Straffeloven kap. 13

13. kapitel: Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.

Overskriften til kapitel 13 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 542 af 08.06.2006 fra d. 09.06.2006.

§ 111. Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller trussel derom at forandre statsforfatningen eller sætte den ud af kraft, straffes med fængsel indtil på livstid.

§ 112. Den, som foretager nogen handling, der sigter til at berøve kongen eller den, der med hjemmel i forfatningen fører regeringen, livet, straffes med fængsel ikke under 6 år.

§ 113. Den, som antaster Folketingets sikkerhed eller frihed eller i øvrigt foretager nogen handling, der sigter til ved magtanvendelse eller trussel derom at aftvinge Folketinget nogen beslutning eller hindre det i frit at udøve sin virksomhed, straffes med fængsel indtil 16 år eller under særligt skærpende omstændigheder på livstid.

Stk. 2. Samme straf kommer til anvendelse på den, der på tilsvarende måde angriber eller øver tvang mod kongen eller den, der med hjemmel i forfatningen fører regeringen, eller mod ministrene, Rigsretten eller Højesteret.

§ 113, stk. 1 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 ved indføjelse af ordet særligt.

§ 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af de følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:

1) Manddrab efter § 237.

2) Grov vold efter § 245 eller § 246.

3) Frihedsberøvelse efter § 261.

4) Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af almindelige samfærdselsmidler m.v. efter § 193, stk. 1, eller groft hærværk efter § 291, stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab.

5) Kapring af transportmidler efter § 183 a.

6) Overtrædelser af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under særlig skærpende omstændigheder efter § 192 a.

7) Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. efter § 187, stk. 1.

8) Besiddelse eller anvendelse m.v. af radioaktive stoffer efter § 192 b.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben eller eksplosivstoffer.

Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, som med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.

§ 114 er indsat ved § 1 i lov nr. 378 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 114, stk. 1, nr. 8 er indsat ved § 1.3 i
lov nr. 542 af 08.06.2006 fra d. 09.06.2006.
§ 114, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 501 af 12.06.2009 fra d. 15.06.2009. Hidtidig formulering: 6) Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2.
§ 114, stk. 1-3 er ændret ved §§ 1.2-1.4 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114, stk. 1, ændres »følgende handlinger« til: »de følgende handlinger«, i stk. 2 ændres »som« til: »der«, og i stk. 3 ændres »der« til: »som«.

§ 114 a. Begås en af de i nr. 1-8 nævnte handlinger, uden at forholdet omfattes af § 114, kan straffen overstige den højeste for lovovertrædelsen foreskrevne straf indtil det dobbelte. Hvis den højeste straf, der er foreskrevet for den pågældende handling, er mindre end 4 års fængsel, kan straffen dog stige til fængsel indtil 6 år.

1) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 192 a, § 193, stk. 1, §§ 237, 244, 245, 246, 250, § 252, stk. 1, § 266, § 288 eller § 291, stk. 1 eller 2, når handlingen er omfattet af artikel 1 i konventionen af 16. december 1970 om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer, artikel 1 i konventionen af 23. september 1971 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed eller artikel II i protokollen af 24. februar 1988 til bekæmpelse af ulovlige voldshandlinger i lufthavne, der betjener den internationale civile luftfart.

2) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 184, stk. 1, §§ 237, 244, 245, 246, 250, § 252, stk. 1, § 260, § 261, stk. 1 eller 2, § 266 eller § 291, stk. 1 eller 2, når handlingen er omfattet af artikel 2 i konventionen af 14. december 1973 om forebyggelse af og straf for forbrydelser mod internationalt beskyttede personer, herunder diplomatiske repræsentanter.

3) Overtrædelse af § 261, stk. 1 eller 2, når handlingen er omfattet af artikel 1 i den internationale konvention af 17. december 1979 imod gidseltagning.

4) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 186, stk. 1, §§ 192 a, 192 b, 237, 244, 245, 246, 260, 266, 276, 278, 279, 279 a, 281, 288 eller § 291, stk. 2, når handlingen er omfattet af artikel 7 i IAEA-konventionen (Det Internationale Atomenergiagenturs konvention) af 3. marts 1980 om fysisk beskyttelse af nukleare materialer.

5) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 192 a, § 193, stk. 1, §§ 237, 244, 245, 246, § 252, stk. 1, §§ 260, 266, 288 eller § 291, stk. 1 eller 2, når handlingen er omfattet af artikel 3 i konventionen af 10. marts 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden eller artikel 2 i protokollen af 10. marts 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod sikkerheden for fastgjorte platforme, der befinder sig på kontinentalsokkelen.

6) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 186, stk. 1, § 192 a, § 193, stk. 1, §§ 237, 244, 245, 246, 250, § 252, stk. 1, § 266 eller § 291, stk. 2, når handlingen er omfattet af artikel 2 i den internationale konvention af 15. december 1997 til bekæmpelse af terrorbombninger.

7) Overtrædelse af § 192 b, § 260 eller § 266, når handlingen er omfattet af artikel 2 i den internationale konvention af 13. april 2005 til bekæmpelse af nuklear terrorisme.

8) Overtrædelse af § 183, stk. 1 eller 2, når der er tale om forvoldelse af sprængning rettet mod en offentlig bygning eller institution.

§ 114 a er indsat ved § 1 i lov nr. 378 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 114 a er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 542 af 08.06.2006 fra d. 09.06.2006. En ny § 114 a-e er indsat. §§ 114 c-114 e bliver herefter §§ 114 f-114 h. Hidtidig formulering: 114 a. Med fængsel indtil 10 år straffes den, som
1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,
2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller
3) direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af § 114.

§ 114 a, nr. 1 og 4-6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 500 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 114 a, nr. 1 og 4-6 , ændres »192 a« til: »192 a, stk. 2«.
§ 114 a, nr. 1, 4, 5 og 6 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 501 af 12.06.2009 fra d. 15.06.2009. I § 114 a, nr. 1, 4, 5 og 6, ændres »§ 192 a, stk. 2,« til: »§ 192 a,«.
§ 114 a er ændret ved § 1.1 i lov nr. 157 af 28.02.2012 fra 01.03.2012. I § 114 a ændres »nr. 1-6« til: »nr. 1-7«.
§ 114 a, nr. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 157 af 28.02.2012 fra 01.03.2012. I § 114 a, nr. 4, ændres »26. oktober 1979« til: »3. marts 1980«.
§ 114 a, nr. 7 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 157 af 28.02.2012 fra 01.03.2012.
§ 114 a er ændret ved § 1.5 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114 a, 1. pkt., ændres »med indtil det halve« til: »indtil det dobbelte«.
§ 114 a er ændret ved § 1.1 i lov nr. 968 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 114 a, 1. pkt., ændres »nr. 1-7« til: »nr. 1-8«.
§ 114 a, nr. 8 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 968 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020.

§ 114 b. Med fængsel indtil 12 år straffes den, som

1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,

2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller

3) direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a.

§ 114 b er indsat ved § 1 i lov nr. 378 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 114 b. er ophævet ved § 1.4 i
lov nr. 542 af 08.06.2006 fra d. 09.06.2006. En ny § 114 a - e. er indsat. §§ 114 c-114 e bliver herefter §§ 114 f-114 h. Hidtidig formulering: 114 b. Den, som i øvrigt ved tilskyndelse, råd eller dåd medvirker til at fremme den kriminelle virksomhed eller det fælles formål for en gruppe eller sammenslutning, som foretager en eller flere handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a, nr. 1 eller 2, når virksomheden eller formålet indebærer, at en eller flere handlinger af denne karakter begås, straffes med fængsel indtil 6 år.
§ 114 b er ændret ved § 1.6 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114 b ændres »10 år« til: »12 år«.

§ 114 c. Med fængsel indtil 12 år straffes den, som hverver en person til at begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a eller til at slutte sig til en gruppe eller sammenslutning for at fremme, at gruppen eller sammenslutningen begår handlinger af denne karakter. Under særlig skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil 16 år. Som særlig skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor der er tale om overtrædelser af systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Med fængsel indtil 8 år straffes den, som hverver en person til at begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 b eller til at slutte sig til en gruppe eller sammenslutning for at fremme, at gruppen eller sammenslutningen begår handlinger af denne karakter.

Stk. 3. Med fængsel indtil 8 år straffes den, som lader sig hverve til at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a. Er den pågældende tilsluttet en væbnet styrke, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år eller under særligt skærpende omstændigheder til fængsel indtil på livstid. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor den pågældende har deltaget i kamphandlinger.

§ 114 c er indsat ved § 1.4 i lov nr. 542 af 08.06.2006 fra d. 09.06.2006.
§ 114 c, stk. 3, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 642 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016.
§ 114 c, stk. 1 og 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114 c, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »10 år« til: »12 år«.
§ 114 c, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114 c, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres »6 år« til: »8 år«.
§ 114 c, stk. 3 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114 c, stk. 3, 2. pkt., ændres »16 år« til: »på livstid«.

§ 114 d. Med fængsel indtil 12 år straffes den, som træner, instruerer eller på anden måde oplærer en person til at begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a med viden om, at personen har til hensigt at anvende færdighederne til dette formål. Under særlig skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil 16 år. Som særlig skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor der er tale om overtrædelser af systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Med fængsel indtil 8 år straffes den, som træner, instruerer eller på anden måde oplærer en person til at begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 b med viden om, at personen har til hensigt at anvende de tillærte færdigheder til dette formål.

Stk. 3. Med fængsel indtil 8 år straffes den, som lader sig træne, instruere eller på anden måde oplære til at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a.

§ 114 d er indsat ved § 1.4 i lov nr. 542 af 08.06.2006 fra d. 09.06.2006.
§ 114 d, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114 d, stk. 1, 1. pkt., ændres »10 år« til: »12 år«.
§ 114 d, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114 d, stk. 2 og 3, ændres »6 år« til: »8 år«.

§ 114 e. Med fængsel indtil 8 år straffes den, som i øvrigt fremmer virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af §§ 114, 114 a, 114 b, 114 c eller 114 d. Er den pågældende tilsluttet en væbnet styrke, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år eller under særligt skærpende omstændigheder til fængsel indtil 16 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor den pågældende har deltaget i kamphandlinger.

§ 114 e er indsat ved § 1.4 i lov nr. 542 af 08.06.2006 fra d. 09.06.2006.
§ 114 e, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 642 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016.
§ 114 e er ændret ved §§ 1.12-1.13 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114 e, 1. pkt., ændres »6 år« til: »8 år«, og i 2. pkt. ændres »10 år« til: »12 år«.

§ 114 f. Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 e, deltager i eller yder væsentlig økonomisk støtte eller anden væsentlig støtte til korps, gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 8 år.

§ 114 c (nu § 114 f.) er indsat ved § 1 i lov nr. 378 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 114 f. er ændret ved § 1.5 i
lov nr. 542 af 08.06.2006 fra d. 09.06.2006. I § 114 c, der bliver § 114 f, ændres »§§ 114-114 b« til: »§§ 114-114 e«.
§ 114 f er ændret ved § 1.14 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114 f ændres »6 år« til: »8 år«.

§ 114 g. Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 f, deltager i en ulovlig militær organisation eller gruppe, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

§ 114 d (nu § 114 g) er indsat ved § 1 i lov nr. 378 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 114 d (nu § 114 g) er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 .
§ 114 g er ændret ved § 1.5 i
lov nr. 542 af 08.06.2006 fra d. 09.06.2006. I § 114 d, der bliver § 114 g, ændres »§§ 114-114 c« til: »§§ 114-114 f«.
§ 114 g er ændret ved § 1.15 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114 g ændres »2 år« til: »3 år«.

§ 114 h. Med fængsel indtil 8 år straffes den, der under skærpende omstændigheder i strid med lovgivningen om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben m.v.

1) udfører produkter med dobbelt anvendelse uden tilladelse,

2) til brug for myndighedernes afgørelser om produkter med dobbelt anvendelse giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller

3) handler i strid med vilkår, der er fastsat i myndighedernes afgørelser om produkter med dobbelt anvendelse.

§ 114 e (nu § 114 h) er indsat ved § 1 i lov nr. 378 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 114 h er ændret ved § 1.16 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114 h ændres »6 år« til: »8 år«.

§ 114 i. Den, der fra en gruppe eller sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a, modtager økonomisk støtte i penge eller andre ydelser til brug for oprettelse eller drift af en institution eller virksomhed eller til lignende formål her i landet, straffes med fængsel indtil 8 år.

§ 114 i er indsat ved § 1.3 i lov nr. 642 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016.
§ 114 i er ændret ved § 1.17 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114 i ændres »6 år« til: »8 år«.

§ 114 j. Den, der har dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, og som uden tilladelse indrejser eller opholder sig i et område som nævnt i stk. 3, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for indrejse og ophold som led i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv.

Stk. 3. Justitsministeren kan efter forhandling med udenrigsministeren og forsvarsministeren fastsætte regler om, at et område, hvor en gruppe eller sammenslutning som nævnt i § 114 e er part i en væbnet konflikt, skal være omfattet af stk. 1. Folketinget kan ved en folketingsbeslutning ophæve regler fastsat af justitsministeren efter 1. pkt.

Stk. 4. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger til det, tillader efter ansøgning, at en person indrejser eller opholder sig i et område som nævnt i stk. 1, hvis indrejsen eller opholdet har et anerkendelsesværdigt formål. En tilladelse kan omfatte en gruppe af personer, der er tilknyttet en bestemt virksomhed eller organisation m.v.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om indgivelse af ansøgninger efter stk. 4, herunder om fristen herfor. Justitsministeren kan i den forbindelse fastsætte, at afgørelser efter stk. 4 ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 114 j er indsat ved § 1.3 i lov nr. 642 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016.
§ 114 j er ændret ved § 1.18 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 114 j, stk. 1, ændres »6 år« til: »8 år«.

§ 115. Begås, uden at forholdet falder ind under §§ 112 og 113, nogen af de i kapitlerne 25, 26 og 27 omhandlede forbrydelser mod kongen eller den, der med hjemmel i forfatningen fører regeringen, forhøjes de i de nævnte bestemmelser foreskrevne straffe indtil det dobbelte.

Stk. 2. Begås nogen af de nævnte forbrydelser mod dronningen, enkedronningen eller tronfølgeren, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

§ 116. Den, som hindrer foretagelsen af valg til Folketinget, Færøernes lagting eller til kommunale eller andre offentlige råd eller myndigheder eller gør forsøg herpå, eller som forvansker et valgs udfald eller umuliggør opgørelsen, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Samme straf finder anvendelse, når sådanne handlinger foretages ved lovhjemlede umiddelbare stemmeafgivninger i offentlige anliggender.

§ 117. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som ved de i § 116 omhandlede valg eller stemmeafgivninger

1) uberettiget skaffer sig eller andre adgang til at deltage i afstemningen,
2) ved ulovlig tvang (§ 260), ved frihedsberøvelse eller ved misbrug af overordnelsesforhold søger at formå nogen til at stemme på en bestemt måde eller til at undlade at stemme,
3) ved svig bevirker, at nogen mod sin hensigt afholder sig fra at stemme, eller at hans stemmeafgivning bliver ugyldig eller virker anderledes end tilsigtet,
4) yder, lover eller tilbyder formuefordel for at påvirke nogen til at stemme på en vis måde eller til at undlade at stemme,
5) modtager, fordrer eller lader sig tilsige formuefordel for at stemme på en vis måde eller for at undlade at stemme.

§ 117 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte udgået)
§ 117 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004.

§ 118. Den, som ved magtanvendelse eller trussel derom eller under udnyttelse af frygt for fremmed magts indgriben hindrer eller søger at hindre offentlige myndigheder i den frie udøvelse af deres virksomhed, straffes, når handlingen foretages med det formål at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, med fængsel indtil 12 år.

Stk. 2. Samme straf finder anvendelse på den, som i den i stk. 1 nævnte hensigt og ved anvendelse af de der nævnte midler alvorligt krænker ytringsfriheden eller hindrer foreninger eller andre sammenslutninger i frit at udøve deres lovlige virksomhed.

Stk. 3. Med samme straf anses endvidere den, der i den i stk. 1 nævnte hensigt og under anvendelse af de der nævnte midler begår den i § 193 omhandlede forbrydelse eller lignende almenskadelig handling.

§ 118 a. De i §§ 111-115 og 118 omhandlede forbrydelser er i alle tilfælde genstand for offentlig påtale, der sker efter justitsministerens påbud.

Advokat Jørgen U. Grønborg