Arbejdsskadesikringsloven1)

Lovændringer


Lovændringer

Lov nr.422 af 10.06.2003, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 365 af 19.05.2004 (Gennemførelse af direktiv om finansielle konglomerater, videregivelse af fortrolige oplysninger, harmonisering af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadesikring og lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond med lov om finansiel virksomhed m.v.) fra d. 01.01.2005.
§ 11 i lov nr. 1383 af 20.12.2004
(Mulighed for anvendelse af internationale regnskabsstandarder, indførelse af regler om solvensbehov, ændring af reglerne om tavshedspligt, harmonisering af ophørsreglerne, elektroniske penge, ændret opkrævningsmetode for en garantifond for skadesforsikringsselskaber, ændrede hæftelsesregler mellem investeringsforeningers afdelinger, overdragelse af kompetence vedrørende prismærkning til økonomi- og erhvervsministeren) fra d. 01.01.2005
§ 2 i lov nr. 422 af 01.06.2005 (En styrket sygefraværsindsats med ny visitation og opfølgning i sygedagpengesager m.v.) fra d. 01.07.2005
lov nr. 397 af 01.06.2005
(Justeringer i forhold til arbejdsskadereformen på erhvervssygdomsområdet, justering af forsikringsselskabernes og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings adgang til at betale behandlingsudgifter og af finansielle bestemmelser vedrørende Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) fra d. 02.06.2005.
§ 3 i lov nr. 430 af 06.06.2005
(Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer – samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet) fra d. 01.11.2005.
§ 3 i lov nr. 431 af 06.06.2005
(Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler) fra d. 01.11.2005.
§ 9 i lov nr. 523 af 24.06.2005 (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen) fra d. 01.01.2007
lov nr. 1388 af 21.12.2005 (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne til personer i fleksjob) Fra d. 01.01.2006

Nu lovbekg. nr. 154 af 07.03.2006, som ændret ved
§ 4 i lov nr. 404 af 08.05.2006 (Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister) fra d. 01.06.2006.
§ 1 i lov nr. 1538 af 20.12.2006 (Fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag m.v.) fra d. 01.01.2008.
§ 2 i lov nr. 1545 af 20.12.2006 (Ændring af regler om forlængelse af sygedagpengeperioden, sygedagpenge til delvis sygemeldte, udvidelse af arbejdsgiverperioden samt konsekvensændringer) fra d. 01.01.2007.
§ 4 i lov nr. 1587 af 20.12.2006 (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.) med virkning for afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne, der er truffet den 1. januar 2004 eller senere.
§ 10 i lov nr. 108 af 07.02.2007 (Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.) hovedsageligt fra d. 01.11.2007.
§ 5 i lov nr. 397 af 30.04.2007 (Professionelle foreninger) fra d. 01.07.2007
§ 1 i lov nr. 496 af 06.06.2007 (Opfølgning af anbefalinger fra arbejdsskadeudvalgene m.v.) fra d. 01.07.2007, dog træder ændringerne i § 58, stk. 3-58 c, § 63 a, § 68-70 a samt § 74 først i kraft d. 01.01.2008.
§ 21 i lov nr. 523 af 06.06.2007 (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.) fra d. 01.01.2008.
§ 8 i lov nr. 576 af 06.06.2007 (Gennemførelse af direktivet om genforsikringsvirksomhed, opgørelse af individuelle solvensbehov, aftaler om bonus og udbetaling af et målselskabs midler i forbindelse med overtagelsestilbud, retningslinjer for incitamentsaflønning, oprettelse af Penge- og Pensionspanelet, præcisering af Finanstilsynets tilsynsmæssige uafhængighed m.v.) fra d. 01.07.2007, dog træder ændringerne i § 70 a og b først i kraft d. 01.11.2007.
§ 7 i lov nr. 577 af 06.06.2007 (Særligt dækkede obligationer)
fra d. 01.07.2007.
§ 6 i
lov nr. 484 af 17.06.2008
(Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år m.v.) fra d. 18.06.2008.
§ 9 i
lov nr. 515 af 17.06.2008 (Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelser og Finanstilsynets forbrugerrettede tilsyn samt anerkendelse af, at visse pantebreve, som er sendt til tinglysning, kan betragtes som pant i fast ejendom) fra d. 01.07.2008.
§ 9 i
lov nr. 517 af 17.06.2008 (Direktionens og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, gennemførelse af direktiv om ligebehandling, m.v.) fra d. 01.07.2008.
§ 4 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fra d. 01.01.2009
§ 1 i
lov nr. 186 af 18.03.2009 (Dækning af skader forvoldt ved terror m.v.) fra d. 19.03.2009.
§ 13 i
lov nr. 392 af 25.05.2009 (Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af andelsklasser og ændringer i hvidvaskloven m.v.) fra d. 01.07.2009.
§ 10 i lov nr. 483 af 12.06.2009 (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) fra d. 01.08.2009.

Nu lovbekg. nr. 848 af 07.09.2009, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 1272 af 16.12.2009 (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, ændring af reglerne om sammensætning af Danmarks Vækstråd m.v.) fra d 01.01.2010, dog træder visse ikrafttrædelser ikraft på et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren.
§ 12 i lov nr. 579 af 01.06.2010 (Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.) fra d 01.07.2010.
§ 1 i lov nr. 700 af 25.06.2010 (Nye principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer og for opgørelse af årsløn, ændring af anmeldelsesfrist og ophævelse af underretningspligt) fra d 01.07.2010, dog træder visse ændringer ikraft d. 1. januar 2011.
§ 18 i lov nr. 718 af 25.06.2010 (Rekonstruktion m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
§ 80 i lov nr. 1528 af 21.12.2010 (Lov om arbejdsskadesikring i Grønland) fra d. 01.01.2011.
§ 9 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 (Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.) fra d. 01.01.2011.
§ 232 i lov nr. 456 af 18.05.2011 (
Lov om investeringsforeninger m.v.) fra d. 01.07.2011.
§ 5 i lov nr. 600 af 14.06.2011
(Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser, sanktioner for uberettiget modtagelse af ydelser under ophold i udlandet m.v.) fra d. 01.07.2011.
§ 2 i lov nr. 610 af 14.06.2011
(Tidspunktet for ophør af krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste m.v.) fra d. 15.06.2011.
§ 19 i lov nr. 326 af 11.04.2012 (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) fra d. 01.10.2012.
§
1-3 i lov nr. 443 af 23.05.2012 (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdom og mulighed for at udstede administrative bødeforelæg m.v.) fra d. 01.07.2012.
§ 47 i lov nr. 1231 af 18.12.2012
(Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.) fra d. 01.01.2013.
§ 14 i lov nr. 1287 af 19.12.2012 (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.) fra d. 01.01.2013.
§ 9 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) fra d. 01.01.2013.

Nu lovbekg. nr. 278 af 14.03.2013, som ændret ved

§ 6 i lov nr. 472 af 13.05.2013 (Ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, AES m.v.) fra d. 15.05.2013.
§ 8 i lov
nr. 615 af 12.06.2013 (Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.) fra d. 22.07.2013.
§ 5 i
lov nr. 639 af 12.06.2013 (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven) fra d. 01.01.2014.
§ 16 i
lov nr. 268 af 25.03.2014 (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI'er m.v.) fra d. 31.03.2014.
§ 17 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 (Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsordning overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed, krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af CO2-auktioneringsforordningen, regulering af CO2-kvotebydere, ændringer af reglerne om forvaltere af alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative investeringsfonde, herunder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere og visse detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring af grænsen for tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.) fra d. 15.05.2014.
§ 8 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014 (Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.) fra d. 01.01.2015.
§ 2 i lov nr. 1810 af 23.12.2015 (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelse m.v.) fra d. 29.12.2015.
§ 1 i lov nr. 395 af 02.05.2016 (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) fra d. 01.07.2016.
§ 11 i lov nr. 1549 af 13.12.2016 (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI'er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.) fra d. 01.01.2017.
§ 2 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 (Ændring af organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.) fra d. 01.01.2017

Nu lovbekg. nr. 216 af 27.02.2017, som ændret ved

§ 6 i lov nr. 285 af 29.03.2017 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.) fra d. 01.04.2017.
§ 8 i lov nr. 1669 af 26.12.2017 (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.)fra d. 01.01.2018.
§ 17 i lov nr. 706 af 08.06.2018 (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, indførelse af nye former for alternative investeringsfonde, ændring af grænsen for prospektpligt m.v.) fra d. 01.07.2018.
§ 1 i lov nr. 550 af 07.05.2019 (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.) fra d. 01.01.2020.

Nu lovbekg. nr. 977 af 09.09.2019, som ændret ved

§ 9 i lov nr. 1374 af 13.12.2019 (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.) fra d. 01.01.2020.
§ 3 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 (Gennemførelse af aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet m.v.) fra d. 01.01.2020.
§ 11 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 (Indførelse af seniorpension) fra d. 01.01.2020.

Nu lovbekg. nr. 376 af 31.03.2020, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 (Anmeldelse af arbejdsulykker, opdatering af kapitaliseringsfaktorer m.v.) fra d. 01.01.2021.
§ 306 i lov nr. 1155 af 08.06.2021 (Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter) fra d. 26.06.2021.
§ 2 i lov nr. 1163 af 08.06.2021 (Øget investorbeskyttelse ved grænseoverskridende markedsføring af investeringer og styrket tilsyn med aktører på det digitale marked for finansielle ydelser m.v.) fra d. 01.07.2021.

Nu lovbekg. nr. 314 af 10.03.2022, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 876 af 21.06.2022 (Statslig finansiering af udgifter ved arbejdsskader som følge af arbejdsrelaterede vaccinationer mod covid-19 foretaget i perioden fra den 27. december 2020 til den 31. december 2022) fra d. 01.07.2022.

Nu lovbekg. nr. 1186 af 19.08.2022, som ændret ved

§ 20 i lov nr. 753 af 13.06.2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) fra d. 01.01.2024.
§ 3 i lov nr. 1538 af 12.12.2023 (Fælles opkrævning af arbejdsgiverbidrag, udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om modregningsadgang, nationale særregler for behandling af personoplysninger m.v.) fra d. 01.01.2024.
§ 2 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 (Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, aftale om initiativer på asbestområdet og anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg m.v.) fra d. 01.02.2024.
§ 1 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen) fra d. 01.01.2024.


Kapitel 1: Lovens formål

§ 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade og at understøtte, at tilskadekomne i størst mulig udstrækning bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade. Skaden skal være forårsaget af arbejdet eller de forhold, det foregår under, jf. lovens §§ 5-7, men arbejdsgiveren behøver ikke at have handlet ansvarspådragende. Gennem arbejdsgivernes finansiering af erstatninger m.v. understøttes arbejdsmiljøsystemets forebyggelse af arbejdsskader.

Stk. 2. Ved sagsbehandlingen inddrages både tilskadekomne eller deres efterladte og arbejdsgiver, forsikringsselskab, myndigheder og læger. Herved tilgodeses behovet for en sammenhængende indsats over for de tilskadekomne eller deres efterladte.

§ 1, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 1, stk. 2, 1. pkt., udgår »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,«. Hidtidig formulering: Ved sagsbehandlingen inddrages både tilskadekomne eller deres efterladte og arbejdsgiver, forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, myndigheder og læger.
§ 1, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 1, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »arbejdsskade«: »og at understøtte, at tilskadekomne i størst mulig udstrækning bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade.«

Kapitel 2: Lovens område

Personer berettigede efter loven

§ 2. Personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver, er berettigede efter denne lov, jf. §§ 5-7. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående.

Stk. 2. Medlemmer af arbejdsgiverens familie er berettigede efter loven, når de arbejder i virksomheden på en måde og i et omfang, der kan sidestilles med andre ansatte. Arbejdsgiverens ægtefælle er alene berettiget efter denne lov efter stk. 3.

Stk. 3. Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, der arbejder her i landet, er berettigede efter denne lov, når de har sikret sig efter § 48, stk. 2.

Stk. 4. Personer, der arbejder på et dansk skib, er ligestillede med personer, der er ansat til at arbejde her i landet.

Stk. 5. Et levendefødt barn er berettiget efter denne lov, hvis det inden fødslen har pådraget sig en sygdom som følge af moderens arbejde under graviditeten.

Stk. 6. Et foster eller barn er berettiget efter denne lov, hvis det senere dokumenteres, at en påvirkning af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen har haft en skadelig effekt på foster eller barn. Sådanne skader kan henføres under loven efter § 7.

§ 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvordan loven skal gælde for

1) de personer, der er omfattet af barnets lov,

2) uddannelsessøgende eller andre personer, der opholder sig på et uddannelsessted eller på en arbejdsplads som led i et uddannelses- eller praktikforløb m.v., og

3) personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet i arbejdsgiverens tjeneste.

§ 3, stk. 1, nr. 1 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 9.1. i lov nr. 523 af 24.06.2005: I § 3, stk. 1, nr. 1, ændres »afsnit II« til: »afsnit IV«.
§ 3, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.2 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 3, stk. 1, nr. 1, udgår »og«. Hidtidig formulering: 1) de personer, der er omfattet af afsnit IV i lov om social service, og
§ 3, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 3, stk. 1, nr. 2, ændres »praktikforløb m.v.« til: »praktikforløb m.v., og«.
§ 3, stk. 1, nr. 3 er indsat ved § 1.4 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016.
§ 3, stk. 2 er ophævet ved § 1.5 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Stk. 2.Arbejdsskadestyrelsens direktør fastsætter regler om, hvordan loven skal gælde for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet i arbejdsgiverens tjeneste.
§ 3, nr. 1 er ændret ved § 20.1 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 3, nr. 1, ændres »afsnit IV i lov om social service« til: »barnets lov«.

§ 4. Alt arbejde for arbejdsgiveren er omfattet af arbejdsskadesikringen. Det gælder arbejde i dennes virksomhed, erhvervsmæssigt eller ej, og i arbejdsgiverens personlige husholdning samt udførelse af privat tjeneste for arbejdsgiveren og dennes familie.

Stk. 2. Personer, der udfører følgende aktiviteter, er også berettigede efter denne lov, jf. §§ 5-7:

1) Udøvelse af borgerlige eller kommunale ombud.

2) Varetagelse af tillidshverv i forbindelse med de ansattes arbejdsforhold på virksomheden.

3) Forsøg på at redde menneskeliv, forebygge ulykker eller afværge større materielle og kulturelle tab, når forsøget uden at være arbejde efter § 2 dog sker i sammenhæng med sådant arbejde.

4) Forsøg på at redde menneskeliv her i landet, uden at forsøget er en naturlig del af den pågældendes arbejde.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvornår loven skal gælde for skader opstået under befordring til og fra arbejde.

Kapitel 3: Arbejdsskade

§ 5. Ved arbejdsskade i denne lov forstås ulykke, jf. § 6, og erhvervssygdom, jf. § 7, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under, jf. dog § 10 a.

§ 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og finder anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere. I § 5 indsættes efter »under«: », jf. dog § 10 a«.

§ 6. Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Stk. 2. Personskaden, jf. stk. 1, kan være fysisk eller psykisk og kan være varig eller forbigående. Det er ikke et krav, at personskaden medfører behov for behandling, eller at personskaden er blevet behandlet.

Stk. 3. For ulykker gælder retsvirkningerne i denne lov fra den dag, hvor ulykken indtræder, eller hvor den påvirkning, der har forårsaget ulykken, ophører, medmindre andet er fastsat i loven.

§ 6, stk. 2 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 7. Ved erhvervssygdomme forstås efter denne lov:

1) Sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. Endvidere sygdomme hos et levendefødt barn, der er pådraget inden fødslen som følge af moderens arbejde under graviditeten. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra Erhvervssygdomsudvalget, jf. § 9, i en fortegnelse, hvilke sygdomme der anses for at være af denne karakter.

2) Andre sygdomme, herunder sygdomme hos et levendefødt barn pådraget inden fødslen, hvis det godtgøres, enten at sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation opfylder de krav, som er nævnt i nr. 1, 1. pkt., eller at den må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art.

Stk. 2. Sygdomme som følge af påvirkninger af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen vil kunne henføres under loven ved ændring af fortegnelsen nævnt i stk. 1, nr. 1, eller efter stk. 1, nr. 2, hvis det godtgøres, at disse påvirkninger har skadende effekt på foster eller barn.

Stk. 3. Sygdomme, der er omfattet af stk. 1, nr. 2, og stk. 2, kan kun anerkendes efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget, jf. § 9. Disse sygdomme skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skønner, at der er mulighed for, at sygdommen vil kunne anerkendes.

§ 7, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og har virkning for sager, der skal forelægges for Erhvervssygdomsudvalget på ikrafttrædelsesdagen eller senere. Hidtidig formulering: Disse sygdomme skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget, medmindre Arbejdsskadestyrelsen skønner, at forelæggelsen vil være udsigtsløs.
§ 7, stk. 1, nr. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 7, stk. 1, nr. 1, 3. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsens direktør fastsætter efter forhandling med« til: »Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra«.
§ 7, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 7, stk. 3, 2. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

§ 8. En person, der har pådraget sig en sygdom, som er optaget i fortegnelsen over erhvervssygdomme, jf. § 7, stk. 1, har krav på ydelser efter loven, medmindre det anses for overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de erhvervsmæssige.

Stk. 2. For erhvervssygdomme gælder retsvirkningerne i denne lov fra den dag, hvor sygdommen anmeldes, medmindre andet er fastsat i loven.

Erhvervssygdomsudvalget

§ 9. Beskæftigelsesministeren nedsætter et udvalg, som indstiller til beskæftigelsesministeren, hvilke sygdomme der opfylder kravene for at blive optaget på den i § 7, stk. 1, nævnte fortegnelse.

Stk. 2. Udvalget består af en formand og 8 andre medlemmer, der udnævnes for 3 år ad gangen.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren udnævner udvalgets formand og medlemmer samt stedfortrædere for disse således: 1 medlem efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen, 1 medlem efter indstilling fra Arbejdstilsynet, 1 medlem efter indstilling fra de offentlige arbejdsgivere, 2 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening og 3 medlemmer efter indstilling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Stk. 4. Medlemmer af Erhvervssygdomsudvalget kan ikke samtidig være medlemmer af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller bestyrelsen for ATP.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter udvalgets forretningsorden, herunder regler om udvalgets indstillinger og offentliggørelse heraf.

§ 9, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og finder anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere. I § 9, stk. 1, ændres »mindst hvert andet år« til: »løbende«.
§
9, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 443 af 23.05.2012 fra d. 01.07.2012 og finder alene anvendelse i sager, der behandles i Erhvervssygdomsudvalget efter lovens ikrafttræden.. I § 9, stk. 4, indsættes efter »forretningsorden«: », herunder regler om udvalgets indstillinger og offentliggørelse heraf«.
§ 9, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 9, stk. 1, ændres »Arbejdsskadestyrelsen løbende skal forhandle med for at revidere,« til: »indstiller til beskæftigelsesministeren,«.
§ 9, stk. 3 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 9, stk. 3, ændres ». Formanden udnævnes efter indstilling fra Arbejdsskadestyrelsen,« til: »således:«.
§ 9, stk. 4 er indsat ved § 1.10 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
§ 9, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 9, stk. 3, udgår »1 medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,«, og »2 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark« ændres til: »3 medlemmer efter indstilling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation«.

Skader som følge af krig og terror

Overskriften efter § 9 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009.

§ 10. Hvis Danmark er i krig, bliver skader, der opstår som følge af krigshandlinger, ikke anset for at være arbejdsskader. Personer, der udfører arbejde om bord på fartøjer af enhver art, der sædvanligvis anvendes i søfarts- eller fiskerierhverv, er dog berettigede efter denne lov i forbindelse med skader, der opstår som følge af krigshandlinger. Det samme gælder fiskerikontrolskibe og havundersøgelsesskibe.

§ 10 a. Enhver, der er sikret efter denne lov, herunder selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, der har sikret egen person efter § 48, stk. 2, har ret til erstatning for følgerne af terrorhandlinger, jf. straffelovens §§ 114 og 114 a, selv om skaden ikke kan anses for en følge af arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under. Ret til erstatning efter denne lov for følgerne af terrorhandlinger har endvidere personer, der er sikret efter arbejdsskadesikringsloven i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Ved skader, der er forvoldt ved terror, jf. stk. 1, betaler staten ydelserne efter loven.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan efter § 49, stk. 1-8, og § 59 kræve udgifterne betalt af et forsikringsselskab m.fl. eller af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55, når skaden har ramt personer, hvis arbejde går ud på at forebygge, forhindre eller afværge terrorhandlinger eller på at yde hjælp, assistance eller anden indsats før, under eller efter en sådan handling. Det samme gælder, når skaden har ramt personer, der er udsendt af den danske stat eller af en dansk virksomhed til arbejde i lande, hvor der er en særlig risiko for terror, samt når handlingen rammer ansatte ombord på et dansk skib, der sejler i et område, hvor der er en særlig risiko for terror.

Stk. 4. På samme måde som i stk. 3 kan udgifter i sager vedrørende personer, der er sikret efter lov om arbejdsskadesikring i medfør af anden lovgivning, kræves betalt af den myndighed m.v., der skal bære udgifterne ved arbejdsskade.

Stk. 5. Staten har regres mod ansvarlige skadevoldere for udgifter, der ikke kan kræves betalt af et forsikringsselskab m.fl. efter stk. 3 og 4.

§ 10 a er indsat ved § 1.5 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og finder anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere.
§ 10 a, stk. 3, 1. pkt. er
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 10 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »eller af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring m.fl.« til: »m.fl. eller af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55«.
§ 10 a, stk. 3,1 pkt. er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017: I § 10 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 10 a, stk. 5, 2. og 3. pkt. er ophævet ved § 6.1 i lov nr. 285 af 29.03.2017 fra d. 01.04.2017. Hidtidige formuleringer af 2. og 3. pkt.: I det omfang statens regreskrav mod skadevolderen kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens § 478, kan kravet inddrives efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og ved indeholdelse i den pågældendes indtægter efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Pålæg om indeholdelse gives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Kapitel 4: Ydelserne

§ 11. Ydelserne efter loven er

1) betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m., jf. § 15,

2) erstatning for tab af erhvervsevne, jf. § 17 og § 17 a,

3) godtgørelse for varigt mén, jf. § 18,

4) uddannelsesgodtgørelse, jf. § 18 b,

5) overgangsbeløb ved dødsfald, jf. § 19,

6) erstatning for tab af forsørger, jf. §§ 20-22, og

7) godtgørelse til efterladte, jf. § 23.

§ 11, nr. 2 er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 1.1 i lov nr. 1388 af 21.12.2005.
§ 11, nr. 4 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. Nr. 4-6 bliver herefter nr. 5-7.

Almindelige regler om fastsættelse af erstatning m.v.

§ 12. Erstatning og godtgørelse efter §§ 15-18 fastsættes på grundlag af arbejdsskadens følger. Erstatning og godtgørelse kan nedsættes eller efter omstændighederne bortfalde, hvis tilskadekomnes aktuelle lægelige eller sociale situation ikke udelukkende kan henføres til arbejdsskaden.

Stk. 2. Et påvist tab af erhvervsevne, et varigt mén eller en persons død anses for at være en følge af arbejdsskaden, medmindre overvejende sandsynlighed taler herimod, eller andet er fastsat i denne lov.

§ 12, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 12, stk. 2, indsættes efter »herimod«: », eller andet er fastsat i denne lov«.

§ 13. Efterkommer den tilskadekomne ikke de krav, der er nævnt i § 38, eller modarbejder denne sin helbredelse ved tilsidesættelse af givne forskrifter, kan retten til erstatning helt eller delvis bortfalde.

Stk. 2. Hvis de efterladte modsætter sig obduktion, jf. § 37, stk. 2, kan retten til erstatning bortfalde.

§ 14. Har den tilskadekomne forsætligt eller ved retsstridig handling eller undladelse fremkaldt eller væsentligt bidraget til arbejdsskadens indtræden, kan krav på erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt mén nedsættes eller helt bortfalde. Den tilskadekomne skal i givet fald udtrykkeligt gøres opmærksom herpå.

Sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.

§ 15. Under sagens behandling kan udgifter til sygebehandling eller optræning betales, hvis det er nødvendigt for at opnå bedst mulig helbredelse, når udgifterne ikke kan afholdes efter sundhedsloven eller som led i behandlingen på offentligt sygehus. Optræningen skal foretages som efterbehandling under lægelig kontrol i umiddelbar tilknytning til sygebehandlingen.

Stk. 2. Under sagens behandling kan udgifter til anskaffelse af proteser, briller og lignende hjælpemidler samt kørestole betales, når det er nødvendigt for at sikre sygebehandlingens eller genoptræningens resultater, for at formindske arbejdsskadens følger eller for nøjere at kunne bestemme omfanget af erhvervsevnetabet og graden af varigt mén.

Stk. 3. Erstatning for fremtidige udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler som følge af arbejdsskaden fastsættes til et engangsbeløb. Ved permanente udgifter udgør beløbet den forventede, gennemsnitlige årlige udgift ganget med den kapitaliseringsfaktor, der er fastsat i medfør af stk. 7.

Stk. 4. Er et hjælpemiddel som nævnt i stk. 2 anvendt under arbejde, og er hjælpemidlet blevet beskadiget som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår, kan udgifterne til reparation, eventuelt fornyelse, af hjælpemidlet betales.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, i hvilket omfang udgifter efter stk. 1-4 kan dækkes, herunder udgifter afholdt, inden sagen er anmeldt.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om , at forsikringsselskaberne kan tage stilling til krav vedrørende dækning af udgifter omfattet af stk. 1-4.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring årligt inden udgangen af oktober måned de nærmere regler for omsætning af erstatning for permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler, jf. stk. 3, 2. pkt., til et engangsbeløb, der tilkendes og beregnes det følgende år.

§ 15, stk. 6 er indsat fra d. 02.06.2005 ved § 1.1 i lov nr. 397 af 01.06.2005
§ 15, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 15, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om offentlig sygesikring« til: »sundhedsloven«.
§ 15, stk. 5 og 6 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016.
I § 15, stk. 5 og 6, ændres »Arbejdsskadestyrelsens direktør fastsætter« til: »Beskæftigelsesministeren fastsætter«.
§ 15, stk. 6 er ændret ved § 1.13 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 15, stk. 6, udgår »og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring«. Hidtidig formulering: Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om , at forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan tage stilling til krav vedrørende dækning af udgifter omfattet af stk. 1-4.
§ 15, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 15, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 27, stk. 4, for tab af erhvervsevne« til: »stk. 7«.
§ 15, stk. 7 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024.

§ 16. Selvforsikrede arbejdsgivere, jf. § 48, stk. 5, kan ved arbejdsulykker, jf. § 6, beslutte at afholde udgifter til konkrete indsatser, der understøtter tilskadekomnes mulighed for at bevare eller genskabe tilknytningen til arbejdsmarkedet, når udgifterne ikke kan afholdes efter § 15, sundhedsloven eller som led i behandlingen på offentligt sygehus.

§ 16, stk. 1 er ændret fra d. 02.06.2005 ved § 1.2 i lov nr. 397 af 01.06.2005. I § 16, stk. 1, udgår »erstatning for fremtidige udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15,«.
§ 16, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 16, stk. 1 og 2 er ophævet, og nye stk. 1-5 er indsat, ved § 1.3 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. Stk. 3 bliver herefter stk. 6. Hidtidig formulering: § 16. Når der efter sygebehandling, optræning eller revalidering er grundlag for at skønne over den tilskadekomnes fremtidige helbredstilstand og erhvervsmuligheder, afgør Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, om den tilskadekomne er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne efter § 17 og godtgørelse for varigt mén efter § 18. Afgørelse træffes inden 1 år efter arbejdsskadens anmeldelse. For erhvervssygdomme omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, der skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget, er fristen 2 år.
Stk. 2. Har arbejdsskaden medført døden, fastsættes inden for samme frister som nævnt i stk. 1, regnet fra anmeldelsen af dødsfaldet, om de efterladte er berettigede til overgangsbeløb ved dødsfald, erstatning for tab af forsørger og godtgørelse til efterladte.

§ 16 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: § 16. Fristen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af, om en anmeldt skade er omfattet af loven, er:
1) 3 måneder for afgørelse af, om en anmeldt ulykke er omfattet af loven.
2) 6 måneder for afgørelse af, om en anmeldt sygdom, der behandles efter § 7, stk. 1, nr. 1, er omfattet af loven.
3) 2 år for afgørelse af, om en anmeldt sygdom, der behandles efter § 7, stk. 1, nr. 2, og § 7, stk. 2, er omfattet af loven.
Stk. 2. Fristen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af, om tilskadekomne har ret til ydelser efter loven, jf. § 11, nr. 1-3, er 1 år. Fristen er dog 2 år for sager omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2.
Stk. 3. Fristerne i stk. 1 og 2 regnes fra den dag, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget anmeldelsen.
Stk. 4. Fristerne i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af, om efterladte har ret til ydelser efter loven, jf. § 11, nr. 4-6, når arbejdsskaden har medført døden. Fristerne regnes fra den dag, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget anmeldelsen af dødsfaldet.
Stk. 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring underretter sagens parter, når afgørelser ikke kan træffes inden for de frister, der er nævnt i stk. 1, 2 og 4. Underretningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor fristerne ikke kan overholdes, og oplysning om, hvornår afgørelsen forventes truffet.
Stk. 6. Forskud på erstatning for tab af erhvervsevne og på godtgørelse for varigt mén kan udbetales i tiden inden den endelige afgørelse.

Erstatning for tab af erhvervsevne

§ 17. Har arbejdsskaden nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, har den pågældende ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Tabet af erhvervsevne fastsættes på grundlag af forskellen mellem tilskadekomnes indtjeningsevne før arbejdsskaden, jf. stk. 2, og indtjeningsevnen efter arbejdsskaden, jf. stk. 3. Tabet af erhvervsevne fastsættes til 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 pct. Der ydes ikke erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 pct.

Stk. 2. Indtjeningsevnen før arbejdsskaden svarer til den årsløn, der er fastsat efter § 24, opreguleret til afgørelsestidspunktet. Er tilskadekomnes årsløn fastsat til den maksimale årsløn i § 24, stk. 10, 1. pkt., udgør indtjeningsevnen før arbejdsskaden den faktiske samlede indkomst ved arbejde efter § 24, stk. 1 eller 2, opreguleret til afgørelsestidspunktet, jf. § 24, stk. 7, efter princippet i § 25, stk. 1.

Stk. 3. Indtjeningsevnen efter arbejdsskaden fastsættes til tilskadekomnes indtjening på afgørelsestidspunktet, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Ved bedømmelsen af erhvervsevnetabet tages hensyn til tilskadekomnes muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og genoptræning el.lign.

Stk. 5. Hvis den erhvervsmæssige situation ikke er afklaret, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe en midlertidig afgørelse om erstatning for erhvervsevnetab, jf. dog § 18 c.

Stk. 6. Erstatning for tab af erhvervsevne til et barn med fosterskade, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, eller til et barn med sygdomme som følge af påvirkning af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen, jf. § 7, stk. 2, kan tidligst ydes fra det 15. år.

Stk. 7. Erstatningen tilkendes som en løbende erstatning, medmindre den kapitaliseres efter reglerne i § 27.

Stk. 8. Ved fuldstændigt tab af erhvervsevne udgør den løbende erstatning årligt 83 pct. af tilskadekomnes årsløn, jf. § 24, og ved nedsættelse af erhvervsevnen en forholdsmæssig del heraf. For tilskadekomne, der har gennemført en uddannelse med uddannelsesgodtgørelse, jf. § 18 a, udgør den løbende erstatning for skader, der har givet anledning til, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har igangsat visitation til uddannelsesgodtgørelse, jf. § 18 a, stk. 1, ved fuldstændigt tab af erhvervsevne 100 pct. af tilskadekomnes årsløn, jf. § 24, og ved nedsættelse af erhvervsevnen en forholdsmæssig del heraf.

Stk. 9. Den årlige erstatning udbetales med 1/12 månedligt forud. Erstatningen løber fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, dog ikke fra et tidspunkt, der ligger, før arbejdsskaden er anmeldt. Udbetaling af løbende erstatning ophører med udgangen af den måned, hvor tilskadekomne når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension. Er tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, udbetales erstatningen efter reglerne i § 27 som et kapitalbeløb med den faktor, der er fastsat for en person, der er 2 år fra at nå folkepensionsalderen, ganget med den årlige løbende erstatning. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

Stk. 10. Udbetales erstatningen som et kapitalbeløb efter reglerne i § 27, stk. 1, 1. pkt., har tilskadekomne ret til en løbende erstatning fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, dog ikke fra et tidspunkt, der ligger, før arbejdsskaden er anmeldt, og frem til tidspunktet for omsætningen af erstatningen.

Stk. 11. Reglerne i stk. 9 og 10 anvendes tilsvarende i sager, der genoptages efter §§ 41 og 42. Der udbetales i disse sager ikke erstatning fra et tidspunkt, der ligger før anmodningen om genoptagelse, eller før Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har genoptaget sagen, jf. § 42.

§ 17, stk. 7, 2. pkt. er ændret ved § 4.1 i lov nr. 1587 af 20.12.2006 med virkning for afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne, der er truffet den 1. januar 2004 eller senere. Hidtidig formulering: § 17, stk. 7, 2. pkt. Er tilskadekomne på tidspunktet for arbejdsskaden fyldt 63 år, udbetales erstatningen efter reglerne i § 27 som et kapitalbeløb på 2 gange den årlige løbende erstatning, jf. stk. 6.
§ 17, stk. 8 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 1587 af 20.12.2006 med virkning for afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne, der er truffet den 1. januar 2004 eller senere. Hidtidig formulering: § 17, stk. 8. For tilskadekomne født den 1. juli 1939 eller senere, ophører den løbende erstatning efter stk. 7 med udgangen af den måned, hvor modtageren fylder 65 år.
§ 17, stk. 7 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Stk. 7. Den årlige ydelse udbetales med 1/12 månedligt forud og løber fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, dog ikke fra et tidspunkt, der ligger før arbejdsskaden er anmeldt. Er tilskadekomne på tidspunktet for arbejdsskaden 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, udbetales erstatningen efter reglerne i § 27 som et kapitalbeløb på 2 gange den årlige løbende erstatning, jf. stk. 6.
§ 17, stk. 8 er ophævet og § 17, stk. 8 og 9 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Stk. 8. Den løbende erstatning ophører med udgangen af den måned, hvor tilskadekomne når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.
§ 17, stk. 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 700 af 25.06.2010 fra d. 01.01.2011 og finder anvendelse på sager om arbejdsulykker, hvor arbejdsulykken er indtrådt den 1. januar 2011 eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2011 eller senere. I § 17, stk. 6, ændres »4/5« til: »83 pct.«
§ 17, stk. 3 og stk. 9, 2. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 17, stk. 3 og stk. 9, 2. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 17, stk. 1, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.6 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. 2. pkt. bliver herefter 4. pkt.
§ 17, stk. 2 og 3 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. Stk. 2-9 bliver herefter stk. 4-11.
§ 17, stk. 2, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 17, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »tabet af erhvervsevne« til: »erhvervsevnetabet«, og »optræning« ændres til: »genoptræning el.lign.«
§ 17, stk. 3, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 17, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes efter »erhvervsevnetab«: », jf. dog § 18 c«.
§ 17, stk. 5 og 6, der bliver stk. 7 og 8, er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 17, stk. 5 og 6, der bliver stk. 7 og 8, ændres »ydelse« til: »erstatning«.
§ 17, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 8, 2. pkt., er indsat ved § 1.11 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.
§ 17, stk. 9, der bliver stk. 11, er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 17, stk. 9, der bliver stk. 11, ændres »stk. 7 og 8« til: »stk. 9 og 10«.

§ 17 a. Tabet af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller er i fleksjob, fastsættes på grundlag af forskellen mellem indtjeningen før arbejdsskaden og ledighedsydelsen eller indtjeningen i fleksjobbet.

Stk. 2. Indtjeningsevnen før arbejdsskaden svarer til den årsløn, der er fastsat efter § 24, opreguleret til afgørelsestidspunktet. Er tilskadekomnes årsløn fastsat til den maksimale årsløn i § 24, stk. 10, 1. pkt., udgør indtjeningsevnen før arbejdsskaden den faktiske samlede indkomst ved arbejde efter § 24, stk. 1 eller 2, og opreguleret til afgørelsestidspunktet, jf. § 24, stk. 7, efter princippet i § 25, stk. 1. For tilskadekomne, som kommer til skade i et fleksjob, udgør indtjeningsevnen før arbejdsskaden den fastsatte årsløn, jf. § 24, stk. 2, nr. 12, opreguleret til afgørelsestidspunktet med tillæg af tilskuddet fra kommunen opreguleret til afgørelsestidspunktet.

Stk. 3. Indtjeningen i fleksjobbet, jf. stk. 1, udgør summen af lønnen fra arbejdsgiveren og tilskuddet fra kommunen.

Stk. 4. For personer, der er visiteret til fleksjob, vil en kommunes afgørelse om en sanktion om manglende ret til ledighedsydelse i en periode, jf. § 76, § 77 a, stk. 3 og 4, og § 77 b, stk. 1, jf. dog § 77 b, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, medføre fradrag i en fremtidig udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne, jf. stk. 1.

Stk. 5. Størrelsen på fradraget efter stk. 4 vil svare til 10 pct. af det fastsatte erstatningsbeløb for tab af erhvervsevne på tidspunktet for sanktionen. Perioden for fradraget i erstatningen for tab af erhvervsevne vil svare til den periode, som sanktionen i ledighedsydelsen varer. Mister tilskadekomne retten til ledighedsydelse, sker der alene fradrag i erstatningen for den periode, der går, fra at tilskadekomne mister ledighedsydelsen, og indtil tilskadekomne er ansat i et fleksjob.

Stk. 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer midlertidig afgørelse efter stk. 1, når tilskadekomne modtager ledighedsydelse, eller når der ikke er bevilget permanent fleksjob. For personer, der er i fleksjob, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring uanset 1. pkt. efter anmodning fra tilskadekomne træffe endelig afgørelse efter stk.1, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at de erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede.

§ 17 a er indsat fra d. 01.01.2006 ved § 1.2 i lov nr. 1388 af 21.12.2005
§ 17 a, stk. 3 er indsat ved § 9.1 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013.
§ 17 a, stk. 4 er ændret ved § 9.2 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering:
Stk. 4. Arbejdsskadestyrelsen træffer midlertidig afgørelse efter stk. 1, når tilskadekomne modtager ledighedsydelse.
§ 17 a, stk. 4, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 17 a, stk. 4, 1. og 2. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 17 a, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.14 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016.
I § 17 a, stk. 4, 2. pkt., ændres »styrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 17 a, stk. 2 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Stk. 2. Indtjeningen før arbejdsskaden udgør det beløb, som tilskadekomne kunne have tjent på afgørelsestidspunktet, hvis arbejdsskaden ikke var indtrådt.
§ 17 a, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.14 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

Godtgørelse for varigt mén

§ 18. Har en arbejdsskade påført tilskadekomne varigt men, har den pågældende ret til godtgørelse. Godtgørelse ydes dog ikke, hvis méngraden fastsættes til mindre end 5 pct.

Stk. 2. Mengraden fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang og under hensyn til de ulemper i tilskadekomnes personlige livsførelse, som arbejdsskaden har forvoldt.

Stk. 3. Godtgørelse for varigt mén fastsættes til et kapitalbeløb og udgør ved en méngrad på 100 pct. 1.013.500 kr. (2024-niveau). Beløbet reguleres efter § 25. Ved lavere méngrader udgør godtgørelsen en forholdsmæssig del af 1.013.500 kr. (2024-niveau).

Stk. 4. I ganske særlige tilfælde kan godtgørelse for varigt mén fastsættes til et højere beløb, dog højst 120 pct. af 1.013.500 kr. (2024-niveau), reguleret efter § 25.

Stk. 5. Var tilskadekomne ved arbejdsskadens indtræden fyldt 40 år, nedsættes godtgørelsen med 1 pct. for hvert år, den pågældende var ældre end 39 år ved arbejdsskadens indtræden. Var tilskadekomne fyldt 60 år, nedsættes godtgørelsen med yderligere 1 pct. for hvert år, den pågældende var ældre end 59 år ved arbejdsskadens indtræden. Godtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Stk. 6. Uanset stk. 5, 1. pkt., sker nedsættelse af godtgørelsen for tilskadekomne pr. 1. juli 2035 og frem med 1 pct. for hvert år, den pågældende var ældre end 40 år ved arbejdsskadens indtræden, og med yderligere 1 pct. for hvert år, den pågældende var ældre end 60 år ved arbejdsskadens indtræden. Godtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 70. år.

§ 18, stk. 3 og 4 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 18, stk. 3, 1. og 2. pkt., og stk. 4, ændres »611.500 kr.« til: »1.013.500 kr. (2024-niveau).«
§ 18, stk. 6 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024.

Uddannelsesgodtgørelse

§ 18 a. I sager, der er omfattet af loven, og hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke har truffet endelig afgørelse om tab af erhvervsevne, træffer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse om, at tilskadekomne kan tage en konkret erhvervskompetencegivende uddannelse i overensstemmelse med stk. 2, nr. 1 og 2, med uddannelsesgodtgørelse, når tilskadekomne

1) er uden for beskæftigelse eller i en opsigelsesperiode, der udløber inden start på uddannelsen,

2) skønnes fremover ikke at kunne anvende sin uddannelse eller varetage et arbejde inden for tidligere arbejdsområder på fuld tid som følge af arbejdsskaden og

3) skønnes med en erhvervskompetencegivende uddannelse at få bedre indtjeningsmuligheder end uden uddannelsen.

Stk. 2. For tilskadekomne, der opfylder vilkårene i stk. 1 og forventes at få fastsat en mengrad på mindst 10 pct. som følge af en eller flere arbejdsskader, hvoraf den seneste skade forventes at medføre tilkendelse af men på mindst 5 pct., og som ønsker at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse med uddannelsesgodtgørelse, indhenter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forud for afgørelsen, jf. stk. 1, oplysninger fra bopælskommunen om tilskadekomnes ønske til uddannelse og kommunens vurdering af, om

1) uddannelsen er en erhvervskompetencegivende uddannelse inden for et område med behov for arbejdskraft og

2) tilskadekomne forventes at kunne gennemføre uddannelsen og varetage et ordinært job på almindelige vilkår efter uddannelsen.

§ 18 a er indsat ved § 1.17 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

§ 18 b. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om uddannelsesgodtgørelsens størrelse.

Stk. 2. Uddannelsesgodtgørelse tilkendes fra den 1. i den måned, hvor uddannelsen starter, og indtil udgangen af den måned, hvor uddannelsen forventes at slutte. Uddannelsesgodtgørelse kan tilkendes i højst 48 måneder og højst frem til folkepensionsalderen. For tilskadekomne, som ikke har afsluttet sin uddannelse inden for 48 måneder på grund af orlov, hvor der er ret til fravær efter barselsloven, kan uddannelsesgodtgørelsen forlænges i den resterende del af uddannelsens normerede tid, dog højst i en periode svarende til den afholdte orlov.

Stk. 3. Uddannelsesgodtgørelsen udgør 83 pct. af tilskadekomnes årsløn, jf. § 24, dog minimum 110 pct. af den maksimale dagpengesats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. I en forlænget periode med uddannelsesgodtgørelse, jf. stk. 2, 3. pkt., udgør uddannelsesgodtgørelsen et beløb svarende til den maksimale barselsdagpengesats.

Stk. 4. Øvrig A- og B-indkomst i perioden, hvor der er tilkendt uddannelsesgodtgørelse, fradrages som udgangspunkt i uddannelsesgodtgørelsen, jf. stk. 5.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om behandlingen af sager om uddannelsesgodtgørelse, herunder om beregning, tidsfrister, fradrag og efterregulering på baggrund af øvrig A- og B-indkomst og udveksling af oplysninger mellem kommuner, Udbetaling Danmark, arbejdsløshedskasser og forsikringsselskaber.

§ 18 b er indsat ved § 1.17 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

§ 18 c. Der kan ikke tilkendes erstatning for tab af erhvervsevne efter denne lov for en skade, der har givet anledning til, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har igangsat visitation til uddannelsesgodtgørelse, jf. § 18 a, stk. 1, i samme periode, hvor der udbetales uddannelsesgodtgørelse. Udbetaling af allerede tilkendt midlertidig erstatning for erhvervsevnetab for skader efter 1. pkt. ophører, når tilskadekomne modtager uddannelsesgodtgørelse. Den finansieringspligtige efter § 18 e, stk. 3, kan modregne for meget udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne efter denne lov i perioder, hvor tilskadekomne har modtaget uddannelsesgodtgørelse for samme skade i fremtidige udbetalinger af erstatning og uddannelsesgodtgørelse, jf. § 11, nr. 2 og 4, til tilskadekomne.

§ 18 c er indsat ved § 1.17 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

§ 18 d. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indhenter løbende oplysninger om, hvorvidt tilskadekomne er indskrevet på uddannelsen, jf. § 18 a, er studieaktiv, holder orlov eller er syg.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om, at uddannelsesgodtgørelsen ophører for tilskadekomne, som holder anden orlov fra uddannelsen end orlov, hvor der er ret til fravær efter barselsloven. Tilskadekomne skal straks give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring besked, hvis denne vil holde orlov fra uddannelsen. Tilskadekomne, der har ret til fravær efter barselsloven, kan inden for de 48 måneder, jf. § 18 b, stk. 2, 2. pkt., modtage uddannelsesgodtgørelse under orlov fra uddannelsen i op til 9 måneder, dog op til 12 måneder, hvis tilskadekomne er enlig forsørger. Afgørelsen efter 1. pkt. har virkning fra udgangen af den måned, hvor orloven begynder.

Stk. 3. Tilskadekomne skal straks give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring besked med lægelig dokumentation, hvis tilskadekomne ikke har deltaget i uddannelsen på grund af længerevarende sygdom i mere end 30 dage. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om, at uddannelsesgodtgørelsen ophører, når tilskadekomne på grund af sygdom ikke har deltaget i uddannelsen i mere end 6 måneder i sammenhæng eller i mere end 30 dage for fjerde gang. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer ligeledes afgørelse om, at uddannelsesgodtgørelsen ophører, når tilskadekomne orienterer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om sygdom, der forventes at indebære fravær fra uddannelsen i mere end 6 måneder. Afgørelsen efter 2. og 3. pkt. har virkning fra udgangen af den måned, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelsen.

Stk. 4. Tilskadekomne skal straks give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring besked, hvis tilskadekomne ikke er studieaktiv, eller hvis tilskadekomne udskrives af uddannelsen. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om, at uddannelsesgodtgørelsen ophører, når tilskadekomne ikke er studieaktiv eller er udskrevet af uddannelsen. Afgørelsen har virkning fra udgangen af den måned, hvor tilskadekomne ifølge uddannelsesinstitutionen ikke længere var studieaktiv, eller den måned, hvor tilskadekomne er udskrevet af uddannelsesinstitutionen, når tilskadekomne forinden dette tidspunkt var studieaktiv.

Stk. 5. Tilskadekomne skal straks give besked til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om overgang til social pension, jf. lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring stopper udbetalingen af uddannelsesgodtgørelse fra det tidspunkt, hvor tilskadekomne overgår til at modtage pension, jf. 1. pkt.

Stk. 6. I tilfælde, hvor uddannelsesgodtgørelsen er ophørt, jf. stk. 2-4, vil tilskadekomne én gang på ny kunne anmode om at få tilkendt uddannelsesgodtgørelse, jf. § 18 a.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opfølgning på tilskadekomnes deltagelse i uddannelsen, herunder krav til dokumentationen for tilskadekomnes deltagelse, orlov eller sygdom, opgørelsen af de 6 måneders sygdom, jf. stk. 3, og tilskadekomnes forpligtelser i sager om uddannelsesgodtgørelse og konsekvenserne ved manglende overholdelse heraf.

§ 18 d er indsat ved § 1.17 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

§ 18 e. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetaler uddannelsesgodtgørelse.

Stk. 2. Statens andel af uddannelsesgodtgørelsen svarer til en månedlig takst på 17.655 kr. (2024-niveau) pr. deltager i ordningen. Beløbet reguleres en gang om året pr. 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb. Det afrundede beløb danner grundlag for det kommende års satsregulering. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anmoder om refusion for den andel af uddannelsesgodtgørelsen, som staten finansierer.

Stk. 3. Differencen mellem den udbetalte månedlige uddannelsesgodtgørelse, jf. stk. 1, og den andel af uddannelsesgodtgørelsen, som staten finansierer, jf. stk. 2, finansieres af

1) forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, folkekirken, regioner og kommuner, der ikke har tegnet forsikring, jf. § 48, stk. 5, og institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring, jf. § 48, stk. 5, for så vidt angår sager om arbejdsulykker, der vedrører de pågældende,

2) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som en del af bidraget til finansiering af udgifter ved erhvervssygdomme, jf. § 55, for så vidt angår sager om anmeldte erhvervssygdomme, og

3) staten i sager om arbejdsulykker, der er en følge af arbejdsrelaterede vaccinationer mod covid-19 foretaget i perioden fra og med den 27. december 2020 til og med den 31. december 2022, jf. § 49, stk. 9.

Stk. 4. Ved tilkendelse af uddannelsesgodtgørelse på baggrund af flere arbejdsskader er det den finansieringspligtige for den sidst anmeldte arbejdsskade, som finansierer udgifterne til uddannelsesgodtgørelse, jf. stk. 3. Er arbejdsskaderne anmeldt samtidig, er det den finansieringspligtige for den arbejdsskade, der medfører det største men, som finansierer udgifterne til uddannelsesgodtgørelse, jf. stk. 3. I andre tilfælde, hvor der er tvivl om, hvilken finansieringspligtig der skal afholde udgiften, jf. stk. 3, fordeles udgiften efter de regler, der er fastsat i medfør af stk. 5.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om administration og udbetaling af uddannelsesgodtgørelse, herunder om refusion fra staten, jf. stk. 2, og fordeling, acontobetaling og efterregulering af finansieringen fra de finansieringspligtige, jf. stk. 3, samt refusion af tilbagebetalt uddannelsesgodtgørelse, jf. § 18 f, stk. 2.

§ 18 e er indsat ved § 1.17 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

§ 18 f. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om, at tilskadekomne skal tilbagebetale uddannelsesgodtgørelse for perioder, hvor tilskadekomne har fået for meget udbetalt, jf. dog § 44, stk. 5, 1. pkt. Tilbagebetalingsbeløbet kan opkræves af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller modregnes i fremtidige udbetalinger af erstatning og uddannelsesgodtgørelse, jf. § 11, nr. 2 og 4, fra den finansieringspligtige, jf. § 18 e, stk. 3, til tilskadekomne.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring refunderer den del af det tilbagebetalte beløb, som den finansieringspligtige har afholdt, jf. § 18 e, stk. 3, og herefter den del af det tilbagebetalte beløb, som staten har afholdt, jf. § 18 e, stk. 2. Foretager de finansieringspligtige, jf. § 18 e, stk. 3, modregningen efter stk. 1, refunderer de den del af det tilbagebetalte beløb, som ikke vedrører deres udgifter, jf. § 18 e, stk. 3, til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som herefter refunderer staten beløbet.

§ 18 f er indsat ved § 1.17 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

§ 18 g. For tilskadekomne, som har gennemført en uddannelse med uddannelsesgodtgørelse, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe afgørelse om tab af erhvervsevne efter anmodning fra tilskadekomne, hvis der foreligger nye oplysninger, som indebærer en vis sandsynlighed for, at tilskadekomne fortsat har nedsat evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, og tilskadekomne dokumenterer dette. Der udbetales i disse sager ikke erstatning fra et tidspunkt, der ligger før anmodningen fra tilskadekomne.

§ 18 g er indsat ved § 1.17 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

§ 18 h. Tilskadekomne, der modtager uddannelsesgodtgørelse, har ikke ret til at modtage anden offentlig forsørgelse for samme periode, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der udbetales sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barselsdagpenge efter barselsloven eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik til tilskadekomne, som efter påbegyndelsen af uddannelse med uddannelsesgodtgørelse opfylder betingelserne for de pågældende ydelser.

§ 18 h er indsat ved § 1.17 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

Overgangsbeløb ved dødsfald

§ 19. Har en arbejdsskade medført døden, har den efterladte ægtefælle ret til et overgangsbeløb på 191.000 kr. (2024-niveau), hvis ægteskabet var indgået før arbejdsskadens indtræden og samlivet bestod på tidspunktet for tilskadekomnes død. Beløbet reguleres efter § 25.

Stk. 2. Er ægteskabet indgået efter arbejdsskadens indtræden, har den efterladte ægtefælle krav på samme overgangsbeløb, hvis ægteskabet på tidspunktet for tilskadekomnes død havde bestået de sidste 2 år og ægtefællerne levede sammen på tidspunktet for tilskadekomnes død.

Stk. 3. Overgangsbeløbet tilkommer endvidere en efterladt, som før arbejdsskadens indtræden levede sammen med tilskadekomne i et ægteskabslignende forhold, hvis samlivet på tidspunktet for dødens indtræden havde bestået de sidste 2 år.

Stk. 4. Efterlader afdøde sig ingen, der er berettiget til overgangsbeløb efter stk. 1-3, kan overgangsbeløbet tilkendes en anden efterladt person, når særlige omstændigheder taler derfor.

§ 19, stk. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »115.000 kr.« til: »191.000 kr. (2024-niveau)«.

Erstatning for tab af forsørger

§ 20. Den, der er berettiget til overgangsbeløb efter § 19, stk. 1-3, og som ved tilskadekomnes død har mistet en forsørger, eller som ved dødsfaldet på anden måde har fået sine forsørgelsesmæssige forhold forringet, har ret til erstatning herfor. Erstatningen fastsættes under hensyn til forsørgelsens omfang og den efterladtes muligheder for at forsørge sig selv, når alder, helbredstilstand, uddannelse, beskæftigelse samt forsørgerforhold og økonomiske forhold tages i betragtning.

Stk. 2. Erstatningen ydes i form af en tidsbestemt løbende erstatning, som årligt udgør 30 pct. af afdødes årsløn, jf. § 24. Erstatningen udbetales med virkning fra datoen for dødsfaldet med 1/12 månedligt forud. Perioden kan højst fastsættes til 10 år. Udbetales der i anledning af dødsfaldet efterindtægt, udbetales erstatningen dog først fra udløbet af efterindtægtsperioden. Modtog afdøde løbende erstatning for tab af erhvervsevne efter denne lov, udbetales erstatning for tab af forsørger først fra den 1. i den efterfølgende måned efter dødsfaldet. En efterladt, der har fået tilkendt erstatning efter stk. 1, kan inden for en frist på 5 år efter erstatningens ophør anmode om at få tilkendt en yderligere tidsbestemt løbende erstatning.

Stk. 3. Erstatning efter stk. 2 løber uændret i den fastsatte periode, medmindre erstatningen helt eller delvis omsættes til kapitalbeløb eller den berettigede afgår ved døden.

Stk. 4. Den løbende erstatning ophører med udgangen af den måned, hvor efterladte når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

§ 20, stk. 4 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 1587 af 20.12.2006 med virkning for afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne, der er truffet den 1. januar 2004 eller senere. Hidtidig formulering: Stk. 4. For efterladte født den 1. juli 1939 eller senere, ophører den løbende erstatning med udgangen af den måned, hvor modtageren fylder 65 år. For efterladte født før den 1. juli 1939 ophører den løbende erstatning med udgangen af den måned, hvor modtageren fylder 67 år.
§ 20, stk. 4 er ændret ved § 14.1 i lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 20, stk. 4, ændres »tilskadekomne« til: »efterladte«.
§ 20, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 20, stk. 2, 1. pkt., ændres »ydelse« til: »erstatning«.
§ 20, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 20, stk. 2, 4. pkt., og stk. 3, ændres »ydelsen« til: »erstatningen«.
§ 20, stk. 2, 6. pkt. er indsat ved § 1.20 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024.
§ 20, stk. 3 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 20, stk. 3, ændres »Ydelse« til: »Erstatning«.

§ 21. Efterlader afdøde sig børn, eller unge op til 21 år, over for hvilke den pågældende har haft forsørgelsespligt efter lov om børns forsørgelse, har hvert barn eller ung, som har den anden af sine forældre i live, ret til en løbende årlig erstatning på 10 pct. af afdødes årsløn, jf. § 24, indtil det fyldte 21. år.

Stk. 2. Mister et barn eller en ung, som modtager løbende erstatning efter stk. 1, den anden af sine forældre, tilkommer der for den resterende tid barnet eller den unge en årlig erstatning på 20 pct. af afdødes årsløn. Samme årlige erstatning tilkommer indtil det fyldte 21. år hvert barn eller ung, for hvilket tilskadekomne havde været eneforsørger efter lov om børns forsørgelse.

Stk. 3. Hvis erstatningerne efter stk. 1 og 2 udregnes til mere end 50 pct. af afdødes årsløn, nedsættes de enkelte erstatninger til samlet 50 pct. af afdødes årsløn. Ydes der samtidig erstatning efter § 20, nedsættes erstatningerne tilsvarende til 40 pct. af afdødes årsløn.

Stk. 4. Erstatningerne efter stk. 1 og 2 udbetales med virkning fra dødsfaldet med 1/12 månedligt forud. Udbetales der i anledning af dødsfaldet efterindtægt, udbetales erstatningen dog først fra udløbet af efterindtægtsperioden.

§ 21, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 21, stk. 1, to steder i stk. 2, 1. pkt., og i stk. 2, 2. pkt., ændres »ydelse« til: »erstatning«.
§ 21, stk. 3 og 5 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 21, stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, 2. pkt., ændres »ydelsen« til: »erstatningen«.
§ 21, stk. 1 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 21, stk. 1, ændres », over for hvilke den pågældende havde forsørgelsespligt efter lov om aktiv socialpolitik, har hvert barn« til: »eller unge op til 21 år, over for hvilke den pågældende har haft forsørgelsespligt efter lov om børns forsørgelse, har hvert barn eller ung«, og »barnets fyldte 18. år« ændres til: »det fyldte 21. år«.
§ 21, stk. 2 er ændret ved §§ 1.23 og 1.24 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 21, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »barn«: »eller en ung«, og efter »barnet« indsættes: »eller den unge«, og i 2. pkt. ændres »barnets fyldte 18. år hvert barn, for hvilket tilskadekomne ved sin død stod som eneforsørger efter lov om aktiv socialpolitik« til: »det fyldte 21. år hvert barn eller ung, for hvilket tilskadekomne havde været eneforsørger efter lov om børns forsørgelse«.
§ 21, stk. 3 er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4. Hidtidig formulering: Stk. 3. Er barnet ved det fyldte 18. år under uddannelse, og taler forholdene i øvrigt derfor, kan erstatningen forlænges til tidspunktet for uddannelsens afslutning, dog længst til pågældendes fyldte 21. år. Samme ret har afdødes barn, som på tidspunktet for dødens indtræden var fyldt 18 år og under uddannelse.
§ 21, stk. 4, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.26 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 21, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »ydelser« til: »erstatninger«.
§ 21, stk. 4 og 5, der bliver stk. 3 og 4, er ændret ved § 1.27 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 21, stk. 4, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »ydelserne« til: »erstatningerne«, og i stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »Ydelserne« til: »Erstatningerne«.
§ 21, stk. 4 og 5, der bliver stk. 3 og 4, er ændret ved § 1.28 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 21, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

§ 22. Hvis de samlede årlige erstatninger efter §§ 20 og 21 udgør mindre end 70 pct. af afdødes årsløn, kan der inden for denne begrænsning under særlige omstændigheder tillægges erstatning til andre, som afdøde helt eller delvis forsørgede, da arbejdsskaden indtraf. Erstatningen kan bortset fra erstatning til afdødes stedbørn under 21 år udbetales som kapitalbeløb, jf. § 27.

§ 22 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 22, 1. pkt., ændres »ydelser« til: »erstatninger«.

Godtgørelse til efterladte

§ 23. Er dødsfaldet forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed, kan der tilkendes en særlig godtgørelse til de efterladte, der stod afdøde særligt nær.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om der skal betales godtgørelse efter stk. 1, og ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse skal der lægges særlig vægt på karakteren af skadevolderens handling og på den lidelse eller krænkelse, som må antages at være påført den eller de efterladte.

Kapitel 5: Årslønsfastsættelse og regulering

§ 24. Årslønnen fastsættes som den faktiske samlede indkomst ved arbejde i det indtægtsår inden for de seneste 5 indtægtsår forud for arbejdsskadens indtræden, hvor indkomsten var højest, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I følgende situationer fastsættes årslønnen ikke efter stk. 1:

1) Er tilskadekomnes faktiske samlede indkomst ved arbejde nedsat på grund af erhvervssygdommen, jf. § 7, i alle 5 indtægtsår forud for arbejdsskadens indtræden, fastsættes årslønnen på baggrund af et forskudt år på 12 sammenhængende måneder uden påvirkning af erhvervssygdommen inden for de seneste 5 indtægtsår forud for arbejdsskadens indtræden. Kan årslønnen ikke fastsættes efter 1. pkt., omregnes den faktiske samlede indkomst ved arbejde for den seneste sammenhængende periode med arbejde inden for de seneste 5 indtægtsår forud for arbejdsskaden, som ikke er påvirket af sygdommen, til et helt indtægtsår. Kan årslønnen ikke fastsættes efter 1. og 2. pkt., fastsættes årslønnen på baggrund af et indtægtsår mellem 5 og 10 år forud for arbejdsskadens indtræden, hvor der foreligger digitale indkomstoplysninger hos Skatteforvaltningen.

2) Er tilskadekomnes faktiske samlede indkomst ved arbejde nedsat på grund af fravær efter barselsloven i alle 5 indtægtsår forud for arbejdsskadens indtræden, fastsættes årslønnen på baggrund af et forskudt år på 12 sammenhængende måneder uden påvirkning af fravær efter barselsloven inden for de seneste 5 indtægtsår forud for arbejdsskadens indtræden. Kan årslønnen ikke fastsættes efter 1. pkt., omregnes den faktiske samlede indkomst ved arbejde for den seneste sammenhængende periode med arbejde inden for de seneste 5 indtægtsår forud for arbejdsskaden til et helt indtægtsår. Har tilskadekomne gennemført eller er påbegyndt og fortsat indskrevet på en uddannelse på skadestidspunktet, fastsættes årslønnen uanset 1. eller 2. pkt. efter nr. 9 eller 10, medmindre årslønnen fastsat efter 1. eller 2. pkt. er højere.

3) Er tilskadekomnes indkomst ved arbejde nedsat på grund af pasning af et sygt eller handicappet familiemedlem i alle 5 seneste indtægtsår forud for arbejdsskadens indtræden, fastsættes årslønnen på baggrund af et forskudt år på 12 sammenhængende måneder uden påvirkning af pasningen af det syge eller handicappede familiemedlem inden for de seneste 5 indtægtsår forud for arbejdsskadens indtræden. Kan årslønnen ikke fastsættes efter 1. pkt., omregnes den faktiske samlede indkomst ved arbejde for den seneste sammenhængende periode med arbejde inden for de seneste 5 indtægtsår forud for arbejdsskaden, som ikke er påvirket af pasningsbehovet, til et helt indtægtsår. Kan årslønnen ikke fastsættes efter 1. og 2. pkt., fastsættes årslønnen på baggrund af et indtægtsår mellem 5 og 10 år forud for arbejdsskadens indtræden, hvor der foreligger digitale indkomstoplysninger hos skatteforvaltningen.

4) Er tilskadekomne på skadestidspunktet i et ansættelsesforhold i en profession med normalt erhvervsophør før folkepensionsalderen, fastsættes årslønnen efter stk. 1 for perioden indtil det normale erhvervsophør i den pågældende profession. I perioden fra det normale erhvervsophør til folkepensionsalderen fastsættes årslønnen til normalårslønnen, jf. stk. 10, medmindre årslønnen efter 1. pkt. er mindre end normalårslønnen. Har tilskadekomne gennemført eller er påbegyndt og fortsat indskrevet på en uddannelse på skadestidspunktet, fastsættes årslønnen efter nr. 9 eller 10, medmindre årslønnen fastsat efter 1. eller 2. pkt. er højere.

5) Har tilskadekomne i alle 5 år forud for arbejdsskaden været selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle, fastsættes årslønnen som tilskadekomnes andel af virksomhedens overskud før skat i de afsluttede regnskabsår inden for perioden sammenlagt med et årligt gennemsnit af tilskadekomnes eventuelle lønindkomst i samme periode. Har tilskadekomne i en eller flere perioder inden for de seneste 5 år forud for arbejdsskaden været selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle, udgør årslønnen den højeste indkomst fastsat efter 3. eller 4. pkt. inden for den 5-årige periode. For perioder som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle beregnes indkomsten efter metoden i 1. pkt. For perioder, hvor tilskadekomne ikke har været selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle, fastsættes indkomsten efter metoden i stk. 1. Årslønnen fastsættes efter stk. 1, når årslønnen fastsat efter stk. 1 overstiger årslønnen fastsat efter 1. eller 2. pkt.

6) Er tilskadekomnes faktiske samlede indkomst ved arbejde varigt nedsat på grund af en ulykke eller sygdom inden for de seneste 5 indtægtsår forud for arbejdsskaden, fastsættes årslønnen til det indtægtsår, hvor tilskadekomne havde den højeste indtægt i perioden efter den ulykke eller sygdom, som har påvirket indtjeningen. Kan årslønnen ikke fastsættes efter 1. pkt., omregnes den faktiske samlede indkomst ved arbejde for den seneste sammenhængende periode med arbejde efter den ulykke eller sygdom, der har påvirket indtjeningen, til et helt indtægtsår.

7) Afsoner tilskadekomne på skadestidspunktet eller har tilskadekomne inden for det seneste år før arbejdsskaden afsonet fængselsstraf eller forvaring i Kriminalforsorgens institutioner m.v., jf. lov om fuldbyrdelse af straf m.v., fastsættes årslønnen efter principperne i stk. 1 eller nr. 1-6 eller 8-13. Ved opgørelsen af 5-årsperioden efter stk. 1 og nr. 1-6 eller 8-13 ses der bort fra perioder, hvor tilskadekomne på grund af indsættelse i Kriminalforsorgens institutioner har været afskåret fra at kunne arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Perioden kan dog ikke ligge tidligere end 10 år før arbejdsskadens indtræden, og der skal foreligge digitale indkomstoplysninger for indkomståret hos Skatteforvaltningen. Har tilskadekomne under afsoningen gennemført eller er påbegyndt og fortsat indskrevet på en uddannelse på skadestidspunktet, fastsættes årslønnen efter nr. 9 eller 10, medmindre en årsløn fastsat efter 1. pkt. er højere. Hvis ingen af de angivne metoder til fastsættelse af årslønnen kan anvendes, fastsættes årslønnen til minimumsårslønnen eller normalårslønnen, jf. stk. 10.

8) Er tilskadekomne under 23 år på skadestidspunktet og ikke omfattet af nr. 9 eller 10, fastsættes årslønnen til minimumsårslønnen, jf. stk. 10, frem til tilskadekomne fylder 30 år, hvorefter normalårslønnen, jf. stk. 10, anvendes for perioden frem til pensionsalderen. Overstiger tilskadekomnes årsløn fastsat efter stk. 1 minimumsårslønnen, anvendes årslønnen efter stk. 1, frem til at tilskadekomne fylder 30 år. Årslønnen fastsættes efter stk. 1, når årslønnen fastsat efter stk. 1 overstiger årslønnen fastsat efter 1. eller 2. pkt.

9) Deltager tilskadekomne i en erhvervsrettet uddannelse på skadestidspunktet, fastsættes årslønnen til minimumsårslønnen, jf. stk. 10, frem til det tidspunkt, hvor tilskadekomne ville kunne have været færdiguddannet, hvis arbejdsskaden ikke var sket. Fra dette tidspunkt fastsættes årslønnen på baggrund af statistiske data over den gennemsnitlige indkomst for nyuddannede med den pågældende uddannelse, jf. dog stk. 10, 5. pkt. Årslønnen fastsættes efter stk. 1, når årslønnen fastsat efter stk. 1 overstiger årslønnen fastsat efter 1. eller 2. pkt.

10) Er tilskadekomne på skadestidspunktet nyuddannet, og har tilskadekomne på skadestidspunktet endnu ikke været beskæftiget i 1 indtægtsår, fastsættes årslønnen på baggrund af statistiske data over den gennemsnitlige indkomst for nyuddannede med den pågældende uddannelse, jf. dog stk. 10, 5. pkt. Overstiger tilskadekomnes årsløn fastsat efter stk. 1 årslønnen fastsat efter 1. pkt., anvendes årslønnen fastsat efter stk. 1. Overstiger tilskadekomnes faktiske samlede indkomst ved arbejde på skadestidspunktet årslønnen fastsat efter 1. eller 2. pkt., omregnes den faktiske samlede indkomst ved arbejde for den seneste sammenhængende periode med arbejde forud for arbejdsskaden til et helt indtægtsår.

11) Har tilskadekomne på skadestidspunktet nået folkepensionsalderen eller er tilskadekomne på skadestidspunktet førtidspensionist, fastsættes årslønnen til satsen for personer uden for erhverv, jf. stk. 10. Har tilskadekomne en ansættelseskontrakt uden tidsbegrænsning på skadestidspunktet, og overstiger den faktiske samlede indkomst ved arbejde i ansættelsen i et indtægtsår satsen for personer uden for erhverv, jf. stk. 10, omregnes den faktiske samlede indkomst ved arbejde for den seneste sammenhængende periode med arbejde forud for arbejdsskaden til et helt indtægtsår. 1. og 2. pkt. i denne bestemmelse gælder tillige for andre tilskadekomne uden for erhverv på skadestidspunktet.

12) Arbejdede tilskadekomne i fleksjob på skadestidspunktet, og var tilskadekomne bevilget eller visiteret til fleksjobbet den 1. januar 2013 eller senere, fastsættes årslønnen på baggrund af den faktiske samlede indkomst ved arbejde i det konkrete fleksjob uden det kommunale tilskud. For tilskadekomne, der var bevilget eller visiteret til fleksjob før den 1. januar 2013, fastsættes årslønnen på baggrund af antallet af timer og timelønnen i fleksjobbet.

13) Er eller har tilskadekomne været ansat som tjenestemand, og er den pågældendes pensionsoptjening til opnåelse af alderspensionen efter tjenestemandspensionsloven sat i stå helt eller delvis som følge af arbejdsskaden, forhøjes årslønnen fastsat efter stk. 1 eller nr. 1-12. Forhøjelsen udgør 15 pct. af tjenestemandens pensionsgivende skalatrinsløn, medmindre der på andet grundlag måtte være fastsat en anden procentsats.

Stk. 3. Er et forhold omfattet af stk. 2, nr. 1-5, og kan de angivne metoder til fastsættelse af årsløn ikke anvendes, fastsættes årslønnen til normalårslønnen, jf. stk. 10.

Stk. 4. Er tilskadekomne i løbet af perioden forud for arbejdsskaden omfattet af to eller flere bestemmelser efter stk. 2, anvendes den bestemmelse, der vedrører tilskadekomnes erhvervsmæssige situation tættest på skadestidspunktet.

Stk. 5. Er tilskadekomne på skadestidspunktet samtidig omfattet af to eller flere bestemmelser efter stk. 2, skal årslønnen fastsættes efter den bestemmelse, der ud fra en samlet vurdering bedst afspejler tilskadekomnes erhvervsmæssige situation på skadestidspunktet. Er tilskadekomne på skadestidspunktet samtidig omfattet af to eller flere bestemmelser efter stk. 2, og foreligger der helt særlige situationer, kan årslønnen fastsættes på baggrund af en kombination af to eller flere bestemmelser efter stk. 2.

Stk. 6. Årslønnen, jf. stk. 1 eller 2, fastsættes på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret om tilskadekomnes faktiske samlede indkomst ved arbejde. Er oplysningerne ikke tilgængelige i indkomstregisteret, fastsættes årslønnen på baggrund af oplysninger fra Skatteforvaltningen. Er der hverken tilgængelige oplysninger i indkomstregisteret eller fra Skatteforvaltningen, fastsættes årslønnen på baggrund af oplysninger om den faktiske samlede indkomst ved arbejde indhentet fra tilskadekomne eller andre relevante kilder eller standardsatser som fastsat i stk. 10.

Stk. 7. Den faktiske samlede indkomst, jf. stk. 1 og 2, opreguleres til værdien i skadeåret, inden den højeste indkomst fra de seneste 5 indtægtsår forud for arbejdsskadens indtræden udpeges. Årslønnen afrundes derefter til nærmeste 1.000 kr.

Stk. 8. Er tilskadekomne ansat med DIS-indkomst, omregnes DIS-indkomsten til en tilsvarende indkomst for personer, der gør tjeneste på skibe, som ikke er omfattet af DIS-ordningen.

Stk. 9. Ved beregning af erstatning trækkes arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, fra årslønnen.

Stk. 10. Årslønnen kan uanset stk. 1 og 2 højst fastsættes til 608.000 kr. (2024-niveau). Minimumsårslønnen fastsættes til 257.000 kr. (2024-niveau). Normalårslønnen fastsættes til 434.000 kr. (2024-niveau). For personer uden for erhverv fastsættes årslønnen til 54.000 kr. (2024-niveau). Er erhvervsevnen inden skaden nedsat i dokumenteret omfang, kan årslønnen fastsat efter 1.-4. pkt., stk. 2, nr. 9, 2. pkt., eller stk. 2, nr. 10, 1. pkt., nedsættes forholdsmæssigt. Alle beløb er inklusive arbejdsmarkedsbidrag og reguleres efter § 25, stk. 1.

Stk. 11. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan træffe selvstændig afgørelse om årslønnen, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring finder det hensigtsmæssigt.

Stk. 12. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om fastsættelsen af årslønnen, herunder om afgrænsningen af persongrupperne.

§ 24, stk. 1 er ophævet og stk. 1-3 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 700 af 25.06.2010 fra d. 01.01.2011 og finder anvendelse på sager om arbejdsulykker, hvor arbejdsulykken er indtrådt den 1. januar 2011 eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2011 eller senere. Hidtidig formulering: § 24. Årslønnen udgør tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste i året før arbejdsskadens indtræden. Årslønnen fastsættes efter et skøn, når særlige ansættelsesforhold gør sig gældende, eller når tilskadekomne på grund af en erhvervssygdom ikke har været beskæftiget til samme løn i hele det foregående år, eller hvis tilskadekomne har været ude af erhverv i en kortere eller længere periode før datoen for sygdommens anmeldelse.
§ 24, stk. 5 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 700 af 25.06.2010 fra d. 01.01.2011 og finder anvendelse på sager om arbejdsulykker, hvor arbejdsulykken er indtrådt den 1. januar 2011 eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2011 eller senere. I § 24, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes efter »367.000 kr.«: »inklusive arbejdsmarkedsbidrag«.
§ 24, stk. 6 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 700 af 25.06.2010 fra d. 01.01.2011 og finder anvendelse på sager om arbejdsulykker, hvor arbejdsulykken er indtrådt den 1. januar 2011 eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2011 eller senere. I § 24, stk. 4, der bliver stk. 6, indsættes efter »137.000 kr.«: »inklusive arbejdsmarkedsbidrag«.
§ 24, stk. 8 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 700 af 25.06.2010 fra d. 01.01.2011 og finder anvendelse på sager om arbejdsulykker, hvor arbejdsulykken er indtrådt den 1. januar 2011 eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2011 eller senere. I § 24, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-7«.
§ 24, stk. 4, 2. pkt. og stk. 7 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 24, stk. 4, 2. pkt., og stk. 7, ændres »Arbejdsskadestyrelsens direktør fastsætter« til: »Beskæftigelsesministeren fastsætter«.
§ 24, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 24, stk. 1, 2. pkt., ændres »SKAT« til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 24, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Beskæftigelsesministeren fastsætter værdien af kost og logi for personer, der har ophold hos arbejdsgiveren.
§ 24 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 24. Årslønnen udgør tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste i året før arbejdsskadens indtræden. Årslønnen fastsættes med udgangspunkt i oplysningerne i indkomstregisteret og andre oplysninger fra told- og skatteforvaltningen.
Stk. 2. Årslønnen fastsættes efter et skøn, når
1) særlige indtægtsforhold eller ansættelsesforhold gør sig gældende,
2) tilskadekomne på grund af en erhvervssygdom ikke har været beskæftiget til samme løn i hele det foregående år,
3) tilskadekomne har været ude af erhverv i en kortere eller længere periode før datoen for sygdommens anmeldelse eller
4) årslønnen fastsat efter stk. 1, 2. pkt., ikke giver et retvisende billede af tilskadekomnes indtjening på skadetidspunktet.
Stk. 3. Ved beregning af erstatning trækkes arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, fra årslønnen.
Stk. 4. I årslønnen medregnes værdien af fri kost og logi samt værdien af andre naturalydelser. Satserne for værdien af kost og logi for personer, der har ophold hos arbejdsgiveren, svarer til de satser, der fastsættes af Skatterådet i medfør af ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 2, for det pågældende år.
Stk. 5. Årslønnen kan ikke sættes højere end 367.000 kr. inklusive arbejdsmarkedsbidrag. Beløbet reguleres efter § 25.
Stk. 6. Er tilskadekomne under 18 år eller under uddannelse, kan der ved årslønsfastsættelsen tages hensyn til den erhvervsindtægt, der kunne forventes efter det fyldte 18. år eller efter uddannelsens afslutning, hvis arbejdsskaden ikke havde fundet sted. Årslønnen skal dog ansættes til mindst 137.000 kr. inklusive arbejdsmarkedsbidrag reguleret efter § 25, medmindre tilskadekomnes erhvervsevne allerede forud for arbejdsskadens indtræden var nedsat i væsentlig grad.
Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for opgørelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende.
Stk. 8. Til brug ved beregning og regulering af erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger som løbende ydelse fastsættes en grundløn. Denne beregnes ved at gange den årsløn, der er fastsat efter reglerne i stk. 1-7, med forholdet mellem 367.000 kr. og det maksimale årslønsbeløb, der var gældende, da arbejdsskaden indtraf.

§ 24 a. Til brug ved beregning og regulering af erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger som løbende erstatning samt uddannelsesgodtgørelse fastsættes en grundløn. Denne beregnes ved at gange den årsløn, der er fastsat efter reglerne i § 24, med forholdet mellem 608.000 kr. og det maksimale årslønsbeløb, der var gældende, da arbejdsskaden indtraf.

§ 24 a er indsat ved § 1.30 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

§ 25. De i §§ 18 og 19 og § 24, stk. 10, nævnte beløb reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb for varigt mén og overgangsbeløb afrundes til nærmeste med 500 delelige kronebeløb. Beløb vedrørende årsløn afrundes til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb.

Stk. 2. De løbende erstatninger, der er fastsat med udgangspunkt i grundlønnen, jf. § 24 a, reguleres med samme procent som de beløb, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren bekendtgør efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hvert år inden udgangen af oktober måned, hvilke reguleringer der skal finde sted. Ændringerne har gyldighed fra den følgende 1. januar.

Stk. 4. Ved fastsættelsen af løbende erstatningsydelse, kapitalerstatning samt godtgørelsesbeløb beregnes erstatningen og godtgørelsen, som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt.

Stk. 5. Løbende årlige erstatninger, der ikke er delelige med 12, forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb.

§ 25, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 700 af 25.06.2010 fra d. 01.01.2011 og finder anvendelse på sager om arbejdsulykker, hvor arbejdsulykken er indtrådt den 1. januar 2011 eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2011 eller senere. I § 25, stk. 1, ændres »§ 24, stk. 3 og 4« til: »§ 24, stk. 5 og 6«.
§ 25, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 700 af 25.06.2010 fra d. 01.01.2011
og finder anvendelse på sager om arbejdsulykker, hvor arbejdsulykken er indtrådt den 1. januar 2011 eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2011 eller senere. I § 25, stk. 2, ændres »§ 24, stk. 6« til: »§ 24, stk. 8«.
§ 25, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016.
I § 25, stk. 3, 1. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsens direktør bekendtgør« til: »Beskæftigelsesministeren bekendtgør efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 25, stk. 2 og 5 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 25, stk. 2 og 5, ændres »ydelser« til: »erstatninger«.
§ 25, stk. 1 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 25, stk. 1, ændres »§ 24, stk. 5 og 6« til: »§ 24, stk. 10«.
§ 25, stk. 2 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 25, stk. 2, ændres »§ 24, stk. 8« til: »§ 24 a«.

Kapitel 6: Erstatningsudbetaling

§ 26. Erstatninger og godtgørelsesbeløb efter denne lov udbetales til tilskadekomne og efterladte, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Forskud på erstatning for tab af erhvervsevne og på godtgørelse for varigt men kan udbetales i tiden inden den endelige afgørelse.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetale erstatnings- og godtgørelsesbeløb til tilskadekomne og efterladte og derefter kræve det udlagte beløb med tillæg af rente, jf. § 60, ind hos forsikringsselskabet eller af bidrag, jf. § 55.

Stk. 4. Udbetales de i stk. 1 omhandlede beløb senere end 5 uger fra datoen for underretningen om beløbets tilkendelse, forrentes beløbet fra udløbet af 5-ugersfristen, til betaling sker, med en årlig rente, der svarer til den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v. I de i § 29, stk. 1, omhandlede tilfælde er fristen 14 dage fra datoen for kommunens eller Udbetaling Danmarks endelige meddelelse til den erstatningsudbetalende om refusionskrav.

Stk. 5. Retten til en tilkendt løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger ophører med udgangen af den måned, hvor modtageren af erstatningen afgår ved døden.

Stk. 6. Er erstatningen for den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, og tidligere måneder ikke udbetalt, udbetales erstatningen til modtagerens ægtefælle, hvis ægtefællerne levede sammen ved dødsfaldet. Efterlader modtageren sig ingen samlevende ægtefælle, udbetales beløbet til modtagerens dødsbo.

§ 26, stk. 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og har virkning i sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen har udbetalt erstatnings- og godtgørelsesbeløb til tilskadekomne eller efterladte på ikrafttrædelsesdagen eller senere. I § 26, stk. 2, indsættes efter »beløb«: »med tillæg af rente, jf. § 60«.
§ 26, stk. 3 er ændret ved § 19.1 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 26, stk. 3, indsættes efter »kommunens«: »eller Udbetaling Danmarks«.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 26, stk. 2, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 26, stk. 2, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »af bidrag, jf. § 55«.
§ 26, stk. 3 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 26, stk. 3, 1. pkt., ændres »4 uger« til: »5 uger«, og »4-ugers-fristen« ændres til: »5-ugersfristen«.
§ 26, stk. 4 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 26, stk. 4, ændres »ydelsen« til: »erstatningen«.
§ 26, stk. 1 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 26, stk. 1, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.
§ 26, stk. 2 er indsat ved § 1.34 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.
§ 26, stk. 2, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.35 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 26, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »erstatnings og godtgørelsesbeløb« til: »erstatnings- og godtgørelsesbeløb«.

§ 27. Løbende årlig erstatning tilkendt efter §§ 17 og 17 a for tab af erhvervsevne på mindre end 50 pct. skal normalt og uden den erstatningsberettigedes samtykke omsættes til et kapitalbeløb. Erstatning for tab af erhvervsevne udbetales som et kapitalbeløb, når den tilkendes personer, der på afgørelsestidspunktet er 2 år eller derunder fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen. Erstatning kan ikke omsættes til kapitalbeløb, når der er truffet midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne efter § 17, stk. 5 og § 17 a, stk. 6.

Stk. 2. Ved løbende årlig erstatning tilkendt for tab af erhvervsevne på 50 pct. og derover omsættes den del af erstatningen, der svarer til et tab af erhvervsevne på op til 50 pct., til kapitalbeløb, når den erstatningsberettigede har anmodet herom. En tilkendt løbende erstatning kan ikke omsættes til et kapitalbeløb, når modtageren er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension.

Stk. 3. Erstatning efter § 20 for tab af forsørger omsættes til kapitalbeløb efter anmodning fra den erstatningsberettigede.

Stk. 4. Omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb finder sted på grundlag af erstatningens størrelse på omsætningstidspunktet. Omsætningstidspunktet er det tidspunkt, hvor kapitalbeløbet kan udbetales. Omsætning af erstatning har alene virkning for fremtiden, jf. stk. 5. Faktorerne for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb fastsættes på baggrund af aktuarmæssige principper i spring af hele år og måneder. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring årligt inden udgangen af oktober måned de nærmere regler for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb, der tilkendes og beregnes i det følgende år.

Stk. 5. Ændres en afgørelse, hvor der er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne, med tilbagevirkende kraft, og skal erstatningen efter den senere afgørelse omsættes til kapitalbeløb, jf. stk. 1, fastsættes omsætningstidspunktet til datoen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings senere afgørelse. Har tilskadekomne ret til erstatning for en periode før omsætningstidspunktet, udbetales erstatningen som en løbende erstatning for denne periode.

Stk. 6. Når der er truffet endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne og den erstatningsberettigede har begæret erstatningen omsat til kapitalbeløb, udbetales beløbet til boet, hvis den erstatningsberettigede afgår ved døden, inden kapitalbeløbet er udbetalt. Omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb finder sted på grundlag af erstatningens størrelse på dagen før dødsfaldet.

§ 27, stk. 1, 3. pkt. er ændret d. 01.01.2006 ved § 1.3 i lov nr. 1388 af 21.12.2005: I § 27, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »§ 17, stk. 3«: »og § 17 a, stk. 3«.
§ 27, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 4.4 i lov nr. 1587 af 20.12.2006 med virkning for afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne, der er truffet den 1. januar 2004 eller senere. Hidtidig formulering: § 17, stk. 1, 2. pkt. Erstatning for tab af erhvervsevne, der er tilkendt til personer, der er fyldt 63 år på skadetidspunktet efter § 17, stk. 7, 2. pkt., udbetales altid som et kapitalbeløb.
§ 27, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 4.5 i lov nr. 1587 af 20.12.2006 med virkning for afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne, der er truffet den 1. januar 2004 eller senere. Hidtidig formulering: § 27, stk. 2, 2. pkt. En tilkendt løbende erstatning kan ikke omsættes til et kapitalbeløb, når modtageren er fyldt 63 år.
§ 27, stk. 1, 2. pkt. er ophævet og § 27, stk. 1, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.5 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Erstatning for tab af erhvervsevne, der er tilkendt efter § 17, stk. 7, 2. pkt., til personer, der er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, på skadestidspunktet, udbetales som et kapitalbeløb.
§ 27, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: En tilkendt løbende erstatning kan ikke omsættes til et kapitalbeløb, når modtageren er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.
§ 27, stk. 4 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Stk. 4. Omsætning af løbende ydelse til kapitalbeløb finder sted på grundlag af ydelsens størrelse på omsætningstidspunktet, der er det tidspunkt, hvor kapitalbeløbet kan udbetales. Omsætning af erstatning har alene virkning for fremtiden. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra Arbejdsskadestyrelsen de nærmere regler for omsætning af den løbende ydelse til kapitalbeløb.
§ 27, stk. 1 er ændret ved § 9.3 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 27, stk. 1, ændres »§ 17 a, stk. 3« til: »§ 17 a, stk. 4«.
§ 27, stk. 4, 5. pkt. er ændret ved § 1.17 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 27, stk. 4, 5. pkt., ændres »Direktøren for Arbejdsskadestyrelsen fastsætter« til: »Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 27, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 27, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 17« til: »§§ 17 og 17 a«.
§ 27, stk. 4 er ændret ved §§ 1.3 og 1.4 lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 27, stk. 4, 1. pkt., ændres »løbende ydelse« til: »løbende erstatning«, og »ydelsens« ændres til: »erstatningens«, og i 4. pkt. ændres »grundlag« til: »baggrund«.
§ 27, stk. 5 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 27, stk. 5, 2. pkt., ændres »ydelse« til: »erstatning«.
§ 27, stk. 1 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 27, stk. 1, 4. pkt., ændres »§ 17, stk. 3, og § 17 a, stk. 4« til: »§ 17, stk. 5, og § 17 a, stk. 6«.
§ 27, stk. 4 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 27, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »fremtiden«: », jf. stk. 5«.
§ 27, stk. 5 er indsat ved § 1.38 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. Stk. 5 bliver herefter stk. 6.
§ 27, stk. 5, der bliver stk. 6, er ændret ved § 1.39 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 27, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., ændres »ydelsens« til: »erstatningens«.

§ 28. Har tilskadekomne ret til pension efter lov om tjenestemandspension som følge af arbejdsskaden, nedsættes værdien af erstatningen for tab af erhvervsevne efter denne lov. Nedsættelsen udgør 2/3 af værdien af det beløb, hvormed tjenestemandspensionen er forhøjet ud over den pension, der svarer til den optjente pensionsalder på tidspunktet for pensioneringen.

Stk. 2. Medfører arbejdsskaden døden, og har de efterladte ret til pension efter lov om tjenestemandspension som følge af dødsfaldet, nedsættes erstatning for tab af forsørger efter denne lov. Nedsættelsen udgør 2/3 af det beløb, hvormed tjenestemandspensionen er forhøjet ud over den pension, der svarer til afdødes optjente pensionsalder på tidspunktet for dødsfaldet.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 anvendes tilsvarende på andre erstatningsberettigede efter denne lov, for hvem der er fastsat pensionsregler, der svarer til reglerne i lov om tjenestemandspension. I disse tilfælde betaler forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55, til pensionsgiveren et beløb svarende til det beregnede fradrag i tilskadekomnes eller efterladtes erstatning efter denne lov.

§ 28, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.18 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 28, stk. 3, 2. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55,«.

§ 29. Kommunen og Udbetaling Danmark har på hvert sit sagsområde krav på refusion fra forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55, hvis tilskadekomne eller de efterladte har fået udbetalt ydelser efter lov om social pension eller lov om aktiv socialpolitik for en periode, hvor der senere tilkendes erstatning som løbende erstatning for tab af erhvervsevne, jf. §§ 17 og 17 a, eller tab af forsørger, jf. §§ 20-22. Refusionskravet omfatter forskellen mellem det beløb, som efter de nævnte love er udbetalt, og det beløb, som ville være blevet udbetalt, hvis erstatningen var blevet udbetalt samtidig med de sociale ydelser. Kommunens og Udbetaling Danmarks krav kan dog ikke overstige det beløb, der efter denne lov er tilkendt den pågældende for samme tidsrum. Refusionskravet bortfalder, hvis det ikke fremsættes inden 4 uger efter, at kommunen og Udbetaling Danmark har fået meddelelse om erstatningstilkendelsen.

Stk. 2. Den erstatningsansvarlige skadevolder, dennes ansvarsforsikringsselskab, staten i offererstatningssager eller et forsikringsselskab, hvori der er tegnet voldsskadeforsikring efter § 49 a, har krav på at få godtgjort erstatning og godtgørelse fra arbejdsulykkesforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55, når den erstatningsansvarlige skadevolder, dennes ansvarsforsikringsselskab, staten i offererstatningssager eller et forsikringsselskab, hvori der er tegnet voldsskadeforsikring efter § 49 a, har dækket godtgørelse, erstatning m.v. efter lov om erstatningsansvar, som tilskadekomne eller dennes efterladte har ret til efter § 11 i denne lov som følge af arbejdsskaden.

Stk. 3. Krav efter stk. 2 omfatter erstatnings- og godtgørelsesbeløb af samme art, som arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har pligt til at betale på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes, og kan ikke overstige det beløb, som arbejdsulykkesforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som følge af arbejdsskaden har tilkendt tilskadekomne eller efterladte efter §§ 15 og 17-23 for samme tidsrum. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter § 2 i lov om erstatningsansvar sidestilles med erstatning for tab af erhvervsevne, jf. §§ 17 og 17 a, og uddannelsesgodtgørelse, jf. § 18 b.

Stk. 4. En erstatningsansvarlig skadevolder, dennes ansvarsforsikringsselskab og staten i offererstatningssager har krav på at få godtgjort erstatning og godtgørelse fra et forsikringsselskab, hvori der er tegnet voldsskadeforsikring efter § 49 a, når den erstatningsansvarlige skadevolder, dennes ansvarsforsikringsselskab eller staten i offererstatningssager har udbetalt erstatning, godtgørelse m.v. efter lov om erstatningsansvar i anledning af en arbejdsulykke, som er omfattet af § 49 a. Kravet kan ikke overstige det beløb, som voldsskadeforsikringsselskabet har tilkendt tilskadekomne eller efterladte for samme tidsrum, jf. § 49 b.

§ 29, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 19.2 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 29, stk. 1, 1. pkt., ændres »Kommunen har« til: »Kommunen og Udbetaling Danmark har på hvert sit sagsområde«.
§ 29, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 19.3 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 29, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »Kommunens«: »og Udbetaling Danmarks«.
§ 29, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved § 19.4 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 29, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »kommunen«: »og Udbetaling Danmark«.
§ 29, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.19 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 29, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55,«.
§ 29, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.20 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 29, stk. 2, 2. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 29, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 29, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 17« til: »§§ 17 og 17 a«.
§ 29, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 29, stk. 1, 1. pkt., ændres »ydelse« til: »erstatning«.
§ 29, stk. 2 er ophævet, og nyt stk. 2-4 er indsat, ved § 1.40 i lov nr. 1541 af 12.12.2023. § 29, stk. 2 og 3 træder i kraft d. 01.07.2024, og stk. 4 træder i kraft d. 01.01.2025. Hidtidig formulering: Stk. 2. Den erstatningsansvarlige skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab har krav på at få godtgjort erstatning og godtgørelse fra arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55, når der er udbetalt erstatning eller godtgørelse som følge af arbejdsskaden til tilskadekomne eller dennes efterladte. Kravene fra den erstatningsansvarlige skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab omfatter erstatnings- og godtgørelsesbeløb af samme art, som arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har pligt til at betale på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes.

§ 30. Krav på ydelser, som tilskadekomne eller dennes efterladte har efter loven, kan ikke ved aftale overføres til andre. Kreditorer kan ikke gøre udlæg eller foretage anden retsforfølgning i disse krav.

Kapitel 7: Anmeldelse, sagsbehandling og forældelse

Overskriften til kapitel 7 er ændret ved § 21.1 i lov nr. 523 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: Anmeldelse og sagsbehandling.

§ 31. Arbejdsgiver skal senest 14 dage efter første fraværsdag anmelde en arbejdsulykke, såfremt ulykken har medført fravær fra tilskadekomnes sædvanlige arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Stk. 2. Arbejdsulykker, der ikke har medført fravær, men som antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, jf. § 11, skal anmeldes af arbejdsgiver senest 14 dage efter tilskadekomstdagen.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, herunder ethvert dødsfald indtruffet på en arbejdsplads. Underretning skal finde sted, selv om den arbejdsskade, der kan have medført dødsfaldet, allerede er anmeldt eller skal anmeldes efter stk. 1 og 2 samt § 34, stk. 1.

§ 31, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 700 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010 og anvendes ved anmeldelse af ulykker, hvor arbejdsulykken er indtrådt den 1. juli 2010 eller senere. Hidtidig formulering: Stk. 2. En arbejdsskade, der ikke er anmeldt efter stk. 1, og som har medført, at tilskadekomne endnu ikke på 5-ugers-dagen for skadens indtræden kan genoptage sædvanligt arbejde i fuldt omfang, skal anmeldes senest 9 dage herefter.
§ 31, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 31, stk. 4, 1. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 31, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 31, stk. 1 og 2, ændres »arbejdsskade« til: »arbejdsulykke«, og »skadens« ændres til: »ulykkens«.
§ 31, stk. 2 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 31, stk. 2, ændres »skaden« til: »ulykken«.
§ 31, stk. 1-3 er ophævet, og nyt stk. 1-2 er indsat, ved § 1.5 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.07.2022. Stk. 4 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: § 31. En arbejdsulykke, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter ulykkens indtræden.
Stk. 2. Er en arbejdsulykke ikke anmeldt efter stk. 1, skal ulykken anmeldes senest på 5-ugers-dagen for ulykkens indtræden, hvis tilskadekomne ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt.
Stk. 3. For erhvervssygdomme, jf. § 7, regnes anmeldelsesfristerne fra det tidspunkt, hvor den anmeldelsespligtige har fået kendskab til, at sygdommen må antages at være erhvervsbetinget.

§ 31, stk. 4, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.6 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.07.2022. I § 31, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2 samt § 34, stk. 1«.

§ 32. For en person under arbejde i privat husholdning eller under udførelse af privat tjeneste, for hvem der ikke er forsikringspligt, jf. § 48, stk. 6, påhviler anmeldelsespligten arbejdsgiveren.

Stk. 2. For en person, som har sikret sin egen person efter § 48, stk. 2, og for en person omfattet af § 4, stk. 2, nr. 4, skal anmeldelsen foretages af den pågældende eller dennes efterladte.

§ 32, stk. 1 er ophævet ved § 1.7 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.07.2022. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2. Hidtidig formulering: Stk. 1. Anmeldelsespligten påhviler den sikringspligtige arbejdsgiver, for så vidt angår ulykker.

§ 33. Arbejdsgiveren, jf. § 31, stk. 1 og 2, og den frivilligt sikrede, jf. § 48, stk. 2, anmelder ulykker til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet forsikring, jf. § 50.

Stk. 2. Skader anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når

1) sikringspligten ikke er opfyldt, jf. § 48, stk. 4,

2) der ikke er sikringspligt, jf. § 48, stk. 5 og 6, eller

3) skaden er omfattet af § 4, stk. 2, nr. 4.

Stk. 3. Har Garantifonden for skadesforsikringsselskaber overtaget administrationen af en bestand af arbejdsulykkesforsikringer i det forsikringsselskab, hvor der er tegnet forsikring, jf. lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, skal anmeldelsen ske til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

§ 33, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 33, stk. 2, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 33, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.07.2022. I § 33, stk. 1, ændres »Den anmeldelsespligtige arbejdsgiver, jf. § 32« til: »Arbejdsgiveren, jf. § 31, stk. 1 og 2«.
§ 33, stk. 3 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 1163 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021.

§ 34. Læger og tandlæger skal anmelde såvel klare som formodede tilfælde af erhvervssygdomme, som de pågældende gennem deres erhverv bliver bekendt med, til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal underrettes af Sundhedsstyrelsen om anmeldelser af særlige kræftdiagnoser, hvor sygdommen må formodes at være erhvervsbetinget kræft. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om underretningen, herunder hvilke diagnoser og oplysninger der er omfattet af underretningen. Det kan ved disse bestemmelser fastsættes, at underretningen kan ske elektronisk og uden samtykke fra den, som underretningen vedrører.

§ 34, stk. 2 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 34, stk. 2-4 er indsat ved § 3.1 i lov nr. 1272 af 16.12.2009 fra d 01.01.2010.
§ 34, stk. 5, 2. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 443 af 23.05.2012 fra d. 01.07.2012 og finder alene anvendelse i sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen modtager underretningen efter § 34, stk. 5, i arbejdsskadesikringsloven fra Sundhedsstyrelsen efter lovens ikrafttræden.. I § 34, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »diagnoser«: »og oplysninger«.
§ 34, stk. 1, stk. 2, 1. og 3. pkt. og stk. 3-5 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 34, stk. 1, stk. 2, 1. og 3. pkt., og stk. 3-5, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 34, stk. 5, 2. pkt. er ændret ved § 1.21 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016.
I § 34, stk. 5, 2. pkt., ændres »Direktøren for Arbejdsskadestyrelsen fastsætter« til: »Beskæftigelsesministeren fastsætter«.
§ 34, stk. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.07.2022. I § 34, stk. 1, ændres »Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at læger« til: »Læger«.
§ 34, stk. 2-4 er ophævet ved § 1.10 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.07.2022. Stk. 5 bliver herefter stk. 2. Hidtidig formulering: Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at oplysninger efter stk. 1 skal anmeldes digitalt, og at kommunikation mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lægen eller tandlægen i forbindelse hermed skal foregå digitalt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan undtage læger og tandlæger fra digital anmeldelse og digital kommunikation, når ganske særlige omstændigheder taler for det.
Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om dispensation ved anmeldelser af erhvervssygdomme, uanset om de er sendt til Arbejdsskadestyrelsen eller til Arbejdstilsynet.
Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler modtagne anmeldelser om erhvervssygdomme, uanset om kravet om digital anmeldelse i regler fastsat i medfør af stk. 2 er opfyldt.

§ 34 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring giver Arbejdstilsynet terminaladgang til oplysninger registreret om arbejdsulykker og erhvervssygdomme i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets fælles system til anmeldelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, jf. § 72, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring videregiver nødvendige oplysninger fra sit øvrige datagrundlag ud over det i stk. 1 nævnte om arbejdsulykker og erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet. Oplysningerne videregives med henblik på behandling og registersamkøring i kontroløjemed til identifikation af virksomheder til brug for målretning af Arbejdstilsynets kontrol og tilsyn samt til behandling og registersamkøring til analyse- og forebyggelsesformål samt statistiske formål.

§ 34 a er indsat ved § 1.22 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016.
§ 34 a, stk. 1 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 34 a, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkeds« til: »Arbejdsmarkedets«.

§ 34 b. Arbejdstilsynet har terminaladgang til nødvendige oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, til analyse- og statistiske formål vedrørende tilskadekomne, som har fået anmeldt en arbejdsskade, jf. §§ 31, 32 og 34.

§ 34 b er indsat ved § 2.1 i lov nr. 1540 af 12.12.2023 fra d. 01.02.2024.

§ 35. Beskæftigelsesministeren fastsætter retningslinjer for samarbejdet mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Ankestyrelsen, forsikringsselskaber, regioner og kommuner m.fl. med henblik på koordinering af hjælpeforanstaltningerne for tilskadekomne

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvilke oplysninger anmeldelsen af arbejdsulykker og erhvervssygdomme skal indeholde, og hvorledes anmeldelse skal ske.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter fastsætter regler for anmeldelse af arbejdsskader og for afgivelse af lægeerklæringer, der er nødvendige til sagens behandling. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler for, i hvilket omfang lægeerklæringer og lægeattester, jf. stk. 7, skal honoreres med fast takst, samt størrelsen af denne takst.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at oplysninger efter stk. 2 og 3 samt § 34, stk. 1, skal anmeldes digitalt, og at kommunikationen i forbindelse med anmeldelse skal foregå digitalt. Beskæftigelsesministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan undtage den anmeldepligtige fra digital anmeldelse og digital kommunikation, når ganske særlige omstændigheder taler for det.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om dispensation om anmeldelser, jf. stk. 4.

Stk. 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler modtagne anmeldelser, uanset om kravet om digital anmeldelse i regler fastsat i medfør af stk. 4 er opfyldt.

Stk. 7. Forsikringsselskabet afholder alle udgifter til sagsoplysning i ulykkessager. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afholder alle udgifter til sagsoplysning i sager vedrørende erhvervssygdomme. Udgifterne i 1. og 2. pkt. vedrører bl.a. udgifter til lægeerklæringer, herunder speciallægeerklæringer og obduktionserklæringer, og til udtalelser og dokumentationer i øvrigt, herunder til nødvendige revisionsopgørelser og til oversættelser.

§ 35, stk. 1 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 9.2 i lov nr. 523 af 24.06.2005: I § 35, stk. 1, indsættes efter »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring«: », regioner«.
§ 35, stk. 4 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering:
Stk. 4. Forsikringsselskabet og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring afholder udgifterne til lægeerklæringer, herunder speciallægeerklæringer og obduktionserklæringer, og til udtalelser og dokumentationer i øvrigt, herunder til nødvendige revisionsopgørelser.
§ 35, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 3.2 i lov nr. 1272 af 16.12.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af beskæftigelsesministeren.
§ 35, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 3.3 i lov nr. 1272 af 16.12.2009 fra d 01.01.2010.
I § 35, stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 4,« til: »stk. 7,«.
§ 35, stk. 4-6 er indsat ved § 3.4 i lov nr. 1272 af 16.12.2009 fra d 01.01.2010.
§ 35, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 35, stk. 1, udgår »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,«.
§ 35, stk. 1, stk. 4, 1. og 3. pkt., to steder i stk. 5 og stk. 6 er ændret ved § 1.7 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 35, stk. 1, stk. 4, 1. og 3. pkt., to steder i stk. 5 og i stk. 6, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 35, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.12 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 35, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsens direktør fastsætter« til: »Beskæftigelsesministeren fastsætter«.
§ 35, stk. 1 og 7 er ændret ved § 1.20 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 35, stk. 1 og 7, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 35, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 1.23 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Det skal af reglerne fremgå, hvilke anmeldelser forsikringsselskabet og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal sende til Arbejdsskadestyrelsen, hvilke anmeldelser Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal sende til forsikringsselskabet, og hvilke anmeldelser forsikringsselskabet skal sende til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.
§ 35, stk. 4, 1.-3. pkt. er ændret ved § 1.24 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 35, stk. 4, 1. og 3. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsens direktør kan« til: »Beskæftigelsesministeren kan«, og i stk. 4, 2. pkt., ændres »Direktøren kan« til: »Beskæftigelsesministeren kan«.
§ 35, stk. 7 er ændret ved § 1.25 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Forsikringsselskabet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler alle udgifter til sagsoplysning i konkrete sager.
§ 35, stk. 1 er ændret ved § 2.2 i lov nr 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Beskæftigelsesministeren fastsætter retningslinjer for samarbejdet mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Den Sociale Ankestyrelse, forsikringsselskaber, regionen og kommuner m.fl. med henblik på koordinering af hjælpeforanstaltningerne for tilskadekomne.
§ 35, stk. 7 er ændret ved § 2.3 i lov nr 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Forsikringsselskabet betaler alle udgifter til sagsoplysning i konkrete sager vedrørende ulykker, jf. § 6, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler alle udgifter til sagsoplysning i konkrete sager vedrørende erhvervssygdomme, jf. § 7, af bidrag, jf. § 55.
§ 35, stk. 7 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Stk. 7. Forsikringsselskabet betaler alle udgifter til sagsoplysning i konkrete sager vedrørende ulykker, jf. § 6, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler alle udgifter til sagsoplysning i konkrete sager vedrørende erhvervssygdomme, jf. § 7, af bidrag, jf. § 55.
§ 35, stk. 2 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.07.2022. I § 35, stk. 2, indsættes efter »anmeldelsen«: »af arbejdsulykker og erhvervssygdomme«.
§ 35, stk. 4 er ændret ved §§ 1.12 og 1.13 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.07.2022. I § 35, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2 og 3 samt § 34, stk. 1,«, og »mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, forsikringsselskabet og arbejdsgiveren i forbindelse hermed« ændres til: »i forbindelse med anmeldelse«, og i 3 pkt. ændres »arbejdsgiveren« til: »den anmeldepligtige«.
§ 35, stk. 5 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.07.2022. I § 35, stk. 5, ændres »som både er sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet« til: »jf. stk. 4«.
§ 35, stk. 6 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.07.2022. I § 35, stk. 6, udgår »om ulykker«.

§ 35 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal videregive nødvendige oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til Udbetaling Danmark, pågældende skatteforvaltning og pågældende kommune, hvor dette er nødvendigt for at kontrollere, om der sker fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af ydelser eller beskatning af indkomst.

§ 35 a er indsat ved § 1.10 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 35 a er ændret ved § 5.1 i lov nr. 600 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011.
I § 35 a ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Pensionsstyrelsen«.
§ 35 a er ændret ved § 19.5 i lov nr. 326 af 11.04.2012 fra d. 01.10.2012. I § 35 a indsættes efter »Pensionsstyrelsen,«: »Udbetaling Danmark,«.

§ 35 a er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 35 a, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 35 a er ændret ved § 1.26 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 35 a udgår »Pensionsstyrelsen,«. Hidtidig formulering: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan videregive nødvendige oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til Pensionsstyrelsen, Udbetaling Danmark, pågældende skatteforvaltning og pågældende kommune, hvor dette er nødvendigt for at kontrollere, om der sker fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af ydelser eller beskatning af indkomst.
§ 35 a er ændret ved § 1.42 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 35 a ændres »kan« til: »skal«.

§ 36. Er anmeldelse ikke indsendt rettidigt, kan krav om erstatning efter loven dog rejses af tilskadekomne eller de efterladte inden for en frist af 1 år fra arbejdsskadens indtræden. For erhvervssygdomme, jf. § 7, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor tilskadekomne eller de efterladte har fået kendskab til, at sygdommen må antages at være erhvervsbetinget. Der ses bort fra fristen, når det er dokumenteret, at tilskadekomne har været udsat for en arbejdsskade, jf. § 5, og tilskadekomne eller efterladte har ret til erstatning m.v., jf. § 11, som følge af arbejdsskaden. § 12, stk. 2, finder ikke anvendelse ved vurderingen af årsagssammenhængen efter denne bestemmelse.

Stk. 2. Krav efter loven eller mod arbejdsgiveren på erstatning eller godtgørelse i anledning af en arbejdsskade, jf. § 5, forældes efter reglerne i forældelsesloven, jf. dog stk. 3-52).

Stk. 3. Fristen efter forældelseslovens § 3, stk. 1, er 5 år for krav som nævnt i stk. 2. Denne forældelsesfrist regnes først fra den dag, da fordringshaveren blev bekendt med fordringen og skyldneren, eller fra den dag, da fordringshaverens manglende kendskab kan tilregnes denne som groft uagtsomt.

Stk. 4. Er en arbejdsskade anmeldt inden forældelsesfristens udløb, indtræder forældelse af krav efter loven tidligst 3 år efter, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller den, der efter regler fastsat i medfør af § 15, stk. 6, eller § 35, stk. 3, træffer afgørelse eller tager stilling, har givet meddelelse om sin afgørelse eller stillingtagen. Indbringes sagen for Ankestyrelsen inden for den frist, der er fastsat i § 44, stk. 2, regnes fristen på 3 år fra meddelelsen om Ankestyrelsens afgørelse. Det samme gælder, når Ankestyrelsen behandler sagen, selv om klagefristen er overskredet, jf. § 44, stk. 3.

Stk. 5. Stk. 3 og forældelseslovens § 3, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på krav på erstatning eller godtgørelse i sager omfattet af § 41, stk. 3. Det samme gælder ved genoptagelse på andet grundlag end § 41, stk. 1 og 2.

§ 36, stk. 1, 3. pkt. er ophævet og § 36, stk. 1, 3. og 4. pkt. er indsat ved § 1.11 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Når der er særlig grund dertil, kan der ses bort fra fristen.
§ 36, stk. 2 er ændret ved § 21.2 i lov nr. 523 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: Stk. 2. Kan et anmeldt tilfælde ikke behandles på grund af forhold, der skyldes tilskadekomne eller de efterladte, bortfalder krav efter loven efter 5 år regnet fra arbejdsskadens indtræden.
§ 36, stk. 3-5 er indsat ved § 21.3 i lov nr. 523 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008.
§ 36, stk. 4 er ændret ved § 1.7 i
lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og finder anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere. § 36, stk. 4, ændres »§ 44, stk. 3,« til: »§ 44, stk. 2,«, og »§ 44, stk. 4,« ændres til: »§ 44, stk. 3,«.
§ 36, stk. 4, 1. pkt.
er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 36, stk. 4, 1. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 36, stk. 4 er ændret ved §§ 1.11 og 1.12 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 36, stk. 4, 2. pkt., ændres »de i § 44, stk. 2, fastsatte frister« til: »den frist, der er fastsat i § 44, stk. 2«, og i § 36, stk. 4, 3. pkt., ændres »klagefristerne« til: »klagefristen«.
§ 36, stk. 5 er ændret ved §§ 1.43 og 1.44 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 36, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 41, stk. 2« til: »§ 41, stk. 3«, og i 2. pkt. ændres »§§ 41-43« til: »§ 41, stk. 1 og 2«.

§ 37. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan udsende sagkyndige til at foretage undersøgelse på stedet.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Den Sociale Ankestyrelse kan af arbejdsgivere, ansatte, regioner, kommuner, jobcentre og andre vedkommende, herunder sygehuse, institutter og behandlende læger m.v., forlange meddelt enhver oplysning, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skønner er af betydning. Dette omfatter blandt andet eventuelle politirapporter, sygehusjournaler med, hvad dertil hører, produktionsprocedurer, oplysninger og rapporter om produkters og stoffers kemiske bestanddele eller afskrift af sådanne rapporter, journaler og formler. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen kan få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan forlange retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, få udskrift heraf samt forlange, at der foretages obduktion efter reglerne om lovmæssige obduktioner, jf. dog § 13, stk. 2. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.

Stk. 3. Sikringspligtige arbejdsgivere, offentlige myndigheder og andre professionelle aktører, herunder sygehuse, institutter og behandlende læger, skal, senest 14 dage efter at en anmodning om oplysninger fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen er kommet frem, afgive oplysninger, jf. stk. 2, som de er i besiddelse af. Er aktøren ikke i besiddelse af de ønskede oplysninger, skal aktøren give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen orientering herom inden for fristen. Overholdes fristen ikke, sender Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen en rykkerskrivelse for oplysningerne og oplyser om risikoen for bødestraf, jf. § 82, stk. 4. Oplysningerne efter 1. pkt. eller orienteringen efter 2. pkt. skal herefter gives til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen, senest 14 dage efter at rykkerskrivelsen er kommet frem.

Stk. 4. Til brug for behandling af sager efter lov om arbejdsskadesikring og opfølgning af sager efter § 8 i lov om sygedagpenge kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kommuner udveksle oplysninger om oprettelse af arbejdsskadesager, sager om uddannelsesgodtgørelse og sager om sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og seniorpension. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kommunerne kan i arbejdsskadesager, sager om uddannelsesgodtgørelse og i sager om sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og seniorpension tillige udveksle oplysninger om indhentelse af sagsoplysninger, som dokumenterer arbejdsevnen, og udveksle oplysninger om, at der er truffet afgørelse om arbejdsevnen. Udvekslingen kan ske automatisk og uden borgerens samtykke.

Stk. 5. For personer, der er nævnt i § 48, stk. 3, påhviler det skibsføreren at tilføre skibsdagbogen fyldige oplysninger om arbejdsskadens indtræden og omstændighederne i forbindelse hermed.

§ 37, stk. 3 er indsat fra d. 01.07.2005 ved § 2 i lov nr. 422 af 01.06.2005
§ 37, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 9.3. i lov nr. 523 af 24.06.2005: I § 37, stk. 2, indsættes efter »ansatte,«: »regioner,«.
§ 37, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved § 4.1 i lov nr. 404 af 08.05.2006 fra d. 01.06.2006.
§ 37, stk. 3 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1545 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 37, stk. 3, ændres »§ 24 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »§ 8 i lov om sygedagpenge«.
§ 37, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 1.12 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 37, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 10.1 i lov nr. 483 af 12.06.2009 fra d. 01.08.2009. I § 37, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kommuner«: », jobcentre«.
§ 37, stk. 3 er ændret ved § 9.4 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. To steder i § 37, stk. 3, indsættes efter »fleksjob«: », ressourceforløb«.
§ 37, stk. 1, stk. 2, 1., 3. og 4. pkt., og stk. 3, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.7 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 37, stk. 1, stk. 2, 1., 3. og 4. pkt., og stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 37, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.14 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 37, stk. 2, 1. pkt., ændres »styrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 37, stk. 3 er ændret ved § 11.1 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 37, stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »ressourceforløb og førtidspension« til: »ressourceforløb, førtidspension og seniorpension«.
§ 37, stk. 3 er indsat ved § 1.45 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.
§ 37, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.46 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 37, stk. 3, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 4, 1. og 2. pkt., indsættes efter »arbejdsskadesager«: », sager om uddannelsesgodtgørelse«.

§ 37 a. Inden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen indhenter oplysninger efter § 37, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen skriftligt orientere tilskadekomne eller efterladte om, hvilke typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen skal samtidig give tilskadekomne eller efterladte en frist til eventuelt at gøre indsigelse mod dette og orientere tilskadekomne eller efterladte om de mulige processuelle skadevirkninger heraf.

§ 37 a er indsat ved § 1.8 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og finder anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere.
§ 37 a er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 37 a, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 37 a er ændret ved § 1.13 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: § 37 a. Ved behandlingen af sager om arbejdsskader i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan samtykke til at indhente oplysninger efter § 37 indhentes ved, at tilskadekomne eller efterladte i den skriftlige bekræftelse af, at en anmeldelse er modtaget, bliver gjort opmærksom på, hvilke typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente, og får en frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette.

§ 37 b. Til brug for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af sager efter denne lov, herunder beregning og opkrævning af bidrag, jf. § 55, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandle, herunder indsamle, almindelige personoplysninger om arbejdsgivere, der indberetter ATP-bidrag for deres ansatte.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil i medfør af stk. 1 behandle personoplysninger om arbejdsgiverens navn, stillingsbetegnelse, personnummer, kontaktoplysninger, virksomhedsidentitet, beregnet og skyldigt bidrag, oplysninger om betalingsevne, der indhentes i forbindelse med inddrivelse af bidrag, og oplysninger om indberettet ATP-bidrag.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indsamler de personoplysninger, der er nævnt i stk. 2, fra CVR-registeret, CPR-registeret, told- og skatteforvaltningen og Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4. Til brug for beregning og opkrævning af bidrag, jf. § 55, stk. 3, skal Arbejdsmarkedets Tillægspension behandle, herunder indsamle, almindelige personoplysninger om arbejdsgivere, der indberetter ATP-bidrag for deres ansatte. Der vil blive behandlet oplysninger om virksomhedsidentitet, navn, personnummer, kontaktoplysninger, kontooplysninger, beregnet og skyldigt bidrag, oplysninger om betalingsevne, der indhentes i forbindelse med inddrivelse af bidrag, og oplysninger om indberettet ATP-bidrag.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension indsamler de personoplysninger, der behandles i medfør af stk. 4, fra CPR-registeret, CVR-registeret og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 37 b er indsat ved § 3.1 i lov nr. 1538 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

§ 38. Tilskadekomne skal snarest muligt efter arbejdsskadens indtræden lade sig undersøge af en læge og derefter gennemgå den lægebehandling eller den optræning, som lægen eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring finder nødvendig. Tilskadekomne skal om nødvendigt lade sig indlægge til observation på sygehus eller lignende institution. Tilskadekomne skal endvidere efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings bestemmelse lade sig undersøge af en læge udpeget af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, lade sig arbejdsprøve og efter anmodning afgive mundtlig forklaring for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Undlader tilskadekomne at efterkomme kravene efter denne bestemmelse, anvendes reglen i § 13, stk. 1.

Stk. 2. Tilskadekomne og nødvendig ledsager har ret til at få betalt rejseudgifter ved lægebehandling m.v., jf. stk. 1, når lægebehandlingen m.v. sker efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings anmodning. Tilskadekomne og nødvendig ledsager har endvidere ret til at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved behandling m.v., jf. stk. 1, 2. og 3. pkt., hvis fraværet er af mindst 2 timers varighed. Som grundlag for beregningen kan højst anvendes den timefortjeneste, der svarer til den i § 24, stk. 10, nævnte årsløn. I sager om ulykker betales udgifterne af forsikringsselskabet. I sager om erhvervssygdomme betales udgifterne af bidrag, jf. § 55.

Stk. 3. Stk. 2 gælder også, når Den Sociale Ankestyrelse har begæret de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Betingelsen om, at der skal foreligge en anmodning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Den Sociale Ankestyrelse, for at forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler udgifterne efter stk. 2 og 3, kan fraviges i de tilfælde, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Den Sociale Ankestyrelse finder oplysningerne nødvendige. I sager om arbejdsulykker skal forsikringsselskabet alene betale udgifter, der er opstået eller afholdt efter skadens indtræden. I sager om erhvervssygdomme skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring alene betale udgifter, der er opstået eller afholdt efter, at skaden er anmeldt, jf. § 8, stk. 2.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for betaling af udgifter efter stk. 2 og 3 og bekendtgør årligt, med hvilke beløb der kan betales for transport m.v.

§ 38, stk. 2 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 700 af 25.06.2010 fra d. 01.01.2011 og finder anvendelse på sager om arbejdsulykker, hvor arbejdsulykken er indtrådt den 1. januar 2011 eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2011 eller senere. I § 38, stk. 2, ændres »§ 24, stk. 3« til: »§ 24, stk. 5«.
§ 38, stk. 1, 1. og 3. pkt. og 2 steder i stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 38, stk. 1, 1. og 3. pkt., og to steder i stk. 4, 1. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 38, stk. 5
er ændret ved § 1.12 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 38, stk. 5, ændres »Arbejdsskadestyrelsens direktør fastsætter« til: »Beskæftigelsesministeren fastsætter«.
§ 38, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.14 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 38, stk. 1, 3. pkt., ændres »styrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 38, stk. 4, 1. og 3. pkt. er ændret ved § 1.20 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 38, stk. 4, 1. og 3. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 38, stk. 1, 3. pkt. og stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.27 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016.
I § 38, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsens« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.
§ 38, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.28 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 38, stk. 2, 5. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »bidrag, jf. § 55«.
§ 38, stk. 2 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 38, stk. 2, 1. og 2. pkt., indsættes efter »Tilskadekomne«: »og nødvendig ledsager«.
§ 38, stk. 2 er ændret ved § 1.47 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 38, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 24, stk. 5« til: »§ 24, stk. 10«.

§ 39. (Ophævet).

§ 39, stk. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 700 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 3. Kan afgørelse efter stk. 1 og 2 ikke træffes inden for fristerne, skal tilskadekomne eller de efterladte underrettes herom. En sådan underretning er ikke en afgørelse, som kan påklages.
§ 39, stk. 1, 1. og 2. pkt. og stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 39, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 39 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: § 39. Hvis det viser sig, at den anmeldte skade ikke er omfattet af loven, træffer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse herom. For sager, der behandles efter § 6 om ulykker, træffes afgørelsen senest 3 måneder efter, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget anmeldelsen. For sager, der behandles efter § 7, stk. 1, nr. 1, om erhvervssygdomme på fortegnelsen, er fristen 6 måneder. For sager om erhvervssygdomme, der behandles efter § 7, stk. 1, nr. 2, og § 7, stk. 2, der skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget, gælder alene den i § 16, stk. 1, angivne frist på 2 år.
Stk. 2. Afgår tilskadekomne ved døden efter skadens anmeldelse, finder fristerne i stk. 1 tilsvarende anvendelse for meddelelse til de efterladte om, at dødsfaldet ikke er omfattet af loven. Fristerne regnes her fra underretningen om dødsfaldet til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 39 a. (Ophævet).

§ 39 a er indsat ved § 1.9 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og har virkning for dokumenter, der sendes på ikrafttrædelsesdagen eller senere.
§ 39 a er ophævet ved § 1.29 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at visse typer af dokumenter på arbejdsskadeområdet kan udstedes uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, således at sådanne dokumenter i retlig henseende sidestilles med et dokument med personlig underskrift. Reglerne fastsættes, for så vidt angår Ankestyrelsens behandling af arbejdsskadesager, efter forhandling med velfærdsministeren.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte tilsvarende regler, jf. stk. 1, vedrørende Arbejdsskadestyrelsens behandling af sager efter § 81 og § 10 i erstatningsansvarsloven.

Kapitel 8: Administration

Afgørelseskompetence

§ 40. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer, medmindre andet er fastsat, afgørelse om alle spørgsmål efter denne lov, herunder om en anmeldt skade er omfattet af loven, jf. dog § 84 a, og om tilskadekomne eller efterladte har ret til ydelser efter loven.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er ved behandlingen af sager efter denne lov ikke bundet af parternes påstande og er uafhængig af instruktioner, herunder fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, om afgørelsen af den enkelte sag.

§ 40, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 40, stk. 1 og 2, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 40, stk. 2 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 40, stk. 2, indsættes efter »instruktioner«: », herunder fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,«.
§ 40, stk. 1 er ændret ved § 1.48 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 40, stk. 1, indsættes efter »denne lov«: », herunder om en anmeldt skade er omfattet af loven, jf. dog § 84 a, og om tilskadekomne eller efterladte har ret til ydelser efter loven«.

§ 40 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om tilbagebetaling, jf. dog § 18 f,

1) når tilskadekomne eller efterladte mod bedre vidende har undladt at give oplysninger efter denne lov og den manglende oplysning har medført en anden afgørelse, end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ville have truffet, hvis oplysningen havde foreligget,

2) når tilskadekomne eller efterladte mod bedre vidende har afgivet urigtige oplysninger og den urigtige oplysning har medført en anden afgørelse, end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ville have truffet, hvis den korrekte oplysning havde foreligget, eller

3) når tilskadekomne eller efterladte i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov.

Stk. 2. Tilbagebetalingsbeløbet opkræves af forsikringsselskabet m.fl. i sager om ulykker og af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i sager om erhvervssygdomme.

§ 40 a er indsat ved § 1.10 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og har virkning for sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling på ikrafttrædelsesdagen eller senere.
§ 40 a, stk. 1 og stk. 1, nr. 1 og 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 40 a, stk. 1 og stk. 1, nr. 1 og 2, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 40 a, stk. 2 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 40 a, stk. 2, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,«.
§ 40 a, stk. 1 er ændret ved § 1.49 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 40 a, stk. 1, indsættes efter »afgørelse om tilbagebetaling,«: »jf. dog § 18 f,«.

Genoptagelse

§ 41. Efter anmodning fra tilskadekomne eller efterladte eller på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings foranledning kan en afgørelse om, hvorvidt en skade er omfattet af loven, eller en afgørelse vedrørende erstatnings- og godtgørelsesspørgsmål, jf. § 11, genoptages, jf. dog stk. 2 og 3. Det er en betingelse for genoptagelse, at der foreligger nye oplysninger, som indebærer en vis sandsynlighed for, at en genoptagelse vil føre til en ændret materiel afgørelse, og at den, der beder om genoptagelse, dokumenterer dette.

Stk. 2. En afgørelse om, hvorvidt en skade er omfattet af loven, eller hvorvidt en efterladt er anset for erstatningsberettiget efter § 20, stk. 1, kan ikke genoptages senere end 5 år fra afgørelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring meddelt, at en anmeldt sygdom ikke hører under loven, og optages sygdommen senere på fortegnelsen nævnt i § 7, stk. 1, nr. 1, kan sagen genoptages, selv om der er forløbet mere end 5 år fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

§ 41, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og har virkning for alle afgørelser om genoptagelse, som træffes på ikrafttrædelsesdagen eller senere. Hidtidig formulering: § 41. Efter anmodning fra tilskadekomne eller de efterladte eller på Arbejdsskadestyrelsens foranledning kan afgørelser efter § 39 om, at en skade ikke er omfattet af loven, genoptages inden for en frist på 5 år fra afgørelsen.
§ 41, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 41, stk. 2, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 41, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2 er ændret ved § 1.27 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 41, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, ændres »Arbejdsskadestyrelsens« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.
§ 41, stk. 1 er ophævet, og nyt stk. 1-2 er indsat, ved § 1.50 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. Stk. 2 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: § 41. Efter anmodning fra tilskadekomne eller de efterladte eller på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings foranledning kan enhver afgørelse om, at en skade ikke er omfattet af loven, genoptages inden for en frist på 5 år fra afgørelsen. Det gælder tillige for sager, som er afvist på grund af for sen anmeldelse.

§ 42. Modtageren af løbende erstatning efter §§ 17, 17 a og 18 b skal underrette forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om enhver forandring i sine forhold, som kan formodes at medføre nedsættelse eller bortfald af erstatningen, ligesom forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal være opmærksom på, om der indtræder sådanne forandringer i modtagerens forhold.

§ 42, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. To steder i § 42, stk. 2, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 42, stk. 2 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 42, stk. 2, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 42, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.27 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 42, stk. 1, 1. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsens« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.
§ 42, stk. 2 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. To steder i § 42, stk. 2, udgår », Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring«.
§ 42, stk. 2 er ændret ved § 2.4 i lov nr 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Modtageren af løbende ydelse efter § 17 skal underrette forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om enhver forandring i sine forhold, som kan formodes at medføre nedsættelse eller bortfald af ydelsen, ligesom forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal være opmærksom på, om der indtræder sådanne forandringer i modtagerens forhold.
§ 42, stk. 1 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 42, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 15, 17 og 18« til: »§§ 15 og 17-18«.
§ 42, stk. 2 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 42, stk. 2, ændres »§ 17« til: »§§ 17 og 17 a«.
§ 42, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 42, stk. 2, ændres »ydelse« til: »erstatning«.
§ 42, stk. 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 42, stk. 2, ændres »ydelsen« til: »erstatningen«.
§ 42, stk. 1 er ophævet ved § 1.51 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. Stk. 2 bliver herefter stk. 1. Hidtidig formulering: § 42. Efter anmodning fra tilskadekomne eller på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings foranledning kan erstatnings- og godtgørelsesspørgsmålene, jf. §§ 15 og 17-18, genoptages inden for en frist af 5 år fra første afgørelse, hvis der er sket væsentlige ændringer af de forhold, der blev lagt til grund for afgørelsen. Fristen for genoptagelse kan forlænges inden udløbet af 5-års-fristen. Når ganske særlige omstændigheder taler herfor, kan der ses bort fra fristerne.
§ 42, stk. 2, der bliver stk. 1, er ændret ved § 1.52 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 42, stk. 2, der bliver stk. 1, ændres »§§ 17 og 17 a« til: »§§ 17, 17 a og 18 b«.

§ 43. (Ophævet).

§ 43 er ophævet ved § 1.53 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: § 43. Er en efterladt ikke anset for erstatningsberettiget efter § 20, stk. 1, kan den pågældende inden for en frist på 5 år fra modtagelsen af afgørelsen herom anmode om at få erstatningsspørgsmålet genoptaget. På samme måde kan en efterladt, der har fået tilkendt erstatning efter § 20, stk. 1, jf. stk. 2, inden for en frist på 5 år efter ydelsens ophør anmode om at få erstatningsspørgsmålet genoptaget med henblik på tilkendelse af yderligere, tidsbestemt løbende ydelse.

Klageadgang

§ 44. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser efter § 40 kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse af

1) tilskadekomne eller dennes efterladte,

2) forsikringsselskabet i sager om ulykker,

3) bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension i sager om erhvervssygdomme og

4) arbejdsgiveren, for så vidt angår afgørelser om anerkendelse af arbejdsskader og afgørelser efter § 35, stk. 5.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har modtaget afgørelsen.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlig grund hertil.

Stk. 4. Ved Den Sociale Ankestyrelses behandling af sager efter denne lov finder kapitel 9 samt §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse, medmindre andet følger af denne lov.

Stk. 5. I det omfang arbejdsgiveren, forsikringsselskabet eller bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension indbringer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse for Ankestyrelsen, har klagen opsættende virkning, medmindre afgørelsen er truffet efter §§ 18 a og 18 b. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har ret til aktindsigt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens sag efter forvaltningslovens kapitel 4.

Stk. 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring videregiver ved afgørelsen af anerkendelsesspørgsmålet i arbejdsskadesagen oplysning om tilskadekomnes diagnose til arbejdsgiveren.

Stk. 7. Inden Ankestyrelsen behandler en klage efter stk. 1, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Klagen sendes derfor til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ved vurderingen kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tage stilling til såvel faktiske og retlige som skønsmæssige elementer i afgørelsen.

Stk. 8. Kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til Den Sociale Ankestyrelse.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for behandling af klagesager, herunder også regler om tidsfrister for indsendelse og videresendelse af klager m.v.

§ 44, stk. 2 er ophævet ved § 1.12 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og finder anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere. Hidtidig formulering: Stk. 2. Arbejdsskadestyrelsens afgørelser om branchetilhørsforhold, jf. § 48, stk. 6, og § 49, stk. 1 og 4, kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.
§ 44, stk. 6 er indsat ved § 1.13 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og finder anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere.
§ 44, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 3.5 i lov nr. 1272 af 16.12.2009 fra d 01.01.2010. I § 44, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »arbejdsskader«: »og afgørelser efter § 35, stk. 5«.
§ 44, stk. 2 og 7 er ændret ved § 14.2 i lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 44, stk. 2 og 7, udgår »og 2«.
§ 44, stk. 6, stk. 7, 1. og 2. pkt. og stk. 8 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 44, stk. 6, stk. 7, 1. og 2. pkt., og stk. 8, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 44, stk. 1 og 5 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 44, stk. 1 og 5, ændres »Arbejdsskadestyrelsens« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.
§ 44, stk. 1, nr. 3 og stk. 5 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 44, stk. 1, nr. 3, og § 44, stk. 5, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension«.
§ 44, stk. 5, 2. pkt. er indsat ved § 1.34 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016.
§ 44, stk. 2, 2. og 3. pkt. er ophævet ved § 1.15 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering af 2. og 3. pkt.: For tilskadekomne eller efterladte, der på afgørelsens tidspunkt opholder sig på Færøerne eller i det øvrige Europa uden for Danmark, er fristen dog 6 uger. Opholder tilskadekomne eller de efterladte sig uden for Europa, er fristen 3 måneder.
§ 44, stk. 3 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 44, stk. 3, ændres »klagefristerne« til: »klagefristen«.
§ 44, stk. 7, 3. pkt. er indsat ved § 1.17 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 44, stk. 5 er ændret ved § 1.54 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 44, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »opsættende virkning«: », medmindre afgørelsen er truffet efter §§ 18 a og 18 b«.

§ 45. Klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser efter §§ 55-58 c eller Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser efter denne lov kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28 nedsatte ankenævn.

§ 45, stk. 1, nr. 4 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 9.4. i lov nr. 523 af 24.06.2005. Formulering indtil da: «1 medlem udpeget af Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen i Danmark, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Finansministeriet i fællesskab.
§ 45 er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 1538 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: § 45. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring efter denne lov kan inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen indbringes for et ankenævn. Ankenævnet, der udnævnes for en periode af 3 år, består af en formand, der beskikkes af beskæftigelsesministeren og skal have bestået juridisk, nationaløkonomisk eller anden dermed ligestillet eksamen, og følgende udpegede medlemmer:
1) 1 medlem udpeget af Landsorganisationen i Danmark.
2) 1 medlem udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd og Akademikernes Centralorganisation i fællesskab.
3) 1 medlem udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening.
4) 1 medlem udpeget af KL (Kommunernes Landsforening), regionsrådene i forening og Finansministeriet i fællesskab.
Stk. 2. Der udpeges tillige en suppleant for hvert af de i stk. 1 nævnte medlemmer.
Stk. 3. Formanden kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlig grund hertil.
Stk. 4. Ankenævnet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Ankenævnets udgifter betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Klageren betaler 500 kr. for ankenævnets behandling. Beløbet betales tilbage til klageren, hvis denne får helt eller delvist medhold.

§ 45 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 45 ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser efter §§ 55-58 c«.

§ 46. Forsikring & Pension har ankeadgang som nævnt i § 44 i sager om arbejdsulykker, som af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henføres under § 48, stk. 6, og § 52.

Stk. 2. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har ankeadgang som nævnt i § 44 i sager om arbejdsulykker, som Garantifonden for skadesforsikringsselskaber administrerer efter lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber.

§ 46 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 46, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 46 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 46 ændres »§ 52« til: »§§ 52 og 54«.
§ 46 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1163 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 46 ændres »§§ 52 og 54.« til: »og § 52.«
§ 46, stk. 2 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 1163 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021.

§ 47. For afgørelser efter loven skal den administrative rekurs være udnyttet, før afgørelsen kan indbringes for domstolene.

Stk. 2. Søgsmål til prøvelse af Ankestyrelsens afgørelser efter loven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt af tilskadekomne og efterladte inden 12 måneder fra afgørelsen. Forsikringsselskaber, bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension, arbejdsgivere, Forsikring & Pension og Garantifonden for skadesforsikringsselskaber skal anlægge sagen inden 6 måneder fra afgørelsen.

§ 47 er ophævet fra d. 01.11.2005 ved § 3.1 i lov nr. 430 af 06.06.2005. Hidtidig formulering: § 47. Inddrivelsesmyndighedens afgørelser efter § 51, stk. 2-4, og § 52, stk. 6, kan indbringes for skatteministeren.
§ 47 er indsat ved § 1.55 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024.

Kapitel 9: Den sikringspligtige arbejdsgiver og selvstændige erhvervsdrivende, der sikrer sig efter loven

§ 48. Enhver arbejdsgiver, som i sin tjeneste beskæftiger personer som nævnt i § 2, har sikringspligt efter loven for disse personer, jf. dog stk. 3, 5 og 6.

Stk. 2. Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller kan sikre egen person efter loven.

Stk. 3. Reder for et skib, som er indført eller skal indføres i Det Danske Skibsregister eller Dansk Internationalt Skibsregister, har sikringspligt for enhver person omfattet af § 2, der er antaget til efter skibsførerens anvisninger at udføre arbejde om bord på skibet. Dette gælder, uanset om den pågældende er ansat eller aflønnet af andre end rederen, og uanset om arbejdet vedrører andet end skibets drift.

Stk. 4. Arbejdsgiveren som nævnt i stk. 1 og 3 opfylder sin sikringspligt ved at tegne forsikring mod følgerne af arbejdsulykker, jf. § 50, og tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, mod følgerne af erhvervssygdomme, jf. § 55. Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, jf. stk. 2, sikrer egen person ved at tegne forsikring mod følgerne af arbejdsulykker, jf. § 50, og tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, mod følgerne af erhvervssygdomme, jf. § 55.

Stk. 5. Staten, folkekirken, regionerne og kommunerne har ikke pligt til at tegne forsikring mod følgerne af arbejdsulykker, jf. § 50. Det samme gælder civillisten.

Stk. 6. Sikringspligten omfatter ikke medhjælp under arbejde i privat husholdning eller under udførelse af privat tjeneste, hvis den samlede beskæftigelse herved ikke overstiger 400 timer i et kalenderår. Udgifter ved arbejdsulykker, der overgår medhjælp, jf. 1. pkt., betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Finansiering af udgiften efter 2. pkt. opkræves aconto primo det år, hvor udgifterne afholdes, hos alle forsikringsselskaber, som driver arbejdsulykkesforsikring, med efterfølgende regulering i det efterfølgende år. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for denne fordeling, acontobetalingen og den efterfølgende regulering efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i samarbejde med Finanstilsynet. Udgifter ved erhvervssygdomme, der overgår sådan medhjælp, betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55. Det samme gælder udgifter til erhvervssygdomme, der overgår sikrede personer, som ikke er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henfører udgifterne til en branche under hensyn til arten af påvirkningerne, intensiteten og den tidsmæssige udstrækning heraf.

§ 48, stk. 5 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 9.5. i lov nr. 523 af 24.06.2005: I § 48, stk. 5, indsættes efter »Staten«: », regionerne«.
§ 48, stk. 6, 5. pkt. er indsat ved § 1.2 i
lov nr. 1538 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2008.
§ 48, stk. 6, 6. pkt. er ændret ved § 1.14 i
lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og finder anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere. I § 48, stk. 6, 6. pkt., ændres »træffer afgørelse« til: »underretter Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring«.
§ 48, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 443 af 23.05.2012 fra d. 01.07.2012. I § 48, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »Staten,«: »folkekirken,«.
§ 48, stk. 6, 2. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 48, stk. 6, 2. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 48, stk. 4, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.36 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 48, stk. 4, 1. og 2. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,«.
§ 48, stk. 6, 3. pkt. er ændret ved § 1.37 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Arbejdsskadestyrelsen fastsætter i samarbejde med Finanstilsynet nærmere regler for denne fordeling.
§ 48, stk. 6, 4. pkt. er ændret ved § 1.38 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 48, stk. 6, 4. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55«.
§ 48, stk. 6, 6. og 7. pkt. er ophævet og 6. pkt. er indsat ved § 1.39 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Arbejdsskadestyrelsen underretter Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring om branchetilhørsforhold under hensyn til arten af påvirkningerne, intensiteten og den tidsmæssige udstrækning heraf. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring henfører herefter udgifterne til en branche.
§ 48, stk. 6, 2. pkt. er ophævet, og nye 2. og 3. pkt. er indsat, ved § 1.19 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.07.2019 med virkning fra d. 01.01.2019. 3.-6. pkt. bliver herefter 4.-7. pkt. Opkrævning af beløb efter §§ 48, 52 og 54 i lov om arbejdsskadesikring vedrørende 2019 sker fra d. 01.07.2019 efter § 48, stk. 6, 3. og 4. pkt. og efter regler fastsat i medfør af § 48, stk. 6. Opkrævning af takster for sagsbehandlingen vedrørende 2019 sker fra d. 01.07.2019 efter regler fastsat i medfør af § 59, stk. 5, 1. pkt. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Udgifter ved arbejdsulykker, der overgår sådan medhjælp, betales forskudsvis af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og fordeles for hvert kalenderår på alle forsikringsselskaber, som tegner arbejdsskadeforsikringer.
§ 48, stk. 6 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.07.2019 med virkning fra d. 01.01.2019. I § 48, stk. 6, 3. pkt., der bliver 4. pkt., indsættes efter »fordeling«: », acontobetalingen og den efterfølgende regulering«.

§ 49. Ved ulykker betales udgifterne af den sikringspligtige arbejdsgivers forsikringsselskab, jf. dog stk. 9 og § 10 a. Ved erhvervssygdomme betales udgifterne af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55, jf. dog § 10 a. Det samme gælder, når der er tale om frivillig sikring efter § 48, stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henfører udgifterne til en branche under hensyn til arten af påvirkningerne, intensiteten og den tidsmæssige udstrækning heraf.

Stk. 2. Sikringspligtig arbejdsgiver for tilskadekomne er den arbejdsgiver, i hvis virksomhed eller tjeneste arbejdsskaden er sket, jf. dog stk. 3 og § 48, stk. 3 og 6. Kan arbejdsskaden henføres til flere arbejdsgivere, træffer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse om, hvilken arbejdsgiver der er sikringspligtig.

Stk. 3. Sikringspligtig arbejdsgiver for tilskadekomne og frivilligt sikrede, der har pådraget sig en erhvervssygdom, er arbejdsgiveren i den virksomhed, hvor tilskadekomne senest før sygdommens påvisning har været udsat for skadelige påvirkninger, der antages at have medført den pågældende sygdom. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at sygdommen skyldes arbejde i en anden virksomhed.

Stk. 4. Hvis en sikringspligtig arbejdsgiver efter stk. 3 ikke med rimelig sandsynlighed kan udpeges, eller hvis virksomheden er ophørt, henfører Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skaden til en branche. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om branchetilhørsforhold træffes efter en konkret vurdering af, i hvilken branche den tilskadekomne eller frivilligt sikrede især har været udsat for de påvirkninger, der antages at have medført den pågældende sygdom. Ved vurderingen indgår påvirkningernes art, intensitet og tidsmæssige udstrækning.

Stk. 5. Når en skade er indtruffet som følge af sikrede personers forsøg på redning af menneskeliv, jf. § 4, stk. 2, nr. 3, refunderes forsikringsselskabets eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings ydelser som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, af statskassen.

Stk. 6. Hvis en person, der ikke i øvrigt er sikret efter loven, pådrager sig skade ved forsøg på redning af menneskeliv, jf. § 4, stk. 2, nr. 4, betaler statskassen ydelserne efter loven.

Stk. 7. I de tilfælde, der omfattes af stk. 5 og 6, beregnes tilskadekomnes årsløn efter lovens almindelige regler.

Stk. 8. Ved skader, der er en følge af udøvelse af borgerlige, regionale eller kommunale ombud, betaler staten, regionerne og kommunerne ydelser efter loven ved ulykker. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler ydelserne efter loven for sådanne skader ved erhvervssygdomme af bidrag, jf. § 55.

Stk. 9. Ved arbejdsulykker, der er en følge af arbejdsrelaterede vaccinationer mod covid-19 foretaget i perioden fra og med den 27. december 2020 til og med den 31. december 2022, betaler staten erstatning m.v. efter denne lov. Staten har ret til regres mod ansvarlige skadevoldere for udgifter, jf. § 77, stk. 2.

§ 49, stk. 8 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 9.6. i lov nr. 523 af 24.06.2005: I § 49, stk. 8, indsættes efter »borgerlige«: », regionale« og efter »staten«: », regionerne«.
§ 49, stk. 1 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og finder anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere. Hidtidig formulering: § 49. Ved ulykker betales udgifterne af den sikringspligtige arbejdsgivers forsikringsselskab. Ved erhvervssygdomme betales udgifterne af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Det samme gælder, når der er tale om frivillig sikring efter § 48, stk. 2. Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om branchetilhørsforhold under hensyn til påvirkningernes art, intensitet og tidsmæssige udstrækning. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring henfører udgifterne til en branche.
§ 49, stk. 2, 2. pkt. og stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 49, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 49, stk. 1, 2. pkt. og stk. 8 er ændret ved § 1.20 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 49, stk. 1, 2. pkt., og stk. 8, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 49, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.27 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 49, stk. 4, 2. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsens« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.
§ 49, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.38 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 49, stk. 1, 2. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55«.
§ 49, stk. 1, 4. og 5. pkt. er ophævet og 4. pkt. er indsat ved § 1.40 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Arbejdsskadestyrelsen underretter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om branchetilhørsforhold under hensyn til påvirkningernes art, intensitet og tidsmæssige udstrækning. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring henfører udgifterne til en branche.
§ 49, stk. 5 er ændret ved § 1.41 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 49, stk. 5, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings ydelser« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings ydelser som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,«.
§ 49, stk. 8, 2. pkt. er ændret ved § 1.42 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 49, stk. 8, 2. pkt., indsættes efter »erhvervssygdomme«: »af bidrag, jf. § 55«.
§ 49, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 2.5 i lov nr 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Ved erhvervssygdomme betales udgifterne af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55, jf. dog § 10 a.
§ 49, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 876 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 49, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jf. dog«: »stk. 9 og«.
§ 49, stk. 9 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 876 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

Voldsskadeforsikring

§ 49 a. En voldsskadeforsikring dækker erstatning og godtgørelse efter lov om erstatningsansvar som følge af vold, trusler eller andre voldsomme hændelser på arbejdet foranlediget af personer, der drages omsorg for, mod ansatte, som er omfattet af arbejdsgivers sikringspligt, jf. § 48, stk. 1. Voldsskadeforsikringen omfatter hændelser, der anerkendes som en arbejdsulykke, jf. § 6.

Stk. 2. Arbejdsgivere for ansatte inden for socialområdet, ældreområdet, sundhedsområdet og undervisningsområdet, der er i særlig risiko for at blive udsat for vold, trusler eller andre voldsomme hændelser på arbejdet fra personer, de drager omsorg for, har pligt til at sikre sig som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Arbejdsgivere, som er selvforsikrede, jf. § 48, stk. 5, kan tilsvarende være selvforsikrede, for så vidt angår voldsskadeforsikringen, jf. stk. 1 og 2. Selvforsikrede regionale og kommunale arbejdsgivere kan dog tegne en voldsskadeforsikring ved et forsikringsselskab.

Stk. 4. Arbejdsgivere, jf. § 48, stk. 1 og 2, der har tegnet arbejdsulykkesforsikring, tegner voldsskadeforsikringen som en udvidet del af arbejdsulykkeforsikringen i samme forsikringsselskab, som forsikrer arbejdsgiveren mod ulykker, jf. § 50.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med børne- og undervisningsministeren, social- og boligministeren, ældreministeren og indenrigs- og sundhedsministeren nærmere regler om, hvilke offentlige og private arbejdsgivere der er forpligtet til at tegne en forsikring, jf. stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om anmeldelse af sagen til forsikringsselskabet og sagens behandling.

§ 49 a er indsat ved § 1.56 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2025.

§ 49 b. Forsikringsselskabet eller den selvforsikrede arbejdsgiver træffer afgørelse om, hvorvidt en personskade er dækket af voldsskadeforsikringen, jf. § 49 a, stk. 1, og en eventuel udmåling af erstatning eller godtgørelse efter lov om erstatningsansvar.

Stk. 2. Forsikringsselskabet eller den selvforsikrede arbejdsgiver kan indhente oplysninger om den anerkendte arbejdsulykke og udmålingen af erstatning i forbindelse hermed, herunder lægelige og økonomiske oplysninger om tilskadekomne, fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 3. Erstatning og godtgørelse efter § 49 a kan ikke danne grundlag for regreskrav mod en skadevolder, der har pådraget sig erstatningspligt over for tilskadekomne eller efterladte.

Stk. 4. Forsikringsselskabet eller den selvforsikrede arbejdsgiver træffer afgørelse om arbejdsgiverens sikringspligt efter § 49 a, stk. 2, når der er uenighed herom mellem arbejdsgiveren og tilskadekomne og arbejdsgiveren ikke har tegnet en voldsskadeforsikring. Afgørelse efter 1. pkt. kan påklages til Arbejdstilsynet af arbejdsgiveren eller tilskadekomne, senest 4 uger efter at de har modtaget afgørelsen.

Stk. 5. Har en arbejdsgiver, som har pligt til at tegne voldsskadeforsikring efter § 49 a, stk. 2, ikke tegnet denne forsikring, udbetaler arbejdsgiverens arbejdsulykkesforsikringsselskab erstatning og godtgørelse efter § 49 a, stk. 1, til tilskadekomne eller efterladte.

Stk. 6. Har en arbejdsgiver undladt at opfylde sin sikringspligt efter § 48, stk. 1, og § 49 a, stk. 2, varetager Forsikring & Pension opgaverne efter stk. 1, 2 og 4, mens Arbejdsmarkedets Erhvervssikring varetager opgaven efter stk. 5. § 52 finder tilsvarende anvendelse i forhold til de samlede udgifter som følge af Forsikring & Pensions opgaver efter stk. 1, 2 og 4 og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opgave efter stk. 5.

§ 49 b er indsat ved § 1.56 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2025.

Kapitel 10: Sikringspligt

Arbejdsulykker

Overskriften før § 50 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Tegning af forsikring

§ 50. Sikringspligtige arbejdsgivere, jf. § 48, skal overføre deres risiko for ulykker til et forsikringsselskab, der tegner ulykkesforsikring efter denne lov. Det samme gælder selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, der vælger at sikre egen person efter § 48, stk. 2.

§ 51. En arbejdsgiver, der har undladt at tegne den lovpligtige forsikring eller at holde sådan forsikring i kraft, skal betale et beløb svarende til den præmie, der skulle have været betalt til et forsikringsselskab. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om beløbets størrelse. Beløbet skal betales til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og godskrives alle forsikringsselskaber, som tegner arbejdsulykkesforsikring, efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i samarbejde med Finanstilsynet.

§ 51, stk. 3 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 3.3 i lov nr. 430 af 06.06.2005: I § 51, stk. 3, indsættes efter »kan«: »i samråd med skatteministeren«.
§ 51, stk. 4 er ophævet fra d. 01.11.2005 ved § 3.2 i lov nr. 430 af 06.06.2005. Formulering indtil da: Stk. 4. Inddrivelsesmyndigheden kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.
§ 51, stk. 2 og 3 er ophævet ved § 4.1 i
lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Beløb svarende til ubetalte præmier, jf. stk. 1, kan med tillæg af omkostninger inddrives ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf i form af bøde for overtrædelse af reglerne. Bestemmelsen i § 82, stk. 4, anvendes tilsvarende.

§ 51, 2. og 3. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 51, 2. og 3. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 51, stk. 1, 3. pkt.
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 51, stk. 1, 3. pkt., ændres »fastsat af Arbejdsskadestyrelsen« til: »fastsat af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

§ 51 a. (Ophævet).

§ 51 a er indsat fra d. 01.11.2005 ved § 3.1 lov nr. 431 af 06.06.2005
§ 51 a er ophævet ved § 4.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 51 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb omfattet af § 51 efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 52. Hvis der foreligger en arbejdsulykke og arbejdsgiveren har undladt at opfylde sin sikringspligt ved at tegne forsikring, betaler Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forskudsvis de udgifter, der er nævnt i § 11, § 35, stk. 7 og §§ 38 og 59.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal refundere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring de udbetalte beløb, jf. stk. 1, medmindre Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skønner, at der har foreligget sådanne undskyldende omstændigheder, at den pågældende helt eller delvis bør fritages for betaling.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan, i det omfang det skønnes rimeligt, eftergive arbejdsgiveren beløbet.

Stk. 4. De beløb, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udbetalt efter stk. 1, fordeles efter reglerne i § 48, stk. 6, 2.-4. pkt., med fradrag af eventuelt refunderet beløb efter stk. 2 på alle forsikringsselskaber, som tegner arbejdsulykkesforsikring.

Stk. 5. Hvis den virksomhed, hvor arbejdsulykken er indtruffet, er ophørt og det ikke er muligt at udpege et forsikringsselskab, finder reglerne i stk. 1 og 4 tilsvarende anvendelse.

§ 52, stk. 6 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 3.3 i lov nr. 430 af 06.06.2005. I § 52, stk. 6, ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2 og 3«.
§ 52, stk. 7 er indsat fra d. 01.11.2005 ved § 3.2 lov nr. 431 af 06.06.2005.
§ 52, stk. 6 og 7 er ophævet ved § 4.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 6. Reglerne i § 51, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse for refusionskrav efter stk. 2 og renter heraf efter § 60.
Stk. 7. Reglerne i § 51 a finder tilsvarende anvendelse for refusionskrav efter stk. 2, jf. stk. 1, og renter heraf efter § 60.

§ 52, stk. 1-4 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016.
§ 52, stk. 2 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 38, stk. 1, 3. pkt., og § 52, stk. 2, ændres »styrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 52, stk. 1 er ændret ved § 1.45 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 52, stk. 1, ændres »§ 35, stk. 3 og 4« til: »§ 35, stk. 7,«.
§ 52, stk. 4 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 52, stk. 4, ændres »§ 48, stk. 6, 2. og 3. pkt.« til: »§ 48, stk. 6, 2.-4. pkt.«

§ 52 a. Forsikringsselskabet kan få adgang til de oplysninger om branche og antal beskæftigede i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, der er nødvendige til brug for beregning og opkrævning af præmie hos sikringspligtige arbejdsgivere.

§ 52 a er indsat ved § 1.13 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.

§ 53. Når et forsikringsselskab har overtaget en sikringspligtig arbejdsgivers eller selvstændig erhvervsdrivendes risiko, jf. § 49 a, stk. 2, og § 50, hæfter selskabet, selv om det ved forsikringsaftalen er gået ud fra urigtige forudsætninger om forsikringsansvarets art og omfang.

§ 53 er ændret ved § 1.57 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2025. I § 53 indsættes efter »risiko, jf.«: »§ 49 a, stk. 2, og«.

§ 54. (Ophævet).

§ 54, stk. 1 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 3.1 i lov nr. 365 af 19.05.2004. I § 54, stk. 1, ændres »§ 251, stk. 2, i lov om forsikringsvirksomhed« til: »§ 275, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed«.
§ 54, stk. 1 er ændret d. 01.01.2006 ved § 1.4 i lov nr. 1388 af 21.12.2005. I § 54, stk. 1, ændres »§ 275, stk. 2« til: »§ 250, stk. 2«.
§ 54, stk. 1, 2. pkt. er ændret d. 01.01.2006 ved § 1.5 i lov nr. 1388 af 21.12.2005. I § 54, stk. 1, 2. pkt., ændres »lov om forsikringsvirksomhed« til: »lov om finansiel virksomhed«.
§ 54, stk. 1, 1. og 2. pkt. og stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 54, stk. 1, 1. pkt., i stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 54 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: § 54. Hvis en bestand af arbejdsulykkesforsikringer tages under administration efter § 250, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal alle skader, der anmeldes til forsikringsselskabet efter datoen for forsikringsselskabets ophør, sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Samtidig overdrages til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring de kapitaler, som selskabet har reserveret i henhold til lov om finansiel virksomhed, og som vedrører selskabets bestand af forsikringer efter loven på ophørstidspunktet.
Stk. 2. De udgifter, der følger af forsikringsbestandens administration, betales forskudsvis af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og fordeles efter reglerne i § 48, stk. 6, 2. og 3. pkt., for hvert kalenderår på alle forsikringsselskaber, som tegner arbejdsulykkesforsikring. De overdragne kapitaler fordeles efter samme regler.

§ 54 er ophævet ved § 2.4 i lov nr. 1163 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. Hidtidig formulering: § 54. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overtager et forsikringsselskabs bestand af arbejdsulykkesforsikringer, som er omfattet af denne lov, når Finanstilsynet tilbagekalder forsikringsselskabets tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikring efter § 250, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indtræder i alle det i stk. 1 nævnte forsikringsselskabs rettigheder og forpligtelser vedrørende forsikringstagerne og de forsikrede arbejdstagere i bestanden af arbejdsulykkesforsikringer, som er omfattet af denne lov, og dækker alle udækkede erstatningskrav vedrørende skader, der er sket før Finanstilsynets tilbagekaldelse af tilladelsen, jf. stk. 1, og som sker, indtil 4 uger efter at forsikringsselskabet, likvidator eller kurator har orienteret forsikringstagerne om, at forsikringsselskabet ikke længere har tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikring.
Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overtager de forpligtelser, som det i stk. 1 nævnte forsikringsselskab har efter denne lov, for så vidt angår behandling af konkrete skadesager, herunder behandling af anmeldelser og stillingtagen til spørgsmål efter § 15 og betaling for udgifter efter § 11, § 35, stk. 7, og §§ 38 og 59. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan overlade den behandling, der er nævnt i 1. pkt., til et forsikringsselskab, der har tilladelse til at udbyde arbejdsulykkesforsikring.
Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring finansierer udgifterne, der følger af overtagelsen af arbejdsulykkespolicer efter stk. 1, af aktiver, herunder tilgodehavender fra genforsikringsaftaler, der overføres fra det i stk. 1 nævnte forsikringsselskab eller fra boet efter dette selskab. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forvalter de modtagne aktiver efter de principper, som følger af § 158 i lov om finansiel virksomhed. I det omfang forsikringsselskaberne har finansieret udgifter efter stk. 5, fordeles aktiverne til de enkelte selskaber i overensstemmelse med selskabernes bidrag til finansieringen. Dækker aktiverne ikke den fulde udgift, bliver aktiverne fordelt forholdsmæssigt år for år, således at de udgifter, der er afholdt i det tidligste år efter bestandens overtagelse, dækkes først, indtil alle midlerne er fordelt.
Stk. 5. Er der ikke overført aktiver, eller er der ikke overført tilstrækkelige aktiver fra det i stk. 1 nævnte forsikringsselskab eller fra boet efter dette selskab på det tidspunkt, hvor udgifterne efter stk. 4 skal afholdes, udlægger Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udgifterne, indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager de fornødne aktiver fra forsikringsselskabet. Udgifter afholdt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter 1. pkt. finansieres af alle forsikringsselskaber, der driver arbejdsulykkesforsikring, og efter fordelingen i § 48, stk. 6, 3. og 4. pkt.
Stk. 6. Ved forsikringsselskabets konkurs anmelder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sit krav efter denne lov i konkursboet. Beløb, der indgår i boet fra dækning ved genforsikring vedrørende bestanden af arbejdsulykkesforsikringer, som er omfattet af denne lov, anvendes forlods til dækning af krav fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har betalt erstatninger eller godtgørelser, som udløser betaling fra genforsikringsselskaber. Kravet viger dog for de fordringer, der er nævnt i konkurslovens §§ 93 og 94, i det omfang disse fordringer ikke kan dækkes af boets øvrige midler. Genforsikringskontrakter og registrerede aktiver, der udelukkende eller overvejende vedrører forpligtelser nævnt i stk. 2, overføres til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og forvaltes efter stk. 4.

Erhvervssygdomme

Overskriften før § 55 er ændret ved § 1.46 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Tilslutning til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

§ 55. Sikringspligtige arbejdsgivere, jf. § 48, stk. 1, og frivilligt sikrede efter § 48, stk. 2, skal betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 2. Bidraget beregnes kvartalsvis på grundlag af indberettede ATP-bidrag fra virksomheden i en forudgående 3-måneders-periode omregnet til antal fuldtidsstillinger ved anvendelse af de for virksomheden relevante ATP-bidragssatser og ved anvendelse af den for branchen relevante bidragssats, jf. § 58, stk. 2.

Stk. 3. Bidraget opkræves fire gange årligt. Bidraget kan opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med andre bidrag, der opkræves fra arbejdsgiverne. De beføjelser, der tilkommer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vedrørende opkrævning af bidrag i medfør af denne lov, kan udøves af Arbejdsmarkedets Tillægspension i forbindelse med en fælles opkrævning. Sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af bidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven. Restancer for bidrag kan indgå i en fællesopkrævning.

Stk. 4. Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har overtaget en sikringspligtig arbejdsgivers eller selvstændig erhvervsdrivendes risiko, hæfter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, selv om den ved fastsættelsen af bidraget er gået ud fra urigtige forudsætninger om risikoens art og omfang.

Stk. 5. Den sikringspligtige, forsikringsselskabet og offentlige myndigheder skal efter anmodning give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplysninger af betydning for fastsættelse af bidrag efter loven. Det samme gælder frivilligt sikrede efter § 48, stk. 2. Pligten til at udlevere oplysninger til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gælder ikke, i det omfang der efter anden lovgivning er fastsat en særlig tavshedspligt.

Stk. 6. Til brug ved bidragsopkrævning og behandling af anmeldelser af erhvervssygdomme har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring elektronisk adgang til stamoplysninger i Arbejdsmarkedets Tillægspensions arbejdsgiver- og personregistre, til oplysninger om arbejdsgivernes indbetalte ATP-bidrag i Arbejdsmarkedets Tillægspensions opkrævningsregister samt til arbejdsgiverrelationer og indbetalte ATP-bidrag på personniveau i Arbejdsmarkedets Tillægspensions lønmodtagerregister.

Stk. 7. Til brug for beregning, opkrævning og behandling af bidrag som led i en fælles opkrævning, jf. stk. 3, kan der i nødvendigt omfang videregives oplysninger om arbejdsgiveren fra de ordninger, der er omfattet af en fælles opkrævning, til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form.

§ 55, stk. 2 og 3 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1538 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2008. Dog opkræves bidragene første gang med forfaldsdato d. 01.07.2008. Stk. 2-4 bliver herefter til stk. 4-6.
§ 55, stk. 7 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 1538 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2008.
§ 55, stk. 3, 2. pkt., to steder i stk. 4 og stk. 5, 1. og 3. pkt. og stk. 6 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 55, stk. 3, 2. pkt., to steder i stk. 4, i stk. 5, 1. og 3. pkt., og stk. 6, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 55, stk. 1 er ændret ved § 1.47 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Sikringspligtige arbejdsgivere, jf. § 48, skal betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. § 61. Det samme gælder frivilligt sikrede efter § 48, stk. 2.
§ 55, stk. 3, 2. og 3. pkt. er ændret ved § 2.6 i lov nr 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Bidraget kan opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med andre bidrag, der opkræves fra arbejdsgiverne. De beføjelser, der tilkommer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vedrørende opkrævning af bidrag i medfør af denne lov, kan udøves af Arbejdsmarkedets Tillægspension i forbindelse med en fælles opkrævning.
§ 55, stk. 3, 4. pkt. er ændret ved § 8.1 i lov nr. 1669 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering af 4. pkt.: Ved forsinket betaling pålægges renter og rykkergebyr efter lov om renter ved forsinket betaling m.v.
§ 55, stk. 2 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1538 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 55, stk. 2, ændres »indbetalte« til: »indberettede«.

§ 56. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter de nærmere regler om beregning af bidrag.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning, modregning og betaling af bidrag, der indgår i en fælles opkrævning, jf. § 55, stk. 3. Der kan endvidere fastsættes regler om beløbsgrænser for opkrævning og tilbagebetaling af bidrag og regler om, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling og eftergive bidrag og renter og omkostninger forbundet med inddrivelse heraf.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, udpantningsret for bidrag og renter og omkostninger forbundet med inddrivelse heraf.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan indhente de oplysninger hos told- og skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder om den sikringspligtige og den frivilligt sikrede efter § 48, stk. 2, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige bidrag, renter og ekspeditionsgebyr, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

§ 56, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1538 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: § 56. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring fastsætter de nærmere regler om betaling af bidrag, herunder om frist for betalingen. Det kan ved disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring opkræver et ekspeditionsgebyr ved påkrav på grund af manglende betaling og kan give henstand med betaling samt eftergive bidrag, renter og ekspeditionsgebyr.
§ 56, stk. 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1538 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: Stk. 2. Sker betaling af bidrag ikke rettidigt, skal den sikringspligtige og den frivilligt sikrede efter § 48, stk. 2, fra forfaldsdagen betale renter af bidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v.
§ 56, stk. 4 er ophævet ved § 21.4 i lov nr. 523 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: Stk. 4. Krav, der tilkommer Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i medfør af dette kapitel, forældes efter reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer.
§ 56, stk. 1, stk. 2, 1. pkt. og stk. 4 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. § 56, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 56, stk. 3 er ændret ved § 1.48 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. § 56, stk. 3, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,«.
§ 56, stk. 4 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 56, stk. 4, ændres »skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 56, stk. 2 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 1538 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelserne for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om opkrævning og betaling af bidrag, der indgår i en fælles opkrævning, jf. § 55, stk. 3. Det kan ved disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med betalingen og eftergive bidrag og renter.
§ 56, stk. 3 er ændret ved § 3.4 i lov nr. 1538 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 56, stk. 3, ændres », renter og ekspeditionsgebyr« til: »og renter og omkostninger forbundet med inddrivelse heraf«.

§ 56 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan få adgang til de oplysninger om branche og antal beskæftigede i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, der er nødvendige til brug for beregning og opkrævning af bidrag hos sikringspligtige arbejdsgivere.

§ 56 a er indsat ved § 4.2 lov nr. 404 af 08.05.2006 fra d. 01.06.2006.
§ 56 a, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1538 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2008. I § 56 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 55, stk. 4« til: »§ 55, stk. 6«.
§ 56 a er ændret ved § 1.16 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og finder anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere. Hidtidig formulering: § 56 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.
Stk. 2. Stk. 1 omfatter de oplysninger, der er nødvendige til brug for beregning og opkrævning af AES-bidrag hos sikringspligtige arbejdsgivere og udbetaling af ydelser til tilskadekomne. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger til brug for kontrol af beskæftigelses- og indkomstoplysninger i forbindelse hermed, jf. § 55, stk. 6.

§ 56 a er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 56 a, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

§ 57. Hvis der foreligger en erhvervssygdom og den sikringspligtige arbejdsgiver ikke har betalt bidrag, betaler Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag efter § 55 forskudsvis de udgifter, der er nævnt i § 11, § 35, stk. 7 og §§ 38 og 59.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal refundere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring de udbetalte beløb, jf. stk. 1, medmindre Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skønner, at der har foreligget sådanne undskyldende omstændigheder, at den pågældende helt eller delvis bør fritages for betaling.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan, i det omfang det skønnes rimeligt, eftergive arbejdsgiveren beløbet.

Stk. 4. De beløb, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udbetalt efter stk. 1, fordeles med fradrag af eventuelt refunderet beløb efter stk. 2 efter reglerne i § 48, stk. 6, 5. og 6. pkt.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan hos arbejdsgiveren opkræve et beløb svarende til det bidrag, der efter den 1. januar 1999 skulle have været indbetalt til ordningen.

Stk. 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, udpantningsret for refusionskrav efter stk. 2 og renter heraf efter § 60 samt for refusionskrav efter stk. 5 og renter heraf efter § 56, stk. 2. Reglen i § 56, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 57, stk. 6 er ændret ved § 21.5 i lov nr. 523 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. I § 57, stk. 6, ændres »§ 56, stk. 5« til: »§ 56, stk. 4«.
§ 57, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 57, stk. 2 og 3, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 57, stk. 2, 4 og 5 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 57, stk. 2, 4 og 5, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 57, stk. 1 er ændret ved § 1.45 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 57, stk. 1, ændres »§ 35, stk. 3 og 4« til: »§ 35, stk. 7,«.
§ 57, stk. 6, 1. pkt. er ændret ved § 1.48 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 57, stk. 6, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,«.
§ 57, stk. 1 er ændret ved § 1.49 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 57, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag efter § 55«.
§ 57, stk. 4 er ændret ved § 1.50 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 57, stk. 4, ændres »4.-6. pkt.« til: »4. og 5. pkt.«
§ 57, stk. 4 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 57, stk. 4, ændres »§ 48, stk. 6, 4. og 5. pkt.« til: »§ 48, stk. 6, 5. og 6. pkt.«

Overskriften før § 58 er ophævet ved § 1.51 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Fastsættelse af det samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

§ 58. De sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede efter § 48, stk. 2, dækker udgifterne forbundet med lovens sikring mod følger af erhvervssygdomme gennem indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter bidragssatserne for hvert kalenderår. Bidragssatserne fastsættes branchevis på grundlag af de forventede udgifter vedrørende den pågældende branche.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er forpligtet til at fastsætte bidragene til dækning af et eventuelt underskud på hensættelser for erhvervssygdomme anmeldt før den 1. januar 2008 og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2, således at der ud over, hvad der er nødvendigt til dækning af de sikringsmæssige risici efter loven, kun opkræves, hvad der er nødvendigt til en forsvarlig administration. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har mulighed for at udligne eventuelle over- eller underskud over 2 år. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for denne beregning.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er forpligtet til at fastsætte bidragene til erhvervssygdomme, der er anmeldt den 1. januar 2008 eller senere, således at der ud over, hvad der er nødvendigt til dækning af udgifterne efter denne lov, herunder § 58 c, kun opkræves, hvad der er nødvendigt til en forsvarlig administration. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har mulighed for at udligne eventuelle over- eller underskud over 2 år.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opkræver endelig som en del af bidraget afgifter m.v., i det omfang dette er fastsat i denne lov eller i anden lovgivning.

§ 58, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1538 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: § 58, stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring fastsætter størrelsen af bidragene for den sikringspligtige arbejdsgiver og for den frivilligt sikrede efter § 48, stk. 2. Bidragene fastsættes ud fra tilhørsforholdet til en branche, det beregnede antal fuldtidsansatte og de forventede udgifter vedrørende den pågældende arbejdsgiver eller selvstændige erhvervsdrivende.
§ 58, stk. 3 er ophævet og § 58, stk. 3 og 4 er indsat ved § 1.14 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring er forpligtet til at fastsætte bidragene således, at der ud over, hvad der er nødvendigt til dækning af de sikringsmæssige risici efter loven, kun opkræves, hvad der er nødvendigt til en forsvarlig administration. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for denne beregning.
§ 58, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3, 1. og 2. pkt., stk. 4, 1. og 2. pkt. og stk. 5 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 58, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. og 2. pkt., stk. 4, 1. og 2. pkt., og stk. 5, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 58, stk. 1 er ændret ved § 1.52 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 58, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

§ 58 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henfører som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, alle arbejdsgivere til en brancheundergruppe, jf. stk. 2, med udgangspunkt i følgende hovedbranchegrupper:

1) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding.

2) Industri.

3) Energi og vandforsyning.

4) Bygge og anlæg.

5) Handel, hotel og restauration.

6) Transport, post og tele.

7) Finansiering og forretningsservice.

8) Offentlige og personlige tjenester.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring undergrupper til grupperingen efter stk. 1.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan i bidragsberegningen henføre arbejdsgivere til en anden branchegruppering, jf. stk. 1, hvis arbejdsgiverens branchekode ikke svarer til den reelle erhvervssygdomsrisiko.

§ 58 a er indsat ved § 1.15 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008.
§ 58 a, stk. 1-3 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 58 a, stk. 1-3, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 58 a, stk. 2 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 58 a, stk. 2, ændres »Direktøren for Arbejdsskadestyrelsen fastsætter« til: »Beskæftigelsesministeren fastsætter«.
§ 58 a, stk. 1 er ændret ved § 1.53 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016.
I § 58 a, stk. 1, indsættes efter »henfører«: »som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,«.

§ 58 b. Brancheundergrupperne, jf. § 58 a, er økonomisk selvbærende grupper, der finansierer udgifter til erstatning og godtgørelse til tilskadekomne og efterladte ved erhvervssygdomme samt udgifter til administration.

Stk. 2. Til brancheundergrupperne knyttes en pulje til udligning af overskud og underskud. Puljen skal være tilstrækkelig til at eliminere uforudsete udsving i de årlige bidrag. Ændringer i puljen udlignes i bidragsopkrævningen hos arbejdsgiverne i brancheundergruppen over de følgende 2 bidragsår.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan årligt opkræve et særskilt tillæg til bidraget efter § 58 til finansiering af udgifter til erstatning og godtgørelse til tilskadekomne og efterladte samt administration vedrørende brancher med beskæftigelsesmæssig nedgang og store udgifter til erstatning og godtgørelse vedrørende tidligere anmeldte erhvervssygdomme. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter regler herom.

§ 58 b er indsat ved § 1.15 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008.
§ 58 b, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 58 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 58 b, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.54 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016.
I § 58 b, stk. 3, 2. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

§ 58 c. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan give arbejdsgiverne rabat på bidraget efter § 58. Rabatten er baseret på den enkelte virksomheds indsats for arbejdsmiljøet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring regler om rabat på bidrag.

§ 58 c er indsat ved § 1.15 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008.
§ 58 c, stk. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 58 c, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 58 c, stk. 2 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 58 c, stk. 2, ændres »Direktøren for Arbejdsskadestyrelsen fastsætter« til: »Beskæftigelsesministeren fastsætter«.
§ 58 c, stk. 2 er ændret ved § 1.55 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016.
I § 58 c, stk. 2, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

Fælles bestemmelser om betaling for administration, forrentning og udpantning

§ 59. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, finansieres af

1) forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, folkekirken, regioner og kommuner, der ikke har tegnet forsikring, jf. § 48, stk. 5, og institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring, jf. § 48, stk. 5, for så vidt angår sager om arbejdsulykker, der vedrører de pågældende,

2) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som en del af bidraget til finansiering af udgifter ved erhvervssygdomme, jf. § 55, for så vidt angår sager om anmeldte erhvervssygdomme, og

3) staten i sager om arbejdsulykker, der er en følge af arbejdsrelaterede vaccinationer mod covid-19 foretaget i perioden fra og med den 27. december 2020 til og med den 31. december 2022, jf. § 49, stk. 9.

Stk. 2. Betaling for forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring, jf. § 48, stk. 5, påhviler det enkelte ministerområde. Vedkommende minister kan fordele udgifterne på de enkelte institutioner.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan pålægge de forsikringsselskaber m.v., der er nævnt i stk. 1, at tilvejebringe statistiske oplysninger og lign.

Stk. 4. Betalingen for administrationen beregnes på grundlag af en takst pr. anmeldt sag. Der betales for behandlingen af såvel førstegangsanmeldelser som genoptagelser og de af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsatte revisioner af allerede afgjorte sager.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for taksternes størrelse, acontoopkrævning og efterfølgende regulering, herunder efter forhandling med social- og ældreministeren, for så vidt angår reglerne for Ankestyrelsen. Beskæftigelsesministeren bekendtgør efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring taksternes størrelse en gang årligt, herunder efter forhandling med social- og ældreministeren, for så vidt angår Ankestyrelsens takster.

§ 59, stk. 1 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 9.7 i lov nr. 523 af 24.06.2005. I § 59, stk. 1, indsættes efter »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,«: »regioner og«.
§ 59 er ændret ved § 1.56 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, regioner og kommuner, der ikke har tegnet forsikring, jf. § 48, stk. 5, og institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring, jf. § 48, stk. 5, skal betale for Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelses administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for betalingen og opkrævningen heraf.
Stk. 2. Betaling for forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring, jf. § 48, stk. 5, påhviler det enkelte ministerområde. Vedkommende minister kan fordele udgifterne på de enkelte institutioner.
Stk. 3. Arbejdsskadestyrelsens direktør kan pålægge de forsikringsselskaber m.v., der er nævnt i stk. 1, og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring at tilvejebringe statistiske oplysninger og lignende.

§ 59, stk. 5 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.07.2019 med virkning fra d. 01.01.2019. I § 59, stk. 5, 1. pkt., udgår »betalingen,«, og »og opkrævningen heraf« ændres til: », acontoopkrævning og efterfølgende regulering«.
§ 59, stk. 5 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 59, stk. 5, 1. og 2. pkt., ændres »økonomi- og indenrigsministeren« til: »social- og indenrigsministeren«.
§ 59, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 876 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 59, stk. 1, nr. 1, ændres »der vedrører de pågældende, og« til: »der vedrører de pågældende,«.
§ 59, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 876 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 59, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »anmeldte erhvervssygdomme«: », og«.
§ 59, stk. 1, nr. 3 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 876 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

§ 60. De beløb, der forskudsvis er udlagt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter § 48, stk. 6, § 52, stk. 1 og 5, og § 57, forrentes med en årlig rente. De nærmere regler for fastsættelse af renten fastsættes af beskæftigelsesministeren.

Stk. 2. Forsikringsselskaberne har udpantningsret for præmier, påløbne renter og andre omkostninger i mangel af rettidig betaling af præmie.

§ 60, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 60, 1. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 60, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.58 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 60, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 48, stk. 6, og § 52, stk. 1 og 5, eller af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring efter § 57« til: »§ 48, stk. 6, § 52, stk. 1 og 5, og § 57«.
§ 60, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.59 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 60, stk. 1, 2. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsens direktør« til: »beskæftigelsesministeren«.
§ 60, stk. 1 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 60, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 52, stk. 1 og 5,«: »§ 54, stk. 5,«.
§ 60, stk. 1 er ændret ved §§ 1.27 og 1.28 i lov nr. 550 af 07.05.2019 fra d. 01.01.2020. I § 60, stk. 1, 1. pkt., udgår », der svarer til gennemsnittet af den af Nationalbanken opgjorte dag til dagpengemarkedsrente«, og i § 60, stk. 1, 2. pkt., ændres »beregning« til: »fastsættelse«.
§ 60, stk. 1 er ændret ved § 2.5 i lov nr. 1163 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 60, stk. 1, 1. pkt., udgår »54, stk. 5,«.

Kapitel 11: Administrationen af opgaver efter § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kap. 11 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 3.2 i lov nr. 365 af 19.05.2004.
Overskriften til kapitel 11 er ændret ved § 1.59 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

§ 61. Reglerne i dette kapitel vedrører alene Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opgaver efter § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 61, stk. 3, nr. 4 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 9.8. i lov nr. 523 af 24.06.2005: Formulering indtil da: «2 medlemmer af Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg Kommuner i fællesskab.
§ 61, stk. 5, 3. pkt. er ophævet ved
§ 6.1 i lov nr. 484 af 17.06.2008 fra d. 18.06.2008. Hidtidig formulering: Et medlem af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlem af Erhvervssygdomsudvalget, jf. § 9.
§ 61, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 472 af 13.05.2013 fra d. 15.05.2013. I § 61, stk. 3, nr. 1, ændres »4« til: »5«.
§ 61, stk. 3, nr. 2 er ophævet ved § 6.2 i lov nr. 472 af 13.05.2013 fra d. 15.05.2013. Hidtidig formulering: 1 medlem af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger,. Nr. 3-9 bliver herefter nr. 2-8.
§ 61 er ophævet og indsat på ny ved § 1.60 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring er en selvejende institution.
Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har til opgave at
1) beregne og opkræve bidrag til at finansiere udgifter ved erhvervssygdomme og
2) udbetale erstatning m.v. til tilskadekomne eller deres efterladte.
Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring ledes af en direktør og en bestyrelse, der består af en formand og 20 andre medlemmer. Heraf udpeges
1) 5 medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening,
2) 1 medlem af finansministeren,
3) 2 medlemmer af KL (Kommunernes Landsforening) og regionsrådene i forening,
4) 1 medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening,
5) 1 medlem af Ledernes Hovedorganisation,
6) 7 medlemmer af Landsorganisationen i Danmark,
7) 2 medlemmer af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd og
8) 1 medlem af Akademikernes Centralorganisation.
Udpegning af medlemmer sker efter reglerne i lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Stk. 4. Bestyrelsen udpeger selv sin formand, som ikke må have tilknytning til en arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisation. Formandens stemme er udslaggivende i tilfælde af stemmelighed.
Stk. 5. Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 67. år.
Stk. 6.
Hvis de i stk. 3 nævnte udpegningsberettigede ikke afgiver indstilling i overensstemmelse med reglerne for udpegning i stk. 3 og 5, kan beskæftigelsesministeren beslutte, at bestyrelsen kan fungere uden de pågældende medlemmer.
Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings administration. Bestyrelsen overlader administrationen, jf. stk. 2, til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 62. (Ophævet)

§ 62, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 9.1 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 62, stk. 2, nr. 1, ændres »pålægges« til: »er pålagt«.
§ 62, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 9.2 i lov nr. 517 af 17.06.2008
fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: 2) den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkurs, har indgivet begæring om gældssanering eller der er indledt forhandlinger om tvangsakkord,
§ 62 er ændret ved
§ 12.1 i lov nr. 508 af 01.06.2010 fra d 01.07.2010. Hidtdig formulering: § 62. Et medlem af bestyrelsen og direktøren i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen.
Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen og direktøren kan ikke bestride hvervet eller stillingen som henholdsvis bestyrelsesmedlem og direktør i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, såfremt
1) den pågældende er pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, lov om arbejdsskadesikring eller den finansielle lovgivning og denne overtrædelse indebærer risiko for, at hvervet eller stillingen ikke varetages på betryggende vis,
2) den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord,
3) den pågældendes økonomiske situation eller selskaber, den pågældende ejer, eller hvori den pågældende deltager i driften, har påført Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring tab eller risiko for tab eller
4) den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.
Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen og direktøren har pligt til at give Finanstilsynet oplysninger om de i stk. 2 angivne forhold.
§ 62, stk. 2, nr. 2 er ændret ved 18.1 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering:
2) Må ikke have anmeldt betalingsstandsning, have indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller være i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord.
§ 62, stk. 3 er ændret ved § 17.1 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014. Hidtidig formulering: Medlemmer af bestyrelsen eller direktøren meddeler Finanstilsynet oplysninger om forhold nævnt i stk. 2 i forbindelse med deres tiltræden, og hvis forholdene efterfølgende ændres.
§ 62 er ophævet ved § 1.60 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering:
Et medlem af bestyrelsen eller direktøren i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal have fyldestgørende erfaring til at udøve sit hverv eller varetage sin stilling.
Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen eller direktøren skal opfylde følgende:
1) Må ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af denne lov, straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde.
2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.
3) Må ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som vedkommende ejer, deltager i driften af eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring tab eller risiko for tab.
4) Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Ved vurderingen af, om et medlem af bestyrelsen eller direktionen udviser eller har udvist en uforsvarlig adfærd, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.
Stk. 3. Medlemmerne af bestyrelsen og direktøren skal meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold som nævnt i stk. 1 og 2 i forbindelse med deres indtræden i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings ledelse og om forhold som nævnt i stk. 2, hvis forholdene efterfølgende ændres.

§ 63. §§ 24 b-24 e i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension om spekulation, engagementer, ledelsens andre hverv m.v. finder anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

Aktuarmæssige forhold

§ 63 a. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal ansætte en ansvarshavende aktuar til udførelse af de nødvendige beregningstekniske funktioner, herunder fastsættelse af det samlede bidragsniveau, samt undersøgelser. Stillingen som aktuar kan ikke forenes med stillingen som direktør eller medlem af bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 2. Når en ansvarshavende aktuar afskediges eller fratræder, skal bestyrelsen og aktuaren senest 1 måned efter fratrædelsen sende hver sin redegørelse til Finanstilsynet om baggrunden herfor.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal udarbejde en sikringsplan. Sikringsplanen skal anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at sikringsplanen tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i sikringsplanen. Sikringsplanen opdeles i

1) en tarifplan, der indeholder en beskrivelse af bidragsprovenuets fastlæggelse og brancheinddelingen, herunder regler for fastsættelse af puljen til udligning af overskud og underskud, og

2) en hensættelsesplan, der beskriver reglerne for opgørelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings forpligtelser og indeholder regler for opgørelse af

a) hensættelser for løbende erstatninger for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2,

b) anden erstatningshensættelse for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2, og

c) hensættelser for erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2008 eller senere.

Stk. 4. Den ansvarshavende aktuar skal påse, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overholder sin sikringsplan, herunder at hensættelserne er opgjort således, at de under hensyntagen til, hvad der med rimelighed kan forudses, er tilstrækkelige.

Stk. 5. Den ansvarshavende aktuar skal omgående indberette enhver tilsidesættelse af de i stk. 4 nævnte forhold til Finanstilsynet. Den ansvarshavende aktuar har ret til af direktøren at forlange alle oplysninger, som er nødvendige for udøvelsen af hvervet. Finanstilsynet kan kræve de oplysninger af aktuaren, som er nødvendige til bedømmelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings økonomiske stilling.

Stk. 6. Den ansvarshavende aktuar skal årligt indsende en beretning til Finanstilsynet, herunder en redegørelse for hensættelserne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1, 2, 4, 5 og 6 nævnte forhold, herunder om de krav, en person skal opfylde for at kunne blive ansat som ansvarshavende aktuar. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden for anmeldelsen af sikringsplanen, jf. stk. 3, herunder om og i hvilket omfang anmeldelserne skal være offentligt tilgængelige.

Stk. 8. Hvis Finanstilsynet finder, at kravene i stk. 3, nr. 1, ikke er overholdt, afgiver Finanstilsynet efter at have forhandlet med bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indberetning herom til beskæftigelsesministeren. Hvis Finanstilsynet finder, at kravene i stk. 3, nr. 2, ikke er opfyldt, kan Finanstilsynet påbyde bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring at foretage de fornødne ændringer i de anmeldte forhold inden for en af Finanstilsynet fastsat frist.

Stk. 9. Den ansvarshavende aktuar kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Den ansvarshavende aktuar har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden beslutning.

Stk. 10. Den ansvarshavende aktuar har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.

§ 63 a, stk. 7 er ændret fra d. 02.06.2005 ved § 1.3 i lov nr. 397 af 01.06.2005: I § 63 a, stk. 7, ændres »stk. 1, 2, 4 og 5« til: »stk. 1, 2, 4, 5 og 6«.
§ 63 a, stk. 9 er indsat fra d. 02.06.2005 ved § 1.4 i lov nr. 397 af 01.06.2005.
§ 63 a, stk. 3 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal udarbejde en sikringsplan. Sikringsplanen skal anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at sikringsplanen tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i sikringsplanen. Sikringsplanen opdeles i
1) en tarifplan, der indeholder en beskrivelse af bidragsprovenuets fastlæggelse og brancheinddelingen, og
2) en hensættelsesplan, der beskriver reglerne for opgørelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings forpligtelser.

§ 63 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 3, 1. pkt. og stk. 4 og 6 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 63 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 og 6, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 63 a, stk. 3, 1. pkt. og stk. 8, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.61 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 63 a, stk. 3, 1. pkt., og stk. 8, 1. og 2. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 63 a, stk. 3, nr. 2 og stk. 5, 3. pkt. er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 63 a, stk. 3, nr. 2, og stk. 5, 3. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.
§ 63 a, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 2.7 i lov nr 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal udarbejde en sikringsplan.
§ 63 a, stk. 3, nr. 2, litra a er ændret ved § 1.26 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 63 a, stk. 3, nr. 2, litra a, ændres »ydelser« til: »erstatninger«.

§ 63 b. (Ophævet)

§ 63 b er indsat ved § 16.1 i lov nr. 268 af 25.03.2014 fra d. 31.03.2014.
Overskriften før § 63 b er ophævet ved § 1.63 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Indberetningsordning
§ 63 b er ophævet ved § 1.64 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal have en ordning, hvor deres ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i virksomheden. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt.
Stk. 2. Ordningen i stk. 1 kan etableres via kollektiv overenskomst.
Stk. 3. Stk. 1 finder alene anvendelse for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, såfremt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring beskæftiger flere end fem ansatte. Ordningen nævnt i stk. 1 og 2 skal være etableret, senest 3 måneder efter virksomheden har ansat den sjette ansatte.
Stk. 4. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være formålsløst, at der oprettes en ordning, dispensere fra kravet i stk. 1.

§ 63 c. (Ophævet)

§ 63 c er indsat ved § 16.1 i lov nr. 268 af 25.03.2014 fra d. 31.03.2014.
§ 63 c er ophævet ved § 1.64 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring må ikke udsætte ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, som følge af at den ansatte har indberettet virksomhedens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af den finansielle regulering til Finanstilsynet eller til en ordning i virksomheden.
Stk. 2. Ansatte, hvis rettigheder er krænket ved overtrædelse af stk. 1, kan tilkendes en godtgørelse i overensstemmelse med principperne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til den ansattes ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for den ansatte.

Årsrapport og revision

§ 64. For hvert regnskabsår udarbejder og aflægger bestyrelsen og direktøren en årsrapport, der i det mindste består af en ledelsesberetning, en ledelsespåtegning og et årsregnskab bestående af en balance, en resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Når et årsregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen i årsrapporten.

Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og regler udstedt i medfør af § 65 k.

§ 64, stk. 1 er ændret ved § 9.3 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. Hidtidig formulering: § 64. For hvert regnskabsår udarbejder og aflægger bestyrelsen og direktøren en årsrapport, der i det mindste består af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, samt en ledelsesberetning. Når en årsrapport er revideret, indgår revisionspåtegningen i denne.

§ 65. Hvert enkelt ledelsesmedlem har ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter eller aftale. Endvidere har hvert enkelt medlem ansvar for, at årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab kan revideres i tide, og for, at årsrapporten kan godkendes i tide. Endelig har hvert enkelt bestyrelsesmedlem ansvar for, at årsrapporten indsendes til Beskæftigelsesministeriet og Finanstilsynet inden for de i lovgivningen fastsatte frister.

§ 65, 2. pkt. er ændret ved § 9.4 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. Hidtidig formulering: Endvidere har hvert enkelt medlem ansvar for, at årsrapporten kan revideres og godkendes i tide.

§ 65 a. Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af bestyrelsen og direktionen underskrive den og datere underskriften. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvor hvert enkelt medlems navn og funktion i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er tydeligt angivet, og hvori de erklærer, hvorvidt

1) årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav og eventuelle krav i vedtægter eller aftale,

2) årsregnskabet giver et retvisende billede af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og

3) ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henholdsvis koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henholdsvis koncernen kan påvirkes af.

Stk. 2. Underskrives årsrapporten digitalt, jf. § 76 e, bortfalder kravet i stk. 1 om, at underskriften og underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen. Underskriverens navn skal dog fremgå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegningen.

Stk. 3. Har ledelsen indføjet supplerende beretninger i årsrapporten, skal medlemmerne af bestyrelsen og direktøren i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt beretningen giver en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger.

Stk. 4. Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i årsrapporten eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive. Ledelsesmedlemmet kan dog tilkendegive sine indvendinger med en konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen.

§ 65 a, stk. 1 er ændret ved § 9.5 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. Hidtidig formulering: § 65 a. Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af bestyrelsen og direktøren underskrive den og datere underskriften. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori de erklærer, at
1) årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale og
2) årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultatet.

§ 65 a, stk. 2 er ændret ved § 9.6 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. I § 65 a, stk. 2, ændres »et retvisende billede« til: »en retvisende redegørelse«.
§ 65 a, stk. 1, 2. pkt. og nr. 2 og to steder i nr. 3 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 65 a, stk. 1, 2. pkt., og nr. 2, og to steder i nr. 3, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 65 a, stk. 2 er indsat ved § 9.1 i lov nr. 1374 af 13.12.2019 fra d. 01.01.2020. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 65 b. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Stk. 2. Hvis anvendelse af bestemmelserne i denne lov eller reglerne udstedt i medfør af § 65 k ikke er tilstrækkelig til at give et retvisende billede som nævnt i stk. 1, skal der gives yderligere oplysninger i årsregnskabet henholdsvis koncernregnskabet.

Stk. 3. Hvis anvendelse af bestemmelserne i dette kapitel eller regler udstedt i medfør af § 65 k i særlige tilfælde vil stride mod kravet i stk. 1, 1. pkt., skal de fraviges, således at dette krav opfyldes. En sådan fravigelse skal hvert år oplyses i noterne og her altid begrundes konkret og fyldestgørende med oplysning om, hvilken indvirkning, herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning, fravigelsen har på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

§ 65 b, stk. 1 er ændret ved § 9.7 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. Hidtidig formulering: § 65 b. Årsrapporten skal give et retvisende billede af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
§ 65 b, stk. 2 er ændret ved § 9.8 i lov nr. 517 af 17.06.2008
fra d. 01.07.2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere.
I § 65 b, stk. 2, ændres »årsrapporten« til: »årsregnskabet henholdsvis koncernregnskabet«.
§ 65 b, stk. 3 er ændret ved § 9.9 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. I § 65 b, stk. 3, indsættes efter »stk. 1,«: »1. pkt.,«.
§ 65 b, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 65 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 65 b, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 65 b, stk. 3, 2. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.

§ 65 c. For at årsregnskabet og koncernregnskabet kan give et retvisende billede, og for at ledelsesberetningen kan indeholde en retvisende redegørelse, jf. § 65 b, skal reglerne i stk. 2 og 3 opfyldes.

Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder medlemmer, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder. De omhandlede beslutninger skal i det mindste vedrøre

1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer,

2) ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og

3) fordeling af virksomhedens ressourcer.

Stk. 3. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne, jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer.

§ 65 c, stk. 1 er ændret ved § 9.10 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. Hidtidig formulering: § 65 c. For at de lovpligtige dele af en årsrapport kan give et retvisende billede efter § 65 b, skal reglerne i stk. 2 og 3 opfyldes.

§ 65 d. Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger:

1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed).

2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold og ikke til formaliteter uden reelt indhold (substans).

3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.

4) Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses denne afvikling.

5) Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på resultatopgørelsen (neutralitet).

6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling (periodisering).

7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold (konsistens).

8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi).

9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår (formel kontinuitet).

Stk. 2. Opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet). Ændring kan dog ske, hvis der derved bedre opnås et retvisende billede, eller hvis ændringen er nødvendig som følge af lovændring eller nye regler udstedt i medfør af § 65 k.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 6-9, og stk. 2 kan fraviges i særlige tilfælde. I så fald finder § 65 b, stk. 3, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

§ 65 e. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings aktiver og forpligtelser skal, medmindre andet er fastsat i medfør af § 65 k, måles til dagsværdi. Aktiver og forpligtelser op- og nedskrives i overensstemmelse hermed, og op- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er fastsat i medfør af § 65 k.

Stk. 2. Dagsværdien måles til den markedsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på et velfungerende marked. Hvis aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende marked, anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien på det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse.

§ 65 e, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 65 e, stk. 1, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.

§ 65 f. Supplerende beretninger, f.eks. beretninger om viden og medarbejdernes forhold (videnregnskaber), om miljøforhold (grønne regnskaber), om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sociale ansvar (sociale regnskaber) og om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings etiske målsætninger og opfølgning herpå (etiske regnskaber), skal give en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. De skal opfylde kvalitetskravene i § 65 c, stk. 3, og med de lempelser, der følger af forholdets natur, de grundlæggende forudsætninger i § 65 d, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Af de supplerende beretninger skal fremgå de metoder og målegrundlag, efter hvilke beretningerne er udarbejdet.

§ 65 f, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 9.6 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. I § 65 f, stk. 1, 1. pkt., ændres »et retvisende billede« til: »en retvisende redegørelse«.
§ 65 f, stk. 1, 1. pkt.
er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 65 f, stk. 1, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.

§ 65 g. Regnskabsåret følger kalenderåret. Dette krav er tillige gældende for eventuelle datterselskaber.

§ 65 h. Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder skal foretages i danske kroner.

§ 65 i. Årsrapporten skal revideres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings eksterne revisorer, jf. § 66. Revisionen omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten, jf. § 65 f. Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab.

§ 65 i, 2. pkt. er ophævet og § 65 i, 2.-3. pkt. er indsat ved § 9.11 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. Hidtidig formulering: Revisionen omfatter ikke de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten, jf. § 65 f.
§ 65 i, 1. pkt. er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 65 i, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.

§ 65 j. Uden ugrundet ophold efter bestyrelsens godkendelse af årsrapporten, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb, indsendes den reviderede og godkendte årsrapport samt udskrift af revisionsprotokollen vedrørende årsrapportens revision til Beskæftigelsesministeriet og Finanstilsynet. Har bestyrelsen oprettet en intern revision, skal den interne revisionschefs revisionsprotokol tillige indsendes.

Stk. 2. Den indsendte årsrapport skal i det mindste indeholde de obligatoriske bestanddele samt den fulde revisionspåtegning. Ønsker bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring at få offentliggjort supplerende beretninger som nævnt i § 65 f, skal disse indsendes sammen med de obligatoriske bestanddele af årsrapporten, således at de obligatoriske bestanddele og de supplerende beretninger tilsammen fremstår som ét dokument betegnet »årsrapport«.

Stk. 3. Sammen med indsendelse af årsrapporten efter stk. 1 indsendes et eksemplar af årsrapporten fra samtlige dattervirksomheder af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 65 j, stk. 2, 2. pkt. er stk. 3 er ændret ved § 1.61 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 65 j, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

§ 65 k. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for årsrapporten, herunder regler om indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, opstilling af resultatopgørelse og balance samt krav til noter og ledelsesberetning.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter tillige regler for koncernregnskaber, herunder regler for, hvornår en årsrapport skal indbefatte et koncernregnskab.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte regler for udfærdigelse og offentliggørelse af regnskabsrapporter, der dækker kortere perioder end årsrapporten.

§ 65 l. Med henblik på at sikre, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings årsrapport er i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og de regler, der er udstedt i medfør af § 65 k, kan Finanstilsynet

1) yde vejledning,

2) påtale overtrædelser og

3) påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædelser skal bringes til ophør.

§ 65 l er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 65 l, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.

§ 65 m. Finanstilsynet kan forlange, at bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal foretage regelmæssige regnskabsindberetninger til Finanstilsynet i overensstemmelse med nærmere retningslinjer fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 2. Finanstilsynet kan forlange de regnskabsindberetninger, der er nævnt under stk. 1, suppleret med redegørelser om enkeltforhold underskrevet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings direktør eller bestyrelse.

§ 65 m, stk. 1 er ændret ved § 1.61 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 65 m, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 65 m, stk. 2 er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 65 m, stk. 2, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.

§ 66. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings årsrapport skal revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Bestyrelsen udnævner revisorerne, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage. Beskæftigelsesministeren kan i særlige tilfælde udpege en yderligere revisor. Denne revisor fungerer på samme vilkår og efter samme regler som de revisorer, der er udnævnt af bestyrelsen.

Stk. 2. Revisorerne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal tillige være revisorer i eventuelle dattervirksomheder.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på dattervirksomheder, der ikke er hjemmehørende i Danmark.

Stk. 4. Bestyrelsen kan bestemme, at der skal oprettes en intern revision, der ledes af en revisionschef.

Stk. 5. Ved revisorskifte skal bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og afgående revisor senest 1 måned efter fratræden give Finanstilsynet hver sin redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

Stk. 6. Findes en revisor åbenbart uegnet til sit hverv, kan beskæftigelsesministeren afskedige den pågældende og i den afgåedes sted udpege en revisor, der fungerer, indtil nyt valg kan foretages.

Stk. 7. Revisorerne skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, der forelægges på ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsen kan ikke tillade, jf. § 63, jf. § 24 d, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at den interne revisionschef og vicerevisionscheferne udfører revisionsopgaver i virksomheder uden for koncernen, jf. dog § 24 d, stk. 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bestyrelsen kan heller ikke tillade, at den interne revisionschef og vicerevisionscheferne udfører andet arbejde end revisionsopgaver i virksomheder inden for koncernen, i ordninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring administrerer, eller i virksomheder inden for samme administrationsfællesskab. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra 1. pkt.

Stk. 9. Bestyrelsen kan ikke tillade, jf. § 63, jf. § 24 d, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at den interne revisionschef og vicerevisionscheferne påtager sig hverv, der bevirker, at de kommer i strid med habilitetsbestemmelser svarende til dem, der gælder for eksterne revisorer i henhold til lov om statsautoriserede og registrerede revisorer.

§ 66, stk. 2 og 5 og stk. 8, 2. pkt. er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 66, stk. 2 og 5 og stk. 8, 2. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 66, stk. 5 er ændret ved § 1.61 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 66, stk. 5, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 66, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 66, stk. 1, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.
§ 66, stk. 5 er ændret ved § 2.8 i lov nr 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Ved revisorskifte skal bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og afgående revisor senest en måned efter fratræden give Finanstilsynet hver sin redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

§ 67. Revisorerne har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af sager, der har betydning for revisionen eller for aflæggelsen af regnskabet.

Stk. 2. Revisorerne har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, såfremt det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter regler om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Finanstilsynet kan tillige fastsætte regler om intern revision.

Stk. 4. Finanstilsynet kan pålægge revisor, og hvis bestyrelsen efter § 66, stk. 4, har oprettet en intern revision tillige den interne revisionschef, at give oplysninger om forholdene i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 67, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 9.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 67, stk. 3, 1. pkt. og stk. 4 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 67, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

§ 67 a. En ekstern revisor og en intern revisionschef skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fortsatte aktivitet, herunder forhold, som revisorerne måtte være gjort bekendt med som led i hvervet som revisor i virksomheder, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har snævre forbindelser med, jf. definitionen i lov om finansiel virksomhed.

§ 67 a er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 67 a, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 67 a er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 67 a, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.

Investeringsregler

§ 68. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal til enhver tid have aktiver omfattet af § 69 til en samlet værdi, der mindst modsvarer størrelsen af de samlede hensættelser for erhvervssygdomme anmeldt før den 1. januar 2008 og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2. Det påhviler ledelsen at sikre, at disse aktiver inden for de begrænsninger, der er fastlagt i §§ 69-70 a, 70 d og 70 e, er udvalgt således, at de i forhold til arten af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings forpligtelser med hensyn til sikkerhed, afkast og likviditet er af en sådan art og sammensætning, at de er egnede til at fyldestgøre de sikrede, herunder at der ikke foreligger en uforholdsmæssig stor afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering. Ved midlernes placering skal der tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højest mulig forrentning.

Stk. 2. Aktivernes værdi opgøres til brug for bestemmelserne i dette kapitel efter følgende regler:

1) Aktivernes værdi opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med de principper, der finder anvendelse ved aflæggelse af årsrapporten.

2) Der skal foretages fradrag for en eventuel behæftet del, og udlån kan kun indgå til en værdi, der fremkommer efter fradrag af forpligtelser, der kan modregnes over for låntager.

3) Har bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indgået finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne ikke kan dække forpligtelserne, medregnes værdien af sådanne kontrakter i aktivernes værdi.

4) Tilgodehavende uforfaldne renter af værdipapirer omfattet af § 69, stk. 1, nr. 1-4, 6, 8 og 10-13, medregnes i værdipapirernes værdi.

§ 68, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. I § 68, stk. 1, 1. pkt. ., indsættes efter »hensættelser«: »for erhvervssygdomme anmeldt før den 1. januar 2008 og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2«.
§ 68, stk. 2, nr. 4 er ændret ved § 8.1 i lov nr. 576 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 68, stk. 2, nr. 4, ændres »12« til: »13«.
§ 68, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 8.1 i lov nr. 615 af 12.06.2013 fra d. 22.07.2013. I § 68, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 69-70 a« til: »§§ 69-70 a, 70 d og 70 e«.
§ 68, stk. 1, 1. pkt. og stk 2, nr. 3 er ændret ved § 1.20 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 68, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, nr. 3, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 68, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 1.61 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 68, stk. 2, nr. 3, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 68, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 68, stk. 1, 2. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.
§ 68, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 2.9 i lov nr 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering:
Har bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indgået finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne ikke kan dække forpligtelserne, medregnes værdien af sådanne kontrakter i aktivernes værdi.

§ 68 a. Det påhviler ledelsen at sikre, at aktiver, der ikke er omfattet af § 68, er udvalgt således, at de i forhold til arten af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings forpligtelser med hensyn til sikkerhed, afkast og likviditet er af en sådan art og sammensætning, at de er egnede til at fyldestgøre de sikrede, herunder at der ikke foreligger en uforholdsmæssig stor afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering. Ved midlernes placering skal der tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højest mulig forrentning.

§ 68 a er indsat ved § 1.18 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008.
§ 68 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 68 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.

§ 69. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings midler svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2, skal være anbragt i følgende kategorier af aktiver:

1) Obligationer eller gældsbreve udstedt eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A.

2) Obligationer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande, og som er udstedt af internationale organisationer, der som medlem har mindst ét af medlemslandene i Den Europæiske Union.

3) Realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstituttet samt andre obligationer udstedt i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der frembyder tilsvarende sikkerhed.

4) Tilgodehavender, dog ikke tilgodehavender, der er efterstillet andre kreditorer, hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A samt andre tilgodehavender garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A.

5) Grunde, boligejendomme, kontor- og forretningsejendomme samt andre ejendomme, hvis værdi er uafhængig af en særlig erhvervsudnyttelse.

6) Lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, som er omfattet af nr. 5, for et beløb op til 80 pct. af den seneste ejendomsvurdering for boligejendomme og 60 pct. for øvrige ejendomme.

7) Andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter, der svarer til kapitalforeninger, hvis kapitalforeningens eller det udenlandske investeringsinstituts vedtægter indeholder de i § 70 d, stk. 1, og § 70 e, stk. 1, anførte begrænsninger.

8) Andre obligationer og lån optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

9) Kapitalandele optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

10) Ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 5, og lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 6.

11) Kapitalandele og andre værdipapirer optaget til handel på et marked i lande uden for zone A, hvis markedet svarer til et reguleret marked inden for Den Europæiske Union, samt andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

12) Andre lån og værdipapirer, som ikke omfattes af nr. 1-11.

13) Genforsikringskontrakter og tilgodehavender hos genforsikringsselskaber og særlige risikoafdækningsvirksomheder under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A eller genforsikringsselskaber under offentligt tilsyn, der har opnået en rating af en anerkendt ratingvirksomhed mindst svarende til investment grade.

Stk. 2. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har en dattervirksomhed, hvis aktivitet er begrænset til at foretage og forvalte investeringer omfattet af stk. 1, kan dattervirksomhedens aktiver inden for værdien af kapitalandelene i og eventuelle lån til dattervirksomheden behandles som aktiver efter stk. 1. Er dattervirksomheden ikke helejet, indgår dets aktiver til en forholdsmæssig værdi svarende til den ejede andel af egenkapitalen.

§ 69, stk. 1, nr. 7 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 11 i lov nr. 1383 af 20.12.2004. Hidtidig formulering: Andele og beviser i en afdeling af investeringsinstitutter, som er godkendt i medfør af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet), og andele i en afdeling af placeringsforeninger, pengemarkedsforeninger, investeringsinstitutforeninger og fåmandsforeninger, jf. § 1, stk. 1, nr. 1-3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
§ 69, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 10.1 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: 2) Børsnoterede obligationer udstedt af internationale organisationer, der som medlem har mindst et af medlemslandene i Den Europæiske Union.
§ 69, stk. 1, nr. 8-12 er ændret ved § 10.1 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: 8) Andre obligationer og lån noteret på en fondsbørs i lande omfattet af zone A.
9) Kapitalandele noteret på en fondsbørs i lande omfattet af zone A.
10) Ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 5, samt lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 6.
11) Kapitalandele og andre værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs i lande uden for zone A.
12) Unoterede kapitalandele, herunder kapitalandele, der omsættes på en autoriseret markedsplads, jf. § 40, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., eller et andet reguleret marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden, samt andre lån og værdipapirer, som ikke omfattes af nr. 1-11.

§ 69, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 5 i lov nr. 397 af 30.04.2007 (Professionelle foreninger) fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: 7) Andele af investeringsinstitutter omfattet af fællesskabsretlige regler og andele i placeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger samt i fåmandsforeninger eller afdelinger heraf, der i vedtægterne har bestemmelser om risikospredning, der svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, placeringsforeninger, pengemarkedsforeninger eller investeringsinstitutforeninger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger og andre kollektive investeringsforeninger m.v.
§ 69, stk. 1 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. I § 69, stk. 1, og § 69 a, stk. 1 og 2, indsættes efter »midler«: »svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2,«.
§ 69, stk. 1, nr. 13 er indsat ved § 8.2 i lov nr. 576 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 69, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 577 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 69, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »Realkreditobligationer«: », særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstituttet«.
§ 69, stk. 1, nr. 11 er ændret ved § 13.1 i lov nr. 392 af 25.05.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: 11) Kapitalandele og andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande uden for zone A.
§ 69, stk. 1, nr. 2, 3, 8, 9 og 11 er ændret ved § 9.1 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 69, stk. 1, nr. 7, litra a er ændret ved § 232.1 i lov nr. 456 af 18.05.2011 fra d. 01.07.2011. I § 69, stk. 1, nr. 7, litra a, ændres »lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.« til: »lov om investeringsforeninger m.v.«
§ 69, stk. 1, nr. 7, litra b og c er ændret ved § 232.2 i lov nr. 456 af 18.05.2011 fra d. 01.07.2011. I § 69, stk. 1, nr. 7, litra b og c, ændres »§ 106, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.« til: »§ 142, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger m.v.«
§ 69, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 8.2 i lov nr. 615 af 12.06.2013 fra d. 22.07.2013. Hidtidig formulering: 7) Andele i
a) Investeringsinstitutter omfattet af fællesskabsretlige regler, pengemarkedsforeninger, investeringsinstitutforeninger og godkendte fåmandsforeninger eller afdelinger, jf. lov om investeringsforeninger m.v.,
b) Placeringsforeninger og professionelle foreninger eller afdelinger, der i vedtægterne har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 142, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger m.v., og
c) Andre foreninger eller afdelinger, hvis disse foreninger i deres vedtægter har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 142, stk. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

§ 69, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 69, stk. 2, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 69, stk. 1 er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 69, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.

§ 69 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings anbringelse af midler svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2, i en enkelt virksomhed må ikke medføre, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring alene eller sammen med Arbejdsmarkedets Tillægspension eller sammen med dattervirksomheder, som de ejer, kan udøve bestemmende indflydelse på virksomheden, medmindre andet følger af stk. 2 eller 3.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved anbringelse af midler svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2, i dattervirksomheder efter § 69, stk. 2.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan for at sikre allerede foretagne investeringer midlertidigt drive en anden virksomhed eller medvirke ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal underrette Finanstilsynet herom.

§ 69 a, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. I § 69, stk. 1, og § 69 a, stk. 1 og 2, indsættes efter »midler«: »svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2,«.
§ 69 a, stk. 1 og stk. 3, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 69 a, stk. 1 og stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 69 a, stk. 1 er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 69 a, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.
§ 69 a, stk. 3, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.65 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016.
I § 69 a, stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 69 a, stk. 3, er ændret ved § 2.10 i lov nr 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering:
Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan for at sikre allerede foretagne investeringer midlertidigt drive en anden virksomhed eller medvirke ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal underrette Finanstilsynet herom.

§ 70. Følgende grænser gælder for anbringelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings aktiver svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2:

1) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7-13, må samlet højst udgøre 70 pct.

2) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 11, må samlet højst udgøre 10 pct.

3) Lån omfattet af § 69, stk. 1, nr. 12, må samlet højst udgøre 2 pct.

4) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 4, 6-9, 11 og 12, udstedt eller garanteret af penge- og realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, der for hver virksomhed og afdeling af en UCITS, en kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut udgør mere end 5 pct. af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings aktiver, må samlet højst udgøre 40 pct.

Stk. 2. Andre lån og værdipapirer omfattet af § 69, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 10 pct. af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikrings aktiver.

§ 70, stk. 1, nr. 2 er ophævet ved § 10.3 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Nr. 3-5 bliver herefter nr. 2-4. Hidtidig formulering: § 70, stk. 1, nr. 2. 2) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 12, må samlet højst udgøre 20 pct., jf. dog stk. 2.
§ 70, stk. 2 er ændret ved § 10.4
i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 70, stk. 2. Andre lån og værdipapirer omfattet af § 69, stk. 1, nr. 12, som ikke handles på en autoriseret markedsplads eller på et andet reguleret marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden, må højst udgøre 10 pct. af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings aktiver .
§ 70, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 5.2 i
lov nr. 397 af 30.04.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering »fåmandsforeninger« ændres til: », fåmandsforeninger og professionelle foreninger.«
§ 70, stk. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. I § 70, stk. 1, og § 70 a, stk. 1, indsættes efter »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings aktiver«: »svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2«.
§ 70, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 8.3 i lov nr. 576 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 70, stk. 1, nr. 1, ændres »12« til: »13«.
§ 70, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 8.4 i lov nr. 576 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 70, stk. 1, nr. 4, udgår »som er godkendt i medfør af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet),«.
§ 70, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 8.3 i lov nr. 615 af 12.06.2013 fra d. 22.07.2013. Hidtidig formulering: Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 4, 6-9, 11 og 12, udstedt eller garanteret af penge- og realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, afdelinger af investeringsinstitutter, samt placeringsforeninger, pengemarkedsforeninger, investeringsinstitutforeninger, fåmandsforeninger og professionelle foreninger, der for hver virksomhed og afdeling af en forening udgør mere end 5 pct. af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings aktiver, må samlet højst udgøre 40 pct.
§ 70, stk. 1, 1. pkt. og nr. 4 er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 70, stk. 1, 1. pkt., og nr. 4, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.

§ 70 a. Følgende grænser for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings aktiver er gældende for medregning af aktiver, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder:

1) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 3, må højst udgøre 40 pct.

2) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 4, må højst udgøre 10 pct.

3) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, jf. dog stk. 4, må højst udgøre 10 pct.

4) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 13, må højst udgøre 10 pct.

5) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 6, 8, 9, 11 og 12, må samlet højst udgøre 2 pct., jf. dog stk. 2. Grænsen er 3 pct., hvis egenkapitalen i den virksomhed, som aktivet vedrører, overstiger 250 mio. kr., når virksomheden er hjemmehørende i et land omfattet af zone A og aktivet er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

6) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 5, 6 og 8-12, må samlet højst udgøre 5 pct.

7) Lån omfattet af § 69, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 1 pct.

Stk. 2. Kapitalandele i og lån ydet til en virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, hvis aktiviteter alene omfatter investeringer i aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 5 og 10, må samlet højst udgøre 5 pct.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i en dattervirksomhed, der er omfattet af § 69, stk. 2.

Stk. 4. Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i virksomheder, UCITS, kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, hvis aktivitet efter vedtægterne er begrænset til at foretage investeringer i aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 1-3. Sådanne investeringer kan i relation til grænserne fastsat i stk. 1, nr. 4-6, og stk. 2 samt § 70, stk. 1, nr. 1 og 3, betragtes som aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter rammerne for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings valutakurs- og renterisikoeksponering.

§ 70 a, stk. 5 er ændret ved § 10.5 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 70 a, stk. 5, ændres »§ 70, stk. 1, nr. 1, 2 og 4,« til: »§ 70, stk. 1, nr. 1 og 3,«.
§ 70 a, stk. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. I § 70, stk. 1, og § 70 a, stk. 1, indsættes efter »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings aktiver«: »svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2«.
§ 70 a er ændret ved § 8.5 i lov nr. 576 af 06.06.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 70 a. Følgende grænser i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings aktiver svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2008, og pludselige løfteskader, jf. § 85 a, stk. 2 er gældende for medregning af aktiver, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder:
1) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 3, må højst udgøre 40 pct.
2) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 4, må højst udgøre 10 pct.
3) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, må højst udgøre 10 pct., jf. dog stk. 2.
4) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 5, 6 og 8-12, må højst udgøre 5 pct., jf. dog stk. 3.
5) Aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 6, 8, 9, 11 og 12, må højst udgøre 3 pct., jf. dog stk. 4.
6) Lån omfattet af § 69, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 1 pct.
Stk. 2. Hvis en afdeling af et investeringsinstitut, som er godkendt i medfør af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet), eller af en placeringsforening, jf. § 69, stk. 1, nr. 7, efter sine vedtægter alene kan investere i aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 1-3, kan investeringen tillige henføres til § 69, stk. 1, nr. 1-3.
Stk. 3. Ved kapitalandele i og lån ydet til en virksomhed, hvis aktiviteter alene omfatter investeringer i aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 5 og 10, finder grænsen nævnt i stk. 1, nr. 4, anvendelse på engagementet med virksomheden.
Stk. 4. Grænsen i stk. 1, nr. 5, udgør 2 pct., hvis virksomheden ikke er hjemmehørende eller børsnoteret i et land omfattet af zone A eller virksomhedens egenkapital ikke overstiger 250 mio. kr.
Stk. 5. Stk. 1, nr. 5, og stk. 3 finder ikke anvendelse på investeringer i en dattervirksomhed, der er omfattet af § 69, stk. 2, eller på investeringer i virksomheder, hvis aktivitet efter vedtægterne er begrænset til at foretage investeringer i aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 1-3. I sidstnævnte tilfælde kan investeringen i forhold til bestemmelserne i stk. 1, nr. 4-6, og stk. 2 samt § 70, stk. 1, nr. 1 og 3, henføres til § 69, stk. 1, nr. 1-3.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikrings valutakurs- og renterisikoeksponering.

§ 70 a, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 9.1 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 70 a, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 8.4 i lov nr. 615 af 12.06.2013 fra d. 22.07.2013. Hidtidig formulering: Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i virksomheder, investeringsinstitutter og foreninger omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, hvis aktivitet efter vedtægterne er begrænset til at foretage investeringer i aktiver omfattet af § 69, stk. 1, nr. 1-3.
§ 70 a, stk. 1 er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 70 a, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.
§ 70 a, stk. 5 er ændret ved § 1.58 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikrings valutakurs- og renterisikoeksponering.

§ 70 b. Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra § 69, § 70, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, og § 70 a, stk. 1, nr. 2-7, og stk. 2-4.

§ 70 b er ændret ved § 8.6 i lov nr. 576 af 06.06.2007 fra d. 01.11.2007. I § 70 b ændres »nr. 2-6« til: »nr. 2-7«, og »stk. 2-5« ændres til: »stk. 2-4«.
§ 70 b er ændret ved § 8.5 i lov nr. 615 af 12.06.2013 fra d. 22.07.2013. Hidtidig formulering: Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra § 69 og § 70 a, stk. 1, nr. 2-7, og stk. 2-4.

§ 70 c. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for afgrænsningen af værdipapirer, der omfattes af flere af de i § 69, stk. 1, nr. 1-12, nævnte aktivgrupper.

§ 70 c er ændret ved § 9.3 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: § 70 c. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for afgrænsningen af værdipapirer, der omfattes af flere af de i § 69, stk. 1, nr.1-12, nævnte aktivgrupper.
§ 70 c er ændret ved § 8.6 i lov nr. 615 af 12.06.2013 fra d. 22.07.2013. Hidtidig formulering: Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra § 69, § 70, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, og § 70 a, stk. 1, nr. 2-7, og stk. 2-4.

§ 70 d. Vedtægterne for en kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, skal indeholde bestemmelser om,

1) at kapitalforeningen eller det udenlandske investeringsinstitut på en investors anmodning skal indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen,

2) at kapitalforeningens eller det udenlandske investeringsinstituts afdelinger hverken må stille garantier for tredjemand eller yde eller optage lån bortset fra optagelse af kortfristede lån på højst 10 pct. af formuen for at indløse investorer, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler,

3) at kapitalforeningen eller det udenlandske investeringsinstitut kan investere sin formue i likvide midler, herunder valuta, eller i de finansielle instrumenter, som er nævnt i bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og

4) risikospredning, jf. § 70 e, stk. 1.

Stk. 2. Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra bestemmelsen i stk. 1.

§ 70 d er indsat ved § 8.7 i lov nr. 615 af 12.06.2013 fra d. 22.07.2013.
§ 70 d, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 306.1 i lov nr. 1155 af 08.06.2021 fra d. 26.06.2021. I § 70 d, stk. 1, nr. 3, ændres »bilag 5 til lov om finansiel virksomhed« til: »bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter«.

§ 70 e. En kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, skal i sine vedtægter for hver afdeling fastsætte, at formuen kan investeres i overensstemmelse med reglerne i stk. 2, 3, 4 eller 5.

Stk. 2. Formuen kan investeres i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 3. Formuen kan investeres i likvide midler, herunder valuta eller de instrumenter, der er nævnt i bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Højst 10 pct. af formuen må investeres i finansielle instrumenter, som er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern. 2. pkt. finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

1) Hvor afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

2) Hvor afdelingen investerer i følgende typer af obligationer, dog således at højst 30 pct. af formuen anbringes i obligationer, som er udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern:

a) Kasse- og skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

b) Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkede obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

Stk. 4. Formuen kan udelukkende investeres i pengemarkedsinstrumenter, idet højst 30 pct. af formuen kan anbringes i pengemarkedsinstrumenter, som er udstedt af den samme emittent eller emittenter i samme koncern, dog således at formuen fuldt ud kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 5. Formuen kan investeres i andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter, hvis vedtægter indeholder de begrænsninger, der er anført i denne paragraf, dog således at højst 75 pct. af formuen må anbringes i andele, som er udstedt af en enkelt afdeling af disse UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter.

Stk. 6. Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra bestemmelserne i stk. 1-5.

§ 70 e er indsat ved § 8.7 i lov nr. 615 af 12.06.2013 fra d. 22.07.2013.
§ 70 e er ændret ved § 8.1 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: En kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, skal i sine vedtægter for hver afdeling fastsætte, at formuen enten
1) kan placeres i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v.,
2) kan investeres således, at højst 10 pct. af formuen investeres i finansielle instrumenter udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern,
3) fuldt ud kan investeres i obligationer udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et land i Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i,
4) kan investeres i
a) obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller af et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Europa-Kommissionen, dog kan højst 30 pct. af formuen anbringes i obligationer udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern, eller
b) særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske pengeinstitutter eller realkreditinstitutter eller Danmarks Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkede obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller af et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Europa-Kommissionen, dog kan højst 30 pct. af formuen anbringes i obligationer udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern,
5) udelukkende kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, idet højst 30 pct. af formuen kan anbringes i pengemarkedsinstrumenter udstedt af den samme emittent eller emittenter i samme koncern, dog således, at formuen fuldt ud kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, som er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v., eller
6) kan investeres i andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter, hvis vedtægter indeholder de i § 70 d, stk. 1, anførte begrænsninger, dog således, at højst 75 pct. af formuen må anbringes i andele udstedt af en enkelt afdeling af disse UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter.
Stk. 2. Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra bestemmelsen i stk. 1.

§ 70 e, stk. 3 er ændret ved § 306.1 i lov nr. 1155 af 08.06.2021 fra d. 26.06.2021. I § 70 e, stk. 3, 1. pkt., ændres »bilag 5 til lov om finansiel virksomhed« til: »bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter«.

Tilsyn m.v.

Overskriften til § 71 er ændret ved § 47.1 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: Tilsyn

§ 71. Finanstilsynet påser overholdelsen af §§ 63, 63 a, og 64-70 c.

Stk. 2. Finanstilsynets bestyrelse indgår i tilsynet efter stk. 1 inden for bestyrelsen kompetenceområde, jf. § 345, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Finanstilsynet kan give bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring påbud om inden for en fastsat frist at foretage de foranstaltninger, som Finanstilsynet skønner nødvendige med henblik på at sikre overholdelsen af de i stk. 1 nævnte bestemmelser i denne lov.

§ 71, stk. 4 og 5 er ophævet og § 71, stk. 4-10 er indsat ved § 9.12 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. Hidtidig formulering: Stk. 4. Finanstilsynet kan påbyde Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring inden for en af tilsynet fastsat frist at afsætte en direktør, der er omfattet af § 62, stk. 2.
Stk. 5. Samtidig med afgivelse af påbud i medfør af stk. 3 og 4 afgiver Finanstilsynet indberetning herom til beskæftigelsesministeren.

§ 71, stk. 2 er ændret ved § 14.3 i lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 71, stk. 2, ændres »Det Finansielle Virksomhedsråd« til: »Det Finansielle Råd«.
§ 71, stk. 1 er ændret ved lov nr. 615 af 12.06.2013 fra d. 22.07.2013. I § 71, stk. 1, ændres »§§ 63-70 c« til: »§§ 63-70 e«.
§ 71, stk. 1 er ændret ved § 16.2 i lov nr. 268 af 25.03.2014 fra d. 31.03.2014. I § 71, stk. 1, ændres »§§ 63-70 e« til: »§§ 63, 63 a, 63 b og 64-70 c«.
§ 71, stk. 2 er ændret ved § 16.3 i lov nr. 268 af 25.03.2014 fra d. 31.03.2014. I § 71, stk. 2, ændres »Det Finansielle Råd« til: »Finanstilsynets bestyrelse«, »rådet« ændres til: »bestyrelsen«, og »§ 345, stk. 2« ændres til: »§ 345, stk. 7«.
§ 71, stk. 10, 2. pkt. er indsat ved § 16.4 i lov nr. 268 af 25.03.2014 fra d. 31.03.2014.
§ 71, stk. 6, 4. pkt. er ændret ved § 17.2 i lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014. Hidtidig formulering: Finanstilsynet indbringer inden 4 uger sagen for domstolene.
§ 71, stk. 3 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 71, stk. 3, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 71, stk. 3 og 4, stk. 5, 1. pkt. og stk. 6, 1. pkt. er ændret ved § 1.61 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 71, stk. 3 og 4, stk. 5, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 71, stk. 1 er ændret ved § 1.66 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 71, stk. 1, udgår », § 63 b«. Hidtidig formulering: Finanstilsynet påser overholdelsen af §§ 63, 63 a, 63 b og 64-70 c.
§ 71, stk. 4-10 er ophævet ved § 1.67 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Stk. 4. Finanstilsynet kan påbyde bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring at afsætte direktøren inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis denne efter § 62, stk. 2, ikke kan bestride stillingen.
Stk. 5. Finanstilsynet kan endvidere påbyde bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring at afsætte direktøren, når der er rejst tiltale mod denne i en straffesag om overtrædelse af straffeloven, lov om arbejdsskadesikring eller den finansielle lovgivning, indtil straffesagen er afgjort, hvis en domfældelse vil indebære, at vedkommende ikke opfylder kravene i § 62, stk. 2, nr. 1. Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet.
Stk. 6. Påbud meddelt i henhold til stk. 4 og 5 kan af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af direktøren forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at påbuddet er meddelt direktøren. Anmodningen har ikke opsættende virkning for påbuddet, men retten kan ved kendelse bestemme, at direktøren under sagens behandling kan opretholde sin stilling. Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene inden 4 uger efter modtagelse af anmodning herom. Sagen anlægges i den borgerlige retsplejes former.
Stk. 7. Finanstilsynet kan af egen drift eller efter ansøgning tilbagekalde et påbud meddelt i medfør af stk. 4 og 5. Afslår Finanstilsynet en ansøgning om tilbagekaldelse, kan ansøgeren forlange afslaget indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at afslaget er meddelt den pågældende. Anmodning om domstolsprøvelse kan dog kun fremsættes, såfremt påbuddet ikke er tidsbegrænset og der er forløbet mindst 5 år fra datoen for udstedelsen af påbuddet, eller mindst 2 år efter at Finanstilsynets afslag på tilbagekaldelse er stadfæstet ved dom.
Stk. 8. Finder Finanstilsynet, at et bestyrelsesmedlem ikke lever op til kravene i § 62, stk. 2, underretter Finanstilsynet den organisation, der har udpeget medlemmet, herom. Organisationen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt pågældende bestyrelsesmedlem fortsat kan bestride sit hverv. Samtidig hermed orienterer Finanstilsynet beskæftigelsesministeren om underretningen.
Stk. 9. Samtidig med udstedelse af påbud efter stk. 4 og 5 eller indbringelse af sagen for domstolene efter stk. 6 underrettes de organisationer, der har udpeget bestyrelsesmedlemmerne. Samtidig orienterer Finanstilsynet beskæftigelsesministeren om underretningen.
Stk. 10. Med bøde straffes den, som ikke efterkommer et påbud, der er givet i medfør af stk. 4 og 5. Overtrædelse af § 63 b, stk. 1, straffes med bøde.

§ 71 er ændret ved § 2.11 i lov nr 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Finanstilsynet påser overholdelsen af §§ 63, 63 a og 64-70 c.
Stk. 2. Finanstilsynets bestyrelse indgår i tilsynet efter stk. 1 inden for bestyrelsens kompetenceområde, jf. lov om finansiel virksomhed § 345, stk. 7.
Stk. 3. Finanstilsynet kan give bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring påbud om inden for en fastsat frist at foretage de foranstaltninger, som Finanstilsynet skønner nødvendige med henblik på at sikre overholdelsen af de i stk. 1 nævnte bestemmelser i denne lov.

§ 72. Finanstilsynet skal undersøge de af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings forhold, som Finanstilsynet fører tilsyn med, jf. § 71, stk. 1, herunder ved gennemgang af løbende indberetninger og ved inspektioner.

Stk. 2. Efter inspektion i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal der afholdes et møde med deltagelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings bestyrelse, direktør, den ansvarshavende aktuar, de eksterne revisorer og den interne revisionschef, medmindre inspektionen alene vedrører afgrænsede aktivitetsområder i virksomheden. På mødet skal Finanstilsynet meddele sine konklusioner vedrørende inspektionen.

Stk. 3. Væsentlige konklusioner skal efter et inspektionsbesøg fremsendes i form af en skriftlig rapport til virksomhedens bestyrelse, direktør, den ansvarshavende aktuar, de eksterne revisorer og den interne revisionschef.

Stk. 4. Samtidig med fremsendelse af rapporten til ledelsen sender Finanstilsynet rapporten til beskæftigelsesministeren.

§ 72, stk. 3, 2. pkt. er ophævet ved § 10.6 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 15.02.2007. Hidtidig formulering: § 72, stk. 3, 2. pkt. Disse skal ved underskrift på rapporten bekræfte at være gjort bekendt med denne, hvorefter den tilbagesendes til Finanstilsynet.
§ 72, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 72, stk. 2, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 72, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 72, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.

§ 73. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed.

Stk. 2. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på indhentelse af oplysninger, herunder ved inspektioner.

§ 73, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 73, stk. 1 og 2, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 73, stk. 1 er ændret ved § 1.65 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 73, stk. 1, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 73, stk. 1 er ændret ved § 2.12 i lov nr 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed.

§ 73 a. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og om, at Finanstilsynet kan offentliggøre oplysningerne før Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 73 a er indsat ved § 8.2 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.
§ 73 a er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 73 a, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.
§ 73 a er ændret to steder ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. To steder i § 73 a, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 73 a er ændret ved § 1.68 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 73 a ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings pligt« til: »bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings pligt«.
§ 73 a, stk. 3, er ændret ved § 2.13 i lov nr 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og om, at Finanstilsynet kan offentliggøre oplysningerne før Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 74. Finanstilsynet afgiver til beskæftigelsesministeren en årlig beretning om tilsynet med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og en beretning baseret på en gennemgang af den ansvarshavende aktuars beretning, herunder redegørelsen om hensættelserne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 63 a, stk. 6.

§ 74, 1 pkt. er ændret ved § 1.21 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. I § 74, 1. pkt., udgår »særskilt«.
§ 74 er ændret tre steder ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Tre steder i § 74, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 74, 2. pkt. er ændret ved § 1.65 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 74, 2. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 74 er ændret ved § 2.14 i lov nr 1717 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: Finanstilsynet afgiver til beskæftigelsesministeren en årlig beretning om tilsynet med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og en beretning baseret på en gennemgang af den ansvarshavende aktuars beretning, herunder redegørelsen om hensættelserne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 63 a, stk. 6. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring underrettes om beretningens indhold.

§ 75. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.

§ 75 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 75, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

§ 76. Afgørelser truffet af Finanstilsynet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør af loven kan af den, som afgørelsen retter sig til, indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76 a. § 354 i lov om finansiel virksomhed om Finanstilsynets tavshedspligt finder med de nødvendige tilpasninger anvendelse på denne lov.

Stk. 2. Ved fastlæggelse af, hvem der er part efter denne lov, finder § 355 i lov om finansiel virksomhed anvendelse med de nødvendige tilpasninger. Partsstatus og partsbeføjelser efter lov om finansiel virksomhed § 355 er efter denne lov begrænset til forhold, hvor tilsynets afgørelse træffes efter den 1. juli 2004.

§ 76 a, stk. 2 er indsat ved § 16.5 i lov nr. 268 af 25.03.2014 fra d. 31.03.2014. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
§ 76 a, stk. 2 er ophævet ved § 1.69 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Stk. 3 bliver herefter stk. 2. Hidtidig formulering: § 354 g i lov om finansiel virksomhed om forbud mod videregivelse af oplysninger om en person, der har indberettet overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til Finanstilsynet, finder anvendelse på oplysninger, som en person har indberettet efter 63 b.

§ 76 b. Reaktioner givet i henhold til denne lovs § 71, stk. 2, jf. lov om finansiel virksomhed § 345, stk. 7, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse skal offentliggøres, og det skal af offentliggørelsen fremgå, at reaktionen vedrører Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. dog stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal offentliggøre oplysningerne på sin hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget underretning om reaktionen. Samtidig med offentliggørelsen skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indsætte et link, som giver direkte adgang til reaktionen, på forsiden af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en reaktion fra Finanstilsynet. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kommenterer reaktionen, skal dette ske i forlængelse af denne, og kommentarerne skal være klart adskilt fra reaktionen. Fjernelse af linket på forsiden og informationerne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter offentliggørelsen af førstkommende årsrapport. Finanstilsynet skal offentliggøre oplysningerne på tilsynets hjemmeside. Reaktioner givet i henhold til § 71, stk. 2, jf. § 345, stk. 7, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsynets beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning skal offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af, at den vedrører Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efterforskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom eller vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 3. Hvis dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påklaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings offentliggørelse skal ske på deres hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 10 hverdage efter der er faldet dom eller vedtaget bøde. Samtidig med offentliggørelsen skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indsætte et link, som giver direkte adgang til dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, på forsiden af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en dom eller bødevedtagelse. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kommenterer dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, skal dette ske i forlængelse heraf, og kommentarerne skal være klart adskilt fra dommen, bødevedtagelsen eller resumeet. Fjernelse af informationerne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter offentliggørelsen af førstkommende årsrapport. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal give meddelelse til Finanstilsynet om offentliggørelsen, herunder fremsende en kopi af dommen eller bødevedtagelsen. Finanstilsynet skal herefter offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på sin hjemmeside.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 og 2 kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller efterforskningsmæssige henholdsvis samfundsmæssige hensyn i øvrigt taler imod offentliggørelse. Der kan desuden ikke ske offentliggørelse af sager omfattet af § 63 a, stk. 8, 1. pkt. Offentliggørelsen må ikke indeholde oplysninger omfattet af § 30, i lov om offentlighed i forvaltningen.

Stk. 4. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 3, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 eller 2, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter datoen for reaktionen.

Stk. 5. Samtidig med offentliggørelsen i medfør af stk. 1 eller 2 afgiver Finanstilsynet indberetning herom til beskæftigelsesministeren.

Stk. 6. Overtrædelse af stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 2, 1.-7. pkt., straffes med bøde.

Stk. 7. I sager, hvor Finanstilsynet har offentliggjort en beslutning om at overgive en sag til politimæssig efterforskning efter stk. 1, 7. pkt., og der træffes afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller afsiges frifindende dom, skal Finanstilsynet efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring offentliggøre oplysninger herom. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal indsende en kopi af afgørelsen om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller en kopi af dommen til Finanstilsynet samtidig med anmodning om offentliggørelse. Er påtaleopgivelsen, tiltalefrafaldet eller dommen ikke endelig, skal det fremgå af offentliggørelsen. Modtager Finanstilsynet dokumentation for, at sagen er afsluttet ved endelig påtaleopgivelse eller endeligt tiltalefrafald eller afsigelse af endelig frifindende dom, skal Finanstilsynet fjerne alle oplysninger om beslutningen om at overgive sagen til politimæssig efterforskning og eventuelle efterfølgende domme i sagen fra Finanstilsynets hjemmeside

§ 76 b er indsat ved § 9.1 i lov nr. 515 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 76 b, stk. 1, 4. pkt. er indsat ved § 9.4 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 76 b, stk. 1 er ophævet og stk. 1 og 2 er indsat ved § 14.4 i lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: § 76 b. Afgørelser truffet i henhold til § 345, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. denne lovs § 71, stk. 2, skal offentliggøres. 1. pkt. gælder også beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning, jf. dog stk. 2. Det skal af offentliggørelsen fremgå, at afgørelsen vedrører Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. 1. -3. pkt. gælder ligeledes for afgørelser og beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning, som foretages af Finanstilsynet efter delegation fra Det Finansielle Virksomhedsråd.
§ 76 b, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 14.5 i lov nr. 1287 af 19.12.2012
fra d. 01.01.2013. I § 76 b, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.
§ 76 b, stk. 4 er ændret ved § 14.6 i lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: Stk. 4. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 2, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år, efter at den pågældende afgørelse er truffet.
§ 76 b, stk. 5 er ændret ved § 14.7 i lov nr. 1287 af 19.12.2012
fra d. 01.01.2013. I § 76 b, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 eller 2«.
§ 76 b, stk. 6 er indsat ved § 14.8 i lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013.
§ 76 b, stk. 3, 3. pkt. er ændret ved § 5.1 i lov nr. 639 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014. I § 76 b, stk. 3, 3. pkt., ændres »§ 12, stk. 1,« til: »§ 30«.
§ 76 b, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 16.6 i
lov nr. 268 af 25.03.2014 fra d. 31.03.2014. Hidtidig formulering: Tilsynsreaktioner givet til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i henhold til § 71, stk. 2, jf. § 345, stk. 2, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, og tilsynsreaktioner givet efter delegation fra Det Finansielle Råd skal offentliggøres, og det skal af offentliggørelsen fremgå, at afgørelsen vedrører Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. dog stk. 3.
§ 76 b, stk. 1 er ændret ved § 16.7 i lov nr. 268 af 25.03.2014 fra d. 31.03.2014. I § 76 b, stk. 1, ændres i 2., 3. og to steder i 4. pkt. »tilsynsreaktionen« til: »reaktionen«, i 3. pkt. ændres »tilsynsreaktion« til: »reaktion«, og i 7. pkt. ændres »Tilsynsreaktioner« til: »Reaktioner«.
§ 76 b, stk. 1, 8. pkt. er ændret ved § 16.8 i
lov nr. 268 af 25.03.2014 fra d. 31.03.2014. I § 76 b, stk. 1, 8. pkt., ændres »§ 345, stk. 2, nr. 3,« til: »§ 345, stk. 7, nr. 6,«.
§ 76 b, stk. 4 er ændret ved § 16.9 i
lov nr. 268 af 25.03.2014 fra d. 31.03.2014. I § 76 b, stk. 4, ændres »tilsynsreaktionen« til: »reaktionen«.
§ 76 b, stk. 1, 1. pkt. og to steder i stk. 1, 2. pkt., stk. 1, 3.-5. og 7. pkt., stk. 2, 4-7. pkt. og stk. 3 er ændret steder ved § 1.20 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 76 b, stk. 1, 1. pkt., to steder i stk. 1, 2. pkt., i stk. 1, 3.-5. og 7. pkt., stk. 2, 4.-7. pkt., og stk. 3, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 76 b, stk. 1, 3. og 5. pkt. og stk. 2, 2., 3., 4. og 6. pkt. er ændret ved § 1.62 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 76 b, stk. 1, 3. og 5. pkt., og stk. 2, 3., 4. og 6. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.
§ 76 b, stk. 7 er indsat ved § 11 i lov nr. 1549 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017.

§ 76 c. Erhvervsministeren kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Finanstilsynet om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

§ 76 c er indsat ved § 47.2 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.
§ 76 c, stk. 3 er ophævet ved § 17.1 i lov nr. 706 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Hidtidig formulering: Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 76 d. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 76 d er indsat ved § 47.2 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.
§ 76 d er ændret ved § 17.2 i lov nr. 706 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. Hidtidig formulering: § 76 d. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at Finanstilsynet kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.
Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Finanstilsynet som afsender.

§ 76 e. Hvor det i denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Finanstilsynet, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

§ 76 e er indsat ved § 47.2 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.

§ 76 f. Videregiver Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplysninger om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og er oplysningerne kommet offentligheden til kendskab, kan Finanstilsynet påbyde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring at offentliggøre berigtigende oplysninger inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis

1) oplysningerne efter Finanstilsynets vurdering er misvisende og

2) Finanstilsynet vurderer, at oplysningerne kan have skadevirkning for arbejdsgiverne, øvrige kreditorer eller den finansielle stabilitet generelt.

Stk. 2. Berigtiger Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring ikke oplysningerne i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud og inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist, kan Finanstilsynet offentliggøre påbuddet meddelt efter stk. 1.

§ 76 f er indsat ved § 17.3 i lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014.
§ 76 f, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 76 f, stk. 1, og i stk. 2, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

Kapitel 12: Forskellige bestemmelser

§ 77. Ydelser i henhold til loven kan ikke danne grundlag for regreskrav mod en skadevolder, der har pådraget sig erstatningspligt over for tilskadekomne eller deres efterladte, jf. dog stk. 2 og § 10 a. Tilskadekomnes eller de efterladtes krav mod den erstatningsansvarlige nedsættes, i det omfang der er betalt eller er pligt til at betale ydelser til de pågældende efter denne lov. Krav på erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven nedsættes dog ikke som følge af, at der er betalt eller er pligt til at betale midlertidig erhvervsevnetabserstatning efter denne lov.

Stk. 2. Reglen i stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse, i det omfang der er eller pålægges erstatningsansvar efter reglerne i lov om produktansvar.

§ 77, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 186 af 18.03.2009 fra d. 19.03.2009 og finder anvendelse på arbejdsulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere. I § 77, 1. pkt., indsættes efter »efterladte«: », jf. dog § 10 a«.
§ 77, 3. pkt. er indsat ved § 2.1 i lov nr. 610 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011.
§ 77 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 77, 1. pkt., indsættes efter »jf. dog«: »stk. 2 og«.
§ 77, stk. 2 er indsat ved § 1.21 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 78. Aftaler mellem sikringspligtige og de berettigede er ugyldige, når de går ud på eller fører til, at bestemmelser i loven ikke skal gælde, eller at de berettigede skal udrede en forsikringspræmie til et forsikringsselskab eller et bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som efter loven påhviler den sikringspligtige, eller at pligtige ydelser ikke skal beregnes efter loven. Ligeledes er aftaler om tilbageholdelse i løn i anledning af sikring efter loven ugyldige.

§ 78, 1. pkt. er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 78, 1. pkt., ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

§ 79. Efter overenskomst med andre stater kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, i hvilket omfang lovens bestemmelser eller bestemmelserne i den fremmede stats tilsvarende lovgivning skal anvendes på forhold, der reguleres i loven.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter bestemmelser om fravigelse fra lovens regler, i det omfang det er nødvendigt for anvendelse af Den Europæiske Unions forordninger om social sikring for arbejdstagere m.v.

§ 79, stk. 2 er ændret ved § 9.5 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 79, stk. 2, ændres »De Europæiske Fællesskabers« til: »Den Europæiske Unions«.

§ 80. Ansatte, herunder lægekonsulenter, i Arbejdsmarkedets Tillægspension, der er beskæftiget med bistand til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og ansatte, der varetager opgaver med hensyn til klagesagsbehandling, jf. § 44, stk. 1, nr. 3, må ikke være ansat i eller tage del i ledelsen af et forsikringsselskab.

§ 80 er ændret ved § 1.70 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Ansatte i Arbejdsskadestyrelsen, herunder styrelsens lægekonsulenter, må ikke være ansat i eller tage del i ledelsen af et forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

§ 81. Efter anmodning kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under anvendelse af denne lovs bestemmelser i øvrigt afgive udtalelser om spørgsmål vedrørende personskade, der ikke er omfattet af loven. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan tillige afgive udtalelser efter § 10 i lov om erstatningsansvar.

Stk. 2. Efter anmodning kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opgøre værdien af erstatning efter denne lov til brug for beregning af krav på erstatning efter erstatningsansvarsloven.

Stk. 3. For udtalelser efter stk. 1 og opgørelser efter stk. 2 betales et beløb, der fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 81, stk. 2 ophævet og stk. 2 og 3 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 443 af 23.05.2012 fra d. 01.07.2012 og finder alene anvendelse i sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen modtager anmodningen efter lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering: Stk. 2. For sådanne udtalelser betales et beløb, der fastsættes af Arbejdsskadestyrelsens direktør.
§ 81, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2
er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 81, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 81, stk. 1 er ændret ved § 1.71 i
lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 81, stk. 1, ændres »Styrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 81, stk. 3 er ændret ved § 1.72 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 81, stk. 3, ændres »Arbejdsskadestyrelsens direktør« til: »beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

§ 82. En sikringspligtig arbejdsgiver, der undlader at tegne forsikring eller tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, straffes med bøde. Det gælder dog ikke ved sikringspligt efter § 49 a, stk. 2.

Stk. 2. En sikringspligtig arbejdsgiver, der undlader at holde forsikringen i kraft eller betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, straffes med bøde. Det gælder dog ikke ved sikringspligt efter § 49 a, stk. 2.

Stk. 3 En sikringspligtig arbejdsgiver, der ikke rettidigt anmelder en indtruffet arbejdsulykke, straffes med bøde.

Stk. 4. Sikringspligtige arbejdsgivere, offentlige myndigheder og andre professionelle aktører, herunder sygehuse, institutter og behandlende læger, der ikke, senest 14 dage efter at en rykkerskrivelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen er kommet frem, medvirker til sagsoplysningen af en anmeldt arbejdsskade, jf. § 37, stk. 3, 4. pkt., straffes med bøde.

Stk. 5. Der kan ved udmåling af straffen for overtrædelse af stk. 1-3 lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse.

Stk. 6. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 82, stk. 4 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 443 af 23.05.2012 fra d. 01.07.2012.
§ 82, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 82, stk. 1 og 2, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 82, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.59 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2025.
§ 82, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.60 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2025.
§ 82, stk. 3 er ændret ved § 1.61 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: Stk. 3. En sikringspligtig arbejdsgiver, der ikke rettidigt anmelder en indtruffet arbejdsskade eller ikke medvirker ved sagsoplysningen af en anmeldt arbejdsskade, jf. kapitel 7, straffes med bøde.
§ 82, stk. 4 er indsat ved § 1.62 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

§ 82 a. Ved overtrædelse af § 82, stk. 1-3, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter stk. 1.

Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan få adgang til oplysninger om lønudbetalinger i indkomstregisteret fra arbejdsgivere, der er nødvendige til brug for behandlingen af sager efter stk. 1.

§ 82 a er indsat ved § 1.6 i lov nr. 443 af 23.05.2012 fra d. 01.07.2012.
§ 82 a, stk. 1 og 4 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 82 a, stk. 1 og 4, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.
§ 82 a, stk. 1 er ændret ved § 1.63 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.07.2024. I § 82 a, stk. 1, ændres »§ 82« til: »§ 82, stk. 1-3,«.

§ 83. Staten yder erstatning efter loven til sine tjenestemænd, der er beskæftiget på Færøerne, samt til de af staten beskæftigede arbejdere, der ikke har fast bopæl dér.

Stk. 2. Afgørelse truffet af Det Færøske Ulykkesforsikringsråd efter den færøske ulykkesforsikringslovgivning kan i overensstemmelse med de heri fastsatte regler indbringes for Den Sociale Ankestyrelse.

§ 83, stk. 1 er ændret ved § 14.9 i lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 83, stk. 1, indsættes efter »Færøerne«: »og i Grønland«.

§ 84. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der gennemføres forsøg, der skal bidrage til, at flere kan opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade. Der kan dog ikke gennemføres forsøg, som indebærer nedsættelse af ydelserne efter § 11.

§ 84 er ophævet ved § 1.73 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Arbejdsskadestyrelsen aflægger skriftlig beretning med statistiske oversigter en gang årligt. Beretningen og statistikken skal også omfatte Erhvervssygdomsudvalgets arbejde. Erhvervssygdomsudvalget afgiver en årlig redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om udviklingen på erhvervssygdomsområdet, herunder om udviklingen i retspraksis.
§ 84 er indsat ved § 3.1 i lov nr. 1554 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 84 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der gennemføres forsøg, hvorefter der delegeres afgørelseskompetence til udvalgte forsikringsselskaber, for så vidt angår afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet af arbejdsulykker, jf. § 40, stk. 1.

§ 84 a er indsat ved § 1.64 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

Kapitel 13: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 85. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2. Ved lovens ikrafttræden reguleres beløbene i §§ 18 og 19 og § 24, stk. 3 og 4, i overensstemmelse med § 25 pr. 1. januar 2004.

Stk. 3. Loven anvendes på

1) arbejdsulykker, der indtræder den 1. januar 2004 eller senere, og

2) erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2004 eller senere, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. I sager om erhvervssygdomme anmeldt i 2004 anvendes erhvervssygdomsbegrebet i § 10 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, i stedet for § 7 i denne lov med hensyn til vurderingen af, om den anmeldte sygdom er omfattet af loven.

Stk. 5. I sager om erhvervssygdomme anmeldt i 2004 anvendes § 31, stk. 4, § 32 og § 43 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, i stedet for § 17 og § 27 i denne lov med hensyn til udbetaling af løbende erstatning og kapitalerstatning.

Stk. 6. Er der tale om personer sikret efter § 48, stk. 2, anvendes bestemmelserne i loven kun for påvirkninger, der finder sted den 1. januar 2004 eller senere. Har tilskadekomne før denne dato været sikret efter tidligere lovgivning, medregnes de perioder, hvor den pågældende har været sikret. Det samme gælder for medarbejdende ægtefæller, hvis der før denne dato er indgået en lønaftale, jf. § 1, stk. 1, 3. pkt., i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.

§ 85 er ændret fra d. 02.06.2005 ved § 1.4 i lov nr. 397 af 01.06.2005: Hidtidig formulering: § 85. Loven træder i kraft den 1. januar 2004. Ændringen af erhvervssygdomsbegrebet i § 7 træder dog først i kraft den 1. januar 2005.
Stk. 2. Ved lovens ikrafttræden reguleres beløbene i §§ 18 og 19 og § 24, stk. 3 og 4, i overensstemmelse med § 25 pr. 1. januar 2004.
Stk. 3. Loven anvendes på
1) arbejdsulykker, der indtræder den 1. januar 2004 eller senere, og
2) erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2005 eller senere.
Stk. 4. Er der tale om personer sikret efter § 48, stk. 2, anvendes bestemmelserne i loven kun for påvirkninger, der finder sted den 1. januar 2004 eller senere. Har tilskadekomne før denne dato været sikret efter tidligere lovgivning, medregnes de perioder, hvor den pågældende har været sikret. Det samme gælder for medarbejdende ægtefæller, hvis der før denne dato er indgået en lønaftale, jf. § 1, stk. 1, 3. pkt., i lov nr. 390 af 20. maj 1992 om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.
Stk. 5. For skader, der indtræder i perioden fra 1. januar 2004 til 30. juni 2004, udgør kapitalbeløbet efter § 17, stk. 7, 2. pkt., 2½ gange den årlige løbende erstatning for personer, der er født i perioden fra 1. januar 1939 til 30. juni 1939.
Stk. 6. Samtidig ophæves lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.
Stk. 7. Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. stk. 6, anvendes fortsat på
1) ulykkestilfælde, pludselige løfteskader og kortvarige skadelige påvirkninger, der er indtruffet før den 1. januar 2004, og
2) erhvervssygdomme anmeldt før den 1. januar 2005.

§ 85, stk. 7 er ophævet ved § 1.22 i lov nr. 496 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Stk. 7. For ulykker, der indtræder i perioden fra den 1. januar 2004 til den 30. juni 2004, udgør kapitalbeløbet efter § 17, stk. 7, 2. pkt., 2½ gange den årlige løbende erstatning for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1939 til den 30. juni 1939

§ 85 a. Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, ophæves med virkning fra den 1. januar 2004.

Stk. 2. Lov om sikring mod følger af arbejdsskade anvendes fortsat på

1) ulykkestilfælde, pludselige løfteskader og kortvarige skadelige påvirkninger, der er indtruffet før den 1. januar 2004, og

2) erhvervssygdomme anmeldt før den 1. januar 2004.

§ 85 a er indsat fra d. 02.06.2005 ved § 1.5 i lov nr. 397 af 01.06.2005.

§ 86. Løbende rente efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 26. april 1968 med senere ændringer, forhøjes fra den 1. januar 2024 til 2.636,6 pct. af grundrenten pr. 1. april 1965.

Stk. 2. Løbende ydelse efter lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer, forhøjes fra den 1. januar 2024 til 565,9 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen. Ménerstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring forhøjes fra den 1. januar 2024 til 565,9 pct. af den ydelse, der svarer til grundbeløbet.

Stk. 3. Løbende ydelse efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, for skader indtruffet mellem den 1. januar 1993 og den 30. januar 1995 forhøjes fra den 1. januar 2024 til 216,9 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 4. Løbende ydelse efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade for skader indtruffet mellem den 31. januar 1995 og den 31. december 2003 forhøjes fra den 1. januar 2024 til 207,8 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 5. Løbende erstatning og uddannelsesgodtgørelse for skader indtruffet mellem den 1. januar 2004 og den 30. juni 2024 forhøjes fra den 1. januar 2024 til 165,7 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 6. Renter, løbende ydelser og ménerstatninger, jf. stk. 1-5, reguleres efter denne lovs § 25.

Stk. 7. For efterladte, der som følge af tilskadekomnes død efter denne lovs ikrafttræden har krav på erstatning efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde, lov om arbejdsskadeforsikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade, beregnes og reguleres erstatningen på grundlag af den årsløn, der svarer til det efter stk. 1-5 fastsatte rente- eller ydelsesbeløb.

Stk. 8. Stk. 1-6 gælder ikke for forsikringer, der er tegnet efter §§ 55, 58, 59 og 74 i lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde.

§ 86, stk. 1 er ændret ved § 1.65 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 86, stk. 1, ændres »2004« til: »2024«, og »1.591,2« ændres til: »2.636,6«.
§ 86, stk. 2 er ændret ved § 1.66 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 86, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »2004« til: »2024«, og »341,5« ændres til: »565,9«.
§ 86, stk. 3 er ændret ved § 1.67 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 86, stk. 3, ændres »2004« til: »2024«, og »130,9« ændres til: »216,9«.
§ 86, stk. 4 er ændret ved § 1.68 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 86, stk. 4, ændres »2004« til: »2024«, og »125,4« ændres til: »207,8«.
§ 86, stk. 5 er indsat ved § 1.69 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.
§ 86, stk. 5 og 6, der bliver stk. 6 og 7, er ændret ved § 1.70 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 86, stk. 5, der bliver stk. 6, og i stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »1-4« til: »1-5«.
§ 86, stk. 7, der bliver stk. 8, er ændret ved § 1.71 i lov nr. 1541 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 86, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »1-5« til: »1-6«.

§ 87. De bekendtgørelser, som er fastsat efter de nu ophævede love, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller ændres.

§ 88. De godkendelser af forsikringsselskaber, der er meddelt efter den tidligere ulykkesforsikringslovgivning og arbejdsskadeforsikringslovgivning, har fortsat gyldighed. Det samme gælder en arbejdsgivers fritagelse for at afgive risikoen efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde meddelt i medfør af § 15, stk. 13, i lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde. Sådanne arbejdsgivere har samme retsstilling efter denne lov som et forsikringsselskab. Arbejdsgivernes bidrag efter § 48, stk. 6, og § 52, stk. 1, opgøres efter reglen i § 48, stk. 6, 3. pkt.

§ 88, 4. pkt. er ændret ved § 1.74 i lov nr. 395 af 02.05.2016 fra d. 01.07.2016. I § 88, 4. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen i samarbejde med Finanstilsynet« til: »beskæftigelsesministeren i samarbejde med erhvervs- og vækstministeren«.
§ 88, 4. pkt. er ændret ved § 1.22 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Hidtidig formulering af 4. pkt.: Fordeling af bidrag efter denne lovs §§ 48, 49, 53 og 56 foretages efter nærmere regler fastsat af beskæftigelsesministeren i samarbejde med erhvervsministeren.
§ 88 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 1163 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 88, 4. pkt., ændres »§ 48, stk. 6, § 52, stk. 1, og § 54, stk. 5,« til: »§ 48, stk. 6, og § 52, stk. 1,«.

§ 89. En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af denne lov eller lov om social pension eller af ændringer af disse love.

§ 89 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1810 af 23.12.2015 fra d. 29.12.2015. Hidtidig formulering: En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af denne lov.

§ 90. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 90 er ændret ved § 80.1 i lov nr. 1528 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft i Grønland med de ændringer, som følger af de særlige grønlandske forhold.

Beskæftigelsesministeriet, den 19. august 2022

Peter Hummelgaard

/ Sine Frederiksen

Bilag A

Følgende lande er omfattet af zone A:

Medlemslandene i EU, andre lande, der er fulde medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), samt andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med Den Internationale Valutafond (IMF) og er tilknyttet Den Almindelige Låneoverenskomst. Et land, der som følge af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes fra zone A i en periode på 5 år.

Bilag A er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 3.3 i lov nr. 365 af 19.05.2004.

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar, EU-Tidende 1985, nr. L 210, side 29.

Fodnoten til lovens titel er indsat ved § 1.1 i lov nr. 2200 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

2) Se §§ 2-3 i lov 443 af 23. maj 2012.

Advokat Jørgen U. Grønborg