Straffeloven kap. 24

24. kapitel: Seksualforbrydelser

Overskriften til kapitel 24 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Forbrydelser mod kønssædeligheden

§ 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der har samleje med en person, der ikke har samtykket heri. Det samme gælder den, der tilsniger sig samleje med en person, der forveksler gerningspersonen med en anden.

Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, som har samleje med et barn under 12 år. På samme måde straffes den, som er fyldt 22 år og har samleje med et barn under 15 år.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1, 1. pkt., kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

Stk. 5. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel.

I § 216, stk. 1, er straframmen ændret fra 6 år til 8 år ved § 1 i lov nr. 380 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
I § 216, stk. 2, er straframmen ændret fra 10 år til 12 år ved § 1 i lov nr. 380 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 216 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, straffes for voldtægt med fængsel indtil 8 år. Med vold sidestilles hensættelse i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særlig farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

§ 216, stk. 4 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 635 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016. Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
§ 216, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2208 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Hidtidig formulering: Stk. 1. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der
1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller
2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

§ 216, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 216, stk. 2, ændres »der« til: »som«.
§ 216, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022.
§ 216, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023.
§ 216, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 216, stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: », 1. pkt.,«.

§ 217. (Ophævet).

§ 217 er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den, som skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, end vold eller trussel om vold, straffes med fængsel indtil 4 år.

§ 218. Den, der ved udnyttelse af en persons sindssygdom eller mentale retardering skaffer sig samleje med den pågældende, straffes med fængsel indtil 4 år.

§ 218, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den, der ved udnyttelse af en persons sindssygdom eller mentale retardering skaffer sig samleje uden for ægteskab med den pågældende, straffes med fængsel indtil 4 år.
§ 218, stk. 2 er ophævet ved § 1.11 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Stk. 2. Den, der skaffer sig samleje uden for ægteskab med en person, der befinder sig i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen, straffes med fængsel indtil 4 år, medmindre forholdet er omfattet af § 216.

§ 219. Med fængsel indtil 4 år straffes den, der er

1) ansat ved kriminalforsorgen, og som har samleje med en person, der er optaget i en af kriminalforsorgens institutioner, og som er undergivet den pågældendes myndighed,

2) ansat ved politiet, og som har samleje med en person, der er frihedsberøvet og i politiets varetægt, eller

3) ansat ved eller tilsynsførende med døgninstitution eller opholdssted for børn og unge, psykiatrisk afdeling, døgninstitution for personer med vidtgående psykiske handicap eller lignende institution, og som har samleje med nogen, der er optaget i institutionen.

§ 219 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den, der er ansat eller tilsynsførende ved fængsel, forsorgshjem, børne- eller ungdomshjem, hospital for sindslidende, institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller lignende institution, og som har samleje med nogen, der er optaget i institutionen, straffes med fængsel indtil 4 år.

§ 220. Den, som ved groft misbrug af en persons arbejdsmæssige, økonomiske eller behandlings- eller plejemæssige afhængighed skaffer sig samleje med den pågældende, straffes med fængsel indtil 1 år eller, såfremt forholdet er begået over for en person under 18 år, med fængsel indtil 4 år. På tilsvarende vis straffes en religiøs leder, som groft misbruger et mellem den religiøse leder og et medlem af dennes menighed bestående afhængighedsforhold til at skaffe sig samleje med medlemmet.

§ 220 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 220 ændres »tjenstlige eller økonomiske afhængighed skaffer sig samleje uden for ægteskab« til: »arbejdsmæssige, økonomiske eller behandlings- eller plejemæssige afhængighed skaffer sig samleje«.
§ 220 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 220 ændres »under 21 år, med fængsel indtil 3 år« til: »under 18 år, med fængsel indtil 4 år«.
§ 220, 2. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023.

§ 221. (Ophævet).

§ 221 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 221 ændres »6 år« til: »4 år«.
§ 221 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Med fængsel indtil 4 år straffes den, der tilsniger sig samleje med en person, der vildfarende anser samlejet som ægteskabeligt eller forveksler gerningsmanden med en anden.
§ 221 er ophævet ved § 1.5 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. Hidtidig formulering: § 221. Med fængsel indtil 4 år straffes den, der tilsniger sig samleje med en person, der forveksler gerningsmanden med en anden.

§ 222. Den, der har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af § 216, stk. 2.

Stk. 2. Har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed ved brug af enten tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved at udnytte sin fysiske eller psykiske overlegenhed.

I § 222, stk. 1, er straframmen ændret fra 6 år til 8 år ved § 1 i lov nr. 380 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
I § 222, stk. 2, er straframmen ændret fra 10 år til 12 år ved § 1 i lov nr. 380 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 222, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 501 af 17.06.2008 fra d. 18.06.2008. I § 222, stk. 2, ændres »forskaffet« til: »skaffet«.
§ 222, stk. 3 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 501 af 17.06.2008 fra d. 18.06.2008.
§ 222, stk. 1 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år.
§ 222, stk. 2 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.
§ 222, stk. 3 er ophævet ved § 1.19 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og stk. 2, 1. led, skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed.
§ 222, stk. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 635 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016. Hidtidig formulering: Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed.
§ 222, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 635 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016. I § 222, stk. 2, indsættes efter »ved«: »udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed ved brug af«.
§ 222, stk. 3 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 635 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016.
§ 222, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 222, stk. 1, ændres »som« til: »der«.
§ 222, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 222, stk. 2, ændres »ved brug af tvang« til: »ved brug af enten tvang«.
§ 222, stk. 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 222, stk. 3, ændres »ved udnyttelse af« til: »ved at udnytte«.

§ 223. Den, som har samleje med eller ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden hos en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

§ 223, stk. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.
§ 223, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 223, stk. 1, indsættes efter »samleje med«: »eller ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden hos«, og efter »straffes med« indsættes: »bøde eller«.

§ 223 a. (Ophævet).

§ 223 a er gældende fra d. 01.07.1999.
§ 223 a er ændret fra d. 01.07.2001 ved
lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 223 a er ændret fra d. 03.04.2003 ved § 1 i lov nr. 228 af 02.04.2003

§ 223 a er ophævet ved § 1.21 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den, der som kunde mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 224. Den, der medvirker til, at en person under 18 år mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en kunde, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Den, der som kunde mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 224 er ophævet og indsat på ny ved § 1.21 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Bestemmelserne i §§ 216-223 a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.

§ 225. Bestemmelserne i §§ 216-224 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje, herunder hvor gerningspersonen formår forurettede til at udføre seksuelle handlinger på sig selv.

§ 225 er ophævet og indsat på ny ved § 1.21 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Bestemmelserne i §§ 216-220 og 222-223 a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn.
§ 225 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 225 indsættes efter »samleje«: », herunder hvor gerningspersonen formår forurettede til at udføre seksuelle handlinger på sig selv«.

§ 226. Den, der optager seksuelt materiale såsom fotografier, film el.lign. af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde udbrede materialet, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

§ 226 er ophævet og indsat på ny ved § 1.21 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Har i de tilfælde, hvor efter foranstående bestemmelser gerningens strafbarhed afhænger af den krænkede persons fra det normale afvigende åndelige eller legemlige tilstand eller af personens alder, gerningsmanden handlet uden kendskab til pågældendes tilstand eller alder, og handlingen af denne grund ikke kan tilregnes ham som forsætlig, bliver, hvis han dog har handlet uagtsomt, en forholdsmæssig mindre straf at anvende.
§ 226 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 226 ændres »pornografiske fotografier, film el.lign.« til: »seksuelt materiale såsom fotografier, film el.lign.«

§ 227. Den, der medvirker til, at en person under 18 år deltager i en forestilling med seksuel optræden, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Den, der som tilskuer overværer en forestilling som nævnt i stk. 1 med deltagelse af en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 227 er ændret fra d. 01.04.2004 ved § 1.49 i lov nr. 218 af 31.03.2004.
§ 227 er ophævet og indsat på ny ved § 1.21 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Straf efter §§ 216-226 kan nedsættes eller bortfalde, når de personer, mellem hvilke kønslig omgængelse har fundet sted, er indtrådt i ægteskab med hinanden eller har ladet deres partnerskab registrere.
§ 227, stk. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 227, stk. 1, ændres »pornografisk« til: »seksuel«.

§ 228. Overtrædelse af §§ 218 eller 222-224, § 225, jf. §§ 218 eller 222-224, § 226, § 227, stk. 1, eller § 231, der som følge af gerningsmandens ukendskab til forurettedes tilstand eller alder ikke kan tilregnes gerningsmanden som forsætlig, straffes med en forholdsmæssig mindre straf, hvis gerningsmanden dog har handlet uagtsomt.

§ 228 er ophævet og indsat på ny ved § 1.21 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den, der
1) forleder nogen til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed med andre,
2) for vindings skyld forleder nogen til kønslig usædelighed med andre eller afholder nogen, der driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, eller
3) holder bordel,
straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der tilskynder eller bistår en person under 21 år til at søge erhverv ved kønslig usædelighed, samt den, der medvirker til en persons befordring ud af riget, for at denne i udlandet skal drive erhverv ved kønslig usædelighed eller benyttes til sådan usædelighed, når den befordrede person er under 21 år eller uvidende om formålet.

§ 228 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 2208 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. To steder i § 228 udgår »§ 216, stk. 1, nr. 2,«.
§ 228 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 228 ændres »eller § 227, stk. 1« til: », § 227, stk. 1, eller § 231«.

§ 229. (Ophævet).

§ 229, stk. 3-5 er ophævet med virkning fra d. 01.07.1999. Hidtidig formulering: Stk. 3. Med fængsel indtil 4 år straffes den mandsperson, som helt eller delvis lader sig underholde af en kvinde, der driver utugt som erhverv.
Stk. 4. Med fængsel indtil 1 år straffes den mandsperson, som imod politiets advarsel deler bolig med en kvinde, der driver utugt som erhverv. En af politiet meddelt advarsel har gyldighed for 5 år.
Stk. 5. De i stk. 3 og 4 givne straffebestemmelser finder ikke anvendelse på mandspersoner under 18 år, over for hvem kvinden har underholdspligt.

§ 229, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved
lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 229, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2001 ved
lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte udgået)
§ 229 er ophævet ved § 1.21 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den, der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellemmand, eller som udnytter en andens erhverv ved kønslig usædelighed, straffes med fængsel indtil 3 år eller under formildende omstændigheder med bøde.
Stk. 2. Den, der udlejer værelse i hotel eller gæstgiveri til benyttelse til erhvervsmæssig utugt, straffes med fængsel indtil 1 år eller under formildende omstændigheder med bøde.

§ 230. (Ophævet).

§ 230 er indsat ved lov nr. 441 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.
§ 230 er ændret ved § 1 i lov nr. 280 af 25.04.2001 fra d. 01.07.2001 (Hæfte ophævet)
§ 230 er ændret fra d. 03.04.2003 ved § 1 i lov nr. 228 af 02.04.2003
.
§ 230, 1. og 2. pkt. er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 ved indføjelse af ordet særligt.
§ 230 er ophævet ved § 1.21 i
lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den, der optager utugtige fotografier, film eller lignende af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde at udbrede materialet, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om optagelser af mere systematisk eller organiseret karakter. § 226 finder tilsvarende anvendelse.

§ 231. For grooming straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år den, som systematisk eller ved manipulation og under udnyttelse af en på alder og erfaring beroende overlegenhed opbygger en relation til en person under 18 år med forsæt til at udsætte den pågældende for en seksualforbrydelse.

§ 231 er ændret ved § 1 i lov nr. 280 af 25.04.2001 fra d. 01.05.2001
§ 231 er ophævet ved § 1.21 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Har den, som skal dømmes efter §§ 228 eller 229, tidligere været dømt for nogen i disse bestemmelser omhandlet forbrydelse, eller har han for en berigelsesforbrydelse været dømt til fængsel, kan straffen forhøjes med indtil det halve.
§ 231 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023.

§ 232. Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

§ 232 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 232 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004
§ 232 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.
§ 232, stk. 2 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 257 af 10.04.2018 fra d. 15.04.2018.

§ 233. Den, der driver virksomhed med, at en anden mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Den, der i øvrigt udnytter, at en anden erhvervsmæssigt mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Det samme gælder den, der fremmer, at en anden mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellemmand.

Stk. 3. Den, der udlejer værelse i hotel til brug for, at en anden erhvervsmæssigt mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

§ 233 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte udgået)
§ 233 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004

§ 233 er ophævet og indsat på ny ved § 1.23 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den, som opfordrer eller indbyder til utugt eller stiller usædelig levevis til skue på en måde, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

§ 233 a. Den, der ved retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller ved anden utilbørlig fremgangsmåde formår en anden til mod betaling eller løfte om betaling at have seksuelt forhold til en kunde, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 233 a er indsat ved § 1.23 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013.

§ 234. Den, som sælger utugtige billeder eller genstande til en person under 16 år, straffes med bøde.

§ 235. Den, som udbreder seksuelt materiale såsom fotografier, film, andre visuelle gengivelser el.lign. af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med seksuelt materiale såsom fotografier, film, andre visuelle gengivelser el.lign. af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af seksuelt materiale af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.

§ 235 er ændret ved lov nr. 441 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.
§ 235, stk. 1 er ændret ved § 1 i lov nr. 280 af 25.04.2001 fra d. 01.07.2001 (Hæfte ophævet)
§ 235, stk.21 er ændret ved § 1 i lov nr. 280 af 25.04.2001 fra d. 01.07.2001 (Hæfte ophævet)
§ 235 er ændret fra d. 03.04.2003 ved § 1 i lov nr. 228 af 02.04.2003
§ 235, stk. 1, 1. og 2. pkt. er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 ved indføjelse af ordet særligt.
§ 235, stk. 2 er ændret ved
§ 1.2 i lov nr. 319 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag gør sig bekendt med utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.
§ 235, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. To steder i § 235, stk. 1, 1. pkt., og to steder i § 235, stk. 2, ændres »utugtige« til: »pornografiske«.
§ 235, stk. 3 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af utugtige billeder af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende har givet sit samtykke til besiddelsen.
§ 235, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 235, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, ændres »pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende« til: »seksuelt materiale såsom fotografier, film, andre visuelle gengivelser el.lign.«
§ 235, stk. 3 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 235, stk. 3, ændres »fotografier, film el.lign.« til: »seksuelt materiale«.

§ 235 a. Den, som fremstiller eller sælger eller på anden måde overdrager en dukke, som fremstår som et barn, og som er konstrueret med et seksuelt formål for øje, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Den, som besidder en dukke som nævnt i stk. 1, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

§ 235 a er indsat ved § 1.3 i lov nr. 319 af 28.04.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 235 a er ophævet ved § 1.26 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Den, der rekrutterer eller i øvrigt medvirker til, eller som udnytter, at en person under 18 år deltager i en forestilling med utugtig optræden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særlig skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særlig skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om forestillinger af mere systematisk eller organiseret karakter.
Stk. 2. Den, der som tilskuer overværer en forestilling som nævnt i stk. 1 med deltagelse af en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

§ 235 a er indsat ved § 1.6 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022.

§ 236. Når nogen dømmes efter §§ 216 eller 222, § 223, stk. 2, § 224, stk. 1, § 225, jf. §§ 216 eller 222, § 223, stk. 2, eller § 224, stk. 1, § 228, jf. en af de foregående bestemmelser, § 232 eller § 262 a, stk. 2, kan der ved dommen gives den pågældende forbud mod

1) at opholde sig eller færdes i nærmere afgrænsede områder, hvor der er fare for, at den pågældende vil begå ny lovovertrædelse af lignende beskaffenhed (opholdsforbud),

2) uden politiets tilladelse at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller selv tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under 18 år (boligforbud),

3) at modtage besøg af børn under 18 år, der ikke er ledsaget af en voksen (besøgsforbud),

4) gennem internettet eller et lignende system til spredning af information at søge at kontakte børn under 18 år, der ikke kender den dømte (kontaktforbud), eller

5) at udrejse (udrejseforbud).

Stk. 2. Forbud efter stk. 1 omfatter ikke kontakt, ophold eller færden, som af særlige grunde må anses for beføjet. Forbud efter stk. 1, nr. 2 og 3, omfatter ikke den dømtes børn eller adoptivbørn. Politiet kan under særlige omstændigheder skriftligt meddele tilladelse til, at en person, der er meddelt forbud efter stk. 1, nr. 5, kan foretage en specifik rejse.

Stk. 3. Forbud efter stk. 1, nr. 1-4, kan gives, når det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om den dømtes person, herunder om tidligere kriminalitet, må antages, at der er fare for, at den dømte vil begå ny lovovertrædelse af lignende beskaffenhed, og at forbuddet vil være egnet til at forebygge denne fare.

Stk. 4. Forbud efter stk. 1, nr. 5, kan gives, når det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om den dømtes person, herunder om tidligere kriminalitet, må antages, at der er fare for, at den dømte vil begå ny lovovertrædelse af lignende beskaffenhed i udlandet, og at forbuddet vil være egnet til at forebygge denne fare.

Stk. 5. Forbud gives indtil videre, jf. dog stk. 6. Forbud kan dog gives på tid fra 1 til 5 år regnet fra endelig dom.

Stk. 6. Forbud efter stk. 1, nr. 5, gives på tid fra 1 til 5 år regnet fra endelig dom. Ved udståelse af fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter forlænges forbuddet tilsvarende.

Stk. 7. Forbud må ikke stå i misforhold til den herved forvoldte forstyrrelse af den pågældendes forhold, hensynet til dem, som forbuddet skal beskytte, og karakteren af det begåede forhold.

Stk. 8. Når forbud er givet indtil videre, kan den dømte efter 5 års forløb regnet fra endelig dom forlange, at anklagemyndigheden indbringer spørgsmålet om forbuddets opretholdelse for retten. Når særlige omstændigheder taler for det, kan justitsministeren tillade, at indbringelse for retten sker tidligere. § 59, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Afgørelsen træffes ved kendelse. Hvis afgørelsen går ud på, at forbuddet helt eller delvis opretholdes, kan spørgsmålet på ny indbringes for retten, dog tidligst efter 2 års forløb.

Stk. 9. Når et forbud er givet efter stk. 1, nr. 5, kan den dømte efter 1 års forløb regnet fra løsladelse eller udskrivning forlange, at anklagemyndigheden indbringer spørgsmålet om forbuddets opretholdelse for retten. Når særlige omstændigheder taler for det, kan justitsministeren tillade, at indbringelse for retten sker tidligere. § 59, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Afgørelsen træffes ved kendelse. Hvis afgørelsen går ud på, at forbuddet helt eller delvis opretholdes, kan spørgsmålet på ny indbringes for retten, dog tidligst efter 1 års forløb.

Stk. 10. Overtrædelse af et forbud efter stk. 1 straffes med fængsel indtil 2 år.

Stk. 11. Politiet fører tilsyn med dømtes overholdelse af forbud efter stk. 1, nr. 1-4. Politiet kan som led i tilsynets gennemførelse uden retskendelse skaffe sig adgang til den dømtes bolig og andre lokaliteter, som den dømte råder over, og foretage undersøgelse heraf. Politiet kan endvidere uden retskendelse foretage undersøgelse af breve og andre papirer og andre genstande, som den dømte råder over, og om nødvendigt medtage disse med henblik på undersøgelse af deres indhold.

Stk. 12. Tilsyn efter stk. 11 skal udføres så skånsomt, som omstændighederne tillader, og gennemførelsen af tilsynet skal stå i rimeligt forhold til tilsynets formål.

Stk. 13. Politiet kan videregive oplysninger til indehavere og ledere af virksomheder, institutioner m.v. om, hvilke personer der har fået forbud efter stk. 1, nr. 1, mod at opholde sig eller færdes i den pågældende virksomhed, institution m.v. Videregivelse må kun ske i det omfang, det er nødvendigt for at håndhæve forbud efter stk. 1, nr. 1. Oplysningerne må kun behandles af modtagerne i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til håndhævelse af forbuddet.

Stk. 14. Modtagerne har tavshedspligt med hensyn til de i stk. 13 nævnte oplysninger. Det samme gælder andre personer, som i medfør af regler fastsat efter stk. 15, nr. 3, kan behandle de pågældende oplysninger. §§ 152 og 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 15. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om

1) gennemførelse af tilsyn som nævnt i stk. 11, herunder om tilsynets hyppighed,

2) politiets videregivelse af oplysninger som nævnt i stk. 13,

3) modtagernes tavshedspligt og opbevaring og behandling af oplysninger som nævnt i stk. 13, herunder om, at oplysningerne i nødvendigt omfang kan behandles af andre ansatte end de i stk. 13 nævnte,

4) klage over politiets dispositioner i forbindelse med tilsyn som nævnt i stk. 11,

5) tilladelser efter stk. 2, 3. pkt., herunder om indgivelse af ansøgning, vilkår for tilladelser og tilbagekaldelse af tilladelser, og

6) straf af bøde for overtrædelse af regler fastsat i medfør af nr. 3.

§ 236, stk. 4 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte udgået)
§ 236 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Når nogen dømmes efter §§ 216, 217, 218, stk. 1, 222 eller 223, stk. 2, eller efter §§ 224, 225 eller 226, jf. en af fornævnte bestemmelser, eller efter § 232, kan der ved dommen gives den pågældende pålæg om ikke at indfinde sig i offentlige parker eller anlæg, på fælleder, ved skoler og legepladser, ved opdragelseshjem, ved sindssygehospitaler og institutioner for personer med vidtgående psykiske handicap, i bestemt angivne skove og på bestemt angivne badeanstalter og strandbredder.
Stk. 2. Der vil derhos ved dommen kunne gives personer, der dømmes efter de i stk. 1 nævnte paragraffer eller efter §§ 228 og 229, pålæg om, at de ikke må lade børn under 18 år tage ophold i deres bolig eller uden politiets tilladelse selv tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under nævnte alder. Pålægget gælder dog ikke med hensyn til børn, over for hvilke den domfældte har forsørgelsespligt.
Stk. 3. Når der er forløbet 3 år efter straffens udståelse, kan den dømte forlange spørgsmålet om ophævelse af et pålæg efter stk. 1 eller 2 forelagt retten. Begæringen fremsættes over for anklagemyndigheden, der snarest muligt indbringer spørgsmålet for retten. § 59, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Afgørelsen træffes ved kendelse. Tages begæringen ikke til følge, kan den dømte ikke fremsætte ny begæring, før der er forløbet 3 år fra kendelsens afsigelse. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan justitsministeren tillade, at indbringelse for retten sker før udløbet af denne frist.
Stk. 4. Overtrædelse af de i henhold til stk. 1 og 2 meddelte pålæg straffes med fængsel indtil 4 måneder.

§ 236, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1425 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 236, stk. 1, nr. 1, ændres »et nærmere afgrænset område i nærheden af gerningsstedet« til: »nærmere afgrænsede områder, hvor der er fare for, at den pågældende vil begå ny lovovertrædelse af lignende beskaffenhed«.
§ 236, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1425 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 236, stk. 3, udgår »nærliggende«.
§ 236, stk. 4 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1425 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering: Stk. 4. Forbud gives på tid fra 1 til 5 år regnet fra endelig dom eller indtil videre.
§ 236, stk. 7 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1425 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 236, stk. 7, ændres »4 måneder« til: »2 år«.
§ 236, stk. 8-12 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1425 af 17.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 236, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 236, stk. 1, nr. 3, udgår »eller«.
§ 236, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 236, stk. 1, nr. 4, ændres »(kontaktforbud).« til: »(kontaktforbud), eller«.
§ 236, stk. 1, nr. 5 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022.
§ 236, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved § 1.10 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022.
§ 236, stk. 3 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 236, stk. 3, indsættes efter »Forbud«: »efter stk. 1, nr. 1-4,«.
§ 236, stk. 4 er indsat ved § 1.12 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
§ 236, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.13 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 236, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »indtil videre«: », jf. dog stk. 6«.
§ 236, stk. 6 er indsat ved § 1.14 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 7 og 8.
§ 236, stk. 9 er indsat ved § 1.15 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. Stk. 7-12 bliver herefter stk. 10-15.
§ 236, stk. 8, der bliver stk. 11, er ændret ved § 1.16 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 236, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 11, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: », nr. 1-4«.
§ 236, stk. 9, der bliver stk. 12, er ændret ved § 1.17 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 236, stk. 9, der bliver stk. 12, ændres »stk. 8« til: »stk. 11«.
§ 236, stk. 11, der bliver stk. 14, er ændret ved § 1.18 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 236, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 14, 1. pkt., ændres »stk. 10« til: »stk. 13«, og i 2. pkt. ændres »stk. 12, nr. 3« til: »stk. 15, nr. 3«.
§ 236, stk. 12, nr. 1, der bliver stk. 15, nr. 1, er ændret ved § 1.19 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 236, stk. 12, nr. 1, der bliver stk. 15, nr. 1, ændres »stk. 8« til: »stk. 11«.
§ 236, stk. 12, nr. 2 og 3, der bliver stk. 15, nr. 2 og 3, er ændret ved § 1.20 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 236, stk. 12, nr. 2, der bliver stk. 15, nr. 2, og to steder i stk. 12, nr. 3, der bliver stk. 15, nr. 3, ændres »stk. 10« til: »stk. 13«.
§ 236, stk. 12, nr. 4, der bliver stk. 15, nr. 4, er ændret ved § 1.21 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 236, stk. 12, nr. 4, der bliver stk. 15, nr. 4, ændres »stk. 8 og« til: »stk. 11,«.
§ 236, stk. 15, nr. 5 er indsat ved § 1.22 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

Advokat Jørgen U. Grønborg