842 Fordele og ulemper

Langt de fleste, som har mulighed for at sidde i uskiftet bo, vælger uden større overvejelser denne mulighed. Ca. 22% af alle dødsboer udleveres således til uskiftet bo. Jeg vil på dette emne komme ind på nogle fordele og ulemper ved at sidde i uskiftet bo, og disse fordele og ulemper bør altid indgå i dine overvejelser, forinden du træffer din beslutning.

Fordele:

 1. Fordelen er naturligvis først og fremmest, at du undgår at skulle udrede nogen arv til livsarvingerne. De skulle normalt have en 1/4 af fællesformuen til deling, idet du dog altid kan gøre bruge af retten til at suppleringsarv på op til 810.000 kr. (2021)
 2. Dertil kommer, at der stort set ikke er omkostninger forbundet med udleveringen af boet til hensidden i uskiftet bo. Du skal kun betale en retsafgift på 500 kr., og du sparer desuden omkostninger til advokatbistand i forbindelse med et skifte.

Ulemper:

Der er nemlig også en række ulemper ved uskiftet bo og disse bør du også tage i betragtning, inden du beslutter dig.

 1. For det første bliver du personligt ansvarlig for din afdøde ægtefælles gældsforpligtelser. Selv om der er fælleseje, hæfter du normalt ikke for din ægtefælles gæld, og ved at overtage boet til hensidden i uskiftet bo, overtager du således en gæld, som du ikke hæftede for og som du måske slet ikke havde kendskab til. Du skal senest i forbindelse med boets udlevering indkalde boets kreditorer efter reglerne om proklama. Skifteretten kan betinge udleveringen af, at anmeldelsen til Statstidende sendes gennem skifteretten. Proklamafristen er på 8 uger, og hvis kravene mod afdøde ikke er anmeldt inden fristens udløb, er disse som hovedregel bortfaldet. Når anmeldelsesfristen på 8 uger er udløbet og du nøjagtigt kan se, hvilken gæld du skal overtage, kan du på dette tidspunkt begære boet udleveret til hensidden i uskiftet bo. Proklama kan også indrykkes, efter at du har fået boet udleveret til hensidden i uskiftet bo, men det klogeste er altid at få proklamaet indrykket før du beslutter dig, og først overtage gældsansvaret, når anmeldelsesfristen er udløbet.

  Visse krav bortfalder ikke, selv om de ikke er blevet anmeldt rettidigt. Dette gælder bl.a. skattekrav mod afdøde, som ikke var opgjort ved proklamaets udstedelse, og krav, som efter dødsfaldet er fremsat skriftligt og som inden anmeldelsesfristens udløb er kommet boet i hænde. I disse tilfælde kommer du således til at hæfte personligt for afdødes gæld, selv om du har været så fornuftig at få indrykket proklama forinden boets udlevering.

  Der er fra d. 01.01.1997 indført en vigtig begrænsning i længstlevendes gældsansvar. Hvis det viser sig, at afdødes bo var insolvent, kan du anmode skifteretten om, at boet tages under behandling ved bobestyrer. Du skal da aflevere det modtagne, dvs. de aktiver, som tilhørte den afdødes bodel, medens du kan beholde de aktiver, som tilhørte din egen bodel. Hvis du opfylder denne tilbageleveringspligt, er du frigjort for hæftelsen for afdødes gæld. Der er med andre ord indført en slags fortrydelsesret for gældsvedgåelsen. Det kan aldrig gå værre, end at du skal aflevere det modtagne. Der gælder ingen tidsfrist for den her omtalte udbakningsregel, men jo længere tid, der er gået, desto sværere bliver det at finde ud af, hvad der skal afleveres til boet. De nye regler gælder kun, hvis dødsfaldet er sket efter d. 31.12.1996. Dette er fastslået af Højesteret d. 17.09.1998. (UfR 1998.1667 HKK)

 2. For det andet har du ikke en helt fri råden over det uskiftede bo. Det kan du læse mere om på emne nr. 844.

 3. For det tredje er der begrænsninger i dine muligheder for at oprette testamente. Du kan ved testamente kun disponere over den del af det uskiftede bo, som falder i arv efter dig. Det kan du læse mere om på emne nr. 845.

 4. For det fjerde kan du ikke indgå nyt ægteskab, medmindre det uskiftede bo enten skiftes eller livsarvingerne giver skifteafkald. Denne regel, som du kan læse mere om på emne nr. 846, fører ofte til, at du som længstlevende gør klogt i at skifte med det samme, hvis du ønsker at holde muligheden for et eventuelt senere nyt ægteskab åben. Dette råd gælder især, hvis du får udbetalt en større livs- eller ulykkesforsikringssum i anledning af din ægtefælles død. Denne forsikringssum indgår i det uskiftede bo og skal derfor deles ved et eventuelt senere skifte, medens forsikringssummen tilfalder dig ubeskåret uden om boet, hvis du vælger at skifte straks efter din ægtefælles død.

 5. Du indtræder automatisk i afdødes skattemæssige stilling på godt og ondt. I visse tilfælde kan det være en fordel at skifte, da der da kan ske beskatning af afdødes latente skatter i dødsboet. Desuden beskattes afdødes renteindtægter meget lempeligt under skiftet. Det kan du læse mere om på emne nr. 829.

Hvis du har mulighed for at udtage hele boet efter 810.000 kr.'s-reglen, bør du i langt de fleste tilfælde vælge denne løsning. Det kan du læse mere om på emne nr. 822.

Er du i tvivl om, hvorvidt du bør vælge at sidde i uskiftet bo, vil vi råde dig til at drøfte dette spørgsmål med en advokat, som kan hjælpe dig med at veje fordele og ulemper op mod hinanden.