Retsafgiftsloven

Loven er afløst af lov nr. 425 af 16.03.2021 fra d. 01.10.2021.

Lovændringer

Afsnit I: Afgifter for borgerlige domssager i første instans m.m.
Kapitel 1 Borgerlige domssager, §§ 1-13
Kapitel 2 Bevisoptagelse m.v., §§ 14-15
Kapitel 2 a: Betalingspåkrav, §§ 15 a-15 b

Afsnit II: Afgifter for midlertidige afgørelser om forbud og påbud og foged- og auktionsforretninger
Kapitel 3 Midlertidige afgørelser om forbud eller påbud samt fogedforretninger, §§ 16-20 a
Kapitel 4 Auktion, §§ 21-26 a

Afsnit III: Afgifter for skifte
Kapitel 5 Konkursbehandling, §§ 27-33
Kapitel 5 a Ægtefælleskifte m.v., §§ 34-34 f
Kapitel 5 b Dødsbobehandling, §§ 36 a-36 m
Kapitel 6 Andre skifteforretninger, §§ 37-41

Afsnit III a: Afgifter for tinglysning
Kapitel 6 a Tinglysning, §§ 41 a-41 e

Afsnit IV: Afgifter for forskellige handlinger
Kapitel 7: Notarialforretninger, §§ 42-47
Kapitel 8: Udskrifter, attester m.v. §§ 48-49

Afsnit V: Afgifter for appel
Kapitel 9 Anke, §§ 50-53
Kapitel 10 Kære, §§ 54-57
Kapitel 11 Ny foretagelse og ekstraordinær anke, § 58

Afsnit IV: Almindelige bestemmelser
Kapitel 12 Afgifternes beregning og indbetaling m.m., §§ 59-63
Kapitel 13 Klage over afgiftsberegningen, §§ 64-66
Kapitel 14 Bestemmelser om lovens gennemførelse, §§ 67-68

Afsnit VII. Slutningsbestemmelser
Kapitel 15 §§ 69-78


Lovændringer

Lov nr. 206 af 21. maj 1969 om retsafgifter, jfr. lovbekg. nr. 460 af 27. juni 1989

Som ændret ved

Lov nr. 980 af 17.12.1997,
Lov nr. 402 af 20.06.1998,
Lov nr. 383 af 02.06.1999,
Lov nr. 1103 af 29.12.1999 (forhøjelse af retsafgiften til 2%).

Nu lovbekg. nr. 806 af 24.08.2000., som ændret ved

§ 2 i lov nr. 216 af 28.03.2001 (Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.),
§ 15 i lov nr. 466 af 07.06.2001 (Lov om ophævelse af lov om landvæsensretter og om ændring af forskellige love som følge af nedlæggelsen af landvæsensretterne - fra d. 01.07.2001)
§ 3 i lov nr. 1049 af 17.12.2002 (Ophævelse af automatisk regulering af visse betalingsbestemmelser og ændring af offentlige myndigheders betaling for tinglysningsoplysninger)
§ 6 i lov nr. 215 af 31.03.2004 (Offentlighed i retsplejen - fra d. 01.07.2004)
§ 2 i lov nr. 268 af 21.04.2004 (Adgang til udtræk af masseoplysninger og samkøring af registre) fra d. 22.04.2004
§ 2 i lov nr. 450 af 09.06.2004 (Forenklet inkassoproces) fra d. 01.01.2005.
§ 1 i lov nr. 1436 af 22.12.2004 om ændring af lov om retsafgifter og retsplejeloven (Nedsættelse og omlægning af retsafgifterne i civile retssager) fra d. 01.01.2005
§ 16 i lov nr. 430 af 06.06.2005 (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet) fra d. 01.11.2005.
§ 3 i lov nr. 552 af 24.06.2005 (Ændringer som følge af kommunalreformen) fra d. 01.01.2007
§ 42 i lov nr. 553 af 24.06.2005 (Voldgiftsloven) fra d. 01.07.2005
§ 2 i lov nr. 554 af 24.06.2005 (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces) fra d. 01.07.2005 og d. 01.01.2007.
§ 2 i lov nr. 1429 af 21.12.2005 (Etablering af landsdækkende bygnings- og boligregister, forbedring af datakvaliteten i bygnings- og boligregisteret og forbedret adgang til oplysninger i tingbogen m.v.). Fra d. 01.01.2006.
§ 2 i lov nr. 538 af 08.06.2006 (Politi- og domstolsreform) fra d. 01.01.2007.
§ 7 i lov nr. 539 af 08.06.2006 (Digital tinglysning) fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren

Nu lovbekg. nr. 936 af 08.09.2006, som er ændret ved

§ 12 i lov nr. 1563 af 20.12.2006 (Lov om Bruxelles I-forordningen m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren.
§ 2 i lov nr. 181 af 28.02.2007 (Gruppesøgsmål m.v.) fra d. 01.01.2008.
§ 4 i lov nr. 516 af 06.06.2007 (Begunstigelser i forsikringsordninger og ændringer som følge af arveloven m.v.) fra d. 01.01.2008.
§ 2 i lov nr. 517 af 06.06.2007 (Forbedring af retsstillingen for ofre for forbrydelser) fra d. 01.07.2007.
§ 2 i lov nr. 518 af 06.06.2007 (Visse ændringer af regler om forenklet inkassoproces, forbud mod mobiltelefoner m.v. i retslokaler og ophævelse af regler om rettergangsbøder) fra d. 01.07.2007.
§ 4 i lov nr. 523 af 06.06.2007 (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.) fra d. 01.01.2008.
§ 2 i lov nr. 168 af 12.03.2008 (Retsmægling m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren.
§ 2 i lov nr. 487 af 12.06.2009 (Behandling af sager om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed, m.v.) fra d. 01.07.2009.
§ 3 i lov nr. 1266 af 16.12.2009 (Dommeruddannelse, transmission af tekst under retsmøder, fri proces i sager om ægteskab eller forældremyndighed og retsafgifter i fogedsager) fra d. 01.01.2010.
§ 3 i lov nr. 718 af 25.06.2010 (Rekonstruktion m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
§ 1 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 (Sagsomkostninger til statskassen ved afgiftsfritagelse på grund af retshjælpsforsikringsdækning, opgørelse af sagens værdi i lejesager m.v.) fra d. 22.12.2010.
§ 4 i lov nr. 221 af 21.03.2011 (Revision af dødsboskifteloven m.v.) fra d. 01.07.2011.
§ 85 i lov nr. 594 af 14.06.2011 (Lov om ægtefælleskifte m.v.) fra d. 01.03.2012.
§ 2 i lov nr. 614 af 14.06.2011 (Forhøjelse af beløbsgrænse for den forenklede inkassoproces m.v.) fra d. 01.10.2011.
§ 2 i lov nr. 113 af 03.02.2012 (Revision af straffuldbyrdelsesloven m.v.) fra d. 01.04.2012.
§ 3 i lov nr. 325 af 11.04.2012 (Adgang til, at en dommer m.fl. kan færdigbehandle sager, der er påbegyndt, før den pågældende skal fratræde på grund af alder, visse ændringer af reglerne om behandling af sager om mindre krav, udelukkelse af sigtedes adgang til at være til stede under indenretlige videoafhøringer af børn m.v.) fra d. 01.05.2012, dog træder visse ændringer i kraft d. 12.04.2012.
§ 2 i lov nr. 1387 af 23.12.2012 (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) fra d. 01.07.2013.
§ 3 i lov nr. 429 af 01.05.2013(Konkurskarantæne) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
§ 2 i lov nr. 518 af 28.05.2013 (Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.) fra d. 01.06.2013
§ 1 i lov nr. 519 af 28.05.2013 (Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del af tinglysningsafgiften og visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant) fra d. 01.07.2013.
§ 2 i lov nr. 84 af 28.01.2014 (Sagstilgangen til Højesteret m.v.) fra d. 01.02.2014.
§ 2 i lov nr. 737 af 25.06.2014 (Revision af reglerne om behandling af civile sager og syn og skøn, forhøjelse af beløbsgrænse for anke, indførelse af deltidsordning for dommere m.v., medieannoncering af tvangsauktioner, tvangsfuldbyrdelse af digitale lånedokumenter, skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande m.v.) fra d. 01.07.2014.

Nu lovbekg. nr. 1252 af 27.11.2014, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 1867 af 29.12.2015 (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 9 i lov nr. 670 af 08.06.2017 (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
§ 16 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) fra d. 01.04.2019.
§ 2 i lov nr. 1110 af 13.11.2019 (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.) fra d. 15.11.2019.

Loven er afløst af lov nr. 425 af 16.03.2021 fra d. 01.10.2021.


Afsnit I: Afgifter for borgerlige domssager i første instans m.m.

Kapitel 1: Borgerlige domssager

§ 1. Ved sagens anlæg betales 500 kr.

Stk. 2. For sager, som angår penge eller penges værd, og hvor værdien overstiger 50.000 kr., betales ved sagens anlæg yderligere 250 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke, når retssagsbehandling indledes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt., jf. dog § 3, stk. 5.

Stk. 4. Den samlede betaling efter stk. 1 og 2 kan højst udgøre 75.000 kr. I sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, eller som er omfattet af retsplejelovens § 327, stk. 1, nr. 3 eller 4, kan den samlede betaling efter stk. 1 og 2 dog højst udgøre 2.000 kr.

§ 1, stk. 3, 2. pkt. er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 2.1 i lov nr. 554 af 24.06.2005. I § 1, stk. 3, 2. pkt., og § 2, stk. 3, 2. pkt., ændres »retsplejelovens § 335 a eller markedsføringslovens § 23« til: »§ 327, stk. 1, nr. 2 eller 3«.
§ 1 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 1.1 i lov nr. 1436 af 22.12.2004. Hidtidig formulering: § 1. For sager, som angår penge eller penges værd, betales ved sagens anlæg 500 kr. med tillæg af 2 pct. af den del af værdien, der overstiger 6.000 kr. Dette gælder dog ikke, når retssagsbehandling indledes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt.
Stk. 2. Ved sagens berammelse til domsforhandling betales 1/5 af den afgift, som er anført i stk. 1, 1. pkt.
Stk. 3. Afgiftspligten efter stk. 2 bortfalder, hvis der senest 6 uger før en berammet domsforhandling gives retten meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

§ 1, stk. 1 og 2 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 2.1 i lov nr. 450 af 09.06.2004. Hidtidig formulering: For sager, som angår penge eller penges værd, svares 500 kr. Overstiger værdien 6.000 kr., svares yderligere 2 pct. af det overskydende beløb. .Stk. 2. Ved sagens berammelse til domsforhandling svares yderligere 1/5 af den efter stk. 1 betalte afgift.
§ 1, stk. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 2.1 i lov nr. 614 af 14.06.2011 fra d. 01.10.2011. Hidtidig formulering: Dette gælder dog ikke, når retssagsbehandling indledes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt.
§ 1, stk. 3 er indsat ved § 2.2 i lov nr. 614 af 14.06.2011 fra d. 01.10.2011.
§ 1, stk. 4 er ændret ved § 16.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 1, stk. 4, 2. pkt., ændres »nr. 2 eller 3« til: »nr. 3 eller 4«.

§ 2. For sager, som angår penge eller penges værd, og hvor værdien overstiger 50.000 kr., betales afgift for hovedforhandlingen eller for skriftlig behandling, der træder i stedet herfor.

Stk. 2. Afgiften efter stk. 1 udgør 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr.

Stk. 3. Afgiften efter stk. 1 kan højst udgøre 75.000 kr. I sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, eller som er omfattet af retsplejelovens § 327, stk. 1, nr. 3 eller 4, kan afgiften efter stk. 1 dog højst udgøre 2.000 kr.

Stk. 4. Afgiften efter stk. 1 skal betales ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen, dog tidligst 3 måneder før hovedforhandlingen. Afgiftspligten efter stk. 1 bortfalder, hvis der senest 6 uger før hovedforhandlingen gives retten meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

Stk. 5. I sager, der afgøres uden mundtlig hovedforhandling, skal afgiften efter stk. 1 betales, når der træffes beslutning om skriftlig behandling. Afgiftspligten efter stk. 1 bortfalder, hvis der inden indleveringen af det sidste procedureindlæg gives retten meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

Stk. 6. I sager, der afsluttes uden dom, ved udeblivelsesdom eller ved, at en part tager bekræftende til genmæle, tilbagebetales en tredjedel, dog mindst 500 kr., af afgiften efter stk. 1.

§ 2, stk. 3, 2. pkt. er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 2.1 i lov nr. 554 af 24.06.2005. I § 1, stk. 3, 2. pkt., og § 2, stk. 3, 2. pkt., ændres »retsplejelovens § 335 a eller markedsføringslovens § 23« til: »§ 327, stk. 1, nr. 2 eller 3«.
§ 2 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 1.1 i lov nr. 1436 af 22.12.2004. Hidtidig formulering: § 2. Sagens værdi beregnes efter reglerne i retsplejelovens §§ 228 og 229, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Værdien af sager i henhold til lejeloven beregnes, når sagen omfattes af 1. pkt. i retsplejelovens § 228, stk. 2, ved at multiplicere den årlige ydelse, påstanden angår, med 5. Omfattes sagen af 2. pkt. i den nævnte lovbestemmelse, kan værdien ikke overstige ydelserne pr. år, multipliceret med 5. For sager i henhold til lejelovens §§ 87 og 93 fastsættes sagens værdi dog til eet års leje.
Stk. 3. Udvides påstanden, omberegnes afgiften på grundlag af den udvidede påstand.
Stk. 4. Det påhviler vedkommende part så nøjagtigt som muligt at opgive sagens værdi.

§ 2, stk. 1 og 4 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 181 af 28.02.2007 fra d. 01.01.2008. I § 2 ændres i stk. 1 og tre steder i stk. 4 »domsforhandlingen« til: »hovedforhandlingen«.
§ 2, stk. 5 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 181 af 28.02.2007 fra d. 01.01.2008. I § 2, stk. 5, 1. pkt., ændres »domsforhandling« til: »hovedforhandling«.
§ 2, stk. 3 er ændret ved § 16.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 2, stk. 3, 2. pkt., ændres »nr. 2 eller 3« til: »nr. 3 eller 4«.

§ 3. Sagens værdi bestemmes efter påstanden i stævningen. Ved fastsættelsen af afgiften efter § 2 bestemmes sagens værdi dog efter påstanden på det tidspunkt, hvor afgiften skal betales, jf. § 2, stk. 4 og 5. Omfatter påstanden flere krav, er sagens værdi den samlede værdi af disse krav, også hvor sagen anlægges af flere sagsøgere eller mod flere sagsøgte. Renter og omkostninger medregnes ikke.

Stk. 2. Angår påstanden en ydelse, der skal betales et ubestemt antal gange, beregnes værdien ved at gange ydelserne pr. år med 10, jf. dog stk. 3. Angår påstanden en ydelse, der skal betales et bestemt antal gange, beregnes værdien ved at gange ydelsen pr. gang med antallet af gange, ydelsen skal betales. Værdien kan dog ikke overstige ydelserne pr. år ganget med 10, jf. dog stk. 3. Er ydelserne ikke af samme størrelse, lægges ydelserne for det sidste år inden sagens anlæg til grund for beregningen.

Stk. 3. Værdien af sager i henhold til lejelovgivningen beregnes, når sagen omfattes af stk. 2, 1. pkt., ved at gange den årlige ydelse, påstanden angår, med 5. Omfattes sagen af stk. 2, 2. pkt., kan værdien ikke overstige ydelserne pr. år ganget med 5. For sager om opsigelse eller ophævelse af lejemål fastsættes sagens værdi dog til 1 års leje.

Stk. 4. Kan sagens værdi ikke bestemmes på grundlag af påstanden i stævningen, skal sagsøgeren anslå værdien så nøjagtigt som muligt. Om fornødent ansætter den myndighed, der beregner afgiften, værdien ved et skøn.

Stk. 5. Udvides påstanden, omberegnes afgiften på grundlag af den udvidede påstand.

§ 3 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 1.1 i lov nr. 1436 af 22.12.2004. Hidtidig formulering: § 3. For sager om:
1) Servitutter og partielle brugsrettigheder, for hvilke der ikke svares vederlag,
2) mortifikation af værdipapirer eller af servitutter, brugsrettigheder og grundbyrder eller om erhvervelse af ejendomsdom,
3) dødsformodning,
er afgiften 400 kr., uanset om sagen angår penge eller penges værd.

§ 3, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010. I § 3, stk. 3, 1. pkt., ændres »lejeloven eller erhvervslejeloven« til: »lejelovgivningen«.
§ 3, stk. 3, 3. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010. I § 3, stk. 3, 3. pkt., ændres »i henhold til lejelovens §§ 87 og 93 eller erhvervslejelovens §§ 65 og 71« til: »om opsigelse eller ophævelse af lejemål«.

§ 4. Uanset §§ 1-3 er afgiften altid 400 kr., der betales ved sagens anlæg, i sager om

1) servitutter og partielle brugsrettigheder, for hvilke der ikke svares vederlag,

2) mortifikation af værdipapirer eller af servitutter, brugsrettigheder og grundbyrder,

3) erhvervelse af ejendomsdom eller

4) dødsformodning.

Stk. 2. Omfatter søgsmålet både krav, der er omfattet af stk. 1, og krav, der ikke er omfattet af stk. 1, betales afgift efter §§ 1-3.

§ 4 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 1.1 i lov nr. 1436 af 22.12.2004. Hidtidig formulering: § 4. For sager, hvis genstand ikke er penge eller penges værd, er afgiften 500 kr.

§ 5. (Ophævet).

§ 5 er ophævet fra d. 01.01.2005 ved § 1.1 i lov nr. 1436 af 22.12.2004 . Den lød tidligere således § 5. Omfatter søgsmålet flere krav, som hører under § 1, sammenlægges kravene, også hvor sagen anlægges af flere sagsøgere eller mod flere sagsøgte.
Stk. 2. Omfatter et søgsmål flere krav, som hører under § 3 eller § 4 eller begge disse, udgør afgiften 500 kr.
Stk. 3. Omfatter søgsmålet såvel krav, som hører under § 1, som krav, for hvilke afgift beregnes efter § 3 eller § 4, lægges den påstand, der fører til den højeste afgift, til grund for beregningen.

§ 6. Adcitationssøgsmål og interventionssøgsmål efter retsplejelovens § 251 anses som selvstændige søgsmål. For indtræden i sager efter retsplejelovens § 252 svares ingen afgift.

§ 7. Nedlægger sagsøgte påstand om selvstændig dom, betragtes denne påstand som et selvstændigt søgsmål.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvor sagsøgte i en sag om patentindgreb påstår patentet kendt ugyldigt.

§ 8. Afvises en sag, fordi retten ikke er kompetent, svares ikke ny afgift, såfremt sagen anlægges på ny inden 3 måneder efter afvisningen. Det samme gælder, hvis sagen hæves af samme grund, eller fordi begge parter udebliver. Fristen regnes i så fald fra den dag, hvortil sagen sidst har været berammet.

Stk. 2. Afvises anke af Højesteret efter retsplejelovens § 368, stk. 6, jf. stk. 4, svares ikke ny afgift, hvis den, der har indbragt sagen for Højesteret, derefter rettidigt indbringer sagen for landsretten.

§ 8, stk. 2 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 84 af 28.01.2014 fra d. 01.02.2014.

§ 9. Der svares ingen afgift af en sag, der genoptages.

Stk. 2. Hæver retten en sag i medfør af retsplejelovens § 361, kan afgiften forlanges tilbagebetalt.

I § 9, stk. 1, 2. pkt., er »godkendt af Forbrugerklagenævnet« ændret til: »godkendt af økonomi- og erhvervsministeren« fra d. 01.07.2004, lov nr. 215 af 31.03.2004.
§ 9 er ændret ved § 2.1 i
lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: § 9. Der svares ingen afgift af en sag, der genoptages. Det samme gælder en sag, som indbringes for retten på ny, efter at den har været udsat og oversendt til behandling ved forbrugerklagenævnet eller et klage- eller ankenævn, som er godkendt af forbrugerklagenævnet.
Stk. 2. Hæver sagsøgeren en sag, efter at den er oversendt til et af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte nævn, kan afgiften forlanges tilbagebetalt.

§ 10. Hjemvises en sag til ny behandling i tidligere instans, svares ingen afgift for den fornyede behandling.

§ 10 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 1.2 i lov nr. 1436 af 22.12.2004: I § 10 ændres »første« til: »tidligere

§ 11. Afgiftspligten indtræder:

1) For stævninger og andre processkrifter af afgiftspligtigt indhold: ved indleveringen,
2) for processkrifter af afgiftspligtigt indhold, der fremlægges i retten: ved fremlæggelsen,
3) for påstanden af afgiftspligtigt indhold, der fremsættes mundtligt i retten: når de fremsættes,
4) for behandling af begæring om genoptagelse af en sag: når begæring om sagens genoptagelse fremsættes.

§ 11, nr. 5) er ophævet fra d. 01.01.2005 ved § 1.3 i lov nr. 1436 af 22.12.2004. Hidtidig formulering: 5) for anmodning om berammelse til domsforhandling: når anmodningen fremsættes.

§ 12. Afgiftsfri er sager om:

1) nægtelse af valgret til Folketinget samt til regionale råd og kommunalbestyrelser,
2) adoption,
3) familieretlige spørgsmål, der behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 42,
4) fuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær,
5) værgemål,
6) prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse,
7) prøvelse af endelige administrative afgørelser efter § 112 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.,
8) visse beslutninger om administrativ udvisning m.v., behandlet efter udlændingelovens kapitel 7 b, og
9) stadfæstelse af arrest, for så vidt der er anlagt hovedsag.

Stk. 2. Afgiftsfri er endvidere sager, der anlægges i henhold til lejelovens § 49 og sager, der vedrører kapitel II-V i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

§ 12, stk.1 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.1 i lov nr. 552 af 24.06.2005: I § 12, nr. 1, ændres »kommunale råd« til: »regionale råd og kommunalbestyrelser«.
§ 12, stk. 1, nr. 7 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 487 af 12.06.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 12, stk. 1, nr. 7 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 113 af 03.02.2012 fra d. 01.04.2012.
§ 12, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1387 af 23.12.2012 fra d. 01.07.2013. I § 12, stk. 1, nr. 9, udgår »og forbud«.
§ 12, stk. 1, nr. 3 og 4 er ændret ved § 16.2 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: 3) ægteskab eller forældremyndighed,
4) faderskab,

§ 13. Afgift svares ikke af:

1) En statstjenestemand, der anlægger sag efter ordre,
2) 2) en part, der er fritaget for betaling af afgifter i medfør af retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 1,
3) en part, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved sagen, og som opfylder de økonomiske betingelser efter retsplejelovens § 325

Stk. 2.
Retten træffer afgørelse om betaling af sagsomkostninger, som om der ikke var afgiftsfrihed efter stk. 1, nr. 1 eller 3, herunder et skønsmæssigt fastsat beløb svarende til de afgifter, der efter sagsgenstandens værdi skulle have været betalt. Pålægges modparten at betale sagsomkostninger svarende til de afgifter, der skulle have været betalt, tilfalder beløbet statskassen.

§ 13, stk. 1, nr. 2 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 2.2 i lov nr. 554 af 24.06.2005. Formulering indtil da: En part, der har fri proces.
§ 13, stk. 1, nr. 3 er indsat fra d. 01.01.2007 ved § 2.3 i lov nr. 554 af 24.06.2005.
§ 13, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010
. Hidtidig formulering: Stk. 2. Pålægges det modparten at betale sagens omkostninger, skal han i de i stk. 1, nr. 1 nævnte tilfælde tilpligtes at svare afgift efter foranstående regler, medmindre særlige omstændigheder taler derimod. Sagsgenstandens værdi fastsættes af retten. Afgiftspligten indtræder, når retten træffer sin afgørelse.

Kapitel 2: Bevisoptagelse m.v.

§ 14. For bevisoptagelse, herunder optagelse af syn og skøn, hvad enten bevisoptagelse skal ske her i landet eller i udlandet, svares 400 kr., medmindre den sker under eller til brug for en her i landet anlagt retssag. Samme afgift svares for behandling af anmodninger efter voldgiftslovens §5.

Stk. 2. Søforklaringer er afgiftsfri.

Stk. 3. Har der forud for sagens anlæg været afholdt syn og skøn uden anlæg af retssag, jf. retsplejelovens § 343, stk. 1, svares ny afgift, hvis parterne stiller supplerende spørgsmål til dette syn og skøn, senere end 3 måneder efter at besvarelsen af de stillede spørgsmål forelå.

§ 14, stk. 1, 2. pkt. er ændret fra d. 01.07.2005 ved § 42.1 i lov nr. 553 af 24.06.2005: I § 14, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 3, 4 og 6« til: »§ 5«.
§ 14, stk. 3 er indsat ved § 2.1 i
lov nr. 737 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.

§ 15. Reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser.

Kapitel 2 a: Betalingspåkrav

§ 15 a. For betalingspåkrav, som angår højst 50.000 kr., betales 400 kr. med tillæg af de i stk. 2-4 nævnte beløb.

Stk. 2. Anmoder fordringshaveren om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, men ikke om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder endvidere i de tilfælde, der er nævnt i § 16, stk. 6.

Stk. 3. Anmoder fordringshaveren om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, men ikke om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, betales yderligere 100 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder, hvis sagen afsluttes uden indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt.

Stk. 4. Anmoder fordringshaveren både om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, og om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. Iværksættes tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., bortfalder afgiftspligten efter 1. pkt. i de tilfælde, der er nævnt i § 16, stk. 6, medmindre der indledes retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt.. Indledes retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt., bortfalder den del af afgiften efter 1. pkt., der overstiger 100 kr., medmindre der har været iværksat tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., uden at der har været tale om et tilfælde som nævnt i § 16, stk. 6. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder helt, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., eller indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt.

Stk. 5. Afgiftspligten efter stk. 1-4 bortfalder, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens § 490 eller konkurslovens 12 c, 31 eller 207 og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse undlades, jf. retsplejelovens § 477 d, stk. 1.

§ 15 a, stk. 3 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 1.4 i lov nr. 1436 af 22.12.2004. I § 15 a, stk. 3, 1. pkt., udgår »med tillæg af 2 pct. af den del af kravet, der overstiger 6.000 kr.«
§ 15 a, stk. 4 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 1.5 i lov nr. 1436 af 22.12.2004. Hidtidig formulering: Stk. 4. Anmoder fordringshaveren både om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, og om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. med tillæg af 2 pct. af den del af kravet, der overstiger 16.000 kr. Iværksættes tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., bortfalder den del af afgiften efter 1. pkt., som overstiger 300 kr. I de tilfælde, der er nævnt i § 16, stk. 6, bortfalder dog hele afgiften efter 1. pkt. Indledes retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt., bortfalder den del af afgiften efter 1. pkt., der overstiger 100 kr. med tillæg af 2 pct. af den del af kravet, der overstiger 6.000 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder helt, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., eller indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt.
§ 15 a, stk. 4, 2.pkt. er ændret ved § 2.1 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Ændringerne finder anvendelse på betalingspåkrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden. I § 15 a, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »§ 16, stk. 6«: », medmindre der indledes retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt.«
§ 15 a, stk. 4, 3. pkt. er ændret ved § 2.2 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Ændringerne finder anvendelse på betalingspåkrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden. I § 15 a, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »100 kr.«: », medmindre der har været iværksat tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., uden at der har været tale om et tilfælde som nævnt i § 16, stk. 6.«
§ 15 a, stk. 5 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Ændringerne finder anvendelse på betalingspåkrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden. I § 15 a, stk. 5, indsættes efter »§ 490«: »eller konkurslovens §§ 16, 16 a, 31, 171 eller 207«.
§ 15 a, stk. 5 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 15 a, stk. 5, ændres »16, 16 a, 31, 171« til: »12 c, 31«.
§ 15 a, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 614 af 14.06.2011 fra d. 01.10.2011. I § 15 a, stk. 1, indsættes efter »betalingspåkrav«: », som angår højst 50.000 kr.,«.

§ 15 b. For betalingspåkrav, som angår mere end 50.000 kr., betales 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af kravet, der overstiger 50.000 kr., og med tillæg af de i stk. 2 nævnte beløb. Hvis sagen afsluttes uden meddelelse af påtegning i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 1. pkt., eller indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt., bortfalder den del af afgiftspligten efter 1. pkt., som overstiger 400 kr.

Stk. 2. Anmoder fordringshaveren om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. med tillæg af ½ pct. af den del af kravet, der overstiger 3.000 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder endvidere i de tilfælde, der er nævnt i § 16, stk. 6.

Stk. 3. Afgiftspligten efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens § 490 eller konkurslovens §§ 12 c, 31 eller 207, og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse undlades, jf. retsplejelovens § 477 d, stk. 1.

§ 15 b er ændret ved § 2.4 i lov nr. 614 af 14.06.2011 fra d. 01.10.2011. Hidtidig formulering: § 15 b. Reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser.

§ 15 c. Reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser.

§ 15 c er indsat ved § 2.4 i lov nr. 614 af 14.06.2011 fra d. 01.10.2011.

Afsnit II: Afgifter for midlertidige afgørelser om forbud og påbud og foged- og auktionsforretninger

Overskriften til afsnit II er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1387 af 23.12.2012 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Afsnit II: Afgifter for foged- og auktionsforretninger

Kapitel 3: Midlertidige afgørelser om forbud eller påbud samt fogedforretninger

Overskriften til kapitel 3 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1387 af 23.12.2012 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Kapitel 3: Fogedforretninger

§ 16. For udlæg og for arrest på gods svares en grundafgift på 300 kr. Overstiger kravet 3.000 kr., svares yderligere 1/2 pct. af det overskydende beløb i grundafgift.

Stk. 2. Når tvangsfuldbyrdelse iværksættes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., betales kun grundafgift, hvis rekvirenten fremsætter ny begæring vedrørende kravet over for samme fogedret eller fogedretten i en anden retskreds mere end 3 måneder efter, at fogedretten har givet betalingspåkravet påtegning om, at der ikke rettidigt er fremkommet indsigelser, jf. retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 1. pkt. Opkrævning af afgiften undlades, hvis overskridelsen af 3-måneders-fristen hverken skyldes rekvirentens eller rekvisiti forhold.

Stk. 3. For udlæg efter § 42 i kreditaftaleloven, der begæres foretaget straks i tilslutning til tilbagetagelsesforretningen, svares alene afgift efter stk. 1, 2. pkt.

Stk. 4. Begærer en rekvirent samtidig udlæg på grundlag af udpantningsret hos samme skyldner for flere krav, sammenlægges kravene inden afgiftens beregning.

Stk. 5. Begæres udlæg eller arrest for samme krav hos flere skyldnere, beregnes afgift for hver skyldner. Dette gælder dog ikke, hvis skyldneren er samlevende ægtefæller, eller hvor begæringen vedrører fast ejendom, som tilhører skyldnerne i forening.

Stk. 6. Afgiftspligten bortfalder, hvis fogedretten efter retsplejelovens § 490, stk. 1, afviser at foretage udlægsforretning, eller hvis forretning afvises efter konkurslovens §§ 12 c, 31 eller § 207.

Stk. 7. Afgiftspligten bortfalder endvidere, hvis sagen behandles efter retsplejelovens § 490, stk. 3, og skyldneren ikke fremkommer med indsigelser, som giver anledning til, at der afholdes udlægsforretning efter de almindelige regler.

§ 16, stk. 2 er indsat fra d. 01.01.2005 ved § 2.3 i lov nr. 450 af 09.06.2004
§ 16, stk. 7 er indsat ved § 4.1 i lov nr. 523 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008.
§ 16, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 3.1 i lov nr. 1266 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010.
§ 16, stk. 6 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren
. I § 16, stk. 6, ændres »§§ 16-16 a, § 31, § 171 og § 207, stk. 1« til: »§§ 12 c, 31 eller 207«.

§ 17. For følgende forretninger svares en grundafgift på 300 kr.:

1) Forretninger vedrørende fuldbyrdelse af domme, der ikke lyder på penge,
2) indsættelses- og udsættelsesforretninger uden sædvanligt eksekutionsgrundlag,
3) forretninger vedrørende meddelelse af forbud eller påbud.

Stk. 2. Reglen i § 16, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 17, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 2.4 i lov nr. 450 af 09.06.2004: I § 17, stk. 2, og § 17 a, stk. 3, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.
§ 17, stk. 1, nr. 3 er
ændret ved § 2.4 i lov nr. 1387 af 23.12.2012 fra d. 01.07.2013. I § 17, stk. 1, nr. 3, og § 17 a, stk. 2, 3. pkt., ændres »nedlæggelse« til: »meddelelse«.
§ 17, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 2.5 i lov nr. 1387 af 23.12.2012 fra d. 01.07.2013. I § 17, stk. 1, nr. 3, og § 17 a, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »forbud«: »eller påbud«.

§ 17 a. For de forretninger, der er nævnt i §§ 16 og 17, svares yderligere en tillægsafgift på 400 kr., såfremt forretningen helt eller delvis foretages uden for rettens kontor, eller skyldneren fremstilles af politiet.

Stk. 2. Begærer en rekvirent samtidig en af de i stk. 1 nævnte retshandlinger foretaget hos samme skyldner for flere krav, betales kun een tillægsafgift. For udlæg efter § 42 i kreditaftaleloven, der begæres foretaget straks i tilslutning til en tilbagetagelsesforretning, for hvilken der skal betales tillægsafgift, betales ikke tillægsafgift. For forretninger vedrørende meddelelse af forbud eller påbud og forretninger vedrørende bevissikringsundersøgelse, der begæres og foretages samtidig, betales kun én tillægsafgift.

Stk. 3. § 16, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Afgiftspligten bortfalder, hvis retsafdelingen eller fogedretten afviser at foretage forretningen uden for rettens kontor eller at lade skyldneren fremstille ved politiet.

§ 17 a, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved lov nr. 216 af 28.03.2001 fra d. 01.04.2001.
§ 17 a, stk. 3 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 2.4 i lov nr. 450 af 09.06.2004: I § 17, stk. 2, og § 17 a, stk. 3, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.
§ 17 a, stk. 2, 3. pkt. er
ændret ved § 2.4 i lov nr. 1387 af 23.12.2012 fra d. 01.07.2013. I § 17, stk. 1, nr. 3, og § 17 a, stk. 2, 3. pkt., ændres »nedlæggelse« til: »meddelelse«.
§ 17 a, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 2.5 i lov nr. 1387 af 23.12.2012 fra d. 01.07.2013. I § 17, stk. 1, nr. 3, og § 17 a, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »forbud«: »eller påbud«.
§ 17 a, stk. 4 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 1387 af 23.12.2012 fra d. 01.07.2013. I § 17 a, stk. 4, indsættes efter »Afgiftspligten bortfalder, hvis«: »retsafdelingen eller«.

§ 18. For de i §§ 16 og 17 omhandlede forretninger indtræder afgiftspligten, når der første gang over for retsafdelingen eller fogedretten fremsættes begæring vedrørende kravet. Afgiftspligten efter § 17 a indtræder, når der første gang over for retsafdelingen eller fogedretten fremsættes begæring om retshandlingens foretagelse.

Stk. 2. For udlæg, der foretages efter lov om inddrivelse af skatter og afgifter m.v., fastsætter justitsministeren, hvornår afgiftspligten indtræder.

§ 18, stk. 1 er ændret ved § 2.7 i lov nr. 1387 af 23.12.2012 fra d. 01.07.2013. To steder i § 18, stk. 1, indsættes efter »når der første gang over for«: »retsafdelingen eller«.

§ 19. For andre forretninger end udlæg på grundlag af udpantningsret svares ny afgift, når rekvirenten mere end 3 måneder efter, at afgiftspligt er indtrådt, fremsætter ny begæring vedrørende kravet over for samme retsafdeling eller fogedret eller retsafdelingen eller fogedretten i en anden retskreds. Opkrævning af afgiften undlades, hvis overskridelsen af 3-måneders-fristen hverken skyldes rekvirentens eller rekvisiti forhold.

§ 19, 2. pkt. er indsat ved § 3.2 i lov nr. 1266 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010.
§ 19, 1. pkt. er
ændret ved § 2.8 i lov nr. 1387 af 23.12.2012 fra d. 01.07.2013. I § 19, 1. pkt., ændres »fogedret eller fogedretten« til: »retsafdeling eller fogedret eller retsafdelingen eller fogedretten«.

§ 20. Afgiftsfri er fogedforretninger vedrørende:

1) Bøder, konfiskerede værdier og sagsomkostninger i straffesager, der inddrives af det offentlige,
2) afgifter og sagsomkostninger, som det påhviler domstolene at indkræve,
3) krav tilkommende en part, der er fritaget for betaling af afgifter i medfør af retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 1
4) krav tilkommende en part, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved fogedsagen, og som opfylder de økonomiske betingelser efter retsplejelovens § 325,
5) krav tillagt en statstjenestemand under en af ham efter ordre anlagt sag,
6) borgerlige krav fastsat under en offentlig straffesag,
7) udstedelse af fogedudlægsskøde.
8) afgørelser efter
kapitel 2 a i lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område eller lov om EF-domskonventionen m.v. om, at en udenlandsk retsafgørelse skal anerkendes eller er eksigibel her i landet, eller at et udenlandsk officielt bekræftet dokument eller retsforlig er eksigibelt her i landet.

§ 20, nr. 3 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 2.4 i lov nr. 554 af 24.06.2005. Hidtidig formulering: 3) krav tilkommende en part, der har fri proces,
§ 20, nr. 4 er indsat fra d. 01.01.2007 ved § 2.5 i lov nr. 554 af 24.06.2005.
§ 20, nr. 9 er indsat ved § 12.1 i lov nr. 1563 af 20.12.2006 fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren.
§ 20, nr. 9 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 518 af 28.05.2013 fra d. 01.06.2013. I § 20, nr. 9, indsættes før »lov om Bruxelles I-forordningen m.v.«: »kapitel 2 a i«.
§ 20, nr. 9 er ændret ved § 9.1 i lov nr. 670 af 08.06.2017 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 20, nr. 9, ændres »lov om Bruxelles I-forordningen m.v.« til: »lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område«. Ændringen er sat i kraft ved bekg. nr. 1063 af 21.08.2018 fra d. 01.09.2018.
§ 20, nr. 7 er ophævet ved § 16.3 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Nr. 8 og 9 bliver herefter nr. 7 og 8. Hidtidig formulering: 7) forældremyndighed og samvær,

§ 20 a. Reglerne i dette kapitel finder ikke anvendelse på udlæg, som foretages af restanceinddrivelsesmyndighedens pantefogeder.

§ 20 a er indsat ved § 2.1 i lov nr. 1110 af 13.11.2019 fra d. 15.11.2019.

Kapitel 4: Auktion

§ 21. For auktioner, der afholdes af fogedretten, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 22. For behandling af en begæring om afholdelse af auktion over fast ejendom, registreret skib eller luftfartøj med tilhørende løsøre svares 800 kr. Dog svares ikke afgift for begæring om anden auktion i medfør af retsplejelovens § 576.

Stk. 2. For tvangsauktion over de i stk. 1 nævnte aktiver svares yderligere 1/2 pct. og for frivillig auktion 1 pct. Afholdes der anden auktion i medfør af retsplejelovens § 576, svares kun afgift af den budsum m.v., som ejendommen sælges for.

Stk. 3. For misligholdelsesauktion svares afgift efter reglerne i stk. 1 og 2.

§ 23. For behandling af en begæring om tvangsauktion over aktier, gældsbreve og andre fordringer svares 300 kr.

Stk. 2. For auktion over de i stk. 1 nævnte aktiver svares yderligere 1 pct.

§ 24. De i § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, fastsatte afgifter beregnes af budsummen med tillæg dels af de omkostninger, som det ifølge auktionsvilkårene påhviler køberen at udrede, dels af de privatretlige byrder og forpligtelser, restancer af skatter og afgifter til det offentlige m.m., som køberen ifølge auktionsvilkårene skal betale eller overtage uden for budsummen. Periodiske ydelser kapitaliseres efter stempellovgivningens regler.

§ 25. Afgiftspligten efter § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, indtræder ved auktionens slutning.

§ 26. Reglen i § 13, stk. 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse på de i § 22, stk. 1, og § 23, stk. 1, omhandlede afgifter, såfremt der er meddelt fri proces til auktion.

§ 26 a. Afgiftspligten efter § 22, stk. 1, bortfalder, hvis en auktionsbegæring ikke behandles på grund af reglen i retsplejelovens § 560, stk. 2.

Stk. 2. Afgiftspligten efter § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, bortfalder, hvis auktionen ophæves, herunder ved aftale mellem de interesserede, på grund af fejl begået af fogedretten.

Afsnit III: Afgifter for skifte

Kapitel 5: Konkursbehandling

Overskriften til kapitel 5 er ændret ved § 85.1 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. Hidtidig formulering: Kapitel 5: Offentlig bobehandling, dog ikke dødsbobehandling.

§ 27. Af konkursboer svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 27 er ændret ved § 85.2 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. I § 27 ændres »boer, der behandles af skifteretter eller kuratorer,« til: »konkursboer«.

§ 28. Afgiften beregnes af formuemassen, jf. § 31, og udgør 1 pct., dog ikke under 2.500 kr. og ikke over 10.000 kr.

Stk. 2.
I konkursboer, der i medfør af konkurslovens § 143 eller § 144, stk. 1, sluttes inden 4 måneder efter konkursdekretets afsigelse, nedsættes afgiften til en fjerdedel.

§ 28, stk. 4 er ophævet ved § 3.3 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: Stk. 4. For skifterettens virksomhed ved forhandling om tvangsakkord svares 1.500 kr.
§ 28 er ændret ved § 85.3 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012
. Hidtidig formulering: § 28. Afgiften beregnes af formuemassen, jf. § 31, og udgør:
1) Af de af skifteretten behandlede boer 2 pct.
2) Af de af kuratorer behandlede boer 1 pct., dog ikke under 2.500 kr. og ikke over 10.000 kr.
Stk. 2. I det omfang, et aktiv ved bobehandlingens påbegyndelse er behæftet med pant eller med ejendomsforbehold i henhold til kreditaftaleloven, nedsættes det beløb, hvormed aktivet medtages ved beregning af de i stk. 1 nævnte afgifter, til halvdelen.
Stk. 3. Af andre boer end fællesboer udgør afgiften mindst 400 kr.

§ 29. Afgiftspligten indtræder, når skifteretten afsiger konkursdekret.

Stk. 2. Ved genoptagelse af en bobehandling indtræder afgiftspligten, når den første forretning påbegyndes.

§ 29 er ændret ved § 85.3 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. Hidtidig formulering: § 29. I separations- og skilsmisseboer samt bosondringsboer, der på første skiftesamling sluttes ved forlig mellem ægtefællerne, svares en afgift på 400 kr.
Stk. 2. I konkursboer, der i medfør af konkurslovens § 143, stk. 1, eller § 144, stk. 1, sluttes inden 4 måneder efter konkursdekretets afsigelse, nedsættes de i § 28, stk. 1, fastsatte afgifter til en fjerdedel.

§ 30. Afgiften forfalder til betaling, når udlodning kan ske, eller når de afgiftspligtige modtager meddelelse om afgiftsberegningen.

Stk. 2. Skifteafgiften udredes af boets midler.

§ 30 er ændret ved § 85.3 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. Hidtidig formulering: § 30. Fritaget for afgift er fællesboer, hvis formuemasse ikke overstiger 15.000 kr.

§ 31. Ved et bos formuemasse forstås i denne lov boets aktiver uden fradrag af gæld eller lignende. Nettoindtægten af aktiverne medregnes. Ved værdiansættelsen af aktiverne finder reglerne i lov om afgift af dødsboer og gaver anvendelse.

Stk. 2. Aktiver behæftet med pant eller ejendomsforbehold føres dog til indtægt efter følgende regler:

1) Aktiver, der tages tilbage af sælgeren i henhold til reglerne i kreditaftaleloven, føres kun til indtægt med det beløb, der tilfalder boet.
2) Håndpantsatte aktiver, der afhændes på en efter panthaverens begæring afholdt auktion eller overtages af panthaveren til ejendom efter vurdering, føres kun til indtægt med det beløb, der tilfalder boet. Det samme gælder, hvor afhændelsen af det pantsatte foretages af boet efter aftale med panthaveren, samt hvor panthaveren indkasserer en fordring, der er givet ham i pant.
3) Sælges et pantsat aktiv i et konkursbo, fradrages samtlige pantefordringer, forinden aktivet føres til indtægt.

Stk. 3. Ved opgørelsen af formuemassen iagttages i øvrigt følgende regler:

1) Omkostninger ved afhændelsen af boets aktiver fradrages salgssummen, forinden denne føres til indtægt.
2) Ved opgørelsen af en fast ejendoms nettooverskud medregnes ejendomsskatter, renter af pantebreve samt ordinære periodiske reservefondsbidrag til kredit- og hypotekforeninger og lignende låneinstitutioner til driftsudgifterne.
3) Underskud ved boets drift af en fast ejendom eller en erhvervsvirksomhed kan ikke bringes til fradrag.

§ 32. Afgiften af et reassumptionsbo beregnes alene af dettes aktiver.

§ 33. Kan afgiften i et konkursbo, der udleveres skyldneren til fri rådighed, ikke beregnes på grundlag af de foreliggende oplysninger, kan skifteretten pålægge vedkommende inden en nærmere fastsat frist at fremkomme med de oplysninger, der er nødvendige til afgiftens beregning.

Stk. 2. Fremkommer oplysningerne ikke inden den fastsatte frist, kan skifteretten pålægge de afgiftspligtige daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil oplysningerne fremkommer.

Kapitel 5 a: Ægtefælleskifte m.v.§ 34. Ved skifte i medfør af lov om ægtefælleskifte m.v. svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 34, stk. 1, nr. 2 er ophævet ved § 3.4 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: 2) Ved tvangsakkord uden for konkurs: når skifteretten træffer afgørelse om, at forhandling om tvangsakkord skal åbnes.
§ 34 er ændret ved § 85.4 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012
. Hidtidig formulering: § 34. Afgiftspligten indtræder:
1) I konkursboer: når skifteretten afsiger konkursdekret.
2) I de efter lov om skifte af fællesbo m.v. behandlede boer, som kun skal tages til behandling efter begæring: når begæringen om skifte tages til følge.
Stk. 2. Ved genoptagelse af en bobehandling indtræder afgiftspligten, når den første forretning påbegyndes.

§ 34 a. For en anmodning til skifteretten om bistand til skifte af et bo efter § 1 i lov om ægtefælleskifte m.v. svares 400 kr.

Stk. 2. Samme afgift svares for en anmodning til skifteretten om genoptagelse af et bo, jf. § 78 i lov om ægtefælleskifte m.v.

Stk. 3. Afgiften bortfalder, hvis anmodningen vedrører skifte af et fællesbo med en samlet formuemasse på højst 15.000 kr., uden at begge ægtefællers bodele er negative.

§ 34 a er indsat ved § 85.4 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012.

§ 34 b. Af boer, der behandles ved bobehandler, svares endvidere en afgift på 1/2 pct. af formuemassen, jf. § 31, dog højst 10.000 kr.

Stk. 2. § 34 a, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Angår skiftet en del af boet, medregnes alene den del af formuemassen, der er omfattet af skiftet.

§ 34 b er indsat ved § 85.4 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012.

§ 34 c. Afgiftspligten efter § 34 b indtræder ved henvisningen til bobehandler.

§ 34 c er indsat ved § 85.4 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012.

§ 34 d. Afgiften efter § 34 b forfalder, når boopgørelsen er endelig. Hvis skiftet afbrydes, jf. § 30 i lov om ægtefælleskifte m.v., forfalder afgiften, når de afgiftspligtige modtager meddelelse om afgiftsberegningen.

Stk. 2. Afgiften skal indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. Ved betaling efter denne frist svares en rente på 1/2 pct. månedligt for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, dog mindst 50 kr.

§ 34 d er indsat ved § 85.4 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012.

§ 34 e. Kan størrelsen af afgiften efter § 34 b i tilfælde, hvor skiftet afbrydes, jf. § 30 i lov om ægtefælleskifte m.v., ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger afgøres, kan skifteretten pålægge vedkommende inden en nærmere fastsat frist at fremkomme med de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse om afgiftspligten.

Stk. 2. Fremkommer oplysningerne ikke inden den fastsatte frist, kan skifteretten pålægge de afgiftspligtige daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil oplysningerne fremkommer.

§ 34 e er indsat ved § 85.4 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012.

§ 34 f. En lodtager i boet hæfter solidarisk for afgiften efter § 34 b med værdien af det, denne har modtaget, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved skifte af ægtefællers fællesbo gælder § 44 i lov om ægtefælleskifte m.v.

§ 34 f er indsat ved § 85.4 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012.

§ 35. (Ophævet).

§ 35 er ophævet ved § 85.4 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. Hidtidig formulering: § 35. Afgiften forfalder til betaling:
1) I boer, der behandles af kuratorer, eller som behandles til ende af skifteretten: når udlodning kan ske.
2) I andre boer: når de afgiftspligtige modtager meddelelse om afgiftsberegningen.

§ 36. (Ophævet).

§ 36 er ophævet ved § 85.4 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. Hidtidig formulering: § 36. I boer, der behandles af kuratorer, eller som behandles til ende af skifteretten, udredes skifteafgiften af boets midler, for så vidt skifteretten har disse i sin varetægt.
Stk. 2. Ved skifte mellem ægtefæller hæfter hver ægtefælle kun for afgiften af den del af boet, hvorover han har rådighed under skiftet. De pågældende hæfter dog solidarisk for afgiften efter § 29, stk. 1.
Stk. 3. I andre boer hæfter den, der har boets midler i sin varetægt.
Stk. 4. I andre boer end de i stk. 1 nævnte skal afgiften indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. Ved betaling efter denne frist svares en rente på 1/2 pct. månedlig for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, dog mindst 50 kr.
Stk. 5. Meddelelse af fri proces medfører ikke fritagelse for erlæggelse af skifteafgift, men bevirker alene, at den, der har opnået fri proces, ikke kan afkræves sikkerhedsstillelse for afgiften.

Kapitel 5 b: Dødsbobehandling

Kapitelbetegnelsen Kapitel 5 a er ændret til Kapitel 5 b ved § 85.5 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012.

§ 36 a. Ved dødsbobehandling, herunder skifte af uskiftet bo, mens en længstlevende ægtefælle er i live, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 36 a er ændret ved § 4.1 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. I § 36 a ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 36 b. Af boer, der udleveres til boudlæg uden skiftebehandling, svares en afgift på 500 kr. Var afdøde under 18 år, svares ingen afgift.

Stk. 2. Af boer, der udleveres til udlæg til den længstlevende ægtefælle efter kapitel 13 i lov om skifte af dødsboer eller til uskiftet bo efter kapitel 14 i samme lov, svares en afgift på 500 kr.

Stk. 3. Af boer, der udleveres til forenklet privat skifte, svares en afgift på 1.000 kr.

Stk. 4. Af boer, der udleveres til privat skifte efter de almindelige regler herom, fordi der er arvinger repræsenteret ved værge eller skifteværge, men hvor betingelserne for forenklet privat skifte i øvrigt er opfyldt, svares en afgift på 1.000 kr.

Stk. 5. Af boer, der i øvrigt udleveres til privat skifte efter de almindelige regler herom, svares en afgift på 2.500 kr.

Stk. 6. Af boer, der behandles ved bobestyrer, svares en afgift på 2.500 kr.

§ 36 b, stk. 2 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. I § 36 b, stk. 2, ændres »afdødes efterlevende« til: »den længstlevende«.

§ 36 c. Af boer, der behandles efter de almindelige regler om privat skifte eller behandles ved bobestyrer, svares en yderligere afgift på 6.500 kr., hvis arvebeholdningen i henhold til boopgørelsen overstiger 1 mio. kr.

§ 36 d. Fritaget for afgift er dødsboer, hvis formuemasse ikke overstiger 15.000 kr.

Stk. 2. Der svares ingen afgift af boer, hvor der ikke er tilstrækkelige midler til at udrede afgiften.

§ 36 e. Afgiftspligten indtræder ved boets udlevering.

§ 36 f. I boer, der udleveres til boudlæg uden skiftebehandling, til udlæg til den længstlevende ægtefælle eller til uskiftet bo, forfalder afgiften til betaling ved boets udlevering.

Stk. 2. I boer, der udleveres til privat skifte, herunder forenklet privat skifte, forfalder afgiften efter § 36 b, stk. 3-5, til betaling ved boets udlevering. Afgift efter § 36 c forfalder til betaling, når boopgørelsen er endelig.

Stk. 3. I boer, der behandles ved bobestyrer, forfalder afgiften efter § 36 b, stk. 6, og efter § 36 c til betaling, når udlodning kan ske. Overgår boet inden udlodningen til anden behandlingsmåde, skal der i forbindelse hermed svares afgift efter § 36 b, stk. 6.

§ 36 f, stk. 1 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. I § 36 f, stk. 1, ændres »afdødes efterlevende« til: »den længstlevende«.

§ 36 g. I privatskiftede boer skal afgiften indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. § 34 d, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Arvingerne hæfter personligt og solidarisk for afgiften.

Stk. 3. Arvinger, der ved boets udlevering er repræsenteret ved værge eller skifteværge, eller som var under konkurs, hæfter dog alene med værdien af det, de eller konkursboet har modtaget, og i det forhold, i hvilket arvingerne var berettigede til at modtage bos- og arvelod. Begrænsningerne finder tilsvarende anvendelse på regreskrav fra medarvinger.

§ 36 g, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 85.6 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. I § 36 g, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 36, stk. 4,« til: »§ 34 d, stk. 2,«.

§ 36 h. I boer, der behandles ved bobestyrer, udredes afgiften af boets midler. Bobestyreren hæfter for afgiftens betaling. Afgiften skal indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. § 34 d, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 36 h, 4. pkt. er ændret ved § 85.6 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. I § 36 h, 4. pkt., ændres »§ 36, stk. 4,« til: »§ 34 d, stk. 2,«.

§ 36 i. I boer, der udleveres til anden behandlingsmåde, svares der ikke afgift på ny, medmindre boet udleveres til en behandlingsmåde, hvortil der er knyttet en højere afgift end den allerede erlagte. I så fald betales differencen mellem afgiften for den første og den anden behandlingsmåde.

Stk. 2. I boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet bo, afgøres afgiftspligten efter § 36 c på grundlag af den formueoversigt, der skal indleveres efter arvelovens § 22. Afgiften forfalder til betaling ved indlevering af formueoversigten. Afgiften skal indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. § 34 d, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 36 i, stk. 2, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 4.1 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: I boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet bo, afgøres afgiftspligten efter § 36 c på grundlag af den fællesboopgørelse, der skal indleveres efter arvelovens § 13. Afgiften forfalder til betaling ved indlevering af fællesboopgørelsen.
§ 36 i, stk. 2, 4. pkt. er ændret ved § 85.7 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. I § 36 i, stk. 2, 4. pkt., ændres »§ 36, stk. 4, 2. pkt.« til: »§ 34 d, stk. 2, 2. pkt.«

§ 36 j. For skifterettens behandling af tvister, som opstår i forbindelse med boernes behandling, og som forudsættes afgjort ved dom, svares afgift efter reglerne i kapitel 1.

Stk. 2. For skifterettens behandling af sager om dødsfaldskendelse svares en afgift på 400 kr.

§ 36 k. For behandling af en begæring fra en eller flere arvinger om, at en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, skal skifte, svares 500 kr. Reglerne i § 13, stk. 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 36 l. (Ophævet).

§ 36 l er ophævet ved § 4.2 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: § 36 l. For behandling af de i arvelovens § 29 og § 60 nævnte spørgsmål svares ingen afgift.

§ 36 m. For førelse af testaments- og arvelegitimationsvidner og for udmeldelse af vurderingsmænd svares ingen afgift.

Kapitel 6: Andre skifteforretninger

§ 37. Der svares 750 kr.

1) for behandling af konkursbegæring,
2) ved skifterettens bestemmelse om genoptagelse af likvidation i medfør af
selskabslovens § 235 og
3)
ved skifterettens afgørelse om rekonstruktionsbehandling eller konkurs i medfør af selskabslovens § 233, stk. 3.

Stk. 2. Indgiver flere fordringshavere konkursbegæring på forskelligt grundlag, betales afgift af hver rekvirent for sig, hvad enten begæringerne er indeholdt i et eller flere dokumenter. Indgiver en forening af erhvervsdrivende samtidig konkursbegæring på flere fordringshaveres vegne, svares dog kun afgift som for een begæring.

Stk. 3. Er en konkursbegæring indgivet ved urigtigt værneting, svares ikke ny afgift, såfremt begæringen indgives på ny inden tre uger efter, at den er afvist eller tilbagekaldt.

§ 37, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010. I § 37, stk. 1, nr. 2, ændres »aktieselskabslovens § 125 eller anpartsselskabslovens § 58« til: »selskabslovens § 235«.
§ 37, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010. Hidtidig formulering: 3) ved skifterettens afgørelse om konkurs i medfør af aktieselskabslovens § 127, stk. 3, eller anpartsselskabslovens § 64, stk. 3.

§ 37 a. For indgivelse af begæring om rekonstruktionsbehandling svares 750 kr.

Stk. 2. § 37, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 37 a er ændret ved § 3.5 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 37 a ændres »anmeldelse af betalingsstandsning« til: »begæring om rekonstruktionsbehandling«.
§ 37 a, stk. 2 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010.

§ 37 b. For skifterettens virksomhed ved behandling af sager om gældssanering svares ingen afgift.

§ 38. For skifterettens virksomhed ved behandling af sager om konkurskarantæne svares ingen afgift.

§ 38 er indsat ved § 3.1 i lov nr. 429 af 01.05.2013 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.

§ 39. Der svares afgift efter reglerne i kapitel 1 for behandling af:

1) tvister i konkursboer angående anmeldte fordringer og krav eller deres fortrinsret, jf. konkurslovens § 246,
2) tvister, der indbringes for skifteretten i medfør af selskabslovens § 221, stk. 3, og
3) tvister, der indbringes for skifteretten i medfør af § 2 i lov om ægtefælleskifte m.v.

Stk. 2. Der svares afgift efter reglerne i kapitel 3 for behandling af ind- og udsættelsesforretninger i medfør af konkurslovens § 112 eller § 73 i lov om ægtefælleskifte m.v..

§ 39, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010. I § 39, stk. 1, nr. 2, ændres »aktieselskabslovens § 123, stk. 2, eller anpartsselskabslovens § 56, stk. 2« til: »selskabslovens § 221, stk. 3«.
§ 39, stk. 1, nr. 1 og 2 er ophævet og nr. 1-3 er indsat ved
§ 85.8 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. Hidtidig formulering: 1) tvister i boer, der behandles af kuratorer, angående anmeldte fordringer og krav eller deres fortrinsret, jf. konkurslovens § 246, og
2) tvister, der indbringes for skifteretten i medfør af
selskabslovens § 221, stk. 3.
§ 39, stk. 2 er ændret ved § 85.9 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. I § 39, stk. 2, indsættes efter »§ 112«: »eller § 73 i lov om ægtefælleskifte m.v.«.

§ 39 a. For udnævnelse af granskningsmænd og likvidatorer i henhold til selskabsloven svares 400 kr.

§ 39 a er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010. I § 39 a ændres »aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven« til: »selskabsloven«.

§ 39 b. For en anmodning til skifteretten om bistand til sagens oplysning under et privat skifte af ægtefællers fællesbo eller sameje om flere særejeaktiver, jf. § 65 i lov om ægtefælleskifte m.v., svares 400 kr.

§ 39 b er indsat ved § 85.10 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012.

§ 40. For udmeldelse af vurderingsmænd svares ingen afgift.

§ 41. Reglerne i § 13, stk. 1, nr. 2, finder anvendelse på de i § 37 omhandlede afgifter.

Afsnit III a: Afgifter for tinglysning (ophævet pr. 01.01.2000 ved lov nr. 383 af 02.06.1999)

Hidtidig formulering: Kapitel 6 a: Tinglysning

§ 41 a. For tinglysning svares en afgift på 1.200 kr.

§ 41 b. Afgiften svares for ethvert dokument, som anmeldes til tinglysning.
Stk. 2. Skal et dokument på grund af en fast ejendoms beliggenhed tinglyses i flere retskredse, svares alene afgift i den retskreds, hvor dokumentet først anmeldes til tinglysning.

§ 41 c. Afvises et dokument uden for det i § 41 e, stk. 3, nævnte tilfælde, svares ikke ny afgift, såfremt dokumentet anmeldes til tinglysning på ny inden 3 måneder, regnet fra den første anmeldelse til tinglysning.

§ 41 d. Afgiftsfri er tinglysning af:

1) adresseændringer,
2) afgørelser om værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, jf. tinglysningslovens § 48,
3) meddelelser som nævnt i tinglysningslovens § 13,
4) begæring om bosondring, jf. § 43 i lov om ægteskabets retsvirkning,
5) rådighedsfratagelse i henhold til § 66 i lov om skifte af fællesbo m.v.
6) rådighedsfratagelse efter konkurslovens § 26 og
7) dokumenter, herunder pantebreve, som udstedes til sikring af tilbagebetalingskrav eller som sikkerhed for lån, der ydes efter lov om aktiv socialpolitik, lov om social service eller lov om individuel boligstøtte.

Stk. 2. Afgiftsfri er endvidere begæring om:

1) aflysning,
2) ophævelse af retsanmærkning,
3) fristforlængelse eller endelig indførelse i tingbogen af et dokument, som er tinglyst med frist, og
4) udslettelse af rettigheder, som ikke har opnået dækning ved tvangsauktion, jf. retsplejelovens § 581.

§ 41 e. Afgiften forfalder til betaling, når dokumentet anmeldes til tinglysning.
Stk. 2. Afgiften erlægges ved, at dokumentet forsynes med et eller flere stempelmærker, der svarer til afgiften. Indbetales afgiften kontant, forsyner tinglysningkontoret dokumentet med stempelmærke. Såfremt forsikringsselskaber, pengeinstitutter og lignende har tilladelse til selv at stemple dokumenter efter stempellovens § 21, stk. 3, kan afgifter efter dette kapitel for dokumenter, som oprettes i forholdet mellem dem og deres kunder, dog berigtiges på tilsvarende måde.
Stk. 3. Betales afgiften ikke samtidig med anmeldelsen, afvises dokumentet fra dagbogen. I så fald bortfalder afgiften.

Afsnit IV: Afgifter for forskellige handlinger

Kapitel 7: Notarialforretninger

§ 42. For notarialforretninger svares 300 kr., jf. dog §§ 43 og 44.

§ 43. For notarens bekræftelse af, at en afskrift eller en kopi, der ikke er omfattet af § 48, er i overensstemmelse med det originale dokument, svares en afgift på 100 kr.

§ 44. For notarens medvirken ved udtrækning af værdipapirer, lodtrækning og lignende handlinger svares 500 kr. for hver påbegyndt time, selve forretningen varer.

§ 45. (Ophævet).

§ 45 er ophævet pr. 01.01.2000, jfr. lov nr. 383 af 02.06.1999: Bestemmelsen lød således: § 45. For andre notarialforretninger svares 200 kr. For notarialforretninger vedrørende oprettelse af testamente eller tillæg til testamente svares dog ingen afgift.

§ 46. Vedrører en notarialforretning flere personer, svares afgift som for et tilsvarende antal forretninger, medmindre forretningen foretages under eet på samme sted.

§ 47. (Ophævet).

Kapitel 8: Udskrifter, attester m.v.

Overskriften til kapitel 8 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. I overskriften til kapitel 8 ændres »og forespørgsler« til: »m.v.«.

§ 48. For attester, afskrifter, udskrifter, fotokopier eller lignende, der udfærdiges af retten eller af Skibsregisteret, svares 175 kr. Samme afgift svares for bekræftelse af genparter i henhold til retsplejelovens § 39.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1, 1. pkt., finder også anvendelse på udskrifter af pantefogedbogen.

Stk. 3. For opslag i og udskrifter af akter fra det digitale tinglysningssystem finder stk. 1, 1. pkt., ikke anvendelse. For Tinglysningsrettens udfærdigelse af udskrifter svares dog afgift efter stk. 1, 1. pkt.

Stk. 4. For opslag i og udskrifter af afgørelser fra domsdatabasen, jf. § 9 a i lov om Domstolsstyrelsen, der foretages af brugeren selv, finder stk. 1, 1. pkt., ikke anvendelse.

I § 48, stk. 2, nr. 2, er »politirapporter« ændret til: »indførsler i retsbøgerne, anklageskrifter, retsmødebegæringer og politirapporter« fra d. 01.07.2004, lov nr. 215 af 31.03.2004.
§ 48, stk. 2 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 325 af 11.04.2012 fra d. 01.05.2012. Hidtidig formulering:
Stk. 2. Reglerne i stk. 1, 1. pkt., finder også anvendelse på:
1)
Udskrifter af
pantefogedbogen.
2) Afskrifter, genparter og fotokopier eller lignende af indførsler i retsbøgerne, anklageskrifter, retsmødebegæringer og politirapporter, der udfærdiges af politiet.
§ 48, stk. 3 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 48, stk. 4 er indsat ved § 3.1 i
lov nr. 1867 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016.

§ 49. Afgiftsfri er attester, afskrifter, udskrifter, genparter, fotokopier eller lignende, der bestilles af:

1) En part i en sag til brug for denne, for så vidt sagen er afgiftsfri i medfør af § 12, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6, § 12, stk. 2, § 51, stk. 1, eller § 55, nr. 1, eller parten er fritaget for afgift i medfør af § 13, stk. 1, § 51, stk. 2, eller § 55, nr. 2.
2) En rekvirent af en fogedforretning til brug for denne, når forretningen er afgiftsfri i medfør af § 20, nr. 1-6.
3) Sigtede eller tiltalte under en straffesag, hvor ret til at få udskrift særligt er hjemlet ham i retsplejeloven uden for bestemmelsen i nævnte lovs § 41 eller er tillagt ham ved beslutning af retten eller dennes formand.
4) En bobestyrer til dennes brug ved behandlingen af et dødsbo.
5) En bobehandler til dennes brug ved behandlingen af et ægtefælleskifte.

Stk. 2. Uden afgift udfærdiges endvidere:

1) Første udskrift til parterne af en retsafgørelse eller et retsforlig i en borgerlig retssag.
2) Første udskrift til parterne af en retsafgørelse eller et retsforlig vedrørende borgerlige krav i en offentlig straffesag.
3) Første udskrift til rekvirenten af en notarialforretning.
4) Første domsudskrift til beskikket advokat eller beskikket forsvarer.
5) Første domsudskrift til den forurettede efter retsplejelovens § 219 a.
6) Attest om, hvorvidt dommen i en ægteskabssag er anket.
7) Første udskrift eller attest til en rekvirent af en fogedforretning, når rekvirenten i henhold til retsplejelovens § 492, stk. 2, ikke har givet møde under forretningen.
8) Straffeattester.
9) Fotokopier af salgsopstilling udfærdiget til brug ved tvangsauktion over fast ejendom.
10) Første attest i dødsboer, der ikke behandles ved bobestyrer.
11) Første ekstraktudskrift af en dom i et gruppesøgsmål til gruppemedlemmer, der er omfattet af gruppesøgsmålet.
12) Første kopi til den førstafdøde ægtefælles livsarvinger af den formueoversigt, som ægtefællen skal indlevere ved udlevering af et bo til uskiftet bo.

I § 49, stk. 1, nr. 3, er »§ 41« ændret til: »§ 729 d« fra d. 01.07.2004, lov nr. 215 af 31.03.2004.
§ 49, stk. 1, nr. 2 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 2.5 i lov nr. 554 af 24.06.2005. I § 49, stk. 1, nr. 2, ændres »nr. 1-5« til: »nr. 1-6«.
§ 49, stk. 2, nr. 10 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 181 af 28.02.2007 fra d. 01.01.2008.
§ 49, stk. 2, nr. 11 er indsat ved § 4.3 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008.
§ 49, stk. 2, nr. 5 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 517 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 49, stk. 1, nr. 5 er indsat ved § 3.2 i lov nr. 325 af 11.04.2012 fra d. 12.04.2012.
§ 49, stk. 2 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 737 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. Hidtidig formulering: Uden afgift udfærdiges endvidere:
1) Første udskrift til parterne af en retsafgørelse eller et retsforlig i en borgerlig retssag.
2) Første udskrift til parterne af en retsafgørelse eller et retsforlig vedrørende borgerlige krav i en offentlig straffesag.
3) Første udskrift til rekvirenten af en notarialforretning.
4) Første domsudskrift til beskikket advokat eller beskikket forsvarer.
5) Første domsudskrift til den forurettede efter retsplejelovens § 219 a.
6) Attest om, hvorvidt dommen i en ægteskabssag er anket.
7) Første udskrift eller attest til en rekvirent af en fogedforretning, når rekvirenten i henhold til retsplejelovens § 492, stk. 2, ikke har givet møde under forretningen.
8) Straffeattester.
9) Fotokopier af salgsopstilling udfærdiget til brug ved tvangsauktion over fast ejendom.
10) Første attest i dødsboer, der ikke behandles ved bobestyrer.
11) Første ekstraktudskrift af en dom i et gruppesøgsmål til gruppemedlemmer, der er omfattet af gruppesøgsmålet.
12) Første kopi til den førstafdøde ægtefælles livsarvinger af den formueoversigt, som ægtefællen skal indlevere ved udlevering af et bo til uskiftet bo.

§ 49, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 16.4 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 49, stk. 1, nr. 1, ændres »nr. 1-6« til: »nr. 1-3, 5 og 6«.

§ 49 a. (Ophævet)

§ 49 a, stk. 3 er indsat ved lov nr. 1049 af 17.12.2002 fra d. 01.01.2003
§ 49 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 2.1 i lov nr. 1429 af 21.12.2005: I § 49 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »terminaladgang«: »eller ved anvendelse af den offentlige informationsserver (OIS)«.
§ 49 a, stk. 1, 3. pkt. er indsat fra d. 01.01.2006 ved § 2.2 i lov nr. 1429 af 21.12.2005
§ 49 a, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 2.3 i lov nr. 1429 af 21.12.2005: I § 49 a, stk. 2, ændres »hos en ekstern bruger af tinglysningsregistrene for én fast ejendom« til: »af tinglysningsregistrene for én fast ejendom hos en ekstern bruger eller ved anvendelse af OIS«.
§ 49 a, stk. 4 er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 2.4 i lov nr. 1429 af 21.12.2005: Hidtidig formulering: Afgiften efter stk. 1 og 2 opkræves månedsvis bagud. Tilsvarende gælder for udskrifter, der rekvireres elektronisk, men attesteres af retten. Der er udpantningsret for afgiften.
§ 49 a, stk. 5 er indsat fra d. 01.01.2006 ved § 2.5 i lov nr. 1429 af 21.12.2005

§ 49 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 7.1 i lov nr. 539 af 08.06.2006 (Digital tinglysning). Fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. I § 49 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »tinglysningsregistrene« til: »tingbogen, personbogen og andelsboligbogen«, og »stk. 3« ændres til: »stk. 4«.
§ 49 a, stk. 2 er ændret ved § 7.2
i lov nr. 539 af 08.06.2006 (Digital tinglysning). Fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. I § 49 a, stk. 2, ændres »150 kr.« til: »120 kr.«, og »stk. 3« ændres til: »stk. 4«.
§ 49 a, stk. 3 er indsat ved § 7.3 i lov nr. 539 af 08.06.2006 (Digital tinglysning). Fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. Stk. 3-5 bliver herefter 4-6.
§ 49 a, stk. 5 (tidligere 4) er ændret ved § 7.4 i lov nr. 539 af 08.06.2006 (Digital tinglysning). Fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren.
I § 49 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.
§ 49 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 2.1 i
lov nr. 168 af 12.03.2008 fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. I § 49 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »på tinglysningskontorerne« til: »ved Tinglysningsretten eller byretterne«.
§ 49 a, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010
. Hidtidig formulering: § 49 a. For elektroniske forespørgsler i tingbogen, personbogen og andelsboligbogen betales 30 kr. pr. opslag ved ekstern terminaladgang eller ved anvendelse af den offentlige informationsserver (OIS), jf. dog stk. 4. Dog er opslag, der foretages i ikkeerhvervsmæssigt øjemed fra brugerterminaler ved Tinglysningsretten eller byretterne, afgiftsfri. Endvidere er opslag vedrørende en fast ejendom, der foretages ved anvendelse af OIS af den, der er registreret som ejer af ejendommen i Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), afgiftsfri.
Stk. 2. For en fuldstændig udskrift af tinglysningsregistrene for én fast ejendom hos en ekstern bruger eller ved anvendelse af OIS betales 120 kr., jf. dog stk. 4.
§ 49 a, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010
. I § 49 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1«.
§ 49 a, stk. 4-6 er ophævet og stk. 4 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010. Hidtidig formulering: Stk. 4. Opslag og udskrift, der foretages af offentlige forvaltningsmyndigheder, er afgiftsfri, når disse foretages i ikkeerhvervsmæssigt øjemed.
Stk. 5. Afgiften efter stk. 1-3 opkræves månedsvis bagud, såfremt opslag eller udskrift foretages af personer eller virksomheder m.v., der har adgang til tinglysningsregistrene ved ekstern terminaladgang.
Stk. 6. Afgiften for opslag eller udskrift, der foretages ved anvendelse af OIS af personer eller virksomheder m.v., der ikke har adgang til tinglysningsregistrene ved ekstern terminaladgang, opkræves af OIS, jf. § 7, stk. 3, i lov om bygnings- og boligregistrering.
§ 49 a er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: For elektroniske forespørgsler i tingbogen, personbogen og andelsboligbogen betales 30 kr. pr. opslag, for et fuldstændigt opslag vedrørende en fast ejendom dog 120 kr.
Stk. 2. Afgiftsfri er dog
1) opslag, der foretages i ikkeerhvervsmæssigt øjemed fra brugerterminaler ved Tinglysningsretten eller byretterne,
2)
opslag vedrørende en fast ejendom, der foretages af en fysisk person, der efter tingbogen har adkomst til ejendommen, og
3) opslag, der foretages i ikkeerhvervsmæssigt øjemed af offentlige forvaltningsmyndigheder.
Stk. 3. For automatisk opslag i tinglysningsregistrene i forbindelse med en tinglysningsekspedition betales afgift som efter stk. 1. Afgiftspligten bortfalder dog, hvis det dokument, ekspeditionen vedrører, anmeldes til tinglysning inden 6 hverdage, efter at opslaget er foretaget. Lørdage, grundlovsdag, den 24. december og den 31. december anses ikke for hverdage ved beregning af fristen.
Stk. 4.
Tinglysningsretten kan efter ansøgning tillade, at afgiften efter stk. 1 og 3 opkræves månedsvis bagud. Tilsvarende gælder for udskrifter, der rekvireres elektronisk, men attesteres af retten. Der er udpantningsret for afgiften.

§ 49 b. (Ophævet)

§ 49 b er indsat ved § 2 i lov nr. 268 af 21.04.2004 fra d. 22.04.2004
§ 49 b, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 7.5 i lov nr. 539 af 08.06.2006 (Digital tinglysning). Fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. I § 49 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 49 a, stk. 1-3« til: »§ 49 a, stk. 1, 2 og 4«.
§ 49 b stk. 2 er ændret ved § 7.6 i lov nr. 539 af 08.06.2006 (Digital tinglysning). Fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. I § 49 b, stk. 2, ændres »§ 49 a, stk. 4« til: »§ 49 a, stk. 5«.
§ 49 b, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010. I § 49 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »køretøjer« til: »andele i andelsboligforeninger«, og », 2 og 4« ændres til: »og 2«.
§ 49 b, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010. I § 49 b, stk. 1, 2. pkt., ændres »opslag« to steder til: »enkeltopslag«.
§ 49 b, stk. 2 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1550 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010. Hidtidig formulering: Stk. 2. For personer og virksomheder m.v., der har adgang til tinglysningsregistrene ved ekstern terminaladgang, finder § 49 a, stk. 5, tilsvarende anvendelse.
§ 49 b er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 519 af 28.05.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Afgiften ved et samlet udtræk på flere ejendomme, andele i andelsboligforeninger eller personer beregnes efter § 49 a, stk. 1 og 2. For den del af et samlet udtræk, der overstiger 500 enkeltopslag, betales dog alene 15 kr. pr. enkeltopslag.
Stk. 2.
§ 49 a, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Afsnit V: Afgifter for appel

Kapitel 9: Anke

§ 50. For anke i den borgerlige retsplejes former svares afgift efter reglerne i afsnit I på grundlag af påstanden i ankesagen. § 2, stk. 6, finder ikke anvendelse

Stk. 2. For anke til landsret udgør afgiften efter § 1 eller § 4 dog mindst 750 kr. For anke til Højesteret forhøjes afgiften med 50 pct., og afgiften efter § 1 eller § 4 udgør mindst 1.500 kr.

§ 50, stk. 1, 2. pkt. er indsat fra d. 01.01.2005 ved § 1.6 i lov nr. 1436 af 22.12.2004.
§ 50, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 1.7 i lov nr. 1436 af 22.12.2004. Den tidligere formulering var: Stk. 2. For anke til landsret udgør afgiften dog mindst 750 kr. For anke til Højesteret forhøjes afgiften med 50 pct., og afgiften udgør mindst 1.500 kr.

§ 51. For anke af de i § 12, stk. 1, nr. 1-3, 5, 6 og 8, omhandlede sager svares ingen afgift.

Stk. 2. Reglerne i § 13 finder tilsvarende anvendelse ved anke

§ 51, stk.2 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 2.7 i lov nr. 554 af 24.06.2005. Hidtidig formulering: Reglerne i § 13 finder anvendelse ved anke, for så vidt angår stk. 1, nr. 2, dog kun såfremt parten har fri proces i ankesagen.
§ 51, stk. 1 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 113 af 03.02.2012 fra d. 01.04.2012. I § 51, stk. 1, ændres »nr. 1-6« til: »nr. 1-6 og 8«.
§ 51, stk. 1 er ændret ved § 16.5 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 51, stk. 1, ændres »nr. 1-6 og 8« til: »nr. 1-3, 5, 6 og 8«.

§ 52. Hjemvises en sag til ny behandling i tidligere instans, tilbagebetales ankeafgiften

§ 52 er indsat fra d. 01.01.2005 ved § 1.8 i lov nr. 1436 af 22.12.2004.

§ 53. (Ophævet).

Kapitel 10: Kære

§ 54. For kære til landsret svares 400 kr. og for kære til Højesteret 750 kr.

§ 55. Afgiftsfri er kære iværksat af:

1) Parter i en sag, der er fritaget for afgift i medfør af § 12, stk. 1, nr. 1-3 og 5-8.
2) Parter, der er fritaget for afgift i medfør af § 13, stk. 1.
3) Anklagemyndigheden og sigtede i offentlige straffesager.
4) Beskikkede forsvarere og advokater vedrørende spørgsmål om vederlag.
5) Parter, der begærer, at et medlem af en landvæsensret skal vige sit sæde.

§ 55, nr. 5 er ophævet fra d. 01.07.2001, jf. § 15 i lov nr. 466 af 07.06.2001.
§ 55, nr. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 113 af 03.02.2012 fra d. 01.04.2012. I § 55, nr. 1, ændres »nr. 1-6« til: »nr. 1-8«.
§ 55, nr. 1 er ændret ved § 16.6 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 55, nr. 1, ændres »nr. 1-8« til: »nr. 1-3 og 5-8«.

§ 56. (Ophævet).

§ 57. Omgør vedkommende ret eller myndighed den påkærede kendelse eller beslutning, skal den erlagte kæreafgift tilbagebetales. Får den kærende helt eller delvis medhold ved kæremålets afgørelse, skal kæreafgiften ligeledes tilbagebetales.

Kapitel 11: Ny foretagelse og ekstraordinær anke

§ 58. For behandling af andragende om ny foretagelse af en sag eller om ekstraordinær anke af en dom i medfør af retsplejelovens § 399, svares 1.500 kr. Afgift svares dog ikke, hvis parten har fri proces til at fremsætte andragende om genoptagelse. Afgiften tilbagebetales, såfremt andragendet tages til følge. For selve sagens fornyede foretagelse eller påanke svares ingen afgift.

Afsnit VI: Almindelige bestemmelser

Kapitel 12: Afgifternes beregning og indbetaling m.m.

§ 59. Afgifter, der beregnes som en procentdel, afrundes opefter til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 10. Det samme gælder de i § 34 d, stk. 2, 2. pkt., nævnte renter.

§ 59 er ændret ved § 85.11 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. I § 59, 2. pkt., ændres »§ 36, stk. 4« til: »§ 34 d, stk. 2, 2. pkt.«

§ 60. Afgiftsberegningen foretages af den myndighed, som oppebærer afgiften.

Stk. 2. Selv om oppebørslen af afgiften er henlagt til anden myndighed, beregnes afgiften efter kapitel 5 af skifteretten og afgiften efter kapitel 10 af den myndighed, hvis afgørelse påkæres.

§ 61. Afgiftspligten indtræder, medmindre andet er bestemt, når der fremsættes begæring om retshandlingens foretagelse.

Stk. 2. Medmindre andet er bestemt, påhviler afgiftspligten den, der fremsætter begæringen. Såfremt begæringen er fremsat i henhold til fuldmagt, hæfter tillige den befuldmægtigede for afgiften, såfremt denne kan beregnes ved begæringens fremsættelse. Afgiftspligten efter § 2 påhviler den, der har anlagt sagen, jf. dog § 7.

§ 61, stk. 2, 3. pkt. er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 1.9 i lov nr. 1436 af 22.12.2004. Den tidligere formulering var: Afgiftspligten efter § 1, stk. 2, påhviler den, der har anlagt sagen, hvis retten træffer bestemmelse om berammelse af domsforhandling uden begæring fra en af sagens parter.

§ 62. Kan afgiften for en retshandling beregnes ved fremsættelsen af begæringen om retshandlingens foretagelse, kan afgiften kræves betalt samtidig med begæringens fremsættelse. Betales afgiften ikke efter påkrav, kan retten fastsætte en frist for afgiftens betaling. Betales afgiften ikke inden fristens udløb, betragtes begæringen som bortfaldet. I så fald bortfalder også afgiften.

Stk. 2. Kan afgiften ikke beregnes ved begæringens fremsættelse, betales afgiften efter påkrav, jf. dog § 30, stk. 1 og § 34 d. Der kan ved begæringens fremsættelse kræves sikkerhed for afgiftens betaling, medmindre retten af egen drift skal udføre retshandlingen. Bestemmelserne i stk. 1, 2.-4. pkt., finder herved tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales afgiften efter § 2 ikke efter påkrav, kan retten fastsætte en frist for afgiftens betaling. Betales afgiften ikke inden fristens udløb, afvises sagen, jf. dog § 7. I så fald bortfalder afgiften efter § 2.

§ 62, stk. 3 er indsat fra d. 01.01.2005 ved § 1.10 i lov nr. 1436 af 22.12.2004.
§ 62, stk. 2 er ændret ved § 85.12 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. I § 62, stk. 2, ændres »§ 35 og § 36, stk. 4« til: »§ 30, stk. 1, og § 34 d«.

§ 63. Afgifterne efter denne lov tilfalder statskassen.

§ 63, stk. 2 er ophævet fra d. 01.11.2005 ved § 16.1 i lov nr. 430 af 06.06.2005. Hidtidig formulering: Stk. 2. Afgifterne ved udlæg for krav, der inddrives af en kommune, der har ansat en pantefoged, tilfalder dog nævnte kommune. Afgifterne ved andre udlæg, der foretages af en pantefoged, der er ansat af en kommune, tilfalder denne kommune. Afgifterne for udskrift af pantefogedbogen tilfalder den kommune, der har ansat pantefogden.

Kapitel 13: Klage over afgiftsberegningen

§ 64. Indsigelse fra en afgiftspligtig imod beregningen af en afgift sker ved klage til den afgiftsberegnende myndighed. Klage over beregningen af afgift for udlæg på grundlag af udpantningsret indgives dog til fogedretten, selv om beregningen ikke er foretaget af denne. Klagen skal indgives senest 6 uger efter, at den afgiftspligtige har fået kundskab om beregningen.

Stk. 2. Den myndighed, hvortil klage indgives, kan se bort fra overskridelser af klagefristen på indtil 6 måneder, når særlige omstændigheder gør overskridelsen undskyldelig.

Stk. 3. Tages klagen til følge, omgøres afgiftsberegningen i overensstemmelse hermed.

Stk. 4. Ændres afgiftsberegningen ikke i henhold til stk. 3, træffes afgørelsen, bortset fra de i stk. 7 nævnte tilfælde, ved kendelse. Afgørelse træffes af:

1) Retten, for så vidt angår klager, der indgives til denne.
2) Den ret, hvortil kære er sket, for så vidt angår beregningen af kæreafgift foretaget af andre myndigheder end de ordinære domstole.

Stk. 5. Retten kan efter sit eget skøn af egen drift indhente oplysninger eller erklæringer fra klageren. Kendelsen kan stadfæste afgiftsberegningen eller ændre den til fordel eller til skade for den afgiftspligtige.

Stk. 6. Kendelsen kan inden to uger påkæres i den borgerlige retsplejes former. Bestemmelsen i stk. 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Ændres politiets beregning af afgift for afskrift m.v. af politirapporter ikke i henhold til stk. 3, afgøres klagen af justitsministeren. Det samme gælder, hvis Skibsregisterets beregning af afgift for udskrift m.m. af Skibsregisteret ikke ændres i henhold til stk. 3.

§ 64, stk. 1, 1. pkt. er ændret fra d. 01.07.2001, jfr. § 15 i lov nr. 466 af 07.06.2001: § 64, stk. 1, 1. pkt., udgår », bortset fra de i § 65 a omhandlede tilfælde,«.
I § 64, stk. 7, 1. pkt., er »politirapporter« ændret til: »indførsler i retsbøgerne m.v.« fra d. 01.07.2004, lov nr. 215 af 31.03.2004.
§ 64, stk. 4, nr. 1 er ændret ved § 2.2 i
lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. I § 64, stk. 4, nr. 1, ændres »Dommeren,« til: »Retten«.
§ 64, stk. 4, nr. 2 er ophævet ved § 2.3 i
lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. Nr. 3 bliver herefter nr. 2. Hidtidig formulering: § 64, stk. 4, nr. 2. Vedkommende ret, for så vidt angår beregninger foretaget af en justitssekretær.
§ 64, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 2.4 i
lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. I § 64, stk. 5, 1. pkt., udgår »(præsidenten)«.

§ 65. (Ophævet).

§ 65 a. (Ophævet).

§ 65 a er ophævet pr. 01.01.2000, jfr. lov nr. 383 af 02.06.1999. Hidtidig formulering: § 65 a. Afgørelser vedrørende beregningen af en afgift efter afsnit III a samt afgørelser om afvisning efter § 41 e, stk. 3, kæres efter reglerne i tinglysningslovens § 36.

§ 66. Den myndighed, der har beregnet en afgift, kan af egen drift ændre beregningen til fordel for den afgiftspligtige.

Stk. 2. Bortset fra de i § 64, stk. 5 og 6, omhandlede tilfælde kan efterbetaling af for lidt beregnet afgift ikke kræves, når der er forløbet 6 uger efter, at den afgiftspligtige har fået kundskab om beregningen.

Stk. 3. Efterbetaling kan dog kræves, hvor beregningen hviler på urigtige, ufuldstændige eller på anden måde vildledende oplysninger fra den afgiftspligtige eller hans befuldmægtigede. Ved klage over efterkrav finder reglerne i § 64 anvendelse.

Kapitel 14: Bestemmelser om lovens gennemførelse

§ 67. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler til lovens gennemførelse, herunder regler om, hvilke myndigheder der skal oppebære afgifterne, hvorledes berigtigelsen af afgifterne skal ske, og hvorledes kontrollen med afgifternes indgang skal foregå.

§ 68. Justitsministeren er endvidere under forudsætning af gensidighed bemyndiget til at frafalde afgift for bevisoptagelse, for så vidt begæringen fremkommer fra udenlandsk myndighed.

Stk. 2. I overenskomster med fremmede stater kan der optages bestemmelser om fritagelse for afgift efter denne lov.

Afsnit VII: Slutningsbestemmelser

Kapitel 15:

§ 69. Denne lov træder i kraft den 1. oktober 1969.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

1) Almindeligt sportelreglement af 22. marts 1814, bortset fra § 144.
2) Lov af 8. marts 1856 angående nedsættelse af gebyret for attester af skjøde- og pantebøgerne til brug for brandforsikringsforeninger for urørlige ejendomme på landet og fritagelse for brug af stemplet papir for sådanne foreninger.
3) § 44, 3.-5. pkt., i lov af 15. maj 1868 om brandvæsenet i Kjøbenhavn.
4) § 6 i lov af 14. maj 1870 om brandforsikring af kjøbstadsbygninger.
5) § 1, litra h, sidste pkt., i lov nr. 47 af 12. april 1889 om brandforsikringsforeninger for landbygninger.
6) § 14 i lov nr. 36 af 29. marts 1873 om udpantning m.m.
7) Lov nr. 156 af 30. november 1874 om betaling for de til skiftevæsenet hørende forretninger m.m.
8) Lov nr. 151 af 18. november 1898 om betaling for autorisation og eftersyn af skibsdagbøger.
9) § 44 i lov nr. 56 af 18. marts 1925 om ægteskabets retsvirkninger.
10) § 13 i lov nr. 119 af 20. april 1926 om tilsynet med de af eksekutorer behandlede boer.
11) Lov om retsafgifter i domssager m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 19. december 1932.
12) Lov nr. 138 af 24. april 1935 om afgift for offentlig auktion m.m.
13) Lov nr. 288 af 3. juli 1942 om visse gebyrers berigtigelse ved stempelmærker.
14) § 16 i lov nr. 224 af 11. juni 1954 om køb på afbetaling.
15) § 67, stk. 3, 2. og 3. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 27. juni 1961.
16) § 15, stk. 2, § 42, stk. 1, og § 66, stk. 2, i lov nr. 23 af 14. februar 1967 om leje.
17) § 30, stk. 2, i lov nr. 24 af 14. februar 1967 om midlertidig regulering af boligforholdene.

Stk. 3. Alle begunstigelser med hensyn til afgift for de i § 48 omhandlede attester, afskrifter, udskrifter, genparter, fotokopier eller lignende, der ikke er hjemlet i denne lov, bortfalder.

§§ 70-77. (Overgangsbestemmelser).

§ 78. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Advokat Jørgen U. Grønborg