Retsplejelovens kapitel 44 a

Kapitel 44 a er indført fra d. 01.01.2005 ved § 1.2 i lov nr. 450 af 09.06.2004.

§ 477 a. Reglerne i dette kapitel kan anvendes ved inddrivelse af forfaldne pengekrav på højst 100.000 kr., når fordringshaveren ikke forventer, at skyldneren har indsigelser mod kravet eller vil gøre modkrav gældende. Renter og omkostninger medregnes ikke ved opgørelsen af kravets værdi.

Stk. 2. Er der angivet flere skyldnere i samme betalingspåkrav, anvendes reglerne i §§ 477 d- 477 f for hver skyldner for sig.

§ 477 a, stk. 2 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007, dog finder §§ 477 a-d kun anvendelse på betalingskrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden.
§ 477 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 614 af 14.06.2011 fra d. 01.10.2011. I § 477 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »50.000« til: »100.000«.

§ 477 b. Inddrivelsen indledes ved indlevering af betalingspåkrav til fogedretten i en retskreds, hvor der er værneting efter kapitel 22 og 23. Såfremt fordringshaveren anmoder om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, jf. stk. 4, nr. 2, skal betalingspåkravet dog indleveres til fogedretten i en retskreds, hvor der endvidere er værneting efter § 487, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Før betalingspåkravet indleveres til fogedretten, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i § 10, stk. 2 og 3, i lov om inkassovirksomhed, og den frist, der er nævnt i § 10, stk. 3, i lov om inkassovirksomhed, skal være udløbet, jf. dog § 11 i lov om inkassovirksomhed.

Stk. 3. Betalingspåkravet skal indeholde

1) parternes navn og adresse, herunder angivelse af en postadresse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvortil meddelelser til fordringshaveren vedrørende sagen kan sendes, og hvor forkyndelse kan ske,

2) angivelse af den ret, ved hvilken inddrivelsen indledes,

3) fordringshaverens krav og

4) en kort fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå kravet støttes.

Stk. 4. Betalingspåkravet skal endvidere indeholde oplysning om,

1) hvorvidt fordringshaveren ønsker betalingspåkravet forkyndt for skyldneren, såfremt udlæg er udelukket efter § 490 eller konkurslovens §§ 12 c, 31 eller 207,

2) hvorvidt fordringshaveren ønsker, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning fra fordringshaveren, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, og

3) hvorvidt fordringshaveren ønsker, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser.

Stk. 5. Domstolsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om betalingspåkravets udformning, herunder om anvendelse af særlige blanketter og om indlevering af kopier af betalingspåkravet.

Stk. 6. Fogedretten vejleder om udfyldning af blanketter.

§ 477 b, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007, dog finder §§ 477 a-d kun anvendelse på betalingskrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden. I § 477 b, stk. 1, 1. pkt. indsættes efter »22«: »og 23«.
§ 477 b, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.9 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007, dog finder §§ 477 a-d kun anvendelse på betalingskrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden. I § 477 b, stk. 1, 2. pkt. indsættes efter »stk. 1«: »og stk. 2, 1. pkt.«.
§ 477 b, stk. 3, nr. 3-5 ophæves, og i stedet indsættes nr. 3 og 4 ved § 1.10 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007, dog finder §§ 477 a-d kun anvendelse på betalingskrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering:
3) fordringshaverens krav,
4) en kort fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå kravet støttes, og
5) en vejledning til skyldneren om retsvirkningerne af betalingspåkravet og om, hvad skyldneren bør foretage sig til varetagelse af sine interesser.
§ 477 b, stk. 4, nr. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007, dog finder §§ 477 a-d kun anvendelse på betalingskrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden. I § 477 b, stk. 4, nr. 1 indsættes efter »§ 490«: »eller konkurslovens §§ 16, 16 a, 31, 171 eller 207«.
§ 477 b, stk. 4, nr. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 477 b, stk. 4, nr. 1, og § 477 d, stk. 1, ændres »16, 16 a, 31, 171« til: »12 c, 31«.
§ 477 b, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 325 af 11.04.2012 fra d. 01.05.2012. I § 348, stk. 2, nr. 1, § 351, stk. 2, nr. 5, § 373, stk. 1, nr. 5, § 376, stk. 1, nr. 3, og § 477 b, stk. 3, nr. 1, ændres »postadresse i Danmark« til: »postadresse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde«.

§ 477 c. Opfylder betalingspåkravet ikke kravene i §§ 477 a og 477 b, afvises sagen ved en beslutning, der meddeles fordringshaveren, jf. dog stk. 3. Det samme gælder, hvis fordringshaverens krav er uklart eller ikke findes begrundet i sagsfremstillingen eller sagsfremstillingen må antages i væsentlige henseender at være urigtig. Efter fordringshaverens anmodning træffes afgørelsen om afvisning ved kendelse.

Stk. 2. Fogedretten kan indrømme fordringshaveren en frist til at afhjælpe mangler som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Fremgår det af det foreliggende, hvilken fogedret der er kompetent, kan der i stedet for afvisning ske henvisning til denne fogedret.

Stk. 4. Fogedretten træffer afgørelse om betaling af sagsomkostninger og giver betalingspåkravet påtegning herom.

§ 477 c, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.12 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007, dog finder §§ 477 a-d kun anvendelse på betalingskrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden. I § 477 c, stk. 1, 1. pkt. indsættes efter »fordringshaveren«: », jf. dog stk. 3«.
§ 477 c, stk. 3 er indsat ved § 1.13 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007, dog finder §§ 477 a-d kun anvendelse på betalingskrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden.

§ 477 d. Fogedretten lader betalingspåkravet vedhæftet den i stk. 3 nævnte vejledning forkynde for skyldneren på grundlag af de oplysninger, som betalingspåkravet indeholder, medmindre udlæg er udelukket efter § 490 eller konkurslovens §§ 16, 16 a, 31, 171 eller 207 og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse i så fald undlades, jf. § 477 b, stk. 4, nr. 1.

Stk. 2. Fogedretten kan afvise sagen, hvis angivelsen af skyldnerens navn og adresse, jf. § 477 b, stk. 3, nr. 1, er unøjagtig, således at forkyndelse ikke kan foretages på grundlag af fordringshaverens oplysninger. § 477 c, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Domstolsstyrelsen udarbejder en vejledning til skyldneren om retsvirkningerne af betalingspåkravet og om, hvad skyldneren bør foretage sig til varetagelse af sine interesser.

§ 477 d, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007, dog finder §§ 477 a-d kun anvendelse på betalingskrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden. I § 477 b, stk. 4, nr. 1 indsættes efter »§ 490«: »eller konkurslovens §§ 16, 16 a, 31, 171 eller 207«.
§ 477 d, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007, dog finder §§ 477 a-d kun anvendelse på betalingskrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden. I § 477 c, stk. 1, 1. pkt. indsættes efter »lader betalingspåkravet«: »vedhæftet den i stk. 3 nævnte vejledning«.
§ 477 d, stk. 3 er indsat ved § 1.15 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007, dog finder §§ 477 a-d kun anvendelse på betalingskrav, der indleveres til retten efter lovens ikrafttræden.

§ 477 e. Hvis skyldneren har indsigelser mod kravet, skal skyldneren skriftligt give fogedretten meddelelse herom inden 14 dage fra forkyndelsen af betalingspåkravet. Såfremt forkyndelsen sker i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, er fristen dog 4 uger.

Stk. 2. Fremkommer der ikke rettidigt indsigelser mod kravet, giver fogedretten betalingspåkravet påtegning herom og underretter parterne. Såfremt fordringshaveren har anmodet om foretagelse af udlæg uden fornyet anmodning, jf. § 477 b, stk. 4, nr. 2, iværksætter fogedretten tvangsfuldbyrdelse på grundlag af betalingspåkravet, der sidestilles med en anmodning om tvangsfuldbyrdelse. Såfremt fordringshaveren ikke har anmodet om foretagelse af udlæg uden fornyet anmodning, sender fogedretten udskrift af betalingspåkravet til fordringshaveren.

Stk. 3. Når betalingspåkravet har fået påtegning efter stk. 2, 1. pkt., har det samme bindende virkning som en dom.

Stk. 4. Inden 4 uger efter, at fogedretten har givet betalingspåkravet påtegning om, at der ikke rettidigt er fremkommet indsigelser, kan skyldneren ved skriftlig anmodning til fogedretten kræve sagen genoptaget. Fogedretten kan undtagelsesvis genoptage sagen, hvis anmodning indgives senere, men inden 1 år efter, at fogedretten har givet betalingspåkravet påtegning om, at der ikke rettidigt er fremkommet indsigelser. Fogedretten kan betinge genoptagelse af, at skyldneren betaler de sagsomkostninger, der er pålagt skyldneren, eller stiller sikkerhed for betalingen.

Stk. 5. Genoptages sagen, annullerer fogedretten påtegningen efter stk. 2, 1. pkt., og går frem efter § 477 f.

§ 477 f. Fremkommer der rettidigt indsigelser mod kravet, jf. § 477 e, stk. 1, og har fordringshaveren anmodet om, at retssagsbehandling indledes uden indlevering af stævning, jf. § 477 b, stk. 4, nr. 3, iværksætter retten retssagsbehandling på grundlag af betalingspåkravet, der sidestilles med en stævning. I sager, hvor betalingspåkravet overstiger 50.000 kr., kan retten beslutte, at sagsøger inden 14 dage fra modtagelsen af underretning om indsigelsen skal indlevere et supplerende processkrift, der skal opfylde kravene i § 348, stk. 2, nr. 4-6. Har fordringshaveren ikke anmodet om, at retssagsbehandling indledes uden indlevering af stævning, sendes betalingspåkravet til fordringshaveren, og skyldneren underrettes herom.

§ 477 f, 2. pkt. er indsat ved § 1.76 i lov nr. 737 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.

§ 477 g. Fogedrettens afgørelser kan kæres efter reglerne i kapitel 53.

Advokat Jørgen U. Grønborg