Retsplejelovens kapitel 42

Familieretlige sager

Overskriften til kapitel 42 er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Sager om ægteskab eller forældremyndighed

Anvendelsesområde

Overskriften før § 448 er indsat ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 448. Efter reglerne i dette kapitel behandler familieretten de sager, som Familieretshuset indbringer for familieretten efter kapitel 13 i lov om Familieretshuset. En sag anses for indbragt for familieretten, når retten har modtaget den fra Familieretshuset.

Stk. 2. For sager om faderskab og medmoderskab til børn, herunder spørgsmål om genoptagelse af sådanne sager, finder reglerne i kapitel 42 a tillige anvendelse.

§ 448 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.1 i lov nr. 525 af 24.06.2005. Hidtidig formulering:
§ 448. Efter reglerne i dette kapitel behandles:
1) sager om separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab,
2) sager om ophør af fælles forældremyndighed,
3) sager om overførelse af forældremyndigheden fra moderen til faderen alene i tilfælde, hvor forældrene ikke har haft fælles forældremyndighed,
4) sager om statsamtets afgørelser om forældremyndighed ved en indehavers død,
5) sager om ændring af aftale eller afgørelse om forældremyndighed,
6) sager mellem ægtefæller om ændring eller anfægtelse af vilkår for separation, skilsmisse eller omstødelse eller anfægtelse af aftaler om fordeling af formuen, der er indgået med henblik på separation, skilsmisse eller omstødelse,
7) sager mellem ægtefæller til afgørelse af, om separation består eller er bortfaldet, og
8) sager til afgørelse af, om parterne er eller ikke er ægtefæller.

§ 448, nr. 2 og 3 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. Hidtidig formulering: 2) sager om forældremyndighed, 3) spørgsmål om samvær og anden kontakt i forbindelse med en sag om forældremyndighed,
§ 448, nr. 5 er ændret ved § 81.8 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. I § 448, nr. 5, udgår »eller anfægtelse af aftaler om fordeling af formuen, der er indgået med henblik på separation, skilsmisse eller omstødelse«.
§ 448, nr. 2 og 3 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012 og finder ikke anvendelse på sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, der er indbragt for retten inden lovens ikrafttræden. De hidtil gældende regler i forældreansvarslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., og § 38, stk. 3, og retsplejelovens § 448, nr. 2 og 3, § 450 a, 1. pkt., og § 450 b, 1. pkt., finder fortsat anvendelse for disse sager. Hidtidig formulering: 2) sager om forældremyndighed eller barnets bopæl,
3) spørgsmål om samvær og anden kontakt i forbindelse med en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl,

§ 448 er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 448. Efter reglerne i dette kapitel behandles
1) sager om separation eller skilsmisse,
2) sager om forældremyndighed,
3) sager om barnets bopæl,
4) sager om omstødelse af ægteskab,
5) sager mellem ægtefæller om ændring eller anfægtelse af vilkår for separation, skilsmisse eller omstødelse,
6) sager mellem ægtefæller til afgørelse af, om separation består eller er bortfaldet, og
7) sager til afgørelse af, om parterne er eller ikke er ægtefæller.

Kompetenceregler

Overskriften før § 448 a er indsat ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 448 a. I sager, som Familieretshuset indbringer for familieretten til afgørelse efter §§ 27 og 32 i lov om Familieretshuset, anses den part, der indgav anmodningen eller ansøgningen til Familieretshuset, som sagsøger under familierettens behandling af sagen.

Stk. 2. Den part, der anmoder om, at en afgørelse truffet af Familieretshuset indbringes for familieretten efter § 39 i lov om Familieretshuset, anses som sagsøger under familierettens behandling af sagen.

Stk. 3. Vedrører sagen eller afgørelsen en tvist mellem Familieretshuset og en part, anses parten som sagsøger og Familieretshuset som sagsøgte under familierettens behandling af sagen, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Indbringer Familieretshuset en sag omfattet af § 24 i lov om Familieretshuset for familieretten til afgørelse efter § 32 i lov om Familieretshuset, anses Familieretshuset som sagsøger og forældrene som sagsøgte under familierettens behandling af sagen.

Stk. 5. I en sag om omstødelse af ægteskab efter § 23 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, der anlægges af Familieretshuset, anses Familieretshuset som sagsøger og ægtefællerne som sagsøgte under familierettens behandling af sagen.

Stk. 6. I andre situationer bestemmer Familieretshuset, hvem der anses som sagsøger under familierettens behandling af sagen.

§ 448 a, stk. 3, 4. pkt. er indsat ved § 12.1 i lov nr. 434 af 08.05.2006 fra d. 01.01.2007
§ 448 a er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.1 i
lov nr. 525 af 24.06.2005. Hidtidig formulering:
§ 448 a. Anlægger justitsministeren eller den, han bemyndiger dertil, eller ægtefællen i et tidligere ægteskab sag til omstødelse af et ægteskab, skal sagen anlægges mod begge ægtefæller. Sagen anlægges ved en ret, hvor en af ægtefællerne kan sagsøges efter § 448 d.
§ 448 a, stk. 1 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. I § 448 a, stk. 1 indsættes efter »forældremyndighed«: »eller barnets bopæl«
§ 448 a, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 2.2 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. I § 448 a, stk. 3, 2. pkt., ændres », jf. § 28 i lov om forældremyndighed og samvær« til: »eller barnets bopæl, jf. § 31, stk. 1, i forældreansvarsloven«.
§ 448 a er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 448 a. Sager om separation eller skilsmisse og sager om forældremyndighed eller barnets bopæl indbringes for retten af statsforvaltningen, jf. dog § 456, stk. 1.
Stk. 2. Sagen anses for indbragt for retten, når retten har modtaget anmodning om det fra statsforvaltningen.
Stk. 3. Den, der først har anmodet om, at sagen indbringes for retten anses som sagsøger. Ved samtidig anmodning om indbringelse for retten anses den part, der indgav anmodning om separation eller skilsmisse, jf. § 37 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, eller om afgørelse om forældremyndighed eller barnets bopæl, jf. § 31, stk. 1, i forældreansvarsloven, som sagsøger. Blev også anmodning som nævnt i 2. pkt. indgivet samtidig af begge parter, bestemmer statsforvaltningen, hvem der skal anses som sagsøger. Statsforvaltningens afgørelse efter 3. pkt. kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 448 b. Familieretshuset indbringer en sag eller afgørelse for familieretten ved sagsøgtes hjemting. Har sagsøgte ikke hjemting her i landet, indbringes sagen for familieretten ved sagsøgerens hjemting. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis sagen er omfattet af stk. 2-4.

Stk. 2. Familieretshuset indbringer en sag eller afgørelse efter forældreansvarsloven for familieretten i den retskreds, hvor barnet har bopæl. Har barnet ikke bopæl her i landet, indbringes sagen for familieretten ved sagsøgtes hjemting. Har sagsøgte ikke hjemting her i landet, indbringes sagen for familieretten ved sagsøgerens hjemting.

Stk. 3. Familieretshuset indbringer en sag eller afgørelse efter børneloven for familieretten i den retskreds, hvor den, der har født barnet, har hjemting. Har den pågældende ikke hjemting her i landet, indbringes sagen for familieretten i den retskreds, hvor den, der efter § 17 i børneloven er part i sagen, har hjemting. Er der flere parter, bestemmer Familieretshuset, hvilken familieret sagen skal indbringes for.

Stk. 4. Familieretshuset indbringer en sag eller afgørelse, hvor Familieretshuset er part, for familieretten ved modpartens hjemting.

Stk. 5. Uanset stk. 1-4 kan Familieretshuset bestemme, hvilken familieret en sag eller afgørelse skal indbringes for.

Stk. 6. Den familieret, som en sag er indbragt for, kan henvise sagen til behandling ved familieretten i en anden retskreds, hvis det er mest hensigtsmæssigt, at sagen behandles der.

§ 448 b, 1. pkt. er ændret ved § 10.1 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 448 b, 1. pkt., ændres »social- og indenrigsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til: »Ankestyrelsen«.
§ 448 b er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 448 b. Anlægger Ankestyrelsen eller ægtefællen i et tidligere ægteskab sag til omstødelse af et ægteskab, skal sagen anlægges mod begge ægtefæller. Sagen anlægges ved en ret, hvor en af ægtefællerne kan sagsøges efter § 448 d.
§ 448 b, stk. 3 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 448 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »barnets mor« til: »den, der har født barnet,«, og i 2. pkt. ændres »barnets mor« til: »den pågældende«.

§ 448 c. I forbindelse med familierettens behandling af en sag efter forældreansvarsloven, der er indbragt for familieretten til afgørelse efter § 27, stk. 1, eller § 32 i lov om Familieretshuset, kan familieretten efter anmodning fra en part træffe afgørelse i andre sager omfattet af § 2, nr. 1-11, i lov om Familieretshuset, der har nær sammenhæng med den sag, der er indbragt af Familieretshuset.

Stk. 2. I forbindelse med familierettens behandling af en sag, der er indbragt for familieretten til afgørelse efter § 27, stk. 2, i lov om Familieretshuset, kan familieretten efter anmodning fra en part også træffe afgørelse i andre sager omfattet af § 2, nr. 2-11, i lov om Familieretshuset, der har nær sammenhæng med den sag, der er indbragt af Familieretshuset.

Stk. 3. Til brug for behandlingen af en anmodning efter stk. 1 og 2 kan familieretten anmode Familieretshuset om en udtalelse om anmodningen og om akterne fra eventuelle tidligere sager af betydning for behandlingen af anmodningen.

§ 448 c, stk. 1 og 2 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.2 i lov nr. 525 af 24.06.2005. I § 448 c, stk. 1 og 2, og § 448 d, stk. 1, ændres »anlægges« til: »indbringes for retten«.
§ 448 c, stk. 1, nr. 4 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.3 i
lov nr. 525 af 24.06.2005. I § 448 c, stk. 1, nr. 4, ændres »sagsanlæg ved« til: »indbringelse for«.
§ 448 c, stk. 1 er ændret ved § 12.2 i
lov nr. 434 af 08.05.2006 fra d. 01.01.2007. I § 448 c, stk. 1, ændres »eller forældremyndighed kan indbringes for retten« til: »kan behandles«.
§ 448 c, stk. 2 er indsat ved § 3.1 i lov nr. 532 af 12.06.2012 fra d. 15.06.2012.
§ 448 c, stk. 4 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 532 af 12.06.2012 fra d. 15.06.2012. I § 448 c, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.
§ 448 c er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 448 c. Sag om ægteskab kan behandles her i riget, såfremt
1) sagsøgte har bopæl her,
2) sagsøgeren har bopæl her og enten har boet her i de sidste to år eller tidligere har haft bopæl her,
3) sagsøgeren er dansk statsborger, og det godtgøres, at han på grund af sit statsborgerskab ikke vil kunne anlægge sag i det land, hvor han har bopæl,
4) begge parter er danske statsborgere, og sagsøgte ikke modsætter sig indbringelse for dansk domstol, eller
5) skilsmisse søges på grundlag af separation meddelt her i landet inden for de sidste fem år.
Stk. 2. Sag om et ægteskabs omstødelse eller beståen kan indbringes for retten her i riget, når ægteskabet er indgået her.
Stk. 3. Endvidere kan sag om ægteskab mellem to personer af samme køn behandles her i riget, når ægteskabet er indgået her og ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme køn, der svarer til den danske.
Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat.

§ 448 d. Familieretten kan i særlige tilfælde behandle en anmodning om at få indbragt en afgørelse truffet af Familieretshuset, selv om anmodningen er indgivet efter udløbet af fristen i § 41, stk. 1, i lov om Familieretshuset. Dette gælder dog ikke for afgørelser, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, eller hvorved et ægteskab er kendt ikkebestående, og for afgørelser om eksigibilitet efter § 3, stk. 2, i lov om Haagerkonventionen af 2007 eller efter artikel 30 i forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt. Familierettens afgørelse efter 1. pkt. kan ikke indbringes for højere ret.

Stk. 2. Familieretten kan ved kendelse afvise at behandle en sag om en afgørelse, som Familieretshuset har truffet som klageinstans efter § 41, stk. 2, i forældreansvarsloven, § 58 b, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning eller § 21, stk. 1, 1. pkt., i navneloven, hvis sagen ikke er principiel eller har generel betydning.

§ 448 d, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.4 i lov nr. 525 af 24.06.2005. I § 448 d, stk. 2, ændres »anlægges sagen« til: »indbringes sagen for retten«.
§ 448 d, stk. 3 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.5 i
lov nr. 525 af 24.06.2005. I § 448 d, stk. 3, ændres »anlægges sagen ved« til: »indbringes sagen for«.
§ 448 d, stk. 1 er ændret ved § 12.3 i
lov nr. 434 af 08.05.2006 fra d. 01.01.2007. I § 448 d, stk. 1, indsættes efter »Sag«: »om ægteskab«.
§ 448 d er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 448 d. Sag om ægteskab anlægges ved sagsøgtes hjemting.
Stk. 2. Har sagsøgte ikke hjemting her i riget, indbringes sagen for retten ved sagsøgerens hjemting.
Stk. 3. Har ingen af parterne hjemting her i riget, indbringes sagen for den ret, som justitsministeren bestemmer.

§ 448 e. Efter en parts død kan der ikke indledes sag om separation, skilsmisse og omstødelse af ægteskab eller sag efter forældreansvarsloven.

Stk. 2. Dør en af parterne, inden familieretten har afgjort sagen, hæves sagen.

§ 448 e er ændret ved § 4.4 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. I § 448 e ændres »ægteskab eller forældremyndighed« til »ægteskab, forældremyndighed eller barnets bopæl«.
§ 448 e er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 448 e. Omstændigheder, som er eller kunne være gjort gældende i en tidligere sag om ægteskab, forældremyndighed eller barnets bopæl, der er pådømt i realiteten, kan ikke benyttes som søgsmålsgrundlag i en ny sag.

International kompetence

Overskriften før § 448 f er indsat ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 448 f. En sag om separation, skilsmisse, omstødelse af ægteskab eller et ægteskabs beståen kan behandles her i riget, hvis

1) sagsøgte har bopæl her,

2) sagsøgeren har bopæl her og enten har boet her i de seneste 2 år eller tidligere har haft bopæl her,

3) sagsøgeren er dansk statsborger og det godtgøres, at sagsøgeren på grund af sit statsborgerskab ikke vil kunne anlægge sag i det land, hvor sagsøgeren har bopæl,

4) begge parter er danske statsborgere og sagsøgte ikke modsætter sig, at sagen behandles i Danmark, eller

5) skilsmisse søges på grundlag af separation meddelt her i landet inden for de seneste 5 år.

Stk. 2. Endvidere kan en sag om separation og skilsmisse mellem to personer af samme køn behandles her i riget, når ægteskabet er indgået her og ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme køn, der svarer til den danske.

Stk. 3. En sag om omstødelse af et ægteskab eller et ægteskabs beståen kan også behandles her i riget, når ægteskabet er indgået her.

Stk. 4. Stk. 1-3 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat.

§ 448 f er indsat ved § 12.4 i lov nr. 434 af 08.05.2006 fra d. 01.01.2007
§ 448 f er ændret ved § 4.5 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. I § 448 f indsættes efter »forældremyndighed«: »eller barnets bopæl«.
§ 448 f er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 448 f. Sag om forældremyndighed eller barnets bopæl kan behandles her i riget, såfremt
1) barnet har bopæl her,
2) barnet ulovligt er ført til udlandet eller ulovligt tilbageholdes i udlandet og barnet umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen havde bopæl her,
3) barnet opholder sig her og som følge af uroligheder el.lign. er fordrevet fra sit hjemland,
4) barnet opholder sig her og barnets bopæl ikke kendes eller
5) barnet opholder sig her og sagen er så hastende, at en afgørelse fra myndighederne i det land, hvor barnet har bopæl, ikke kan afventes.
Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis
1) barnet har haft bopæl i udlandet i mere end et år efter, at indehaveren af forældremyndigheden har fået eller burde have fået kendskab til barnets bopæl,
2) der inden for dette tidsrum ikke er indgivet en anmodning om tilbagegivelse af barnet, som stadig er under behandling, og
3) barnet er faldet til i sine nye omgivelser.
Stk. 3. Stk. 1, nr. 1 og 4, finder ikke anvendelse, hvis barnet ulovligt er ført her til landet eller ulovligt tilbageholdes her, medmindre
1) barnet har haft bopæl her i mere end et år efter, at indehaveren af forældremyndigheden har fået eller burde have fået kendskab til barnets bopæl, og der ikke inden for dette tidsrum er indgivet en anmodning om tilbagegivelse af barnet eller
2) en anmodning om tilbagegivelse af barnet er blevet afslået.
Stk. 4. Stk. 1-3 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat.

§ 448 g. En sag om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og anden kontakt kan behandles her i riget, når barnet

1) har bopæl her,

2) ulovligt er ført til udlandet eller ulovligt tilbageholdes i udlandet og barnet umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen havde bopæl her,

3) opholder sig her og som følge af uroligheder eller lignende er fordrevet fra sit hjemland,

4) opholder sig her og barnets bopæl ikke kendes eller

5) opholder sig her og sagen er så hastende, at en afgørelse fra myndighederne i det land, hvor barnet har bopæl, ikke kan afventes.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, gælder ikke, hvis

1) barnet har haft bopæl i udlandet, i mere end 1 år efter at indehaveren af forældremyndigheden har fået eller burde have fået kendskab til barnets bopæl,

2) der inden for dette tidsrum ikke er indgivet en anmodning om tilbagegivelse af barnet, som stadig er under behandling, og

3) barnet er faldet til i sine nye omgivelser.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 1 og 4, gælder ikke, hvis barnet ulovligt er ført her til landet eller ulovligt tilbageholdes her, medmindre

1) barnet har haft bopæl her, i mere end 1 år efter at indehaveren af forældremyndigheden har fået eller burde have fået kendskab til barnets bopæl og der ikke inden for dette tidsrum er indgivet en anmodning om tilbagegivelse af barnet eller

2) en anmodning om tilbagegivelse af barnet er blevet afslået.

Stk. 4. Stk. 1-3 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat.

§ 448 g er indsat ved § 12.4 i lov nr. 434 af 08.05.2006 fra d. 01.01.2007
§ 448 g er ændret ved § 4.6 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. I § 448 g indsættes efter »forældremyndighed«: »eller barnets bopæl«.
§ 448 g er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 448 g. Sag om forældremyndighed eller barnets bopæl indbringes for retten i den retskreds, hvor barnet har bopæl. Hvis barnet ikke har bopæl her i riget, indbringes sagen for retten ved sagsøgtes hjemting. Hvis sagsøgte ikke har hjemting her i riget, indbringes sagen for retten ved sagsøgerens hjemting eller, hvis sagsøgeren ikke har hjemting her i riget, for Københavns Byret.

§ 448 h. Sager efter § 58 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning kan behandles her i riget, hvis sagsøgte har hjemting her, jf. § 235, eller hvis det følger af § 246.

Stk. 2. Stk. 1 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat.

§ 448 h er indsat ved § 10.1 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020.

Sagsbehandling

Overskriften før § 449 er indsat ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 449. Finder familieretten det ikke muligt at behandle en sag på forsvarlig måde, uden at sagsøgte har advokatbistand, kan retten beskikke den pågældende part en advokat. Familieretten pålægger samtidig med sagens afslutning parten at erstatte statskassens udgifter i forbindelse med beskikkelsen.

§ 449 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 1.12 i lov nr. 554 af 24.06.2005. Hidtidig formulering: Giver sagsøgte eller appelindstævnte ikke møde ved advokat i en sag efter § 448, nr. 1-5 og 7-8, samt i sager efter § 448, nr. 6, om forældremyndighed, og finder retten, at den pågældende har behov for advokatbistand, kan retten beskikke en advokat for denne, såfremt parten opfylder betingelsen i § 330, stk. 1, nr. 2.
Stk. 2. Finder retten det ikke muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at sagsøgte eller appelindstævnte har advokatbistand, kan retten beskikke den pågældende part en advokat, selv om parten ikke opfylder betingelsen i § 330, stk. 1, nr. 2. Retten pålægger i så fald parten at erstatte statskassen udgifterne i forbindelse med beskikkelsen.

§ 449 er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 449. Finder retten det ikke muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at sagsøgte eller appelindstævnte har advokatbistand, kan retten beskikke den pågældende part en advokat. Retten pålægger samtidig med sagens afslutning parten at erstatte statskassen dennes udgifter i forbindelse med beskikkelsen.

§ 449 a. Familieretten kan opfordre en part til at føre bevis og kan pålægge en part at afgive forklaring.

Stk. 2. I sager om omstødelse af ægteskab, der anlægges af Familieretshuset, skal de sagsøgte give møde efter de regler, som gælder for vidner.

§ 449 a er indsat ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 449 b. Udebliver en part uden lovligt forfald fra et retsmøde, hvortil parten er indkaldt for at afgive forklaring, eller vægrer parten sig uden lovlig grund ved at svare, eller har svaret ikke tilstrækkelig bestemthed, finder § 344, stk. 2, anvendelse. Det samme gælder, hvis en part undlader at efterkomme familierettens opfordring til at føre bevis.

Stk. 2. Familieretten kan afvise sagen, hvis sagsøger udebliver eller vægrer sig ved at svare.

§ 449 b er indsat ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 449 c. Retsmøder foregår for lukkede døre. Ved offentlig gengivelse af rettens afgørelser må der ikke ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for nogen af de personer, der er nævnt i afgørelsen, eller på anden måde offentliggørelse af de pågældendes identitet. Overtrædelse af de nævnte forbud straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. For sager om faderskab og medmoderskab finder § 456 m, stk. 1 og 2, dog anvendelse.

§ 449 c er indsat ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 449 d. Statskassen afholder udgifter ved bevisførelse, ved børnesagkyndig deltagelse i sagsforberedelsen, ved samtaler med børn og ved udpegning af en person til at bistå barnet, jf. §§ 450-450 c. Familieretten kan pålægge en part at erstatte disse udgifter helt eller delvis, hvis det i øvrigt pålægges parten at betale sagsomkostninger.

Stk. 2. For sager om faderskab og medmoderskab finder § 456 l dog anvendelse.

§ 449 d er indsat ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 449 e. Når en sag afsluttes, sender familieretten afgørelsen med sagens akter til Familieretshuset.

§ 449 e er indsat ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

Særlig om behandlingen af sager efter forældreansvarsloven og om separation, skilsmisse og omstødelse af ægteskab

Overskriften før § 450 er indsat ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 450. Familieretten kan i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær udpege en børnesagkyndig til at deltage i forberedende møder. Familieretten kan med henblik på at opnå forlig anmode den børnesagkyndige om at afholde en samtale med parterne eller barnet og om at indhente oplysninger, medmindre en part modsætter sig dette.

§ 450, stk. 2, 1. pkt. er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.6 i lov nr. 525 af 24.06.2005: I § 450, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »tilkomme,«: »eller for at kunne afgøre et spørgsmål om samvær eller anden kontakt,«.
§ 450, stk. 3 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.7 i
lov nr. 525 af 24.06.2005: I § 450, stk. 3 , ændres »justitsministeren eller den, han« til: »ministeren for familie- og forbrugeranliggender eller den, ministeren«.
§ 450, stk. 2 er ophævet ved § 4.7 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. Hidtidig formulering: Stk. 2. Finder retten det påkrævet for at kunne afgøre, hvem forældremyndigheden over børnene skal tilkomme eller for at kunne afgøre et spørgsmål om samvær eller anden kontakt, kan den træffe bestemmelse om foretagelse af bevisførelse, herunder afhøring af vidner og tilvejebringelse af udtalelser fra sagkyndige. Om fornødent kan den pålægge en part at give møde og afgive forklaring efter samme regler, som gælder for vidner.
§ 450, stk. 2 er ændret ved § 10.2 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 450, stk. 2, ændres »social- og indenrigsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil« til: »Ankestyrelsen«.
§ 450 er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 450. Retten kan opfordre en part til at føre bevis og kan, uanset om modparten anmoder herom, pålægge en part at afgive forklaring.
Stk. 2. I sager om omstødelse af ægteskab, der anlægges af Ankestyrelsen skal de sagsøgte give møde efter samme regler, som gælder for vidner.

§ 450 a. Familieretten kan i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær træffe bestemmelse om bevisførelse, herunder om at tilvejebringe børnesagkyndige erklæringer og sagkyndige erklæringer om forældre. Om nødvendigt kan familieretten pålægge en part at give møde og afgive forklaring efter de regler, som gælder for vidner.

§ 450 a, 1. pkt. er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.7 i lov nr. 525 af 24.06.2005. I § 450 a, 1. pkt., ændres »§ 29« til: »§ 29 b«.
§ 450 a er ophævet og indsat er §§ 450 a-d ved § 4.8 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. Hidtidig formulering: § 450 a. Retten kan bestemme, at en eller begge parter ikke må overvære den samtale med et barn, der skal finde sted efter § 29 b i lov om forældremyndighed og samvær. Inden sagen afgøres, skal parterne gøres bekendt med indholdet af samtalen, medmindre dette vil stride mod de hensyn, der har ført til udelukkelsen.
§ 450 a, 1. pkt. er ændret ved § 2.3 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012 og finder ikke anvendelse på sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, der er indbragt for retten inden lovens ikrafttræden. De hidtil gældende regler i forældreansvarslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., og § 38, stk. 3, og retsplejelovens § 448, nr. 2 og 3, § 450 a, 1. pkt., og § 450 b, 1. pkt., finder fortsat anvendelse for disse sager. I § 450 a, 1. pkt., udgår »eller for at kunne afgøre et spørgsmål om samvær og anden kontakt«.
§ 450 a er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 450 a. Retten kan i sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, jf. § 448, nr. 2 og 3, udpege en børnesagkyndig til at deltage i forberedende møder. Retten kan med henblik på at opnå forlig anmode den børnesagkyndige om at afholde en samtale med parterne eller barnet samt om at indhente oplysninger, medmindre en part modsætter sig dette.

§ 450 b. Samtaler med børn efter § 34 i forældreansvarsloven i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær afholdes, uden at parterne er til stede, medmindre familieretten bestemmer andet. Parterne skal forud for afholdelsen af samtalen orienteres om samtalens karakter og betydning, medmindre det vurderes at være unødvendigt.

Stk. 2. Familieretten anmoder en børnesagkyndig fra Børneenheden i Familieretshuset om at afholde samtalen. Familieretten kan dog anmode en anden børnesagkyndig om at afholde samtalen, hvis det konkret vurderes at være nødvendigt.

Stk. 3. Inden sagen afgøres, skal parterne gøres bekendt med hovedindholdet af samtalen, medmindre afgørende hensyn til barnet taler imod det.

§ 450 b, 1. pkt. er ændret ved § 2.4 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012 og finder ikke anvendelse på sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, der er indbragt for retten inden lovens ikrafttræden. De hidtil gældende regler i forældreansvarslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., og § 38, stk. 3, og retsplejelovens § 448, nr. 2 og 3, § 450 a, 1. pkt., og § 450 b, 1. pkt., finder fortsat anvendelse for disse sager. Hidtidig formulering: Retten kan i sager om forældremyndighed eller barnets bopæl eller for at kunne afgøre et spørgsmål om samvær eller anden kontakt, jf. § 448, nr. 2 og 3, træffe bestemmelse om bevisførelse, herunder om at tilvejebringe børnesagkyndige erklæringer.
§ 450 b er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 450 b. Retten kan i sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, jf. § 448, nr. 2 og 3, træffe bestemmelse om bevisførelse, herunder om at tilvejebringe børnesagkyndige erklæringer og sagkyndige erklæringer om forældre. Om nødvendigt kan retten pålægge en part at give møde og afgive forklaring efter samme regler, som gælder for vidner.

§ 450 c. Familieretten kan udpege en person til at bistå barnet under behandlingen af en sag om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Den, der udpeges, har adgang til sagens akter og mulighed for at være til stede under retsmøder og samtaler efter §§ 450 og 450 b.

§ 450 c er ændret ved § 2.5 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012 og finder ikke anvendelse for sager, der er indbragt for retten inden lovens ikrafttræden, hvis retten inden dette tidspunkt har afholdt en samtale med barnet efter den hidtil gældende § 450 c i retsplejeloven eller har indkaldt barnet til en sådan samtale. Hidtidig formulering: § 450 c. Samtaler med børn efter forældreansvarsloven afholdes, uden at parterne er til stede, medmindre retten bestemmer andet. Retten kan anmode en børnesagkyndig om at deltage i samtalen eller om at afholde samtalen alene. Inden sagen afgøres, skal parterne gøres bekendt med hovedindholdet af samtalen, medmindre afgørende hensyn til barnet taler imod det.
§ 450 c er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 450 c. Samtaler med børn efter forældreansvarsloven afholdes, uden at parterne er til stede, medmindre retten bestemmer andet. Parterne skal forud for afholdelsen af samtalen orienteres om samtalens karakter og betydning, medmindre det vurderes at være unødvendigt.
Stk. 2. Retten anmoder en børnesagkyndig om at afholde samtalen.
Stk. 3. Inden sagen afgøres, skal parterne gøres bekendt med hovedindholdet af samtalen, medmindre afgørende hensyn til barnet taler imod det.

§ 450 d. Omstændigheder, som er eller kunne være gjort gældende i en tidligere sag om separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab eller i en tidligere sag om forældremyndighed eller barnets bopæl, der har været realitetsbehandlet, kan ikke benyttes som søgsmålsgrundlag i en ny sag.

§ 450 d er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 450 d. Retten kan i særlige tilfælde udpege en person til at bistå barnet under en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl. Den, der udpeges, har adgang til sagens akter og mulighed for at være til stede under retsmøder og under samtaler efter §§ 450 a og 450 c.

Den forenklede familiesagsproces

Overskriften før § 451 er indsat ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 451. Familieretten kan bestemme, at en sag, der er indbragt for familieretten til afgørelse efter § 27 i lov om familieretshuset, og en sag om prøvelse af en afgørelse truffet af Familieretshuset skal behandles i den forenklede familiesagsproces, jf. § 452.

Stk. 2. Familieretten kan af egen drift eller efter anmodning fra en part bestemme, at en sag ikke fortsat skal behandles i den forenklede familiesagsproces.

Stk. 3. Familierettens afgørelse efter stk. 1 om, hvordan sagen skal behandles, kan ikke indbringes for højere ret.

§ 451 er ændret fra d. 01.07.2005 ved § 1.13 i lov nr. 554 af 24.06.2005. Hidtidig formulering: Om salær og godtgørelse for udlæg til beskikkede advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kap. 31.
Stk. 2. Udgifterne ved bevisførelse i henhold til § 450, stk. 2, afholdes af statskassen. Retten kan bestemme, at også andre udgifter skal afholdes af statskassen. Retten kan pålægge en part at erstatte disse udgifter, såfremt det i øvrigt pålægges ham at betale sagsomkostninger.
Stk. 3. Retten bør kun, når der er særlig anledning dertil, pålægge en part at betale sagsomkostninger.

§ 451, 1. pkt. er ændret ved § 4.9 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. Hidtidig formulering: Udgifter ved bevisførelse i henhold til § 450, stk. 2, afholdes af statskassen.
§ 451 er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 451. Statskassen afholder udgifter ved bevisførelse, børnesagkyndig deltagelse i sagsforberedelsen, samtaler med børn samt ved udpegning af en person til at bistå barnet, jf. §§ 450 a-450 d. Retten kan pålægge en part at erstatte disse udgifter helt eller delvis, såfremt det i øvrigt pålægges parten at betale sagsomkostninger.

§ 452. En sag i den forenklede familiesagsproces behandles som udgangspunkt på det grundlag, som familieretten har modtaget fra Familieretshuset. Familieretten kan træffe bestemmelse om yderligere oplysning af sagen.

Stk. 2. Sagen afgøres på skriftligt grundlag, hvis familieretten finder det ubetænkeligt at undlade mundtlig forhandling.

Stk. 3. Familieretten kan pålægge en part at svare på en henvendelse fra familieretten inden for en nærmere angiven frist.

Stk. 4. Familieretten kan bestemme, at der i forbindelse med behandlingen af sagen skal afholdes en samtale med barnet efter § 450 b.

Stk. 5. Reglerne i §§ 353-355 og 357 finder ikke anvendelse.

Stk. 6. Retsmægling efter kapitel 27 kan alene finde sted, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 7. Familieretten kan give en part, der opfylder de økonomiske betingelser efter § 325, fri proces, hvis parten undtagelsesvis har behov for advokatbistand.

Stk. 8. Familieretten udarbejder en fortegnelse over parternes påstande, anbringender og beviser. Familieretten kan bestemme, at der ikke skal udarbejdes en fortegnelse, hvis sagen behandles på skriftligt grundlag eller det findes forsvarligt at afholde hovedforhandlingen på det foreliggende grundlag.

§ 452 er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 452. Udebliver en part uden lovligt forfald fra et retsmøde, hvortil han er indkaldt for at afgive forklaring, eller vægrer han sig uden lovlig grund ved at svare, eller har svaret ikke tilstrækkelig bestemthed, finder bestemmelsen i § 344, stk. 2, anvendelse. Det samme gælder, hvis en part undlader at efterkomme rettens opfordring til at føre bevis.
Stk. 2. Retten kan afvise sagen, hvis sagsøger udebliver eller vægrer sig ved at svare.

Anke og kære

Overskriften før § 453 er indsat ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 453. En dom afsagt af familieretten i en sag, hvor en afgørelse truffet af Familieretshuset er indbragt for familieretten, kan kun ankes med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Stk. 2. Procesbevillingsnævnet kan give tilladelse til anke af en dom efter stk. 1, hvis sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Ansøgning om tilladelse skal indgives til nævnet inden 4 uger efter afsigelsen af dommen. Nævnet kan dog undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 1 år efter afsigelsen.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for kendelser, dog således at ansøgningsfristerne i stk. 2 er henholdsvis 2 uger og 6 måneder.

I § 453, 3. pkt. er hæfte udgået fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 433 af 31.05.2000.
§ 453 er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 453. Retsmøderne foregår for lukkede døre. Ved offentlig gengivelse af domme må der ikke ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for nogen af de i dommen nævnte personer, eller på anden måde offentliggørelse af de pågældendes identitet. Overtrædelse af de nævnte forbud straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.

§ 454. Ankefristen er 4 uger, jf. § 372, stk. 1. Der kan ikke i medfør af § 372, stk. 2, meddeles tilladelse til efter ankefristens udløb at anke en dom, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, eller hvorved et ægteskab er kendt ikkebestående. Tilladelse kan dog meddeles til særskilt anke af vilkår, jf. stk. 2.

Stk. 2. Domme, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, kan ankes særskilt, for så vidt angår vilkårene eller enkelte af disse. Angår anken kun vilkårene, kan den ret, hvortil anke er sket, kun ændre dommens bestemmelse om separation, skilsmisse eller omstødelse, hvis påstand herom fremsættes i et processkrift, der indleveres til retten inden ankefristens udløb.

Stk. 3. For sager om faderskab og medmoderskab finder § 456 o dog anvendelse.

§ 454, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.74 i lov nr. 737 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 454, stk. 1, 1. pkt., ændres »8 uger« til: »4 uger«.
§ 454, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.46 i
lov nr. 1867 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 454, stk. 2, 2. pkt., ændres »fremlægges i retten eller indleveres til rettens kontor« til: »indleveres til retten«.
§ 454 er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 454. Ankefristen er 4 uger. Der kan ikke i medfør af § 372, stk. 2, meddeles tilladelse til efter ankefristens udløb at anke en dom, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, eller hvorved et ægteskab er kendt ikke bestående. Tilladelse kan dog meddeles til særskilt anke af vilkår, jf. stk. 2.
Stk. 2. Domme, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, kan ankes særskilt for så vidt angår vilkårene eller enkelte af disse. Angår anken kun vilkårene, kan den ret, hvortil anke er sket, kun ændre dommens bestemmelse om separation, skilsmisse eller omstødelse, såfremt påstand herom fremsættes i et processkrift, der indleveres til retten inden ankefristens udløb.

§ 454 a. Ved anke til landsretten finder § 410, stk. 1-6, tilsvarende anvendelse, når sagen har været behandlet i den forenklede familiesagsproces.

§ 454 a er indsat ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 455. Under anke og kære sker sagsbehandlingen i landsretten med de fornødne lempelser efter samme regler, som er fastsat i dette kapitel for behandlingen ved familieretten og i øvrigt efter reglerne i kapitel 36 og 37.

Stk. 2. Skal der under landsrettens behandling af en sag om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær afholdes samtale med barnet efter § 450 b, afholdes samtalen af en børnesagkyndig fra Børneenheden i Familieretshuset, medmindre landsretten bestemmer, at samtalen skal afholdes af en anden børnesagkyndig.

§ 455, stk. 1 er ændret ved § 4.10 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. I § 455, stk. 1 ændres »Sag om ægteskab eller forældremyndighed« til »Sag om ægteskab, forældremyndighed eller barnets bopæl«
§ 455 er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 455. Sag om ægteskab, forældremyndighed eller barnets bopæl kan ikke anlægges efter en parts død.
Stk. 2. Dør en af parterne inden domsafsigelsen, hæves sagen.

§ 455 a. (Ophævet).

§ 455 a er indsat ved § 2.6 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012.
§ 455 a er ophævet ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 455 a. Sager, der indbringes for retten af statsforvaltningen efter forældreansvarslovens § 39, stk. 2, afgøres på skriftligt grundlag, medmindre retten finder, at der er grund til mundtlig behandling.
Stk. 2. Afgørelse i sager efter stk. 1 træffes ved kendelse.

§ 456. Afvises en sag, hvor anmodning om skilsmisse blev indgivet til Familieretshuset inden udløbet af en frist herfor, som er fastsat i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, eller hæves en sådan sag uden anmodning herom fra sagsøgeren, kan sagsøgeren, selv om fristen i mellemtiden er udløbet, inden 4 uger efter at sagen blev afvist eller hævet, anmode familieretten om at genoptage behandlingen af sagen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis en sag om omstødelse af ægteskab, der er anlagt inden udløbet af en frist for sagsanlæg, som er fastsat i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, afvises eller hæves uden anmodning herom fra sagsøgeren.

§ 456 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 3.9 i lov nr. 525 af 24.06.2005. Hidtidig formulering:
§ 456. Afvises en sag, der er anlagt inden udløbet af en frist for sagsanlæg, som er fastsat i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, eller hæves en sådan sag uden anmodning herom fra sagsøgeren, kan denne, selv om fristen i mellemtiden er udløbet, anlægge sagen på ny indtil en måned efter det retsmøde, hvori sagen blev afvist eller hævet.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis bevilling til separation eller skilsmisse nægtes, og sagen herefter indbringes for domstolene. Fristen for sagens indbringelse for domstolene regnes fra det tidspunkt, nægtelsen er meddelt den pågældende.

I § 456, stk. 1, ændres »det retsmøde, hvori« til: », at«. fra d. 01.07.2004, jfr. lov nr. 215 af 31.03.2004.
§ 456 er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 456. Afvises en sag, hvor anmodning om skilsmisse blev indgivet til statsforvaltningen inden udløbet af en frist herfor, som er fastsat i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, eller hæves en sådan sag uden anmodning herom fra sagsøgeren, kan denne, selv om fristen i mellemtiden er udløbet, anlægge sagen på ny inden 4 uger efter, at sagen blev afvist eller hævet.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis en sag om omstødelse af ægteskab, der er anlagt inden udløbet af en frist for sagsanlæg, som er fastsat i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, afvises eller hæves uden anmodning herom fra sagsøgeren.

Officielle noter

Advokat Jørgen U. Grønborg