Straffeloven

Indholdsfortegnelse

Lovændringer

Almindelig del

Særlig del


Almindelig del

1. kapitel - Indledende bestemmelser §§ 1-2
2. kapitel - Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse §§ 3-12
3. kapitel - Strafbarhedsbetingelser §§ 13-20
4. kapitel - Forsøg og medvirken §§ 21-24
5. kapitel - Strafansvar for juridiske personer §§ 25-27
6. kapitel - Straffene §§ 31-55
7. kapitel - Betingede domme §§ 56-61 a
8. kapitel - Samfundstjeneste §§ 62-67
9. kapitel - Andre retsfølger af den strafbare handling §§ 68-79 d
10. kapitel - Straffens fastsættelse §§ 80-91
11. kapitel - Ophør af den strafbare handlings retsfølger §§ 92-97 c

Særlig del

12. kapitel - Landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed §§ 98-110 f
13. kapitel - Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v. §§ 111-118 a
14. kapitel - Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v. §§ 119-132 b
15. kapitel - Forbrydelser mod den offentlige orden og fred §§ 133-143
16. kapitel - Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v. §§ 144-157 b
17. kapitel - Falsk forklaring og falsk anklage §§ 158-165
18. kapitel - Forbrydelser vedrørende betalingsmidler §§ 166-170
19. kapitel - Forbrydelser vedrørende bevismidler §§ 171-179
20. kapitel - Almenfarlige forbrydelser §§ 180-192 b
21. kapitel - Forskellige almenskadelige handlinger §§ 193-196 a
22. kapitel - Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed §§ 197-207
23. kapitel - Forbrydelser i familieforhold §§ 208-215 a
24. kapitel - Seksualforbrydelser §§ 216-236
25. kapitel - Forbrydelser mod liv og legeme §§ 237-259
26. kapitel - Forbrydelser mod den personlige frihed §§ 260-262 b
27. kapitel - Freds- og ærekrænkelser §§ 263-275 a
28. kapitel - Formueforbrydelser §§ 276-305
29. kapitel - Særlige bestemmelser om juridiske personer § 306

Bilag 1 - Indholdsfortegnelse


Lovændringer

Lovbekg. nr. 648 af 12.08.1997, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 403 af 26.06.1998 (Revision af psykiatriloven m.v.) fra d. 01.01.1999.
§ 3 i lov nr. 473 af 01.07.1998 (Tidsubegrænset opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring og udvisning m.v.) fra 03.07.1998.
lov nr. 141 af 17.03.1999 (Afkriminalisering af prostitution m.v. samt kriminalisering af kunder til prostituerede under 18 år) fra d. 01.07.1999,
lov nr. 228 af 04.04.2000 fra d. 01.05.2000.(Grov momssvig, EU-svig og bestikkelse af udenlandske tjenestemænd m.v.),
lov nr. 230 af 04.04.2000 fra d. 01.07.2000 (Udvidet brug af samfundstjeneste og betingede domme med vilkår om alkoholistbehandling for spirituskørsel)
lov nr. 425 af 31.05.2000 (udlændingeloven)
lov nr. 428 af 31.05.2000 (Ændring af § 86 , stk. 1)
lov nr. 433 af 31.05.2000 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v., trådt i kraft d. 01.07.2001.
lov nr. 438 af 31.05.2000 (Tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens §§ 68 og 69). Trådt i kraft d. 01.07.2000.
lov nr. 440 af 31.05.2000 (Maskeringsforbud § 134 b) (Trådt i kraft d. 01.06.2000)
lov nr. 441 af 31.05.2000 (Forældelse, styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn og unge samt IT-efterforskning) (Trådt i kraft d. 01.07.2000)

Nu lovbekg. nr. 849 af 06.09.2000, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 280 af 25.04.2001 (Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, 1. tillægsprotokol til den europæiske konvention om overførelse af domfældte og FN-konventionen til bekæmpelse af terrorbombninger samt ændringer som følge af afskaffelsen af hæftestraffen m.v.)
§ 4 i lov nr. 461 af 07.06.2001 (Ændringer som følge af børneloven m.v.: Fra d 01.01.2002 ophæves §§ 214 og 255)
§ 1 i lov nr. 465 af 07.06.2001 (Hæleri og anden efterfølgende medvirken samt IT-efterforskning) Fra d. 01.07.2001.
§ 1 i lov nr. 468 af 07.06.2001 (Forvoldelse af fare for smitte med en livstruende og uhelbredelig sygdom - fra d. 01.07.2001)
§ 1 i lov nr. 469 af 07.06.2001 (Ungdomskriminalitet - fra 01.07.2001)

Nu lovbekg. nr. 808 af 14.09.2001, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 258 af 08.05.2002 (Gennemførelse af EU-retshjælpskonventionen, den 2. tillægsprotokol til Europarådets retshjælpskonvention og EU-rammeafgørelse om fælles efterforskningshold). Tilføjelse til STRFL § 158, stk. 1 fra 01.07.2002.
§ 1 i lov nr. 378 af 06.06.2002 (Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN s Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v. - fra d. 07.06.2002),
§ 1 i lov nr. 380 af 06.06.2002 (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel m.v. - fra d. 07.06.2002),
§ 1 i lov nr. 382 af 06.06.2002 (Fangeflugt og begrænsning i indsattes adgang til aktindsigt m.v. - fra d. 07.06.2002)

Nu lovbekg. nr. 779 af 16.09.2002, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 228 af 02.04.2003 (Børnepornografi, seksuel udnyttelse af børn, salg af børn og gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn m.v. - fra d. 03.04.2003)
§ 1 i lov nr. 386 af 28.05.2003 (Kvindelig omskæring). Fra d. 29.05.2003.
§ 1 i lov nr. 389 af 28.05.2003 (Straf for overtrædelse af Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitiske sanktioner mod tredjelande m.v.) Fra d. 29.05.2003
§ 1 i lov nr. 436 af 10.06.2003 (Bekæmpelse af rockerkriminalitet og anden organiseret kriminalitet) Fra d. 11.06.2003.

Nu lovbekg. nr. 814 af 30.09.2003, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 218 af 31.03.2004 (Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse m.v.) Fra d. 01.04.2004
§ 1 i lov nr. 219 af 31.03.2004 (Tidlig prøveløsladelse af dømte) Fra d. 01.04.2004
§ 1 i lov nr. 352 af 19.05.2004 (It-kriminalitet m.v.) Fra d. 01.07.2004.

Nu lovbekg. nr. 960 af 21.09.2004, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 364 af 24.05.2005 (Forældelse, skærpelse af straffen for falske afsonere m.v.). Fra d. 01.07.2005
§ 1 i lov nr. 366 af 24.05.2005 (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.) Fra d. 01.07.2005
§ 43 i lov nr. 553 af 24.06.2005 (Voldgiftsloven) fra d. 01.07.2005. Ny § 304 a.
§ 1 i lov nr. 559 af 24.06.2005 (Skærpelse af straffen for uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med særlig hensynsløs kørsel) fra d. 25.06.2005.

Nu lovbekg. nr. 909 af 27.09.2005, som ændret ved

§ 31 i lov nr. 1389 af 21.12.2005 (Lov om markedsføring fra d. 01.07.2006)
§ 1 i lov nr. 1400 af 21.12.2005 (Skærpede regler om strafudmåling for forbrydelser begået med baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat) fra d. 22.12.2005.
§ 2 i lov nr. 474 af 31.05.2006 (Præcisering af reglerne om retsforfølgning af udenlandske skibe, skærpelse af straffe for miljøkriminalitet m.v.) Fra d. 01.06.2006
§ 2 i lov nr. 503 af 07.06.2006 (Masseødelæggelsesvåben m.v.) fra den. 01.07.2006.
§ 1 i lov nr. 540 af 08.06.2006 (Dansk straffemyndighed ved seksuel udnyttelse af børn i udlandet) fra d. 09.06.2006.
§§ 1 og 7 i lov nr. 542 af 08.06.2006 (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) fra d. 09.06.2006.

Nu lovbekg. nr. 1000 af 05.10.2006, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 527 af 06.06.2007 (Kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v.) fra d. 01.07.2007.

Nu lovbekg. nr. 1260 af 23.10.2007, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 316 af 30.04.2008 (Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab) fra d. 01.05.2008.
§ 1 i lov nr. 490 af 17.06.2008 (Dansk straffemyndighed) fra d. 01.07.2008.
§ 1 i lov nr. 494 af 17.06.2008 (Strafskærpelse for tortur) fra d. 01.07.2008.
§ 2 i lov nr. 498 af 17.06.2008 (Skærpede sanktioner for flugtbilister) fra d. 18.06.2008.
§ 1 i lov nr. 500 af 17.06.2008 (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder) fra d. 01.07.2008.
§ 1 i lov nr. 501 af 17.06.2008 (Strafskærpelse for visse sager om seksuelt misbrug af børn) fra d. 18.06.2008.

Nu lovbekg. nr. 1068 af 06.11.2008, som ændret ved

§ 7 i lov nr. 1404 af 27.12.2008 (Styrket indsats mod piratkopiering m.v.) fra d. 01.01.2009.
§ 1 i lov nr. 319 af 28.04.2009 (Gennemførelse af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug m.v.) fra d. 01.07.2009.
§ 1 i lov nr. 501 af 12.06.2009 (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.) fra d. 15.06.2009.

Nu lovbekg. nr. 1034 af 29.10.2009, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1107 af 01.12.2009 (Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden m.v.) fra d. 03.12.2009.
§ 1 i lov nr. 651 af 15.06.2010
(Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende beklædning samt ansigtstildækkende beklædning under vidneforklaring) fra d. 01.07.2010.
§ 1 i lov nr. 711 af 25.06.2010
(Ungdomskriminalitet) fra d. 01.07.2010.
§ 2 i lov nr. 716 af 25.06.2010
(Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.) fra d. 01.07.2010.
§ 11 i lov nr. 718 af 25.06.2010
(Rekonstruktion m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.

Nu lovbekg. nr. 1235 af 26.10.2010, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1549 af 21.12.2010 (Skærpede straffe for hæleri og etablering af tæt samarbejde om udveksling af oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet i forbindelse med dømtes løsladelse (KSP-samarbejdet)) fra d. 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 1552 af 21.12.2010 (Sporing af skjult udbytte og andre aktiver, forældelse af konfiskationskrav, hemmelig beslaglæggelse m.v.) fra d. 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 611 af 14.06.2011
(Udvidelse af »noget for noget-ordningen« om tidlig prøveløsladelse af dømte m.v.) fra d. 01.07.2011.
§ 1 i lov nr. 760 af 29.06.2011
(Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet) fra d. 01.07.2011.

Nu lovbekg. nr. 1062 af 17.11.2011, som ændret ved

§ 22 i lov nr. 112 af 03.02.2012 (Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning) fra 01.03.2012.
§ 1 i lov nr. 157 af 28.02.2012 (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme) fra 01.03.2012.
§ 1 i lov nr. 158 af 28.02.2012 (Forhøjelse af den kriminelle lavalder) fra 29.02.2012.
§ 1 i lov nr. 159 af 28.02.2012 (Udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste m.v.) fra 01.03.2012.
§ 1 i lov nr. 275 af 27.03.2012 (Udvidet definition af menneskehandel m.v.) fra 28.03.2012.
§ 5 i lov nr. 431 af 16.05.2012 (Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.) fra 01.07.2012.

Nu lovbekg. nr. 1007 af 24.10.2012, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 1242 af 18.12.2012 (Revision af reglerne om forkyndelse m.v.) fra d. 01.07.2013.
§ 2 i lov nr. 1385 af 23.12.2012 (Indførelse af fængselsstraf i kartelsager, forhøjelse af bødeniveauet, straflempelse, ændrede sagsprocesser m.v.) fra d. 01.03.2013
§ 2 i lov nr. 431 af 01.05.2013 (Udførsel af skydevåben m.v. til civil brug til lande uden for EU, lempelse af kontrolordningen for visse hardball- og paintballvåben m.v.) fra d. 30.09.2013
§ 1 i lov nr. 434 af 01.05.2013 (Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser) fra d. 03.05.2013.
§ 1 i lov nr. 628 af 12.06.2013 (Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til fængselsbetjent m.v.) fra d. 01.07.2014. § 1.4 træder dog i kraft d. 14.06.2013.
§ 1 i lov nr. 633 af 12.06.2013 (Seksualforbrydelser) fra d. 01.07.2013.
§ 1 i lov nr. 634 af 12.06.2013 (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) fra d. 01.07.2013.
§ 3 i lov nr. 642 af 12.06.2013 (Gennemførelse af bestemmelser i forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen) om beføjelser, sanktioner og offentliggørelse samt udrulning af fjernaflæste elmålere m.v.) fra d. 01.07.2013.

Nu lovbekg. nr. 1028 af 22.08.2013, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1620 af 26.12.2013 (Forhøjet strafferamme for grov dopingkriminalitet) fra d. 01.01.2014.
§ 1 i lov nr. 168 af 26.02.2014 (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet) fra d. 01.06.2014.
§ 3 i lov nr. 403 af 28.04.2014 (Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsordning overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed, krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af CO2-auktioneringsforordningen, regulering af CO2-kvotebydere, ændringer af reglerne om forvaltere af alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative investeringsfonde, herunder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere og visse detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring af grænsen for tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.) fra d. 15.05.2014.
§ 2 i lov nr. 516 af 26.05.2014 (Ændring af reglerne om afvisning m.v. til gennemførelse af direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) m.v.) fra d. 01.01.2015.
§ 1 i lov nr. 733 af 25.06.2014 (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) fra d. 01.07.2014.
§ 1 i lov nr. 739 af 25.06.2014 (Reorganisering af kriminalforsorgen, herunder begrænsning af klageadgangen). Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Nu lovbekg. nr. 871 af 04.07.2014, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 152 af 18.02.2015 (Samfundstjeneste m.v.) fra d. 01.05.2015.

Nu lovbekg. nr. 873 af 09.07.2015, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1880 af 29.12.2015 (Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke) fra d. 31.12.2015.
§ 1 i lov nr. 170 af 27.02.2016 (Kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat) fra d. 01.03.2016.
§ 1 i lov nr. 635 af 08.06.2016 (Skærpelse af straffen for voldtægt og for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed) fra d. 01.07.2016.
§ 1 i lov nr. 636 af 08.06.2016 (Skærpelse af straffen for falsk anklage) fra d. 01.07.2016.
§ 2 i lov nr. 641 af 08.06.2016 (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.) fra d. 01.08.2016.
§ 1 i lov nr. 642 af 08.06.2016 (Væbnede konflikter i udlandet m.v.) fra d. 01.07.2016.
§ 4 i lov nr. 632 af 08.06.2016 (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II)) fra d. 03.07.2016.

Nu lovbekg. nr. 1052 af 04.07.2016, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1723 af 27.12.2016 (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring) fra d. 01.01.2017.
§ 1 i lov nr. 1728 af 27.12.2016 (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.) fra d. 29.12.2016.
§ 3 i lov nr. 189 af 27.02.2017 (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste) fra d. 01.03.2017.
§ 43 i lov nr. 426 af 03.05.2017 (Lov om markedsføring) fra d. 01.07.2017.
§ 1 i lov nr. 494 af 22.05.2017 (Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v.) fra d. 24.05.2017.
§ 19 i lov nr. 665 af 08.06.2017 (Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) m.v.) fra d. 03.01.2018.
§ 1 i lov nr. 672 af 08.06.2017 (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) fra d. 01.07.2017.
§ 1 i lov nr. 675 af 08.06.2017 (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse) fra d. 10.06.2017.
§ 1 i lov nr. 753 af 19.06.2017 (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri) fra d. 21.06.2017. Ændringen skulle have været ophævet d. 01.07.2020, men blev ved § 1.2 i lov nr. 804 af 09.06.2020 gjort permanent.

Nu lovbekg. nr. 977 af 09.08.2017, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1402 af 05.12.2017 (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) fra d. 07.12.2017.
§ 1 i lov nr. 1680 af 26.12.2017 (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri) fra d. 01.01.2018.
§ 1 i lov nr. 140 af 28.02.2018 (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt ophævelse af 72-timersreglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.) fra d. 01.04.2018.
§ 1 i lov nr. 141 af 28.02.2018 (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk) fra d. 02.03.2018.
§ 1 i lov nr. 257 af 10.04.2018 (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser) fra d. 15.04.2018.
§ 21 i lov nr. 309 af 25.04.2018 (Lov om forretningshemmeligheder) fra d. 09.06.2018.
§ 1 i lov nr. 358 af 29.04.2018 (Skærpelse af straffen for grov vold) fra d. 01.05.2018.
§ 6 i lov nr. 503 af 23.05.2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) fra d. 25.05.2018.
§ 1 i lov nr. 711 af 08.06.2018 (Selvstændig bestemmelse om hvidvask) fra d. 01.07.2018.
§ 1 i lov nr. 715 af 08.06.2018 (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening) fra d. 10.06.2018.
§ 1 i lov nr. 717 af 08.06.2018 (Tildækningsforbud) fra d. 01.08.2018.
§ 1 i lov nr. 718 af 08.06.2018 (Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer) fra d. 01.07.2018.

Nu lovbekg. nr. 1156 af 20.09.2018, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 1541 af 18.12.2018 (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.) fra d. 01.02.2019.
§ 1 i lov nr. 1542 af 18.12.2018 (Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare) fra d. 01.01.2019.
§ 1 i lov nr. 1543 af 18.12.2018 (Skærpet straf-zone og skærpet straf for ledende medarbejderes pligtforsømmelse i offentlig tjeneste eller hverv) fra d. 01.01.2019.
§ 1 i lov nr. 1545 af 18.12.2018 (Bødestraf for besiddelse eller anvendelse af en forbudt eller opløst forenings kendetegn) fra d. 20.18.2018.
§ 62 i lov nr. 1705 af 27.12.2018 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet) fra d. 01.01.2019.
§ 1 i lov nr. 1719 af 27.12.2018 (Freds- og ærekrænkelser m.v.) fra d. 01.01.2019.
§ 1 i lov nr. 82 af 30.01.2019 (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv) fra d. 01.02.2019.
§ 2 i lov nr. 171 af 27.02.2019 (Strafskærpelse for visse overtrædelser af CITES-regler) fra d. 01.03.2019.
§ 8 i lov nr. 174 af 27.02.2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) fra d. 01.03.2019.
§ 1 i lov nr. 269 af 26.03.2019 (Ulovlig påvirkningsvirksomhed) fra d. 28.03.2019.
§ 1 i lov nr. 329 af 30.03.2019 (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold) fra d. 01.04.2019.
§ 1 i lov nr. 330 af 30.03.2019 (Betydningen af tro, kulturelle forhold og lign. i forbindelse med straffens fastsættelse) fra d. 01.04.2019.
§ 2 i lov nr. 463 af 29.04.2019 (Undersøgelse af arrestanter m.v. i forbindelse med transporter) fra d. 01.05.2019.
§ 1 i lov nr. 466 af 29.04.2019 (Skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse) fra d. 01.05.2019.

Nu lovbekg. nr. 976 af 17.09.2019, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1425 af 17.12.2019 (Forbud til dømte seksualforbrydere) fra d. 01.01.2020.
§ 1 i lov nr. 1426 af 17.12.2019 (Begrænsning af brugen af betinget dom med vilkår om samfundstjeneste i sager om vold) fra d. 01.01.2020.
§ 3 i lov nr. 1563 af 27.12.2019 (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv) fra d. 10.01.2020.
§ 1 i lov nr. 349 af 02.04.2020 (Skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19 og blokering af hjemmesider, hvorfra der begås visse lovovertrædelser, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19) fra d. 02.04.2020. Ændringen er ophævet ved solnedgangsklausul fra d. 01.01.2022.
§ 1 i lov nr. 882 af 16.06.2020 (Opholds- og kontaktforbud for terrordømte) fra d. 18.06.2020.
§ 1 i lov nr. 883 af 16.06.2020 (Skærpelse af straffen for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser) fra d. 18.06.2020.
§ 1 i lov nr. 968 af 26.06.2020 (Forstærket indsats mod eksplosivstoffer) fra d. 01.07.2020.

Nu lovbekg. nr. 1650 af 17.11.2020, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1832 af 08.12.2020 (Selvstændig bestemmelse om angreb med genstand på personer i offentlig tjeneste og skærpelse af straffen for forsætlig fareforvoldelse) fra d. 15.12.2020.
§ 1 i lov nr. 2208 af 29.12.2020 (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse) fra d. 01.01.2021.
§ 2 i lov nr. 207 af 15.02.2021 (Indførelse af mulighed for civile bøder, strukturelle påbud, interviews, kontrolundersøgelser i private hjem m.v.) fra d. 04.03.2021.
§ 1 i lov nr. 290 af 27.02.2021 (Styrket indsats mod farlig kørsel m.v.) fra d. 01.03.2021.
§ 1 i lov nr. 415 af 13.03.2021 (Styrket indsats mod negativ social kontrol m.v.) fra d. 15.03.2021.
§ 1 i lov nr. 709 af 26.04.2021 (Strafskærpelse for forbrydelser med baggrund i offerets handicap) fra d. 01.05.2021.
§ 27 i lov nr. 982 af 26.05.2021 (Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven)) fra d. 01.06.2021.
§ 1 i lov nr. 1174 af 08.06.2021 (Forbud mod deltagelse i nattelivet, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) fra d. 01.07.2021.

Nu lovbekg. nr. 1851 af 20.09.2021, som ændret ved

§ 4 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 (Styrket beskyttelse af lgbti-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer og beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer) fra d. 01.01.2022.
§ 1 i lov nr. 2600 af 28.12.2021 (Styrket indsats mod stalking) fra d. 01.01.2022.
§ 1 i lov nr. 2601 af 28.12.2021 (Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, herunder etablering af National Enhed for Særlig Kriminalitet) fra d. 01.01.2022.
§ 3 i lov nr. 158 af 31.01.2022 (Opfølgning på initiativer i handlingsplanen til imødegåelse af udfordringerne med fangeflugter og delegation af afgørelseskompetence i sager om udgang for personer anbragt på hospital eller institution ved dom) fra d. 01.01.2022.
§ 1 i lov nr. 226 af 15.02.2022 (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn og styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb) fra d. 01.03.2022.
§ 1 i lov nr. 292 af 08.03.2022 (Kriminalisering af identitetsmisbrug) fra d. 01.04.2022.
§ 2 i lov nr. 452 af 20.04.2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) fra d. 01.05.2022.
§ 1 i lov nr. 696 af 24.05.2022 (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse) fra d. 01.06.2022.
§ 1 i lov nr. 892 af 21.06.2022 (Indførelse af særvilkår om økonomisk kontrol og målrettede forældrepålæg og børne- og ungepålæg ved utryghedsskabende adfærd) fra d. 01.07.2022.
§ 2 i lov nr. 893 af 21.06.2022 (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.) fra d. 01.07.2022.
§ 1 i lov nr. 897 af 21.06.2022 (Effektivisering af straffesagskæden og nævnsprocessen m.v. i Ungdomskriminalitetsnævnet, øget adgang til videregivelse og optagelse af fotografier, forbedring af politiets muligheder for efterforskning m.v.) fra d. 01.07.2022.

Nu lovbekg. nr. 1360 af 28.09.2022, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 409 af 25.04.2023 (Gennemførelse af Ansvarsudvalgets forslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder og ændring af reglerne om egnethed og hæderlighed) fra d. 01.07.2023.
§ 3 i lov nr. 486 af 13.05.2023 (Ændring af visse regler om hjælp til hjemrejse, adgang til hjemrejsestøtte og administrativ frihedsberøvelse, gennemførelse af rådsafgørelse om Kroatiens fulde optagelse i Schengensamarbejdet og ophævelse af lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale) fra d. 15.05.2023.
§ 1 i lov nr. 741 af 13.06.2023 (Initiativer mod digitale krænkelser, herunder forbud mod grooming, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje m.v.) fra d. 01.07.2023.
§ 32 i lov nr. 753 af 13.06.2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) fra d. 01.01.2024.
§ 1 i lov nr. 1554 af 12.12.2023 (Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund) fra d. 14.12.2023.
§ 1 i lov nr. 1786 af 28.12.2023 (Initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer) fra d. 01.01.2024.

Advokat Jørgen U. Grønborg