892 Sådan indsætter du begunstigede

Du bør altid sørge for at indsætte en begunstiget til forsikringssummen eller kapital- og ratepensionen, således at du bestemmer, hvem der skal have beløbet udbetalt ved din død. Undlader du at indsætte en begunstiget, tilfalder beløbet dit dødsbo, og skulle du være insolvent, vil beløbet komme dine kreditorer til gode. Du kan ikke indsætte begunstigede på alle pensionsordninger. Det kan du læse mere om på emne nr. 891.

A. Formkrav.

B. Hvem kan begunstiges?


A. Formkrav.

Ifølge forsikringsaftaleloven og pensionsopsparingsloven er der særlige formkrav for indsættelse af begunstigede. En indsættelse af en begunstiget er kun gyldig, hvis den

1. skriftligt meddeles forsikringsselskabet eller pengeinstituttet eller

2. optages i eller påtegnes policen eller pensionsopsparingsaftalen af forsikringsselskabet eller pengeinstituttet.

Du kan med andre ord ikke indsætte begunstigede ved selv at påtegne dette på policen eller pensionsopsparingsaftalen og du kan som hovedregel heller ikke i dit testamente bestemme, hvem der skal være begunstiget. Du kan derimod i dit testamente bestemme, at beløbet skal tilhøre den eller de begunstigede som særeje. Det kan du læse mere om på emne nr. 896.

B. Hvem kan begunstiges?

På forsikringsordninger uden fradragsret, f. eks. gruppelivsforsikringer og ulykkesforsikringer, kan du indsætte hvem som helst som begunstiget. Du kan f. eks. indsætte din samlever eller din niece som begunstiget ved navns nævnelse.

Hvis der derimod er tale om kapital- eller ratepensionskonto eller en forsikring med fradragsret for præmierne, fx en overlevelsesrente med garanteret udbetalingsperiode, en rateforsikring eller en kapitalforsikring i pensionsøjemed, kan du ifølge pensionsbeskatningsloven ikke indsætte andre end dine nærmeste pårørende eller eller din ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, dine livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der har fælles bopæl med dig ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger.

Fra d. 01.07.1999 kan du indsætte din samlever ved navns nævnelse og fra. d. 10.6.2004 kan du indsætte din samlevers livsarvinger.

Holder du dig inden for den i pensionsbeskatningsloven nævnte personkreds, kan du frit bestemme, om du ønsker at begunstige f. eks. din ægtefælle eller dine børn eller et bestemt af børnene.

Langt de fleste anvender begunstigelsesklausulen nærmeste pårørende, og du kan på emne nr.894 læse, hvad klausulen nærmeste pårørende egentlig betyder, og om klausulen dækker dine ønsker.