844 Rådigheden over formuen

Den længstlevende ægtefælle, som sidder i uskiftet bo, råder som udgangspunkt frit over hele formuen. Han eller hun kan f. eks sælge fast ejendom uden at skulle spørge arvingerne til råds herom - endsige indhente disses tilladelse. Den længstlevende er også i sin gode ret til at anvende formuen til almindeligt forbrug, selv om formuen dermed langsomt bliver mindre og mindre.

Den længstlevende må imidlertid ikke misbruge sin rådighed over det uskiftede bo. Som misbrug betragtes navnlig uforsvarlige spekulationsforretninger, urimeligt forbrug, tegning af en uforholdsmæssig stor pensions- eller forsikringsordning samt ydelse af gaver eller andre begunstigelser, der står i misforhold til det uskiftede bos formue. Gaverne vil typisk være givet til en ny samlever eller til eet af flere børn.

Hvis der foreligger misbrug kan dette få følgende konsekvenser:

1. For det første kan arvingerne kræve det uskiftede bo skiftet, hvis den længstlevende ved misbrug i væsentlig grad har formindsket boet eller fremkaldt nærliggende fare herfor.

2. For det andet kan arvingerne på skiftet rejse vederlagskrav, hvis misbruget har ført til en væsentlig formindskelse af det uskiftede bo. Dette indebærer, at arvingerne på skiftet i videst muligt omfang skal stilles, som om misbruget ikke havde fundet sted.

3. For det tredie kan arvingerne i forbindelse med skiftet i visse tilfælde kræve omstødelse af gaver, som står i misforhold til boets formue, hvis gavemodtageren vidste eller burde vide, at giveren sad i uskiftet bo, og at gaven stod i misforhold til boets formue. Sag til gavens omstødelse kan dog kun anlægges, såfremt boet skiftes eller den arving, som vil anlægge sagen, har indgivet anmodning om skifte. Sagen skal anlægges inden 1 år efter, at arvingen er blevet vidende om gaven, og inden 5 år efter gavens fuldbyrdelse.

Der er i tidens løb blevet ført en lang række sager vedrørende disse bestemmelser. Det afhænger altid af en konkret vurdering, om der foreligger misbrug af rådigheden, og om gaven står i misforhold til boets formue. Generelt er det vort indtryk, at den længstlevende har en relativt vidtgående dispositionsfrihed, og at der derfor skal meget til, før der statueres misbrug. Vi vil råde dig til altid at rette henvendelse til en advokat, hvis du ønsker en vurdering af et konkret tilfælde.