Straffeloven kap. 21

21. kapitel Forskellige almenskadelige handlinger

§ 193. Den, der på retsstridig måde fremkalder omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler, offentlig postbesørgelse, telegraf- eller telefonanlæg, radio- eller fjernsynsanlæg, samfundsvigtige datasystemer eller anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand, gas, elektrisk strøm eller varme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Begås forbrydelsen groft uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

§ 193, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte udgået)
§ 193, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte erstattet med fængsel indtil 4 måneder)
§ 193 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 352 af 19.05.2004 fra d. 01.07.2004. Hidtidig formulering: § 193. Den, som på retsstridig måde fremkalder omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler, offentlig postbesørgelse, telegraf- eller telefonanlæg, radio- eller fjernsynsanlæg, databehandlingsanlæg eller anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand, gas, elektrisk strøm eller varme, straffes med fængsel indtil 4 år eller under formildende omstændigheder med bøde.
Stk. 2. Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

§ 193, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1719 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 193, stk. 1, ændres »informationssystemer« til: »samfundsvigtige datasystemer«.

§ 194. Den, der borttager, ødelægger eller beskadiger offentlige mindesmærker eller genstande, som er bestemte til almindelig nytte eller pryd, hører til offentlige samlinger eller er særlig fredlyste, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

§ 194 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte udgået)
§ 194 er ændret fra d. 01.04.2004 ved § 1.22 i lov nr. 218 af 31.03.2004

§ 195. Den, som stiller levnedsmidler til salg, der ham bevidst er eftergjort eller forfalsket, uden at deres særlige beskaffenhed på utvetydig måde er angivet på varen selv eller på dens etikette eller indpakning samt på fakturaen, hvis en sådan udstedes, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 måneder.

§ 195 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte ændret til fængsel)

§ 196. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under skærpende omstændigheder i strid med miljølovgivningen

1) forurener luft, vand, jord eller undergrund med den følge, at der sker betydelig skade på miljøet eller fremkaldes nærliggende fare derfor, eller
2) opbevarer eller bortskaffer affald eller lignende stoffer med den følge, at der sker betydelig skade på miljøet eller fremkaldes nærliggende fare derfor.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med miljølovgivningen forurener luft, vand, jord eller undergrund eller opbevarer eller bortskaffer affald eller lignende stoffer, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.

§ 196 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 474 af 31.05.2006 fra d. 01.06.2006. I § 196 ændres »4 år« til: »6 år«.
§ 196, stk. 2 er indsat ved § 2.2 i lov nr. 474 af 31.05.2006 fra d. 01.06.2006.

§ 196 a. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i overtrædelse af lovgivningen om handel med vilde dyr og planter. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor overtrædelsen er af systematisk eller organiseret karakter, og hvor

1) der er opnået eller tilsigtet betydelig vinding eller

2) overtrædelsen har haft et betydeligt omfang.

§ 196 a er indsat ved § 2.1 i lov nr. 171 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019.

Advokat Jørgen U. Grønborg