891 På hvilke forsikringer og pensionsordninger?

A. Livs- og ulykkesforsikringer

B. Kapital- og ratepension og aldersopsparing i pengeinstitutter

C. Andre pensionsordninger


A. Livs- og ulykkesforsikringer

Du kan indsætte begunstigede i alle livs- og ulykkesforsikringer og dermed bestemme, hvem forsikringssummen skal tilfalde ved din død.

Ulykkesforsikringer udløser en forsikringssum, hvis du omkommer ved en ulykke, men ikke hvis du dør af andre årsager så som sygdom eller alder. Selvmord betragtes ikke som en ulykke.

Livsforsikringer kommer til udbetaling ved din død, uanset årsagen hertil. Forsikringssummen skal udbetales også i tilfælde af selvmord, dog kun hvis selvmordet er begået mere end 1 år efter forsikringens tegning (karenstiden).

Livsforsikringer kan opdeles i følgende grupper:

  1. Kapitalforsikringer, dvs. forsikringer, hvor forsikringssummen kommer til udbetaling som en samlet sum.
  2. Renteforsikringer, hvor forsikringssummen udbetales periodevis fra et bestemt tidspunkt.

ad 1. Kapitalforsikringer.

Der er to hovedtyper af kapitalforsikringer.

  1. De rene ophørende risikoforsikringer, som kun kommer til udbetaling, hvis den forsikrede, dvs. den, på hvis liv forsikringen er tegnet, dør, inden opnåelse af en bestemt alder. Lever den forsikrede fx på sin 70-års fødselsdag, ophører forsikringsdækningen og der kommer ikke noget beløb til udbetaling. Som eksempler vil jeg nævne gruppelivsforsikringer og terminsforsikringer.

  2. Livsforsikringer med sumudbetaling, hvor forsikringssummen kommer til udbetaling, når den forsikrede fylder fx. 60 år eller ved den forsikredes død forinden. Er der indsat begunstigede i denne type forsikringer, anses indsættelsen kun for at gælde ved dødsfald. Denne type livsforsikringer indeholder både en risikodækning og en opsparing, og de er derfor betydeligt dyrere end de rene risikoforsikringer. Som eksempel kan nævnes kapitalforsikringer i pensionsøjemed

ad 2. Renteforsikringer.

Der findes flere forskellige typer renteforsikringer.

  1. Rateforsikringer. Disse skal efter pensionsbeskatningsloven udbetales i lige store rater over mindst 10 år. Den første rate kan normalt tidligst udbetales ved det fyldte 60. år, og den sidste rate skal udbetales senest ved den første policedag (årsdagen for policens oprettelse) efter det fyldte 85. år.

  2. Livrenter. Disse skal udbetales som en løbende ydelse over mindst 10 år og til den forsikredes død. Den første ydelse kan normalt tidligst udbetales ved det fyldte 60. år. Livrenter tegnes ofte med garanterede ydelser, således at udbetaling skal ske i mindst 10 år, selv om den forsikrede er død.

  3. Overlevelsesrenter. Disse går typisk ud på at sikre den længstlevende ægtefælle en livsvarig ydelse fra det tidspunkt den anden dør.

  4. Arverenter. Disse udbetales fra den forsikredes død i en aftalt periode.

  5. Børnerenter. Disse udbetales fra den forsikredes død til efterlevende børn, herunder stedbørn, dog længst til børnenes fyldte 24. år eller til den følgende policedag (årsdagen for policens oprettelse).

 

B. Kapital- og ratepension  og aldersopsparing i pengeinstitutter.

Du kan også altid indsætte begunstigede til din kapital- og ratepensionskonto og din aldersopsparing og dermed bestemme, hvem indeståendet skal tilfalde, hvis du dør, inden beløbet er blevet udbetalt. Indtil d. 01.07.1996 var der ikke lovregler om fremgangsmåden for indsættelse af begunstigede og der var desuden snævrere grænser for, hvem du kunne begunstige, end i de tilsvarende ordninger i forsikringsselskaber, dvs. kapitalforsikringer i pensionsøjemed og rateforsikringer. Dette blev ændret ved pensionsopsparingsloven, som trådte i kraft d. 01.07.1996. Du kan læse mere om kapitalpension på emne nr. 651-4 og om ratepension på emne nr. 651-5.

 

C. Andre pensionsordninger

Du kan normalt ikke indsætte begunstigede på andre pensionsordninger. Har du en tjenestemandspension eller en kollektiv pensionsordning i en pensionskasse, er det i loven eller vedtægterne bestemt, hvem der måtte få udbetalt pension efter din død, dvs. din ægtefælle eller dine børn. Du kan dog i pensionskasserne dirigere pensionen videre til din samlever på visse betingelser, som du kan læse på emne nr. 453. Du kan ikke indsætte begunstigede til dit indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, den særlige pensionsopsparing i ATP, og for den såkaldte arbejdsmarkedspension. Du kan heller ikke indsætte begunstigede til dine opsparede efterlønsbidrag.

Du kan heller ikke indsætte begunstigede til din selvpensioneringskonto eller din indekskonto i et pengeinstitut. Disse konti, som ikke længere kan oprettes,  udbetales ved din død til dit dødsbo.