Straffeloven kap. 26

26. kapitel Forbrydelser mod den personlige frihed

§ 260. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes for ulovlig tvang den, som

1) ved vold eller ved trussel om vold, om betydelig skade på gods, om frihedsberøvelse eller om at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller at åbenbare privatlivet tilhørende forhold tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade noget,
2) ved trussel om at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller om at fremsætte sande ærerørige beskyldninger tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, for så vidt fremtvingelsen ikke kan anses tilbørlig begrundet ved det forhold, som truslen angår.

Stk. 2. Tvinges nogen til at indgå ægteskab eller til en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller til at indgå i et andet ægteskabslignende forhold, eller fastholdes nogen ved tvang i et sådant ægteskab eller forhold, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.

Stk. 3. Tvinges nogen til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.

§ 260, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte udgået)
§ 260, stk. 2 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 316 af 30.04.2008 fra d. 01.05.2008.
§ 260, stk. 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 651 af 15.06.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 260, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 434 af 01.05.2013 fra d. 03.05.2013. I § 260, stk. 2, indsættes efter »ægteskab«: »eller til en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed«.
§ 260, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 415 af 13.03.2021 fra d. 15.03.2021. I § 260, stk. 2, indsættes efter »gyldighed«: »eller til at indgå i et andet ægteskabslignende forhold, eller fastholdes nogen ved tvang i et sådant ægteskab eller forhold«.

§ 260 a. Den, som forestår en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller indgåelsen af et andet ægteskabslignende forhold med en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som lader sit barn indgå i en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller i et andet ægteskabslignende forhold, og den, som efter at være fyldt 18 år frivilligt indgår i en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller i et andet ægteskabslignende forhold med en person under 18 år.

§ 260 a er indsat ved § 1.5 i lov nr. 415 af 13.03.2021 fra d. 15.03.2021.

§ 261. Den, som berøver en anden friheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Sker det for vindings skyld, eller har frihedsberøvelsen været langvarig eller bestået i, at nogen uberettiget holdes i forvaring som sindssyg eller mentalt retarderet eller bringes i fremmed krigstjeneste eller i fangenskab eller anden afhængighed i fremmed land, er straffen fængsel indtil 12 år

Stk. 3. Den, som ved grov uagtsomhed forvolder en frihedsberøvelse af den i stk. 2 nævnte art, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder

§ 261, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 261, stk. 1 er ændret fra d. 01.04.2004 ved § 1.25 i lov nr. 218 af 31.03.2004
§ 261, stk. 2 er ændret fra d. 01.04.2004 ved § 1.54 i lov nr. 218 af 31.03.2004 (»fængsel fra 1 til 12 år« ændret til: »fængsel indtil 12 år«.)
§ 261, stk. 3 er indsat fra d. 01.04.2004 ved § 1.54 i lov nr. 218 af 31.03.2004

§ 262. (Ophævet).

§ 262 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte erstattet med fængsel indtil 4 måneder)
§ 262, stk. 2 er ophævet ved lov nr. 465 af 07.06.2001 fra d. 01.07.2001.
§ 262 er ophævet fra d. 01.04.2004 ved § 1.55 i lov nr. 218 af 31.03.2004 Hidtidig formulering: Den, som ved grov uagtsomhed forvolder en frihedsberøvelse af den i § 261, stk. 2, nævnte art, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år.
Stk. 2. Påtale kan bortfalde efter den forurettedes begæring.

§ 262 a. For menneskehandel straffes med fængsel indtil 10 år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt

1) ulovlig tvang efter § 260,

2) frihedsberøvelse efter § 261,

3) trusler efter § 266,

4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller

5) anden utilbørlig fremgangsmåde

med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af seksuelt materiale såsom fotografier eller film, forestilling med seksuel optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af seksuelt materiale såsom fotografier eller film, forestilling med seksuel optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer

1) rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person under 18 år eller

2) yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller anden fordel.

§ 262 a er indsat ved § 1 i lov nr. 380 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 262 a, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 275 af 27.03.2012 fra 28.03.2012. I § 262 a, stk. 1, ændres »8 år« til: »10 år«.
§ 262 a, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 275 af 27.03.2012 fra 28.03.2012. I § 262 a, stk. 1 og 2, indsættes efter »slaveri eller slaverilignende forhold«: », strafbare handlinger«.
§ 262 a er ændret ved § 1.28 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 262 a, stk. 1 og 2, ændres »kønslig usædelighed« til: »prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden«.
§ 262 a, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 262 a, stk. 1 og 2, ændres »pornografiske« til: »seksuelt materiale såsom«, og »pornografisk« ændres til: »seksuel«.

§ 262 b. For menneskeudnyttelse straffes med fængsel indtil 6 år den, der ved udnyttelse af en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager vedkommende til arbejde under åbenlyst urimelige forhold. På samme måde straffes den, der under de i 1. pkt. nævnte omstændigheder udnytter en person til prostitution, optagelse af seksuelt materiale såsom fotografier eller film eller forestilling med seksuel optræden.

§ 262 b er indsat ved § 1.1 i lov nr. 696 af 24.05.2022 fra d. 01.06.2022.
§ 262 b er ændret ved § 1.14 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 262 b, 2. pkt., ændres »pornografiske« til: »seksuelt materiale såsom«, og »pornografisk« ændres til: »seksuel«.

Advokat Jørgen U. Grønborg