af forbuddet i § 1, skal gøre anmeldelse derom efter nærmere af justitsministeren fastsatte regler.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte sådanne bestemmelser vedrørende opbevaringen af og rådigheden over de i § 1 nævnte genstande og stoffer, som er påkrævet af hensyn til sikkerheden.

Stk. 3. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol af:

1) Våbensamlinger,

2) våbenlagre og våbenbøger hos erhvervsdrivende med generel tilladelse som nævnt i § 4 b, stk. 1,

3) våbenbøger hos rederier,

4) krudtoplag hos personer og foreninger, der har tilladelse til at erhverve og besidde sortkrudt, fænghætter m.v.,

5) krudtoplag, arbejdslokaler og udstyr hos personer, der har tilladelse til genopladning af ammunition,

6) lokaler, hvor de i lovens § 9, stk. 2, nævnte skytteforeninger opbevarer, besidder eller anvender våben og

7) lokaler hos personer og erhvervsdrivende, der har en tilladelse efter denne lov til fremstilling af de våben m.v., der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-5 og 7-10.

Stk. 4. Beredskabsstyrelsen og politiet har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, indfører, udfører, opbevarer, forhandler eller på anden måde er i besiddelse af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, og kan i forbindelse hermed for den pågældendes regning udtage prøver af sådanne eksplosivstoffer og underkaste disse en teknisk undersøgelse. I tilfælde, hvor prøveudtagningen sker hos en detailhandler, godtgør Beredskabsstyrelsen eller politiet detailhandleren indkøbsprisen og opkræver beløbet hos importøren eller fabrikanten.

Stk. 5. Såfremt det under særlige omstændigheder er påkrævet af hensyn til den offentlige sikkerhed, kan justitsministeren bestemme, at genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, skal afstås til det offentlige mod fuld erstatning eller deponeres. Inden der fastsættes sådanne bestemmelser vedrørende skytteforeninger, der kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser efter regler fastsat i henhold til § 2 c, stk. 1, skal der så vidt muligt forhandles med de organisationer, som skytteforeningerne hører under.

Stk. 6. I tilfælde, hvor der skal ydes erstatning i anledning af foranstaltninger efter stk. 5, fastsættes erstatningen i mangel af mindelig overenskomst af en for hele landet nedsat vurderingskommission, bestående af 4 medlemmer, nemlig et af præsidenten for Københavns byret udpeget medlem af nævnte ret som formand og tre våbenkyndige medlemmer, hvoraf et udnævnes af justitsministeren, et udpeges af Dansk Handel & Service 2) og et udpeges af Danmarks Jægerforbund. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 3, stk. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 1.8 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010. Hidtidig formulering: Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at de i § 1 nævnte våben mv. skal påføres identifikationsnummer.
§ 3, stk. 3, nr. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 413 af 09.05.2011 fra d. 01.07.2011. Hidtidig formulering: 3) krudtoplaget hos personer, der har tilladelse til genopladning af ammunition eller til køb af sortkrudt, fænghætter mv.,
§ 3, stk. 3, nr. 4 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 413 af 09.05.2011 fra d. 01.07.2011.
§ 3, stk. 3. nr. 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 564 af 18.06.2012 fra d. 30.06.2012.
§ 3, stk. 5, 2. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 431 af 01.05.2013 fra d. 01.06.2013. Hidtidig formulering: Forinden der fastsættes sådanne bestemmelser vedrørende skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, skytteforeninger under Dansk Skytte Union og skytteforeninger under Dansk Firmaidrætsforbund, skal der så vidt muligt forhandles med Skytteforeningerne, Unionen og Firmaidrætsforbundet. § 3, stk. 1 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 733 af 25.062014 fra d. 01.07.2014. I § 3, stk. 1, indsættes efter »i besiddelse af«: »eller overdrager«.
§ 3, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 3, stk. 3, nr. 2, ændres »våbenhandlere« til: »erhvervsdrivende med generel tilladelse som nævnt i § 4 b, stk. 1«.
§ 3, stk. 3, nr. 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1681 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 3, stk. 3, nr. 6, indsættes efter »opbevarer«: », besidder eller anvender«.
§ 3, stk. 3, nr. 6 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 3, stk. 3, nr. 6, ændres »våben.« til: »våben og«.
§ 3, stk. 3, nr. 7 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

§ 3 a. Skydevåben og genstande omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, skal i forbindelse med fremstillingen af våbnet m.v. forsynes med et unikt mærke, der angiver fabrikantens navn eller mærke, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår, serienummer og, hvis det er muligt, model. Mærket skal placeres på våbnets ramme eller låsestol.

Stk. 2. Et skydevåbens løb eller pibe, ramme, låsestol, slæde, tromle, bundstykke og lås skal i forbindelse med fremstillingen forsynes med et unikt mærke, der angiver fabrikantens navn eller mærke, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår, serienummer og, hvis det er muligt, model. Er delen for lille til at blive mærket i overensstemmelse hermed, skal den mærkes med et serienummer eller en alfanumerisk kode eller digital kode.

Stk. 3. Mærket på skydevåben og genstande omfattet af stk. 1 og 2, der indføres fra et land uden for EU, skal tillige angive importland og importår. Er et våben m.v. ved indførslen fra et land uden for EU ikke mærket i overensstemmelse med stk. 1 og 2, skal våbnet m.v. af importøren forsynes med et sådant mærke. Mærkningskravene efter denne bestemmelse gælder ikke ved midlertidig indførsel, herunder transit.

Stk. 4. Skydevåben og genstande omfattet af stk. 1 og 2, der overgår fra statslig ejendom til permanent civil brug, skal endvidere forsynes med et mærke, der angiver det land og den myndighed, der foretager overdragelsen. Mærkningen skal forestås af den myndighed, der overdrager våbnet m.v.

Stk. 5. Ammunition til et skydevåben skal i forbindelse med fremstillingen forsynes med et mærke, der angiver ammunitionstype og -kaliber, fabrikantens navn og sendingens identifikationsnummer. Mærket skal placeres på hver pakke færdig ammunition.

Stk. 6. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan meddele dispensation fra de i stk. 1-5 nævnte bestemmelser.

Stk. 7. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om den i stk. 1-5 nævnte mærkning, herunder om udførelsen af denne mærkning.

Stk. 8. Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at der skal foretages mærkning af de i § 1 nævnte våben m.v. ud over de i stk. 1-5 nævnte tilfælde, og om udførelsen af denne mærkning.

§ 3 a er indsat ved § 1.9 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010.
§ 3 a, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 712 af 08.06.2018 fra d. 14.09.2018. Hidtidig formulering: Skydevåben og genstande omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, skal i forbindelse med fremstillingen af våbnet m.v. forsynes med et unikt mærke, der angiver fabrikantens navn, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår og serienummer, eller et andet unikt brugervenligt mærke med en numerisk eller alfanumerisk kode til identifikation af fremstillingslandet. Mærket skal placeres på våbnets låsemekanisme og på våbnets løb eller pibe.
§ 3 a, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 712 af 08.06.2018 fra d. 14.09.2018. Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.
§ 3 a, stk. 2, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.4 i lov nr. 712 af 08.06.2018 fra d. 14.09.2018. I § 3 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 1,« til: »stk. 1 og 2,«.
§ 3 a, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.5 i lov nr. 712 af 08.06.2018 fra d. 14.09.2018. I § 3 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1,« til: »stk. 1 og 2,«.
§ 3 a, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.6 i lov nr. 712 af 08.06.2018 fra d. 14.09.2018. I § 3 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »land«: »og den myndighed«.
§ 3 a, stk. 5-7, der bliver stk. 6-8, er ændret ved § 1.7 i lov nr. 712 af 08.06.2018 fra d. 14.09.2018. I § 3 a, stk. 5-7, der bliver stk. 6-8, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

§ 3 b. Det er forbudt at forvanske, ødelægge, ændre eller fjerne mærker, der er påført våben m.v. i henhold til § 3 a.

§ 3 b er indsat ved § 1.9 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010.

§ 4. Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af:

1) Stoffer, der kan anvendes til indfyldning i de i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte genstande.

2) Våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm.

3) Laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.

4) Slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lign.

§ 4, stk. 1, 1. pkt er ændret ved § 1.1 i lov nr. 555 af 24.06.2005 fra d. 01.07.2005. I § 4, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »bære«: »eller besidde«.
§ 4, stk. 2 er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 555 af 24.06.2005 fra d. 01.07.2005. Hidtidig formulering: Stk. 2. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, at erhverve, besidde, bære eller anvende slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende.
§ 4, stk. 2, nr. 7 er indsat ved § 1.2 i
lov nr. 555 af 24.06.2005 fra d. 01.07.2005.
§ 4, stk. 2, nr. 3 er ophævet ved § 1.2 i
lov nr. 503 af 07.06.2006 fra d. 01.07.2006. Hidtidig formulering: 3) Genstande, der uden at fremtræde som våben eller ammunition er egnede til at anvendes på lignende måde som de i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte genstande.
§ 4, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010. I § 4, stk. 2, nr. 3, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 5,«.
§ 4, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 1623 af 26.12.2013 fra d. 02.09.2014. I § 4, stk. 2, nr. 3, udgår »til fremstilling af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, eller«. Hidtidig formulering: Stoffer, der kan anvendes til fremstilling af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, eller til indfyldning i de i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte genstande.
§ 4, stk. 1 er ophævet ved § 9.1 i lov nr. 376 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016. Stk. 2 bliver herefter stk. 1. Hidtidig formulering: På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.
§ 4, stk. 1, nr. 1 og 2 er ophævet ved § 9.2 i lov nr. 376 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016. Nr. 3-6 bliver herefter stk. 1-4. Hidtidig formulering: 1) Skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm, knive med tværstillet greb beregnet til stød, springknive, springstiletter, faldknive, faldstiletter, enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at de i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd, knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd, kastestjerner, kasteknive samt kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand.
2) Andre skarpe eller spidse våben, som ikke kan antages at have noget anerkendelsesværdigt formål.

§ 4 a. Justitsministeren kan fastsætte regler om forbud mod annoncering med salg af våben, som efter denne lov ikke må besiddes uden tilladelse. Dette gælder dog ikke jagt- og sportsvåben.

§ 4 a er ændret ved § 9.3 i lov nr. 376 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016. I § 4 a indsættes efter »våben, som«: »efter denne lov«.
§ 4 a er ændret ved § 1.3 i lov nr. 125 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021. I § 4 a, 2. pkt., ændres »jagt- og konkurrencevåben« til: »jagt- og sportsvåben«.

§ 4 b. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan efter ansøgning meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på erhvervsmæssig handel eller anden erhvervsmæssig virksomhed at erhverve, besidde og anvende de i § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 7-10, og § 4, nævnte genstande og peberspray.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om vilkår og betingelser for udstedelse og anvendelse af tilladelser efter stk. 1 og om registrering af de erhvervsdrivende.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om vilkår for godkendelse og registrering af våbenmæglere.

§ 4 b er ændret ved § 3.3 i lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. Hidtidig formulering: Justitsministeren kan fastsætte regler om godkendelse af erhvervsdrivende og disses ansatte i relation til erhvervsmæssig handel med våben, ammunition mv.
§ 4 b, stk. 1 er ændret ved § 9.4 i lov nr. 376 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016. I § 4 b, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 2,« til: »§ 4«.
§ 4 b, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 712 af 08.06.2018 fra d. 14.09.2018. I § 4 b, stk. 2, indsættes efter »stk. 1«: »og om registrering af de erhvervsdrivende«.
§ 4 b, stk. 3 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 712 af 08.06.2018 fra d. 14.09.2018.
§ 4 b, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1546 af 18.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 4 b, stk. 1, indsættes efter »§ 4 nævnte genstande«: »og peberspray«.
§ 4 b, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 4 b, stk. 1, ændres »erhverve og besidde« til: »erhverve, besidde og anvende«.

§ 4 c. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan efter ansøgning meddele rederier generel tilladelse til at benytte civile bevæbnede vagter om bord på lastskibe, der fører dansk flag.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om vilkår og betingelser for udstedelse og anvendelse af tilladelser efter stk. 1, herunder om ansøgningens form og indhold, krav til våben- og ammunitionstyper og opbevaringen heraf, krav om føring m.v. af en våbenbog, vagternes egnethed, rapportering i tilfælde af overfald eller angreb og tilladelsens gyldighedstid.

§ 4 c er indsat ved § 1.2 i lov nr. 564 af 18.06.2012 fra d. 30.06.2012.

§ 4 d. Justitsministeren kan fastsætte regler om en licensordning som nævnt i artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 med senere ændringer.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler, der begrænser eller forbyder tilgængeliggørelse, besiddelse og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som ikke er omfattet af bilag I til den forordning, der er nævnt i stk. 1. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der ikke er omfattet af bilag I og II til forordningen, er omfattet af bestemmelserne om indberetning af mistænkelige transaktioner, bortkomst og tyveri i forordningens artikel 9.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om opbevaring af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

§ 4 d er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1623 af 26.12.2013 fra d. 02.09.2014.
§ 4 d, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 125 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021. I § 4 d, stk. 1, ændres »artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer« til: »artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 med senere ændringer«.

§ 5. Det er forbudt at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, fremstille, udvikle eller med henblik på udvikling at forske i kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler, der er specielt udformet eller modificeret til sådanne våben, jf. dog stk. 3 og 4. Det samme gælder dele, der er specielt udformet eller modificeret til at indgå i sådanne våben og fremføringsmidler.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter med de begrænsninger, der følger af straffelovens §§ 7, 10, 10 a og 10 b, 3) også handlinger foretaget i udlandet.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke transporter, der gennemføres uden for Danmark, herunder om bord på dansk indregistreret fartøj, i det omfang transporten sker i overensstemmelse med internationale aftaler om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke de i § 1, stk. 1, nr. 5, og § 4, nr. 1, nævnte genstande og stoffer.

Stk. 5. Justitsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i stk. 1.

§ 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 503 af 07.06.2006 fra d. 01.07.2006. Hidtidig formulering: § 5. Det er forbudt uden justitsministerens tilladelse at tilvirke og udvikle eller med henblik herpå forske i faste stoffer, væsker eller luftarter, som ved spredning virker skadevoldende, bedøvende eller irriterende. Justitsministeren kan fastsætte regler for opbevaring af sådanne stoffer.
§ 5, stk. 4 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010. I § 5, stk. 4, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 5,«.
§ 5, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »tilvirke« til: »fremstille«.
§ 5, stk. 4 er ændret ved § 9.5 i lov nr. 376 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016. I § 5, stk. 4, ændres »§ 4, stk. 2, nr. 3« til: »§ 4, nr. 1«.

§ 6. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, i hvert enkelt tilfælde at udføre

1) våben omfattet af denne lov med undtagelse af jagtvåben, jf. dog stk. 2, samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,

2) ammunition med undtagelse af ammunition til jagtvåben,

3) materiel til krigsførelse,

4) militært simulations- og træningsudstyr,

5) maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der er specielt konstrueret eller modificeret til fremstilling eller vedligeholdelse af de under nr. 1-4 nævnte genstande,

6) dele specielt konstrueret eller modificeret til de under nr. 1-5 nævnte genstande,

7) eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1,

8) software specielt konstrueret eller modificeret til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de under nr. 1-7 nævnte genstande og

9) teknologi til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de under nr. 1-8 nævnte genstande, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for

1) udførsel af varer, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, til destinationer uden for EU's toldområde, jf. forordningens artikel 18,

2) udførsler, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012,

3) udførsel af luft- og fjederbøsser, bortset fra luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm og de i § 1, stk. 1, nr. 7, nævnte, og ammunition hertil og

4) udførsel af hardball- og paintballvåben og ammunition hertil.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1, nr. 9, gælder ikke

1) den teknologi, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af genstande, der er opnået udførselstilladelse til efter stk. 1, når teknologien udføres til samme modtager, som i henhold til udførselstilladelsen er modtager af de pågældende genstande,

2) teknologi, der er frit tilgængelig for offentligheden,

3) teknologi, som vedrører grundforskning, og

4) teknologi, som alene omfatter, hvad der som minimum kræves i forbindelse med patentansøgninger.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 omfatter både fysisk flytning af genstande ud fra dansk område og ikkefysisk overførsel til udlandet ved hjælp af fax, telefon eller andet elektronisk medie. Mundtlig overførsel af teknologi pr. telefon eller lignende kommunikationsmiddel er dog kun omfattet, hvis teknologien er indeholdt i et dokument, hvoraf den relevante del oplæses eller beskrives på en sådan måde, at der i alt væsentligt opnås det samme resultat, som hvis oplæsning havde fundet sted.

Stk. 5. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan udstede en generel, global eller individuel tilladelse til udførsel til EU- eller EØS-lande af genstande, der er omfattet af stk. 1.

Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om vilkår og betingelser for udstedelse og anvendelse af generelle, globale og individuelle tilladelser efter stk. 5 og om indberetningskrav, dokumentationskrav og pligt til at føre registre over udførsel af genstande omfattet af stk. 1.

Stk. 7. Genstande omfattet af stk. 1, nr. 3-5, 8 og 9, og dele specielt konstrueret eller modificeret til de i stk. 1, nr. 3-5, nævnte genstande, der indføres fra et EU- eller EØS-land for straks at skulle udføres til et andet EU- eller EØS-land (transit), undtages fra kravet om tilladelse efter stk. 1. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om dokumentationskrav for transittilladelser og om, at andre genstande omfattet af stk. 1 på samme måde kan undtages fra kravet om transittilladelse.

Stk. 8. Justitsministeren kan udstede forbud mod, at der udføres våben og ammunition af enhver art omfattet af denne lov.

Stk. 9. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved materiel til krigsførelse, jf. stk. 1, nr. 3.

§ 6 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 555 af 24.06.2005 fra d. 01.07.2005. Hidtidig formulering: § 6.
Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, i hvert enkelt tilfælde at udføre:
1) Våben af enhver art med undtagelse af jagtvåben,
2) ammunition med undtagelse af ammunition til jagtvåben,
3) materiel til land-, sø- eller luftkrig,
4) maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der overvejende anvendes til fremstilling eller vedligeholdelse af våben, ammunition eller krigsmateriel, samt dele og tilbehør til sådanne produktionsmidler,
5) eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1.
Stk. 2. Justitsministeren kan udstede forbud mod, at der udføres våben og ammunition af nogen art.
§ 6, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 503 af 07.06.2006 fra d. 30.07.2006. I § 6, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »jagtvåben«: », jf. dog stk. 2«.
§ 6, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 1.5 i
lov nr. 503 af 07.06.2006 fra d. 30.07.2006. I § 6, stk. 1, nr. 9, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.
§ 6, stk. 2 er indsat ved § 1.6 i
lov nr. 503 af 07.06.2006 fra d. 30.07.2006.
§ 6, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010. Hidtidig formulering: 1) våben af enhver art med undtagelse af jagtvåben, jf. dog stk. 2,
§ 6, stk. 5-8 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 413 af 09.05.2011 fra d. 01.07.2011.
§ 6 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 564 af 18.06.2012 fra d. 30.06.2012. Hidtidig formulering:
§ 6. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, i hvert enkelt tilfælde at udføre
1) Våben af enhver art med undtagelse af jagtvåben, jf. dog stk. 2, samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,
2) ammunition med undtagelse af ammunition til jagtvåben,
3) materiel til krigsførelse,
4) militært simulations- og træningsudstyr,
5) maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der er specielt konstrueret eller modificeret til fremstilling eller vedligeholdelse af de under nr. 1-4 nævnte genstande,
6) dele specielt konstrueret eller modificeret til de under nr. 1-5 nævnte genstande,
7) eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1,
8) software specielt konstrueret eller modificeret til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de under nr. 1-7 nævnte genstande, og
9) teknologi til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de under nr. 1-8 nævnte genstande, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke udførsel af varer, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, til destinationer uden for EU's toldområde, jf. forordningens artikel 18.
Stk. 3. Forbuddet i stk. 1, nr. 9, gælder ikke
1) den teknologi, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af genstande, der er opnået udførselstilladelse til efter stk. 1, når teknologien udføres til samme modtager, som i henhold til udførselstilladelsen er modtager af de pågældende genstande,
2) teknologi, der er frit tilgængelig for offentligheden,
3) teknologi, som vedrører grundforskning, og
4) teknologi, som alene omfatter, hvad der som minimum kræves i forbindelse med patentansøgninger.
Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 omfatter både fysisk flytning af genstande ud fra dansk område og ikkefysisk overførsel til udlandet ved hjælp af fax, telefon eller andet elektronisk medie. Mundtlig overførsel af teknologi pr. telefon eller lignende kommunikationsmiddel er dog kun omfattet, hvis teknologien er indeholdt i et dokument, hvoraf den relevante del oplæses eller beskrives på en sådan måde, at der i alt væsentligt opnås det samme resultat, som hvis oplæsning havde fundet sted.
Stk. 5. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan udstede en generel, global eller individuel tilladelse til udførsel til EU-lande af genstande, der er omfattet af stk. 1.
Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om vilkår og betingelser for udstedelse og anvendelse af generelle, globale og individuelle tilladelser efter stk. 5 og om indberetningskrav, dokumentationskrav og pligt til at føre registre over udførsel af genstande omfattet af stk. 1.
Stk. 7. Genstande omfattet af stk. 1, nr. 3-5, 8 og 9, og dele specielt konstrueret eller modificeret til de i stk. 1, nr. 3-5, nævnte genstande, der indføres fra et EU-land for straks at skulle udføres til et andet EU-land (transit), undtages fra kravet om tilladelse efter stk. 1. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om dokumentationskrav for transittilladelser og om, at andre genstande omfattet af stk. 1 på samme måde kan undtages fra kravet om transittilladelse.
Stk. 8. Justitsministeren kan bestemme, at dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, uden tilladelse kan udføres, hvis de er udformet til erhverv, husholdningsbrug, jagt, lystfiskeri eller sportsdykning.
Stk. 9. Justitsministeren kan udstede forbud mod, at der udføres våben og ammunition af enhver art.
§ 6, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 431 af 01.05.2013 fra d. 30.09.2013. Hidtidig formulering: Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke udførsel af varer, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, til destinationer uden for EU's toldområde, jf. forordningens artikel 18.
§ 6, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 9.6 i lov nr. 376 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016. I § 6, stk. 1, nr. 1, ændres »af enhver art« til: »omfattet af denne lov«.
§ 6, stk. 8 er ophævet ved § 9.7 i
lov nr. 376 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016. Stk. 9 bliver herefter stk. 8. Hidtidig formulering: Justitsministeren kan bestemme, at dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, uden tilladelse kan udføres, hvis de er udformet til erhverv, husholdningsbrug, jagt, lystfiskeri eller sportsdykning.
§ 6, stk. 8 er ændret ved § 9.8 i lov nr. 376 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016. I § 6, stk. 9, der bliver stk. 8, indsættes efter »enhver art«: »omfattet af denne lov«.
§ 6, stk. 2, nr. 1 og 2 er ændret ved §§ 1.8-1.9 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 6, stk. 2, nr. 1, ændres »forordningens artikel 18, og« til: »forordningens artikel 18,«, og i nr. 2 ændres »14. marts 2012.« til: »14. marts 2012,«.
§ 6, stk. 2, nr. 3 og 4 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.
§ 6, stk. 9 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

§ 6 a. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter personer, der indrejser til landet for at deltage i jagt eller skydekonkurrencer, eller som udrejser herfra med sådant formål, uden tilladelse kan medføre jagt- og sportsvåben samt ammunition hertil.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om forenklede procedurer for udførsler omfattet af artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012.

§ 6 a, stk. 2 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 431 af 01.05.2013 fra d. 30.09.2013.
§ 6 a, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 125 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021. I § 6 a, stk. 1, ændres »jagt- og konkurrencevåben« til: »jagt- og sportsvåben«.

§ 6 b. For indgivelse af ansøgning om tilladelse efter denne lov betales 1.085 kr., jf. dog stk. 6. For følgende tilladelser betales dog ikke:

1) Tilladelser til ammunition,

2) tilladelser til piber, slæder, tromler, bundstykker og låse samt aftagelige magasiner,

3) tilladelser til lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr,

4) ind- og udførselstilladelser,

5) tilladelser til genopladning,

6) tilladelser vedrørende de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1,

7) tilladelser til erhvervsdrivende,

8) tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben,

9) tilladelser til salutkanoner,

10) tilladelser til tilskudsberettigede museer i henhold til museumsloven,

11) tilladelser til udenlandske embedsmænd, der udfører opgaver i Danmark efter artikel 17 og 18 i Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet,

12) tilladelser til at erhverve, besidde og bære peberspray for personer med et særligt behov for beskyttelse og

13) tilladelser til personer, der som følge af en dom har fået afslag efter regler udstedt i medfør af § 2, stk. 5, eller hvor tilladelsen som følge af en dom er bortfaldet efter reglerne udstedt i medfør af § 2 f, stk. 2, og hvor dommen er ændret ved højere instans, således at betingelserne for afslag eller bortfald ikke længere er opfyldt.

Stk. 2. En våbentilladelse kan kun omfatte ét våben. Justitsministeren kan dog fastsætte regler om, at visse tilladelser kan omfatte flere våben.

Stk. 3. Såfremt indehaveren af en våbentilladelse til et bestemt våben udskifter våbenet, skal der udstedes ny tilladelse.

Stk. 4. Skifter indehaveren af en våbentilladelse navn, adresse eller skytteforening, eller ændres den adresse, hvorpå våbnet opbevares, kan der afgiftsfrit udstedes ny våbentilladelse med samme gyldighed som den oprindelige tilladelse.

Stk. 5. Er en tilladelse beskadiget eller bortkommet, kan der udstedes tilladelse med samme gyldighed som den oprindelige tilladelse mod betaling af 200 kr.

Stk. 6. For meddelelse af tilladelse efter denne lovs § 4 c, stk. 1, betales 5.000 kr.

§ 6 b, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 564 af 18.06.2012 fra d. 30.06.2012. I § 6 b, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »840 kr.«: », jf. dog stk. 7.«
§ 6 b, stk. 7 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 564 af 18.06.2012 fra d. 30.06.2012.
§ 6 b, stk. 1, nr. 10 er ændret ved § 5.2 i
lov nr. 736 af 25.06.2014 fra d. 27.06.2014. I § 6 b, stk. 1, nr. 10, ændres »museumsloven.« til: »museumsloven og«.
§ 6 b, stk. 1, nr. 11 er indsat ved § 5.3 i
lov nr. 736 af 25.06.2014 fra d. 27.06.2014.
§ 6 b, stk. 1, nr. 7 er ophævet ved § 9.9 i lov nr. 376 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016. Nr. 8-11 bliver herefter nr. 7-10. Hidtidig formulering: 7) tilladelser til blankvåben,
§ 6 b, stk. 1, nr. 9 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 167 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. Nr. 9 og 10 bliver herefter nr. 10 og 11.
§ 6 b, stk. 1, nr. 10 og 11 er ændret ved §§ 1.2 og 1.3 i lov nr. 123 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021. I § 6 b, stk. 1, nr. 10, ændres »museumsloven og« til: »museumsloven,«, og i § 6 b, stk. 1, nr. 11, ændres »kriminalitet.« til: »kriminalitet og«.
§ 6 b, stk. 1, nr. 12 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 123 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021.
§ 6 b, stk. 1 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 124 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021. I § 6 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »840 kr., jf. dog stk. 7« til: »1.085 kr., jf. dog stk. 6«.
§ 6 b, stk. 2 er ophævet ved § 2.2 i lov nr. 124 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021. Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6. Hidtidig formulering: Stk. 2. Afgiften nedsættes til det halve, hvis ansøgeren i forvejen har en våbentilladelse, for hvilken der er betalt fuld afgift.
§ 6 b, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: 2) tilladelser til piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler,
§ 6 b, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: 7) tilladelser til handlende,
§ 6 b, stk. 1, nr. 11 og 12 er ændret ved §§ 1.14-1.15 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 6 b, stk. 1, nr. 11, ændres »kriminalitet og« til: »kriminalitet,«, og i nr. 12 ændres »beskyttelse.« til: »beskyttelse og«.
§ 6 b, stk. 1, nr. 13 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.
§ 6 b, stk. 4 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 6 b, stk. 4, indsættes efter »skytteforening,«: »eller ændres den adresse, hvorpå våbnet opbevares,«.

§ 6 c. Justitsministeren kan fastsætte regler om gebyr for meddelelse af samtykke efter loven eller de i medfør af denne udfærdigede bestemmelser.

§ 6 d. Tilladelse i henhold til lovens § 2, stk. 1, udstedes med en gyldighedstid på 5 år. Vedrørende tilladelse til pistol er gyldighedstiden dog kun 2 år.

Stk. 2. Tilladelser til riflede jagtvåben til jægere udstedes med en gyldighedstid på 10 år.

Stk. 3. Samtykke til udstedelse af jagttegn meddeles for et tidsrum svarende til jagttegnets gyldighedsperiode.

Stk. 4. Tilladelser til genopladning og tilladelse til indkøb af sortkrudt meddeles for 5 år.

§ 6 d, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 712 af 08.06.2018 fra d. 14.09.2018. Hidtidig formulering: Stk. 2. Tilladelser til våbensamlere og til riflede jagtvåben til jægere udstedes dog med en gyldighedstid på 10 år. Tilsvarende gælder tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben.

§ 7. Indretning og anlæggelse af skydebaner skal, af hensyn til almensikkerheden, godkendes af politiet.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse.

§ 7 a. Justitsministeren kan efter forhandling med udenrigsministeren fastsætte bestemmelser om forbud mod transport af de i § 6, stk. 1, nævnte våben m.v. mellem andre lande end Danmark, når der er tale om nærmere bestemte modtagerlande eller afsenderlande.

Stk. 2. Det er forbudt at erhverve, sælge, levere, transportere eller på anden måde overføre de i stk. 1 nævnte våben m.v. fra ét land til et andet, hvis der ikke fra de kompetente myndigheder i afsender- og modtagerlandet og eventuelle transitlande foreligger de efter lovgivningen i vedkommende lande nødvendige tilladelser til henholdsvis udførsel, indførsel og transit, eller hvis våbnene ikke er mærket i overensstemmelse med lovgivningen i vedkommende lande. Forbuddet mod at erhverve, sælge, levere, transportere eller på anden måde overføre umærkede våben m.v. omfatter ikke midlertidig indførsel, herunder transit.

Stk. 3. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan meddele dispensation fra de i stk. 1 og 2 nævnte forbud.

Stk. 4. Justitsministeren kan bestemme, at stk. 1 og 2 skal gælde våben af enhver art.

§ 7 a, stk. 1 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010. I § 7 a, stk. 1, ændres »tredjelande« til: »andre lande end Danmark«.
§ 7 a, stk. 2 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 2. Det er forbudt at transportere de i stk. 1 nævnte våben m.v. mellem tredjelande, hvis der ikke fra de kompetente myndigheder i afsender- og modtagerlandet foreligger de efter lovgivningen i vedkommende lande nødvendige tilladelser til henholdsvis udførsel og indførsel.
§ 7 a, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 495 af 22.05.2017 fra d. 24.05.2017. I § 7 a, stk. 1, indsættes efter »modtagerlande«: »eller afsenderlande«.

§ 7 b. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,

1) som mellemmand at forhandle eller arrangere transaktioner, som indebærer overførsel af de i § 6, stk. 1, nævnte våben m.v. mellem lande uden for EU, eller

2) at købe eller sælge de i § 6, stk. 1, nævnte våben m.v. som led i en overførsel mellem lande uden for EU eller i øvrigt arrangere en sådan overførsel som ejer af de nævnte våben m.v.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke handlinger, som foretages i et andet EU-land. Forbuddet gælder heller ikke handlinger, som foretages uden for EU af personer med fast bopæl i udlandet.

Stk. 3. Justitsministeren kan bestemme, at stk. 1 skal gælde overførsel af våben og ammunition af enhver art.

§ 7 b er indsat ved § 1.4 i lov nr. 555 af 24.06.2005 fra d. 01.07.2005.

§ 7 c. Det er forbudt at yde teknisk bistand, jf. stk. 2, uden for EU vedrørende kemiske, biologiske eller nukleare våben og missiler, der er specielt udformet eller modificeret til fremføring af sådanne våben, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk service. Teknisk bistand kan tage form af instruktion, oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentservice.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke

1) teknisk bistand, der ydes i de lande, som efter Rådets forordning om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse er omfattet af EU's fællesskabsudførselstilladelse, og

2) teknisk bistand i form af overførsel af information, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning.

Stk. 4. Justitsministeren kan dispensere fra forbuddet i stk. 1.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i straffelovens §§ 6-9 4) hører overtrædelse af forbuddet i stk. 1 dog under dansk straffemyndighed, hvis handlingen er foretaget af en person, der på gerningstidspunktet havde dansk indfødsret, var bosat i den danske stat eller havde lignende fast ophold her i landet, selv om handlingen ikke er strafbar efter lovgivningen i det pågældende statsområde.

§ 7 c er indsat ved § 1.4 i lov nr. 555 af 24.06.2005 fra d. 01.07.2005.
§ 7 c, stk. 5 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 490 af 17.06.2008
fra d. 01.07.2008. I § 7 c, stk. 5, ændres »eller var bosat i den danske stat« til: », var bosat i den danske stat eller havde lignende fast ophold her i landet«.

§ 8. § 1, § 2, stk. 1 og 4, §§ 3-5 og § 7 gælder ikke for militære myndigheder.

Stk. 2. § 6, stk. 1, gælder ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse, forudsat at de våben m.v., som udføres, forbliver statens ejendom. § 6, stk. 1, gælder endvidere ikke militære myndigheders midlertidige udførsel af udrustning og materiel med henblik på reparation og vedligeholdelse. § 7 a gælder ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse.

§ 8, stk. 1 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010. I § 8, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 1,« til: »§ 2, stk. 1 og 4,«.
§ 8, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.3. i
lov nr. 1623 af 26.12.2013 fra d. 01.02.2014. Hidtidig formulering: § 6, stk. 1, og § 7 a gælder ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse.
§ 8, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved § 1.4. i lov nr. 1623 af 26.12.2013 fra d. 01.02.2014.

§ 9. § 2, stk. 1, og § 4 gælder ikke for civile statsmyndigheder. § 1, § 3 a, stk. 1-3, og § 7 a gælder endvidere ikke for politiet. § 6, stk. 1, gælder ikke for politiet, forudsat at de våben m.v., som udføres, forbliver statens ejendom. Justitsministeren kan til opfyldelse af mellemstatslige aftaler bestemme, at § 1, stk. 1, nr. 5, § 2, stk. 1, og § 6, stk. 1, nr. 1, ikke gælder for udenlandske civile statsmyndigheder. Kommunale myndigheder skal ikke søge om tilladelse for så vidt angår indkøb og benyttelse af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, til anvendelse ved vejarbejder og lignende.

Stk. 2. Skytteforeninger, der kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser efter regler fastsat i henhold til § 2 c, stk. 1, kan uanset § 2, stk. 1, anskaffe og besidde våben, der er optaget på skydeprogrammerne hos de organisationer, som skytteforeningerne hører under, samt piber, låsestole og baskyler til de nævnte våben og ammunition og aftagelige magasiner dertil Justitsministeren kan fastsætte regler herom samt om registrering af de nævnte våben mv.

Stk. 3. Under særlige omstændigheder kan justitsministeren midlertidigt ophæve stk. 1 og stk. 2 og træffe bestemmelse om, at forbuddet i § 1 og reglerne i § 2 og § 3, stk. 1 og 3-4, tillige skal omfatte de i § 1, stk. 2, nævnte våben mv.

§ 9, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 1,« til: »§ 2, stk. 1 og 4,«.
§ 9, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 431 af 01.05.2013 fra d. 01.06.2013. Hidtidig formulering: Skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, skytteforeninger under Dansk Skytte Union og skytteforeninger under Dansk Firmaidrætsforbund kan uanset § 2, stk. 1, anskaffe og besidde våben, der er optaget på Skytteforeningernes, Unionens eller Firmaidrætsforbundets skydeprogrammer, samt piber, låsestole og baskyler til de nævnte våben og ammunition og aftagelige magasiner dertil.
§ 9, stk. 1, 2. pkt. er ophævet og indsat på ny ved § 1.5 i lov nr. 1623 af 26.12.2013 fra d. 01.02.2014. Hidtidig formulering: § 1, § 6, stk. 1, og § 7 a gælder endvidere ikke for politiet.
§ 9, stk. 1, 4. pkt. er indsat ved § 1.6 i lov nr. 125 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021. 4. pkt. bliver herefter 5. pkt.
§ 9, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.18 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering af 2. pkt.: § 1 og § 7 a gælder endvidere ikke for politiet.

§ 10. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, som overtræder §§ 1-2 a, 2 c, 2 d, 3 a og 3 b, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, § 7 b, stk. 1, og § 7 c, stk. 1 artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012 og artikel 5, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., og artikel 8, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 med senere ændringer. På samme måde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 2, stk. 4, og § 7 a, stk. 2.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 5, for så vidt angår peberspray, skal det særlig anses for skærpende, hvis en overtrædelse begås af en person, der tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af denne lov, lov om knive og blankvåben m.v., forskrifter udstedt i medfør af disse love eller straffelovens § 119, stk. 1 eller 2, § 119 b eller §§ 123, 192 a, 216, 237, 243-246, 266 eller 288 på steder eller under omstændigheder, hvor der er nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentiel voldelig karakter.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 1, stk. 1, nr. 8, og § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 8, skal det særlig anses for skærpende, hvis en overtrædelse begås af en person, der tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af §§ 1 eller 2 i denne lov, §§ 1 eller 2 i lov om knive og blankvåben m.v. eller straffelovens § 119, stk. 1 eller 2, §§ 119 b, 123, 192 a, 216, 237, 243-246, 266 eller 288.

Stk. 4. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder artikel 7, artikel 8, stk. 3-5, og artikel 9, stk. 1, 2 og 4-6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 med senere ændringer,

2) undlader at give den nationale inspektionsmyndighed adgang efter § 1 b, stk. 1,

3) omgår eller unddrager sig inspektionsmyndighedens kontrol eller forsøger dette,

4) undlader at give inspektionsmyndigheden oplysninger efter § 1 b, stk. 2, eller afgiver urigtige oplysninger eller

5) undlader at yde inspektionsmyndigeden den fornødne bistand efter § 1 b, stk. 3.

Stk. 5. I forskrifter, som udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 6. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 555 af 24.06.2005 fra d. 01.07.2005. Hidtidig formulering: Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1-2 a, § 2 c, § 2 d, § 5, § 6, stk. 1, og § 7.
§ 10, stk. 3 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 555 af 24.06.2005 fra d. 01.07.2005. Hidtidig formulering: Overtrædelse af § 4, stk. 1 eller 2, straffes med bøde. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, når den pågældende tidligere er straffet for overtrædelse af § 4, stk. 1 eller 2. Straffelovens § 81, stk. 1, finder ikke anvendelse.
§ 10, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 503 af 07.06.2006 fra d. 01.07.2006. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »5« til: »§ 5, stk. 1«.
§ 10, stk. 2 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 500 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: Stk. 2. Består overtrædelsen i besiddelse af skydevåben under særlig skærpende omstændigheder, herunder besiddelse af skydevåben med tilhørende ammunition på offentligt tilgængelige steder eller gentagne tilfælde af besiddelse af skydevåben, er straffen fængsel indtil 2 år.
§ 10, stk. 3 er ændret ved § 3.4 i lov nr. 500 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: Stk. 3. Overtrædelse af § 4, stk. 1, straffes med bøde. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, når den pågældende tidligere er straffet for overtrædelse af § 4, stk. 1.
§ 10, stk. 2 er ophævet ved § 3.1 i lov nr. 501 af 12.06.2009 fra d. 15.09.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Består overtrædelsen i besiddelse af skydevåben under særlig skærpende omstændigheder, herunder gentagne tilfælde af besiddelse af skydevåben, er straffen fængsel indtil 2 år.
§ 10, stk. 1 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 538 af 26.05.2010 fra d. 28.07.2010. Hidtidig formulering: § 10. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1-2 a, 2 c, 2 d, og § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, § 7 b, stk. 1, og § 7 c, stk. 1. På samme måde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 7 a, stk. 2.
§ 10, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 274 af 27.03.2012 fra d. 01.04.2012. Hidtidig formulering: Stk. 2. Overtrædelse af § 4, stk. 1, straffes med fængsel indtil 2 år, under særlig formildende omstændigheder dog med bøde.
§ 10, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 431 af 01.05.2013 fra d. 30.09.2013. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »og § 7 c, stk. 1« til: »§ 7 c, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012«.
§ 10, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1623 af 26.12.2013 fra d. 02.09.2014. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »og artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012« til: »artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012 og artikel 4, stk. 1, 6 og 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer«.
§ 10, stk. 3 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 1623 af 26.12.2013 fra d. 02.09.2014. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.
§ 10, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 3.4 i lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.
§ 10, stk. 2 er ophævet ved § 9.10 i lov nr. 376 af 27.04.2016 fra d. 01.07.2016. Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4. Hidtidig formulering: Overtrædelse af § 4, stk. 1, straffes med bøde, under skærpende omstændigheder dog med fængsel indtil 2 år. Ved fastsættelse af straffen skal det særlig anses for skærpende, at gerningsmanden flere gange tidligere er straffet for overtrædelse af § 4, stk. 1.
§ 10, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1546 af 18.12.2018 fra d. 01.01.2019. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
§ 10, stk. 2 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 329 af 30.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 10, stk. 2, ændres »244-246,« til: »243-246,«.
§ 10, stk. 2 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 1832 af 08.12.2020 fra d. 15.12.2020. I § 10, stk. 2, indsættes efter »119, stk. 1 eller 2,«: »§ 119 b«.
§ 10, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 125 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »artikel 4, stk. 1, 6 og 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer« til: »artikel 5, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., og artikel 8, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 med senere ændringer«.
§ 10, stk. 3 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 125 af 30.01.2021 fra d. 01.02.2021. Hidtidig formulering: Stk. 3. Overtrædelse af artikel 5 og artikel 9, stk. 1, 3 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer straffes med bøde.
§ 10, stk. 1 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »der« til: »som«.
§ 10, stk. 4 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 654 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 10, stk. 4, ændres »der udfærdiges« til: »som udfærdiges«.
§ 10, stk. 1 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 665 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »der« til: »som«.
§ 10, stk. 2 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 665 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 10, stk. 2, ændres »lov om knive og blankvåben« til: »lov om knive og blankvåben m.v.«
§ 10, stk. 3 er indsat ved § 4.4 i lov nr. 665 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

§ 11. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder straks i kraft. Samtidig ophæves lov nr. 246 af 10. maj 1940 om handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben mv., jf. lov nr. 477 af 1. oktober 1945 om ændring i samme lov.

Justitsministeriet, den 26. august 2021

Nick Hækkerup

/ Christian Fuglsang

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben, EU-Tidende 2008, nr. L 179, side 5, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2009, nr. L 146, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/853/EU af 17. maj 2017 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008, EU-Tidende 2017, nr. L 137, side 22.

Fodnoten til lovens titel er ændret ved § 1.1 i lov nr. 712 af 08.06.2018 fra d. 14.09.2018. Hidtidig formulering: Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben, EU-Tidende 2008, nr. L 179, side 5, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2009, nr. L 146, side 1.

2) Dansk Handel & Service er med virkning fra 1. januar 2007 fusioneret med interesseorganisationen HTSI under navnet Dansk Erhverv.

3) Ved lov nr. 490 af 17. juni 2008 om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Dansk straffemyndighed) er gennemført en samlet revision af straffelovens almindelige bestemmelser om dansk straffemyndighed, hvorved straffelovens §§ 6-12 er ændret.

4) Se note 3.

Advokat Jørgen U. Grønborg