894 Hvad betyder "mine nærmeste pårørende" ?

 

Over 90% af alle livs- og ulykkesforsikringspolicer indeholder en klausul om, at forsikringstagerens "nærmeste pårørende" er begunstigede, hvis forsikringssummen kommer til udbetaling ved forsikringstagerens død. Det har siden d. 01.07.1996 været muligt også at anvende denne klausul på kapital- og ratepensionskonti, og dette er os bekendt nu standardklausulen i alle pengeinstitutter. Er din pensionsopsparingsaftale med pengeinstituttet indgået før d. 01.07.1996, vil vi råde dig til at overveje, om du eventuelt skal ændre klausulen til "dine nærmeste pårørende". Dette råd gælder alle, der er ugifte og barnløse.

Hvis din liv-og/eller ulykkesforsikring eller din pensionsopspring er tegnet efter d. 01.01.2008, og der ikke er indsat en begunsiget, tilfalder de opsparede midler ved død forsikringstagerens/kontohaverens "nærmeste pårørende". Er der ikke nogen nærmeste pårørende, tilfalder de opsparede midler forsikringstagerens/kontohaverens dødsbo.

Forsikringsaftaleloven og pensionsopsparingsloven indeholder en såkaldt udfyldningsregel, som nærmere definerer, hvad der skal forstås ved standardklausulen "nærmeste pårørende", hvis der ikke er konkrete holdepunkter for en anden forståelse af udtrykket.
 

 1. Ved klausulen anses din ægtefælle som begunstiget, hvis du efterlader dig en sådan, og du må ikke tro, at klausulen fx betyder ægtefælle og livsarvinger til deling efter arvelovens regler. Selv om du har børn, får din ægtefælle hele beløbet.
   
 2. Hvis begunstigelsesindsættelsen er sket efter d. 01.01.2008 vil din samlever blive anset som begunstiget, hvis 

  1) I  sammen venter, har eller har haft et barn, eller 
  2) I har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet 

  Det kræves ikke, at I har oprettet testamente, og det gør ikke noget, at den ene af jer eller i begge sidder i uskiftet bo eller er separeret.

  Den nye regel gælder ikke for de mange, der har anvendt klausulen nærmeste pårørende i forsikringsbegunstigelser før d. 01.01.2008. De skal med andre ord kontakte deres forsikringsselskab eller pensionsinstitut og anmode om, at der foretages en ny begunstigelsesindsættelse med ordlyden nærmeste pårørende. Dette gælder, selv om de har modtaget et standardbrev fra deres forsikrings- eller pensionsselskab om, at begunstigelsesklausulen "nærmeste pårørende" med virkning fra en bestemt dag også omfatter en samlever, medmindre man selv meddeler noget andet til selskabet. Højesteret har d. 03.09.2020 fastslået, at. en begunstigelsesklausul ikke kan ændres af pensions- og forsikringsselskaberne ved passiv accept. Der er muligvis over 1 mio. kunder i pensions- og forsikringsselskaberne, der har fået en sådan meddelelse fra deres selskab, og denne er meddelse er ikke en gyldig ændring af begunstigelsesklausulerne. Vi håber, at selskaberne snarest udsender en meddelelse til alle deres kunder om, at de tidligere breve beroede på en juridisk misforståelse af lovens ord, og at samlevere derfor ikke er begunstigede på pensioner fra før d. 01.01.2008,


 3. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller samlever, der opfylder betingelserne uder pkt. 2, betyder klausulen, at dine livsarvinger, dvs. dine børn, børnebørn eller oldebørn, er begunstigede til beløbet, som skal fordeles efter reglerne om arv til livsarvinger. Disse regler kan du læse mere om på emne nr. 832. Også adoptivbørn er begunstigede i denne situation, mens stedbørn og svigerbørn ikke falder ind under begrebet livsarvinger.

 4. Hvis du hverken efterlader dig ægtefælle eller livsarvinger, tilfalder beløbet dine arvinger i henhold til testamente. Har du f. eks. i et testamente bestemt, at alt, hvad du efterlader dig, skal tilfalde din samlever, bliver samleveren også begunstiget til forsikringssummen eller kapital- og ratepensionen, hvis du hverken efterlader dig ægtefælle eller børn. Får I senere et barn, rykker dette barn ind som enebegunstiget, da livsarvinger går forud for testamentsarvinger ved anvendelsen af klausulen "nærmeste pårørende". Ønsker du, at samleveren skal være begunstiget, selv om I har fået et barn, skal du blot sørge for at indsætte samleveren ved navns nævnelse. Det kan du læse mere om på emne nr. 892.

 5. Hvis du hverken efterlader dig ægtefælle eller livsarvinger, og du heller ikke har oprettet testamente, tilfalder forsikringssummen eller kapital- og ratepensionen dine arvinger efter loven til deling efter reglerne i arveloven. Beløbet vil da typisk gå til dine forældre eller dine søskende. Du bedes bemærke, at din samlever ikke får nogen del af beløbet i denne situation, da samleveren jo ikke er arving efter loven, selv om samlivet har varet i nok så mange år..

Det er noget omdiskuteret, om en begunstigelse af en ægtefælle som er nævnt ved navn, automatisk bortfalder ved separation og skilsmisse. Østre Landsret har i en dom fra 1983 (U 1984.219 ØLD) udtalt, at den omstændighed, at en ægtefælle er indsat i policen ved navns nævnelse ikke i sig selv medfører en formodning for, at begunstigelsen skal opretholdes trods en separation. Vi mener, at denne dom er korrekt, men for en sikkerheds skyld bør du altid sørge for umiddelbart i forbindelse med separationen eller skilsmissen at give forsikringsselskabet eller pengeinstituttet meddelelse om, hvorvidt du ønsker at opretholde eller ændre begunstigelsen af din ægtefælle. Dette gælder, uanset om ægtefællen er nævnt ved navn eller eller blot er begunstiget i kraft af klausulen "mine nærmeste pårørende" eller "min ægtefælle".

Dine børn får ikke andel i forsikringssummen, hvis din samlever er omfattet af begunstigelsesklausulen, men de kan kræve, at deres tvangsarv beregnes på basis af den samlede sum af dødsboet og forsikringssummen. Er dødsboet f. eks. på 100.000 kr. og livsforsikringssummen til samleveren på 700.000 kr., kan dine børn kræve tvangsarv på 1/4 af 800.000 kr. eller 200.000 kr. Da dødsboet kun er på 100.000 kr., skal samleveren aflevere 100.000 kr., men kun hvis begunstigelsen af samleveren må anses for urimelig - og det er sjældent tilfældet. Se nærmere herom på emne nr. 895