Voldsoffererstatningsloven

Lovændringer

Kapitel 1: Personskade, §§ 1-2
Kapitel 2: Tingsskade, §§ 3-5
Kapitel 3: Fælles bestemmelser m.v., §§ 6-18
Kapitel 4: Ikrafttrædelse, §§ 19-20


Lovændringer

Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jfr. lovbekg. nr. 470 af 01.11.1985

Som ændret ved

§ 3 i lov nr. 366 af 18.05.1994,
§ 16 i lov nr. 980 af 17. december 1997
§ 2 i lov nr. 463 af 07.06.2001 (Revision af regler om erstatning for personskade m.v. samt nedsættelse af afgiften af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.)
§ 2 i lov nr. 35 af 21.01.2003 (Godtgørelse til efterladte ved dødsfald). Fra d. 22.01.2003

Nu lovbekg. nr. 688 af 28.06.2004, som ændret ved

§ 12 i lov nr. 516 af 07.06.2006 (Ét fælles inddrivelsessystem m.v.) fra d. 01.07.2006.
§ 3 i lov nr. 711 af 25.06.2010
(Ungdomskriminalitet) fra d. 01.07.2010.
§ 2 i lov nr. 412 af 09.05.2011
(Underretning ved udgang og løsladelse m.v. og udvidelse af fristen for politianmeldelse ved erstatning fra staten til ofre for forbrydelser) fra d. 01.07.2011.
§ 24 i lov nr. 112 af 03.02.2012 (Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning) fra d. 01.03.2012.
§ 3 i lov nr. 158 af 28.02.2012 (Forhøjelse af den kriminelle lavalder) fra d. 29.02.2012.
§ 2 i lov nr. 325 af 11.04.2012 (Adgang til, at en dommer m.fl. kan færdigbehandle sager, der er påbegyndt, før den pågældende skal fratræde på grund af alder, visse ændringer af reglerne om behandling af sager om mindre krav, udelukkelse af sigtedes adgang til at være til stede under indenretlige videoafhøringer af børn m.v.) fra d. 01.05.2012.
§ 2 i lov nr. 629 af 12.06.2013 (Udvidelse af ordning om underretning af forurettede og styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) fra d. 01.07.2013.

Nu lovbekg. nr. 1209 af 18.11.2014, som ændret ved

§ 14 i lov nr. 285 af 29.03.2017 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.) fra d. 01.04.2017.
§ 4 i lov nr. 140 af 28.02.2018 (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt ophævelse af 72-timersreglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.) fra d. 01.04.2018.
§ 1 i lov nr. 486 af 30.04.2019 (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.) fra d. 01.05.2019.
§ 2 i lov nr. 895 af 21.06.2022 (Udvidelse af området for ydelse af krænkelsesgodtgørelse og forenkling af renteberegningen i offererstatningssager) fra d. 01.07.2022.
§ 35 i lov nr. 753 af 13.06.2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) fra d. 01.01.2024.
§ 8 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen) fra d. 01.01.2025.
§ 1 i lov nr. 1551 af 12.12.2023 (Retskrav på erstatning og godtgørelse til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet) fra d. 01.01.2024.


Kapitel 1: Personskade

§ 1. Staten yder erstatning og godtgørelse for personskade, der forvoldes ved overtrædelse af borgerlig straffelov eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, hvis overtrædelsen er begået i den danske stat. Det samme gælder personskade, der indtræder i forbindelse med hjælp til politiet under anholdelse eller i forbindelse med handlinger, der foretages med henblik på lovlig privat anholdelse eller forhindring af strafbare handlinger.

Stk. 2. Erstatning ydes endvidere for skade på tøj og andre sædvanlige personlige ejendele, herunder mindre kontantbeløb, som skadelidte havde på sig, da personskaden blev forvoldt.

Stk. 3. Erstatning kan i særlige tilfælde ydes for skader, der forvoldes ved handlinger begået uden for den danske stat, hvis skadelidte har bopæl i Danmark, har dansk indfødsret eller på gerningstidspunktet gjorde tjeneste for en udsendt dansk udenrigsrepræsentation. Erstatning kan endvidere ydes, når sådanne handlinger er begået mod skadelidte med bopæl i Danmark under dennes erhvervsudøvelse uden for den danske stat. 1. og 2. pkt. gælder ikke for personskade, der forvoldes ved terror eller terrorlignende handlinger begået uden for den danske stat, jf. stk. 4.

Stk. 4. Staten yder erstatning og godtgørelse for personskade, der forvoldes ved terror eller terrorlignende handlinger begået uden for den danske stat, hvis skadelidte er omfattet af personkredsen i stk. 3, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Er der rimelig grund til at antage, at skadelidte under opholdet i udlandet har udvist en handlemåde, der er kriminaliseret i straffelovens § 101 a eller §§ 114-114 j, finder stk. 4 ikke anvendelse.

Stk. 6. Erstatningsnævnet indhenter i forbindelse med afgørelse om erstatning og godtgørelse efter stk. 4 en udtalelse fra politiet om, hvorvidt der er rimelig grund til at antage, at skadelidte under opholdet i udlandet har udvist en handlemåde som nævnt i stk. 5.

§ 1, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 24.1 i lov nr. 112 af 03.02.2012 fra 01.03.2012. I § 1, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »straffelov«: »eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning«.
§ 1, stk. 3, 3. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1551 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.
§ 1, stk. 4-6 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1551 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

§ 2. Afgår skadelidte ved døden, ydes der erstatning m.v. efter erstatningsansvarslovens §§ 12-14 a og § 26 a.

§ 2 er ændret fra d. 22.01.2003 ved lov nr. 35 af 21.01.2003 (Godtgørelse til efterladte ved dødsfald).

Kapitel 2: Tingsskade

§ 3. Staten yder erstatning for tingsskade, der ved overtrædelse af borgerlig straffelov forvoldes i den danske stat af personer, der

1) er tvangsanbragt på institution under kriminalforsorgen,
2) er anholdt med henblik på fængsling eller er varetægtsfængslet,
3) efter straffelovens § 49, stk. 2, er overført til institution uden for kriminalforsorgen,
4) er optaget i døgninstitution for børn og unge efter barnets lov,
5) på grund af mental retardering er optaget i længerevarende botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service, eller
6) er indlagt eller tilbageholdt mod deres vilje på de hospitaler m.v., der er nævnt i § 1 i lov om sindssyge personers hospitalsophold.

Stk. 2. Erstatning ydes for skade, der forvoldes på institutionens område eller under ophold uden for dette med tilladelse eller i forbindelse med udeblivelse eller undvigelse.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at erstatning ydes for skader forvoldt af personer, der frivilligt har ophold på institutioner under kriminalforsorgen, hvis skaden er forvoldt på institutionens område eller i institutionens umiddelbare nærhed.

Stk. 4. Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om, at erstatning ydes for skade forvoldt af personer, der er anbragt i familiepleje.

§ 3, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 35.1 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 3, stk. 1, nr. 4, ændres »lov om social service« til: »barnets lov«.

§ 4. Justitsministeren kan fastsætte regler, hvorefter staten kan erstatte den i § 3, stk. 1, nævnte skade, der forvoldes af personer, som i Finland, Island, Norge eller Sverige er undveget fra institutioner svarende til dem, der er omtalt i § 3, stk. 1.

§ 5. Erstatning ydes ikke til offentlige myndigheder eller institutioner.

Kapitel 3: Fælles bestemmelser m.v.

§ 6. Erstatning ydes, selv om skadevolderen er

1) ukendt eller ikke kan findes,
2) under 15 år eller
3) utilregnelig.

Stk. 2. Erstatning ydes, selv om tiltalte under straffesagen frifindes, hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt.

§ 6, nr. 2 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra 01.07.2010. I § 6, nr. 2, ændres »under 15 år« til: »under 14 år«.
§ 6,
stk. 2 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 412 af 09.05.2011 fra 01.07.2011.
§ 6, nr. 2 er ændret ved
§ 3.1 i lov nr. 158 af 28.02.2012 fra 29.02.2012. I § 6, nr. 2, ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.

§ 6 a. Ved afgørelser om erstatning efter denne lov finder dansk rets almindelige regler om skadevolderens erstatningsansvar, herunder om nedsættelse eller bortfald af erstatning på grund af skadelidtes eller afdødes medvirken til skaden eller accept af risikoen for skade, tilsvarende anvendelse, jf. dog §§ 6 b og 6 c.

§ 6 a er ændret ved § 2.1 i lov nr. 895 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 6 a indsættes efter »tilsvarende anvendelse«: », jf. dog §§ 6 b og 6 c«.

§ 6 b. Erstatnings- og godtgørelsesbeløb efter § 3, § 4, stk. 1, § 6, stk. 2, § 8, § 13, stk. 1, 2. pkt., og § 14 a i lov om erstatningsansvar, der tilkendes efter denne lov, fastsættes på grundlag af de beløb, der er gældende på afgørelsestidspunktet, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Årslønnen efter § 7 i lov om erstatningsansvar og erstatningen efter § 14 i lov om erstatningsansvar, der tilkendes efter denne lov, reguleres i perioden mellem skadens indtræden og afgørelsestidspunktet efter reglerne i § 15, stk. 1, i lov om erstatningsansvar, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Erstatnings- og godtgørelsesbeløb efter § 1, stk. 2, og § 3 i denne lov samt §§ 1, 2 og 12 i lov om erstatningsansvar, der tilkendes efter denne lov, reguleres efter reglerne i § 15, stk. 1, 1. pkt., i lov om erstatningsansvar og fastsættes på grundlag af de regulerede beløb, der er gældende på afgørelsestidspunktet, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Stk. 1-3 omfatter ikke krav mod skadevolder på erstatning og godtgørelse, som er afgjort ved dom, jf. § 11 a.

§ 6 b er indsat ved § 2.2 i lov nr. 895 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

§ 6 c. Udbetales erstatning og godtgørelse senere end 14 dage efter afgørelsestidspunktet, forrentes beløbet fra udløbet af 14-dagesfristen med en årlig rente svarende til renten i rentelovens § 5, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Krav på tort- og krænkelsesgodtgørelse og godtgørelse til efterladte, der tilkendes af Erstatningsnævnet, forrentes efter reglerne i § 16 i lov om erstatningsansvar.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 omfatter ikke krav mod skadevolder på erstatning og godtgørelse, som er afgjort ved dom, jf. § 11 a.

§ 6 c er indsat ved § 2.2 i lov nr. 895 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

§ 7. Erstatning ydes ikke, i det omfang skaden godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning.

§ 7, stk. 1 er ændret fra d. 01.076.2002, jfr. § 2 i lov nr. 463 af 07.06.2001. Den tidligere formulering var: § 7. Erstatning ydes ikke, i det omfang skaden godtgøres af skadevolderen eller dækkes af ydelser efter den sociale lovgivning, løn under sygdom, pensionsydelser, private forsikringer eller andre økonomiske ydelser, som tilfalder skadelidte i anledning af skaden.
Stk. 2. Erstatning ydes ikke til dækning af regreskrav mod skadevolderen.

§ 8. Erstatning efter § 3 kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har undladt at træffe sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger, herunder tegning af forsikring.

§ 9. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at krav under et bestemt beløb ikke erstattes.

Stk. 2. Der ydes erstatning og godtgørelse for krav indtil 3.500 kr. (2024: 4.000 kr., 2023: 4.000 kr.), hvis forholdet er omfattet af § 1 og kravet er fremsat rettidigt, jf. § 13, medmindre det er åbenbart, at lovens øvrige betingelser ikke er opfyldt. Beløbet reguleres efter reglerne i § 15 i lov om erstatningsansvar. Erstatning og godtgørelse efter 1. pkt. er betinget af, at skadelidte fremsætter sit samlede krav vedrørende samme lovovertrædelse, i det omfang skadelidte er bekendt med kravets eksistens på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen.

Stk. 3. Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om, at der ydes erstatning efter § 3, stk. 1-3, for skader forvoldt i institutionens umiddelbare nærhed, selv om skaden er mindre end det beløb, der fastsættes efter stk. 1.

§ 9, stk. 2 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 486 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 9 a. Erstatning for tingskade, jfr. §§ 3-4, kan ikke overstige 50.000 kr. (2024: 152.000 kr., 2023: 147.000 kr., 2022: 142.500 kr., 2021: 141.000 kr., 2020: 137.500 kr.) Beløbet reguleres efter reglerne i § 15 i lov om erstatningsansvar.

§ 10. Erstatning er betinget af, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet inden 72 timer, og at skadelidte under en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægger påstand om erstatning.

Stk. 2. Kravet om anmeldelse inden 72 timer gælder dog ikke for sager om overtrædelse af straffelovens §§ 210, 216, 222-224, § 225, jf. §§ 216 og 222-224, § 226 og § 227, stk. 1, og sager om overtrædelse af straffelovens §§ 218-221 og § 225, jf. §§ 218-221, der begås over for en person under 18 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 fraviges i sager, hvor pleje- og omsorgspersonale m.v. har været udsat for en straffelovsovertrædelse på arbejdet, når generelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn på den pågældende institution taler imod indgivelse af en politianmeldelse, eller når konkrete pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn taler imod indgivelse af en politianmeldelse.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 kan fraviges, hvis forholdene taler for det.

Stk. 5. Politiet vejleder skadelidte om retten til at få erstatning efter denne lov.

§ 10, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2002, jfr. § 2 i lov nr. 463 af 07.06.2001
§ 10, stk. 1 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 412 af 09.05.2011 fra 01.07.2011 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved overtrædelser, der begås efter lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering: § 10. Erstatning er betinget af, at lovovertrædelsen uden unødigt ophold er anmeldt til politiet, og at skadelidte under en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægger påstand om erstatning.
§ 10, stk. 2 er indsat ved § 4.1 i lov nr. 140 af 28.02.2018 fra d. 01.04.2018. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. Ændringen finder ikke anvendelse på skader, der er forvoldt ved overtrædelser, der er begået før den 1. april 2016.
§ 10, stk. 3 er indsat ved § 8.1 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2025. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 10 a. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at ansøgning om erstatning og godtgørelse skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som Civilstyrelsen stiller til rådighed (digital selvbetjening).

§ 10 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 486 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019.

§ 11. Afgørelse om erstatning træffes af et nævn, der nedsættes af justitsministeren.

Stk. 2. Erstatningsnævnet består af 1 formand og 1 eller flere næstformænd, der tilsammen udgør formandskabet, og et antal yderligere medlemmer. Erstatningsnævnets formand og næstformænd skal være landsdommere. Nævnets øvrige medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis den minister, som Ankestyrelsen hører under, og Advokatrådet.

Stk. 3. Justitsministeren bestemmer antallet af næstformænd og øvrige medlemmer.

Stk. 4. Erstatningsnævnets formand, næstformænd og øvrige medlemmer udnævnes for en periode på 4 år. Genudnævnelse kan finde sted.

Stk. 5. Der beskikkes en suppleant for hvert af nævnets medlemmer. Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse på beskikkelse af suppleanter.

Stk. 6. Justitsministeren fastsætter nævnets forretningsorden og regler om indgivelse af ansøgning.

§ 11, stk. 2 er ophævet og stk. 2 og 3 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 325 af 11.04.2012 fra d. 01.05.2012. Hidtidig formulering: Stk. 2. Nævnet består af en formand, der skal være dommer, og af 2 andre medlemmer, hvoraf det ene medlem udnævnes efter indstilling fra socialministeren og det andet medlem efter indstilling fra advokatrådet. Medlemmerne og stedfortrædere for disse udnævnes for 4 år.
§ 11, stk. 2 er ophævet og stk. 2-4 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 629 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6. Hidtidig formulering: Nævnet består af 1 formand, der skal være landsdommer, og af 2 andre medlemmer, hvoraf det ene medlem udnævnes efter indstilling fra social- og integrationsministeren og det andet medlem efter indstilling fra Advokatrådet. Medlemmerne udnævnes for 4 år.
§ 11, stk. 5 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 629 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 11, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes efter »stk. 2«: »-4«.
§ 11, stk. 2 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 140 af 28.02.2018 fra d. 01.04.2018. I § 11, stk. 2, 3. pkt., ændres »social- og integrationsministeren« til: »den minister, som Ankestyrelsen hører under,«.

§ 11 a. Er skadelidtes krav på erstatning og godtgørelse fra skadevolderen afgjort ved dom, ydes erstatning efter denne lov med det beløb, som er fastsat ved dommen, jfr. dog §§ 7-10.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke, for så vidt skadevolderen under sagen må anses for at have anerkendt kravet eller dets størrelse.

Stk. 3. Taler særlige omstændigheder derfor, kan nævnet uanset reglen i stk. 1 tilkende skadelidte en højere erstatning eller godtgørelse end fastsat ved dommen.

§ 11 b. Har skadelidte indgivet ansøgning til nævnet om erstatning efter denne lov, og er skadelidtes krav på erstatning og godtgørelse fra skadevolderen under behandling ved retten eller afgjort ved dom, jfr. § 11 a, stk. 1, kan nævnet med justitsministerens tilladelse indtræde som part i sagen eller indbringe dommen for højere ret efter samme regler som den skadelidte. Nævnets appelfrist er 8 uger og regnes fra den dag, da nævnet er gjort bekendt med dommen.

§ 11 c. Nævnet træffer ikke afgørelse, før straffesagen mod skadevolderen er afgjort ved endelig dom eller efterforskningen er indstillet. Afgørelsen udsættes endvidere med henblik på at konstatere, om skaden dækkes fra anden side, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 2. Uanset at betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, kan nævnet træffe afgørelse, hvis forholdene taler for det.

§ 11 c er indsat ved § 1.3 i lov nr. 486 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019.

§ 12. Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om, at afgørelse om erstatning efter § 3, stk. 1-3, for skader under et bestemt beløb forvoldt i institutionens umiddelbare nærhed kan træffes af institutionen.

Stk. 2. § 13 og § 14, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse på ansøgninger, der behandles af institutionen.

Stk. 3. Institutionens afgørelse kan af skadelidte og skadevolderen påklages til nævnet.

§ 12, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 486 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 12, stk. 2, ændres »§ 14, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3« til: »§ 14, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4«.

§ 13. Nævnet kan ikke behandle en ansøgning, der er indgivet over 2 år efter, at lovovertrædelsen er begået, medmindre der foreligger særlige grunde.

Stk. 2. Hvis der i sagen er afsagt dom, regnes fristen i stk. 1, fra dommen var endelig. Hvis politiet har efterforsket sagen, uden at der efterfølgende er rejst straffesag, regnes fristen fra tidspunktet for politiets afgørelse om indstilling af efterforskningen.

Stk. 3. Træffer et forsikringsselskab eller en selvforsikret arbejdsgiver, jf. arbejdsskadesikringslovens § 48, stk. 5, afgørelse om, at erstatningspligten ikke anerkendes, jf. arbejdsskadesikringslovens § 49 b, stk. 1, regnes fristen i stk. 1 fra tidspunktet for forsikringsselskabets eller den selvforsikrede arbejdsgivers afgørelse, forudsat at skadelidte har indgivet anmeldelse til forsikringsselskabet eller den selvforsikrede arbejdsgiver, inden 2 år efter at lovovertrædelsen er begået.

Stk. 4. Hvis nævnet har truffet endelig afgørelse om erstatning eller godtgørelse, kan nævnet ikke behandle yderligere krav fra samme ansøger vedrørende samme lovovertrædelse, hvis det nye krav fremsættes, mere end 2 år efter at nævnet har truffet endelig afgørelse. Hvis ansøgeren først senere indså eller burde indse eksistensen af det nye krav, regnes fristen i 1. pkt. fra dette tidspunkt. Hvis nævnet anmoder om dokumentation for et fremsat krav og dokumentation ikke er fremsendt senest 2 år efter nævnets endelige afgørelse, kan nævnet ikke behandle kravet. 1.-3. pkt. kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde.

§ 13, stk. 2 og 3 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 412 af 09.05.2011 fra 01.07.2011.
§ 13, stk. 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 486 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. Hidtidig formulering: Stk. 3. Nævnet kan ikke behandle en ansøgning, hvis nævnet tidligere har behandlet erstatningskrav fra samme ansøger vedrørende samme lovovertrædelse og det nye krav fremsættes, mere end 2 år efter at ansøgeren indså eller burde indse eksistensen af dette krav, medmindre der foreligger særlige grunde.
§ 13, stk. 3 er indsat ved § 8.2 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2025. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 14. Nævnet kan opfordre ansøgeren til at medvirke til sagens oplysning, herunder ved personligt fremmøde for nævnet, ved i tilfælde af personskade at lade sig undersøge af en læge og om fornødent, eventuelt ved indlæggelse, at lade sig undergive observation og behandling. Nævnet kan endvidere afkræve andre, der har kendskab til forholdene, oplysninger, der må anses for nødvendige. Nævnet kan herunder indhente sygehusjournaler eller udskrifter heraf.

Stk. 2. Nævnet kan indhente en udtalelse om spørgsmålet om fastsættelsen af mengraden og erhvervsevnetabet.

Stk. 3. Nævnet kan forlange optaget retsligt forhør.

Stk. 4. Efterkommer ansøgeren ikke inden en fastsat frist en opfordring fra nævnet om at medvirke til sagens oplysning, kan sagen afgøres på det i øvrigt foreliggende grundlag.

§ 14, stk. 2 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 486 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 14 a. Nævnet kan få terminaladgang til de oplysninger i indkomstregisteret, der er nødvendige til brug for behandlingen af ansøgninger i medfør af denne lov.

§ 14 a er indsat ved § 1.7 i lov nr. 486 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019.

§ 15. Udgifterne ved sagens behandling ved nævnet, herunder udgifter til de undersøgelser, der er omtalt i § 14, stk. 1, betales af staten.

Stk. 2. Nævnet kan i særlige tilfælde bestemme, at ansøgeren helt eller delvis skal have dækket udgifter, som han har afholdt i anledning af sagen.

§ 16. Nævnet har den endelige administrative afgørelse af de sager, der indbringes for nævnet.

§ 17. Staten indtræder, i det omfang der ydes erstatning, i skadelidtes krav mod skadevolderen. §§ 6 b og 6 c finder ligeledes anvendelse ved opgørelse af statens krav mod skadevolder.

§ 17, stk. 2 er indsat ved § 12.1 i lov nr. 516 af 07.06.2006 fra 01.07.2006.
§ 17, stk. 2 er ophævet ved § 14.1 i lov nr. 285 af 29.03.2017 fra d. 01.04.2017. Hidtidig formulering: Stk. 2. I det omfang statens regreskrav mod skadevolderen kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens § 478, kan kravet inddrives efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og ved indeholdelse i den pågældendes indtægter efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Pålæg om indeholdelse gives af restanceinddrivelsesmyndigheden.
§ 17, 2. pkt. er indsat ved § 2.3 i lov nr. 895 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

§ 18. Har ansøgeren givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder af betydning for erstatningen, kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt.

Stk. 2. Tilbagebetaling kan endvidere kræves, i det omfang skaden senere godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning.

§ 18, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2002, jfr. § 2 i lov nr. 463 af 07.06.2001

Kapitel 4: Ikrafttrædelse

§ 19. Loven træder i kraft den 1. oktober 1976.

Stk. 2. Loven anvendes ikke på skader, der forvoldes ved overtrædelser begået før lovens ikrafttrædelse.

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 233 af 6. juni 1985 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1985 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved overtrædelser, der begås efter lovens ikrafttræden.

Justitsministeriet, den 1. november 1985

Erik Ninn-Hansen

/Elmer

Lov nr. 463 af 07.06.2001 indeholder denne ikrafttrædelsesbestemmelse

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002. Lovens § 1, nr. 15, og § 2, nr. 2-4, træder dog i kraft den 1. januar 2002. Ved ikrafttrædelsen den 1. juli 2002 reguleres erstatnings- og godtgørelsesbeløbene i overensstemmelse med § 1, nr. 11, pr. 1. januar 2002.
Stk. 2. Lovens §§ 1 og 2 finder anvendelse på erstatningsansvar for skader, der indtræder efter lovens ikrafttræden.

Advokat Jørgen U. Grønborg