Forældreansvarsloven

Lovændringer


Lovændringer

Lov nr. 499 af 06.06.2007, som ændret ved

§ 4 i lov nr. 349 af 06.05.2009 (Terminaladgang til økonomiske oplysninger, klagefrist m.v.) fra d. 01.10.2009, dog træder ændringen af § 38, stk. 2 i kraft på et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. Er ved bekg. nr. 880 af 05.07.2010 fastsat til d. 01.08.2010.
§ 3 i lov nr. 494 af 12.06.2009 (Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen m.v.) fra d. 01.10.2009.
§ 3 i lov nr. 628 af 11.06.2010 (Barnets Reform) fra d. 01.01.2011.
§ 1 i lov nr. 499 af 18.06.2012 (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven) fra d. 01.10.2012.

Nu lovbekg. nr. 1073 af 20.11.2012, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 652 af 12.06.2013 (Medmoderskab m.v.) fra d. 01.12.2013.
§ 5 i lov nr. 552 af 02.06.2014 (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v., anmodning om separation og skilsmisse, ansøgning om børne- og ægtefællebidrag, ansøgning om lån til beboerindskud, ansøgning om parkeringslicens og anmodning om attestationer efter lov om Det Centrale Personregister m.v.) fra d. 01.12.2014.

Nu lovbekg. nr. 1085 af 07.10.2014 som ændret ved

§ 2 i lov nr. 1525 af 27.12.2014 (Adgang for samlevende til at adoptere sammen m.v.) fra d. 01.01.2015.
§ 1 i lov nr. 270 af 25.03.2015 (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.) fra d. 01.10.2015.
§ 3 i lov nr. 530 af 29.04.2015 (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke m.v.) fra d. 01.10.2015.
§ 3 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.) fra d. 01.01.2016.

Nu lovbekg. nr. 1820 af 23.12.2015, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 133 af 16.02.2016 (Forældremyndighed, når den ene forælder har forvoldt den anden forælders død, overførsel af forældremyndighed til samlevende par m.v.) fra d. 01.03.2016

Nu lovbekg. nr. 1417 af 01.12.2017.

Nu lovbekg. nr. 1256 af 07.11.2018, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) fra d. 01.04.2019.
§ 1 i lov nr. 202 af 05.03.2019 (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter) fra d. 01.04.2019.
§ 4 i lov nr. 497 af 01.05.2019 (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke) fra d. 01.07.2019.

Nu lovbekg. nr. 776 af 07.08.2019, som ændret ved

§ 4 i lov nr. 962 af 26.06.2020 (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.) fra d. 01.07.2020.

Nu lovbekg. nr. 1768 af 30.11.2020, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 2215 af 29.12.2020 (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser) fra d. 01.01.2021.
§ 6 i lov nr. 753 af 13.06.2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) fra d. 01.01.2024.
§ 3 i lov nr. 1794 af 28.12.2023 (Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af børneloven og lov om børns forsørgelse m.v.) fra d. 01.04.2024.
§ 4 i lov nr. 329 af 09.04.2024 (Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.) fra d. 15.04.2024.


Kapitel 1: Indledende bestemmelser

§ 1. I alle forhold, som er omfattet af denne lov, skal hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i første række.

§ 1 er ophævet, og ny § 1 er indsat, ved § 1.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab.

§ 1 a. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab.

§ 1 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

Stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.

Stk. 3. Forældre, der har forældremyndigheden, kan anvende barnets indtægter til dets underhold i passende omfang og under hensyntagen til deres og barnets stilling.

§ 3. Har forældre fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet bopælen skal være. Har barnet delt bopæl efter § 18 a, stk. 1, 1. pkt., kræver afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv efter 2. pkt. enighed mellem forældrene.

Stk. 2. Har forældre fælles forældremyndighed, og er de uenige om forældremyndigheden, skal begge give samtykke til, at barnet forlader landet, herunder udrejser til Grønland eller Færøerne, eller til, at barnets ophold i udlandet, i Grønland eller på Færøerne forlænges ud over det aftalte, forudsatte eller fastsatte, medmindre der foreligger en afgørelse efter § 17, stk. 1, 2. pkt., eller § 25.

§ 3, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.
§ 3, stk. 1 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 3, stk. 1, 3. pkt., udgår »§ 17, stk. 3, eller«.

§ 4. Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Familieretshuset og familieretten skal have fokus på, at afgørelser skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare, herunder at være vidne til vold.

§ 4, 2. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 4 a. Er en part idømt ubetinget fængselsstraf eller dømt til anbringelse efter straffelovens § 68, 2. pkt., eller § 69 eller til forvaring efter straffelovens § 70 for overtrædelse af straffelovens §§ 101 a eller 114-114 j, § 136, stk. 2, § 136, stk. 3, for så vidt angår billigelse af handlinger omfattet af straffelovens §§ 114-114 j, § 210, kapitel 24 bortset fra § 228 eller af §§ 237, 245, 245 a, 246 eller 262 a, kan der ikke, medmindre det er bedst for barnet, træffes afgørelse om følgende:

1) At parten har forældremyndigheden eller del i forældremyndigheden over barnet efter § 11, § 13, stk. 2, § 14, § 15, stk. 2 eller 3, eller §§ 15 a eller 26-28.

2) At barnet har bopæl hos parten efter § 17, stk. 1, eller § 26.

3) At barnet har samvær eller anden kontakt med parten efter §§ 20-21, 22, 29 eller 29 a.

Stk. 2. Familieretshuset kan, hvis der foreligger mistanke om, at en part er idømt ubetinget fængselsstraf eller dømt til anbringelse efter straffelovens § 68, 2. pkt., eller § 69 eller til forvaring efter straffelovens § 70 for kriminalitet omfattet af stk. 1, indhente oplysninger herom fra Det Centrale Kriminalregister.

§ 4 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 202 af 05.03.2019 fra d. 01.04.2019. Se også lovforslaget til lov nr. 202 (L137), samt almindelige og specielle bemærkninger.
§ 4 a, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2215 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 4 a, stk. 1, ændres »en anden retsfølge efter §§ 68-70 i straffeloven for incest, jf. § 210 i straffeloven, en seksualforbrydelse, jf. 24. kapitel i straffeloven, dog undtaget overtrædelser omfattet af § 228 i straffeloven, manddrab, jf. § 237 i straffeloven, grov vold, jf. §§ 245 og 246 i straffeloven, omskæring af kvinder, jf. § 245 a i straffeloven, eller menneskehandel, jf. § 262 a i straffeloven« til: »dømt til anbringelse efter straffelovens § 68, 2. pkt., eller § 69 eller til forvaring efter straffelovens § 70 for overtrædelse af straffelovens §§ 101 a eller 114-114 j, § 136, stk. 2, § 136, stk. 3, for så vidt angår billigelse af handlinger omfattet af straffelovens §§ 114-114 j, § 210, kapitel 24 bortset fra § 228 eller af §§ 237, 245, 245 a, 246 eller 262 a«.
§ 4 a, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 2215 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 4 a, stk. 2, ændres »en anden retsfølge efter §§ 68-70 i straffeloven« til: »dømt til anbringelse efter straffelovens § 68, 2. pkt., eller § 69 eller til forvaring efter straffelovens § 70«.

§ 5. I alle forhold vedrørende barnet skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.

Kapitel 2: Forældremyndighed

Indehavere af forældremyndighed

§ 6. Er forældre gift med hinanden ved barnets fødsel, eller indgår de senere ægteskab, har de fælles forældremyndighed.

Stk. 2. Er ægtefællerne separeret ved barnets fødsel, har moderen dog forældremyndigheden alene, medmindre

1) den separerede mand eller medmor ifølge anerkendelse eller afgørelse anses som henholdsvis barnets far eller medmor eller

2) forældrene har afgivet erklæring efter § 7, stk. 1, nr. 1, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 3. Har forældrene været gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel, har de fælles forældremyndighed.

§ 6, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 3.1 lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller
§ 6, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 6, stk. 2, nr. 1, ændres »dom« til: »afgørelse«.

§ 7. Forældre, der ikke er gift med hinanden, har fælles forældremyndighed, hvis

1) de efter børnelovens § 2, stk. 1, § 3 b, stk. 1, § 14, stk. 1, 3 eller 6, eller § 19, jf. § 14, stk. 1, 3 eller 6, har afgivet erklæring om, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet,

2) de har indgået aftale om fælles forældremyndighed efter § 9 eller

3) manden efter børnelovens § 1 a er registreret som far til barnet.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvis erklæringen i stk. 1, nr. 1, er afgivet, uden at betingelserne i § 448 g i retsplejeloven for her i landet at behandle spørgsmålet om forældremyndighed er opfyldt.

Stk. 3. Anses en mand for far eller en kvinde som medmor til barnet ifølge anerkendelse eller afgørelse, har forældrene fælles forældremyndighed, hvis de har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel.

Stk. 4. I andre tilfælde end nævnt i stk. 1-3 har moderen forældremyndigheden alene.

§ 7, stk. 1 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Forældre, der ikke er gift med hinanden, har fælles forældremyndighed, hvis
1) de efter børnelovens § 2, stk. 1, § 14, stk. 1 eller 3, eller § 19, jf. § 14, stk. 1 eller 3, har afgivet erklæring om, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet, eller
2) de har indgået aftale om fælles forældremyndighed efter § 9.

§ 7, stk. 3 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. I § 7, stk. 3, indsættes efter »far«: »eller en kvinde som medmor«.
§ 7, stk. 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 7, stk. 2, ændres »retsplejelovens § 448 f« til: »§ 448 g i retsplejeloven«.
§ 7, stk. 3 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 7, stk. 3, ændres »dom« til: »afgørelse«.

§ 7 a. Forældre, der sammen har adopteret et barn, har fælles forældremyndighed.

Stk. 2. En forælder, der har adopteret et barn alene, har forældremyndigheden alene, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Forældre har fælles forældremyndighed, når den ene har adopteret den andens barn efter § 5 a, stk. 1, i adoptionsloven.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder også for ansøgere med godkendelse som adoptant, der adopterer et barn fra et andet land, i perioden fra barnets ankomst her til landet, og til Familieretshuset har meddelt bevilling til adoption efter § 1 i adoptionsloven.

Stk. 5. Stk. 1 og 2 gælder også for ansøgere med godkendelse som adoptant, der har fået et barn placeret efter § 32 a i adoptionsloven, så længe barnet er midlertidigt placeret.

§ 7 a er indsat ved § 2 i lov nr. 1525 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015.
§ 7 a, stk. 4 og 5 er indsat ved § 4.1 i lov nr. 497 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019.

§ 8. Har forældre fælles forældremyndighed, fortsætter denne, selv om de har ophævet samlivet eller er blevet separeret eller skilt, eller deres ægteskab er blevet omstødt.

§ 9. Forældre kan aftale, at de skal have fælles forældremyndighed. Aftalen skal anmeldes til Familieretshuset for at være gyldig. Er en sag om forældremyndighed indbragt for retten, kan anmeldelse ske hertil.

§ 9 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 9, 2. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

§ 10. Forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, kan aftale, at en af dem skal have forældremyndigheden alene. Aftalen skal anmeldes til Familieretshuset for at være gyldig. Er en sag om forældremyndighed indbragt for retten, kan anmeldelse ske hertil.

§ 10 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 10, 2. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

§ 10 a. En aftale om forældremyndighed efter §§ 9 eller 10 er ikke gyldig, hvis den er indgået inden barnets fødsel eller aftalen er betinget eller tidsbegrænset.

§ 10 a er indsat ved § 1.6 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 11. Er forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, ikke enige om forældremyndigheden, træffes der afgørelse om, hvorvidt den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af dem skal have forældremyndigheden alene. Den fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Dette gælder dog ikke i sager omfattet af § 4 a.

§ 11, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der foreligger tungtvejende grunde.
§ 11 er ændret ved §§ 1.7 og 1.8 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 11, 1. pkt., ændres »afgør retten, om« til: »træffes der afgørelse om, hvorvidt«, og i 2. pkt. ændres »Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed« til: »Den fælles forældremyndighed kan kun ophæves«.
§ 11, 3. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 202 af 05.03.2019 fra d. 01.04.2019. Se også lovforslaget til lov nr. 202 (L 137), samt almindelige og specielle bemærkninger.

§ 12. Er der indgået aftale efter § 10 eller truffet afgørelse efter § 11 om, at en af forældrene skal have forældremyndigheden alene, genindtræder den fælles forældremyndighed, hvis gifte, herunder separerede, forældre genoptager eller fortsætter samlivet.

Overførsel af forældremyndighed

§ 13. Forældre kan aftale, at forældremyndigheden skal overføres fra den ene forælder til den anden. Aftalen skal anmeldes til Familieretshuset for at være gyldig. Er en sag om forældremyndighed indbragt for familieretten, kan anmeldelse ske hertil.

Stk. 2. Forældremyndigheden kan ved aftale godkendt af Familieretshuset eller familieretten overføres til andre end forældre. Forældremyndigheden kan overføres til et ægtepar eller et samlevende par i forening, herunder til den ene forælder og dennes ægtefælle eller samlever. Endvidere kan en forældremyndighedsindehaver og en af barnets forældre aftale at have fælles forældremyndighed.

Stk. 3. En aftale efter stk. 1 og 2 er ikke gyldig, hvis aftalen er indgået inden barnets fødsel eller aftalen er betinget eller tidsbegrænset. Endvidere er en aftale efter stk. 2 ikke gyldig, hvis der ydes vederlag eller betaling for tabt arbejdsfortjeneste til forældremyndighedens indehaver.

§ 13, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 133 af 16.02.2016 fra d. 01.03.2016. I § 13, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »ægtepar«: »eller et samlevende par«, og efter »ægtefælle« indsættes: »eller samlever«.
§ 13, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 13, stk. 1, 2. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 13, stk. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 13, stk. 1, 3. pkt., ændres »retten« til: »familieretten«.
§ 13, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 13, stk. 2, 1. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset eller familieretten«, og stk. 2, 3. pkt., ophæves. Hidtidig formulering af 3. pkt.: Er en sag om forældremyndighed indbragt for retten, kan aftalen godkendes af retten.
§ 13, stk. 3 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.
§ 13, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved § 4.3 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020.

§ 14. Efter anmodning fra en forælder, der ikke har forældremyndigheden, kan det bestemmes, at der skal være fælles forældremyndighed, eller at forældremyndigheden skal overføres til denne.

Stk. 2. En aftale efter § 13, stk. 2, og en afgørelse efter §§ 15 og 15 a kan ændres.

§ 14, stk. 2, er ændret ved § 1.2 i lov nr. 133 af 16.02.2016 fra d. 01.03.2016. I § 14, stk. 2, ændres »§ 15« til: »§§ 15 og 15 a«.
§ 14 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 14. Retten kan efter anmodning fra en forælder, der ikke har forældremyndigheden, bestemme, at der skal være fælles forældremyndighed, eller overføre forældremyndigheden til denne.
Stk. 2. Retten kan ændre en aftale efter § 13, stk. 2, eller en afgørelse efter §§ 15 og 15 a.

Dødsfald

§ 15. Dør en forælder, og havde forældrene ved dødsfaldet fælles forældremyndighed, har den efterlevende forælder forældremyndigheden alene, jf. dog stk. 2 og § 15 a, stk. 1.

Stk. 2. Dør en forælder, og havde forældrene ved dødsfaldet fælles forældremyndighed, kan andre i forbindelse med dødsfaldet anmode om forældremyndigheden, hvis barnet ved dødsfaldet ikke havde bopæl hos den efterlevende forælder.

Stk. 3. Dør en forælder, der har forældremyndigheden alene, træffes der afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden. En efterlevende forælder og andre kan anmode om forældremyndigheden. Er der fælles forældremyndighed, og dør begge forældre, finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. I sager omfattet af stk. 2 og 3 finder § 13, stk. 2, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

§ 15 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 133 af 16.02.2016 fra d. 01.03.2016. Hidtidig formulering: § 15. Har forældre fælles forældremyndighed, og dør den ene forælder, forbliver forældremyndigheden hos den anden. Har barnet ved dødsfaldet ikke bopæl hos den længstlevende, kan en anden i forbindelse med dødsfaldet anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Anmodningen kan kun imødekommes, hvis hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler imod, at forældremyndigheden forbliver hos den længstlevende. Har barnet ved dødsfaldet bopæl hos den længstlevende, og har denne forvoldt den anden forældremyndighedsindehavers død, kan en anden anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Anmodningen kan kun imødekommes, hvis det er af afgørende betydning af hensyn til barnet, at forældremyndigheden ikke forbliver hos den længstlevende.
Har en forælder forældremyndigheden alene, og dør denne, eller bevirker et dødsfald i øvrigt, at ingen har forældremyndigheden, bestemmes under hensyn til, hvad der er bedst for barnet, hvem der skal have forældremyndigheden. Anmoder den længstlevende forælder om forældremyndigheden, imødekommes anmodningen, medmindre hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler imod det.
Har en forælder forældremyndigheden alene, og har denne forvoldt den anden forælders død, kan en anden anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Anmodningen kan kun imødekommes, hvis det er af afgørende betydning af hensyn til barnet, at forældremyndigheden ikke forbliver hos den længstlevende.
Forældremyndigheden kan tillægges et ægtepar i forening, herunder den længstlevende forælder og dennes ægtefælle.

§ 15, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 1.13 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Statsforvaltningen træffer afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden.
§ 15, stk. 3, 3. pkt. er ophævet ved § 1.13 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering af 3. pkt.: Statsforvaltningen træffer afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden.
§ 15, stk. 3 er ændret ved § 4.4 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. Hidtidig formulering: Stk. 3. Dør en forælder, der har forældremyndigheden alene, kan en efterlevende forælder og andre anmode om forældremyndigheden. Er der fælles forældremyndighed, og dør begge forældre, kan andre ligeledes anmode om forældremyndigheden.

§ 15 a. Har den ene forælder forvoldt den anden forælders død, og havde forældrene ved dødsfaldet fælles forældremyndighed, eller havde den efterlevende forælder forældremyndigheden alene, træffes der afgørelse om, hvorvidt forældremyndigheden skal forblive hos den efterlevende forælder, eller om en anden skal have forældremyndigheden.

Stk. 2. Hvis den ene forælder har forvoldt den anden forælders død og den afdøde forælder havde forældremyndigheden alene, finder § 15, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. I sager omfattet af stk. 1 finder § 13, stk. 2, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

§ 15 a er indsat ved § 1.3 i lov nr. 133 af 16.02.2016 fra d. 01.03.2016.
§ 15 a, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 15 a, stk. 1, ændres »skal statsforvaltningen træffe afgørelse om« til: »træffes der afgørelse om«.
§ 15 a, stk. 2 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 15 a, stk. 2, udgår »1. og 2. pkt.,«.

§ 16. Indehavere af forældremyndigheden kan tilkendegive, hvem der efter deres død bør have tillagt forældremyndigheden.

§ 16, 2. pkt er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 133 af 16.02.2016 fra d. 01.03.2016. Hidtidig formulering: Den længstlevendes fortrinsstilling efter § 15 gælder dog uanset en modsat tilkendegivelse.

Kapitel 3: Barnets bopæl og varsling

§ 17. Har forældre fælles forældremyndighed, og er de ikke enige om, hos hvem af dem barnet skal have bopæl, kan der træffes afgørelse herom. Der kan herunder træffes afgørelse om, at barnet kan have bopæl hos en forælder, der har eller ønsker at få bopæl i udlandet, i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 2. En aftale eller afgørelse om barnets bopæl efter stk. 1 kan ændres.

§ 17 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 17. Har forældre fælles forældremyndighed, og er de ikke enige om, hos hvem af dem barnet skal have bopæl, afgøres dette af retten. Retten kan træffe afgørelse om, at barnet kan have bopæl hos en forælder, der har eller ønsker at få bopæl i udlandet eller i Grønland eller på Færøerne.
Stk. 2. Retten kan ændre en aftale eller afgørelse om barnets bopæl.

§ 17, stk. 3 og 4 er ophævet ved § 4.5 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. Hidtidig formulering: Stk. 3. Et barn af samlevende forældre med fælles forældremyndighed har i de første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse delt bopæl, medmindre forældrene er enige om barnets bopæl. I denne periode kan der indledes en sag om samvær efter § 19, men der kan ikke indledes en sag om barnets bopæl efter stk. 1.
Stk. 4. Barnet har uanset stk. 3, 1. pkt., ikke delt bopæl, hvis afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette, eller hvis begge forældre flytter fra den adresse, hvor barnet havde folkeregisteradresse på tidspunktet for forældrenes samlivsophævelse. I tilfælde omfattet af 1. pkt. kan der indledes en sag om barnets bopæl efter stk. 1 inden for 3 måneder efter samlivsophævelsen.

§ 18. En forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller i udlandet, skal underrette den anden forælder herom senest 6 uger før flytningen.

§ 18 a. Forældre, der har fælles forældremyndighed, kan aftale, at barnet har delt bopæl, jf. § 3, stk. 1, 3. pkt. Aftalen ophører, når den ene forælder meddeler ophøret til den anden forælder. Barnet har dog efter ophør af aftalen fortsat delt bopæl, jf. § 3, stk. 1, 3. pkt., indtil forældrene har indgået en aftale om barnets bopæl eller samvær eller der er truffet afgørelse om barnets bopæl efter §§ 17 eller 26 eller om samvær efter §§ 21, 29 eller 29 a, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Har en forælder bragt en aftale om delt bopæl til ophør, som følge af at den anden forælder ved en flytning af sin bopæl ikke har overholdt betingelser i aftalen om den geografiske placering af forældrenes bopæle, og sker ophøret inden for 1 måned efter den anden forælders flytning, har barnet bopæl hos den forælder, der har overholdt aftalen.

Stk. 3. En aftale om delt bopæl efter stk. 1 kan registreres i CPR ved anmeldelse af aftalen til Familieretshuset. Registreringen fjernes, hvis en forælder foretager anmeldelse herom til Familieretshuset.

§ 18 a er indsat ved § 1.17 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

Kapitel 4: Samvær m.v.

Samvær med forældre

§ 19. Barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos.

Stk. 2. Forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos, og for transporten af barnet i forbindelse med samvær.

Stk. 3. Den forælder, som barnet ikke har bopæl hos, kan anmode om samvær.

Stk. 4. Er der ikke eller kun i yderst begrænset omfang samvær, kan den forælder, som barnet har bopæl hos, anmode Familieretshuset om at indkalde den anden forælder til et møde om samværet.

§ 19, stk. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: Begge forældre har ansvaret for, at barnet har samvær.
§ 19, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012.
§ 19, stk. 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 19, stk. 4, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

Samvær med andre end forældre

§ 20. Er en forælder eller begge forældre døde, eller er en forælder ukendt, kan der efter anmodning fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er knyttet til.

Stk. 2. Er der ikke eller kun i yderst begrænset omfang samvær med den forælder, barnet ikke har bopæl hos, kan der efter anmodning fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er knyttet til.

§ 20 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: § 20. Er en forælder død, eller er begge forældre døde, kan der fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er nært knyttet til.
Stk. 2. Er der ikke eller kun i yderst begrænset omfang samvær med den forælder, barnet ikke har bopæl hos, kan der i ganske særlige tilfælde fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er nært knyttet til.
Stk. 3. Det er barnets nærmeste pårørende, der kan anmode om samvær.

§ 20, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 20, stk. 1 og 2, ændres »kan statsforvaltningen efter anmodning fastsætte samvær« til: »kan der efter anmodning fastsættes samvær«.

§ 20 a. Er barnet adopteret, kan der efter anmodning fra barnets oprindelige slægtninge fastsættes samvær eller anden form for kontakt med disse, navnlig hvis barnet forud for adoptionen havde samvær eller anden form for kontakt med den, som anmoder om fastsættelse af samvær m.v.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også ved midlertidig placering efter § 32 a i adoptionsloven.

§ 20 a er indsat ved 3.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009 og finder kun anvendelse på adoption, der gennemføres efter lovens ikrafttræden.
§ 20 a er ændret ved § 1.5 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. I § 20 a ændres »der« til: »statsforvaltningen« og »fastsættes« til: »fastsætte«.
§ 20 a er ændret ved § 3.1 i lov nr. 530 af 29.04.2015 fra d. 01.10.2015. I § 20 a indsættes efter »disse,«: »navnlig«.
§ 20 a er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 20 a ændres »kan statsforvaltningen i helt særlige tilfælde efter anmodning fra barnets oprindelige slægtninge fastsætte« til: »kan der i helt særlige tilfælde efter anmodning fra barnets oprindelige slægtninge fastsættes«.
§ 20 a er ændret ved § 4.2 i lov nr. 497 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: § 20 a. Er barnet adopteret, kan der i helt særlige tilfælde efter anmodning fra barnets oprindelige slægtninge fastsættes samvær eller anden form for kontakt med disse, navnlig hvis barnet forud for adoptionen havde samvær eller anden form for kontakt med den, som anmoder om fastsættelse af samvær m.v.
§ 20 a, stk. 2 er indsat ved § 4.3 i lov nr. 497 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019.

Samværsafgørelser

§ 21. Er der uenighed om omfanget og udøvelsen af samvær, kan der efter anmodning træffes afgørelse herom og fastsættes de nødvendige bestemmelser i forbindelse hermed, herunder vilkår om pasdeponering og vilkår til sikring af, at forælderen ikke er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer under samværet.

Stk. 2. Samværet fastsættes ud fra en konkret vurdering af barnets forhold.

Stk. 3. Fastsættelse af samvær kan afslås, og en aftale eller afgørelse om samvær kan ændres eller ophæves.

§ 21 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: § 21. Er der uenighed om omfanget og udøvelsen af samvær, kan der efter anmodning træffes afgørelse herom og fastsættes de nødvendige bestemmelser i forbindelse hermed.
Stk. 2. Samvær kan fastsættes i op til 7 dage ud af 14 dage.
Stk. 3. Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om transport af barnet i forbindelse med samvær og om afholdelse af udgifter hertil.
Stk. 4. Fastsættelse af samvær kan afslås, og en aftale eller afgørelse herom kan ændres eller ophæves.

§ 21, stk. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 21, stk. 1, ændres »kan statsforvaltningen efter anmodning træffe afgørelse herom og fastsætte« til: »kan der efter anmodning træffes afgørelse herom og fastsættes«, og efter »i forbindelse hermed« indsættes: », herunder vilkår om pasdeponering og vilkår til sikring af, at forælderen ikke er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer under samværet«.

§ 21 a. Fastsat eller aftalt samvær bortfalder kun, når forældrene har aftalt det, eller når Familieretshuset eller familieretten har truffet afgørelse om bortfald af samvær efter § 21 eller efter § 456 q, stk. 4, i retsplejeloven.

§ 21 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 270 af 25.03.2015 fra d. 01.10.2015.
§ 21 a er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 21 a ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«, og »§ 29, stk. 3,« ændres til: »§ 29, stk. 4,«.
§ 21 a er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 21 a ændres »statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller fogedretten« til: »Familieretshuset eller familieretten«, »eller § 29, stk. 4,« udgår, og »§ 536, stk. 4,« ændres til: »§ 456 q, stk. 4,«.

Anden kontakt

§ 22. I særlige tilfælde kan der træffes bestemmelse om anden kontakt med barnet i form af telefonsamtaler, brevveksling, elektronisk post, fotografier el. lign.

Stk. 2. Anmodning om anden kontakt kan indgives af

1) en forælder, som barnet ikke har bopæl hos, eller

2) barnets nærmeste pårørende, hvis betingelserne i § 20 for at få fastsat samvær er opfyldt.

Stk. 3. § 21, stk. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 22, stk. 1, er ændret ved § 1.7 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. I § 22, stk. 1, ændres »der træffes« til: »statsforvaltningen træffe«, og i stk. 3 ændres »stk. 1 og 4« til: »stk. 1 og 3«.
§ 22, stk. 1 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 22, stk. 1, ændres »kan statsforvaltningen træffe bestemmelse« til: »kan der træffes bestemmelse«.

Orientering om barnet m.v.

§ 23. En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger. Denne forælder har desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte institutioner m.v. kan nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, hvis det må antages at være til skade for barnet.

Stk. 3. Der kan i særlige tilfælde efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden eller fra en af de i stk. 1 nævnte institutioner m.v. træffes afgørelse om at fratage den forælder, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orientering og få udleveret dokumenter efter stk. 1. Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen m.v. modtager meddelelse om afgørelsen.

Stk. 4. Adgangen til at få orientering og få udleveret dokumenter efter stk. 1 bortfalder, når barnet er midlertidigt placeret efter § 32 a i adoptionsloven. Dette har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen m.v. modtager meddelelse om, at barnet er midlertidigt placeret efter § 32 a i adoptionsloven.

§ 23, stk. 2, er ophævet ved § 1.8 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: Stk. 2. En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om generelle sociale aktiviteter på barnets skole og børneinstitution fra den pågældende skole og institution og har adgang til at deltage i disse aktiviteter.
§ 23, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: Stk. 2. De i stk. 1 og 2 nævnte institutioner m.v. kan nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold og kan nægte orientering om og deltagelse i aktiviteter, hvis det må antages at være til skade for barnet.
Stk. 3. Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden eller fra en af de i stk. 1 eller 2 nævnte institutioner m.v. fratage den forælder, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orientering og få udleveret dokumenter efter stk. 1 eller orientering om og deltagelse i aktiviteter efter stk. 2. Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen m.v. modtager meddelelse om afgørelsen.

§ 23, stk. 3 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 23, stk. 3, 1. pkt., ændres »Statsforvaltningen« til: »Der«, og efter »m.v.« indsættes: »træffes afgørelse om at«.
§ 23, stk. 4 er indsat ved § 4.6 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020.

Samvær med anbragte børn

§ 24. Bestemmelserne om samvær og anden kontakt i denne lov finder ikke anvendelse, hvis barnet er anbragt uden for hjemmet efter kapitel 5 i barnets lov. Tilsvarende gælder, hvis barnet eller den unge opholder sig på en institution eller er indlagt på sygehus under gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse efter § 20 i barnets lov.

§ 24, 2. pkt. er indsat ved § 3.1 i lov nr. 628 af 11.06.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 24 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 24, 1. pkt., ændres »kapitel 11 i lov om social service« til: »kapitel 5 i barnets lov«, og i 2. pkt. ændres »kapitel 11 i lov om social service« til: »§ 20 i barnets lov«.

Afgørelse om udlandsrejse

§ 25. Selv om der er uenighed om forældremyndigheden mellem forældre, der har fælles forældremyndighed, kan der træffes afgørelse om, at den ene forælder kan tage barnet med til udlandet, Grønland eller Færøerne i en kortere periode.

§ 25 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 25 ændres »kan statsforvaltningen træffe« til: »kan der træffes«.

Kapitel 5: Midlertidige afgørelser

Forældremyndighed og barnets bopæl

§ 26. Under en sag om forældremyndighed kan den myndighed, der behandler sagen, efter anmodning bestemme, hvem forældremyndigheden midlertidigt skal tilkomme, eller hos hvem af forældrene barnet midlertidigt skal have bopæl. Under en sag om barnets bopæl kan det efter anmodning bestemmes, hos hvem af forældrene barnet midlertidigt skal have bopæl.

Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 gælder, indtil der foreligger en endelig aftale eller afgørelse, som kan fuldbyrdes.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 bortfalder, hvis anmodningen om, at der træffes afgørelse om forældremyndighed eller barnets bopæl, tilbagekaldes eller afvises, eller hvis forældrene genoptager samlivet.

§ 26, stk. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. I § 26, stk. 3, udgår », der er truffet af statsforvaltningen,«.
§ 26, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. I § 26, stk. 3, nr. 1, ændres »det er« til: »statsforvaltningen har«.
§ 26, stk. 3 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 bortfalder
1) 4 uger efter, at statsforvaltningen har meddelt parterne, at sagen er afsluttet, jf. § 40, medmindre en af dem inden da har anmodet om, at sagen indbringes for retten,
2) hvis sagen efter indbringelse for retten hæves eller afvises, eller
3) hvis samlivet genoptages.

§ 27. Har forældre fælles forældremyndighed, og er der risiko for, at den ene af dem vil bringe barnet ud af landet og derved foregribe en afgørelse om forældremyndigheden, kan social- og indenrigsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, midlertidigt tillægge den anden af forældrene forældremyndigheden alene.

Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1, hvorved en forælder får forældremyndigheden alene, gælder, indtil der foreligger en endelig aftale eller afgørelse om forældremyndigheden, som kan fuldbyrdes, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1, hvorved en forælder får forældremyndigheden alene, bortfalder

1) 4 uger efter afgørelsen, medmindre anmodning om afgørelse om forældremyndigheden inden da er indgivet til Familieretshuset, jf. § 31,

2) hvis en sag omfattet af nr. 1 efter indgivelsen tilbagekaldes eller afvises, eller

3) hvis forældrene genoptager samlivet.

§ 27, stk. 2 og 3 er indsat ved § 4.7 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020.

§ 28. Er indehaveren eller begge indehavere af forældremyndigheden forhindret i at træffe bestemmelse om barnets personlige forhold, afgør Familieretshuset, hvem forældremyndigheden skal tilkomme, så længe forhindringen varer.

§ 28 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 28 ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

Samvær m.v.

§ 29. Under en sag om forældremyndighed, om barnets bopæl, om samvær eller om anden kontakt kan der efter anmodning træffes afgørelse om midlertidigt samvær eller om anden kontakt.

Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 under en sag om samvær gælder, indtil der foreligger en endelig afgørelse om samvær, der kan fuldbyrdes, en aftale om samværet eller en afgørelse eller aftale om anden kontakt.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 under en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl bliver endelig, når der foreligger en endelig afgørelse om forældremyndigheden eller barnets bopæl, der kan fuldbyrdes, eller en aftale om forældremyndigheden eller barnets bopæl.

§ 29, stk. 1 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 349 af 06.05.2009 fra d. 01.10.2009. I § 29, stk. 1, ændres »§ 38, stk. 2,« til: »§ 38, stk. 3,«.
§ 29, stk. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 1.12 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012 og finder ikke anvendelse på sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, der er indbragt for retten inden lovens ikræfttræden. De hidtil gældende regler i forældreansvarslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., og § 38, stk. 3, og retsplejelovens § 448, nr. 2 og 3, og § 450 a, 1. pkt., og § 450 b, 1. pkt., finder fortsat anvendelse for disse sager. Hidtidig formulering: Er en sag om forældremyndighed eller om barnets bopæl indbragt for retten efter § 40, og omfatter retssagen samværet eller anden kontakt efter § 38, stk. 3, kan retten efter anmodning træffe afgørelse om midlertidigt samvær eller anden kontakt.
§ 29, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 270 af 25.03.2015 fra d. 01.10.2015.
I § 29, stk. 2, indsættes efter »stk. 1«: »under en sag om samvær«.
§ 29, stk. 3 er indsat ved § 1.3 i
lov nr. 270 af 25.03.2015 fra d. 01.10.2015. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 29, stk. 4 er ændret ved § 3.2 i
lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 29, stk. 4, ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.
§ 29, stk. 1 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 29, stk. 1, ændres »kan statsforvaltningen efter anmodning træffe« til: »kan der efter anmodning træffes«.
§ 29, stk. 4 er ophævet ved § 1.27 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Stk. 4. Adgangen til at træffe midlertidig afgørelse efter stk. 1 kan i helt særlige tilfælde ligeledes udøves af Ankestyrelsen.

§ 29 a. Har barnet ikke samvær med den forælder, der anmoder om samvær, skal Familieretshuset hurtigst muligt og inden 3 uger efter modtagelsen af en anmodning om fastsættelse af samvær træffe en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær. § 29, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 29 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 270 af 25.03.2015 fra d. 01.10.2015.
§ 29 a er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 29 a, 1. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

§ 29 b. Opholder et barn sig i en boform efter §§ 109 eller 110 i lov om social service med den ene forælder, og godtgøres det, at opholdet skyldes vold fra den anden forælder, skal der af hensyn til barnets bedste efter anmodning fra den forælder, som barnet opholder sig hos, træffes en midlertidig afgørelse om, at barnet ikke har samvær eller anden kontakt med den anden forælder. Dette gælder dog ikke, hvis det anses for bedst for barnet at have kontakt med den anden forælder.

§ 29 b er indsat ved § 6.2 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024.
§ 29 b er ændret ved § 4.1 i lov nr. 329 af 09.04.2024 fra d. 15.04.2024. I § 29 b, 1. pkt., udgår »eller trusler om vold«.

Ændring

§ 30. En midlertidig afgørelse efter §§ 26-29 kan ændres.

Kapitel 6: Sagens behandling

§ 30 a. Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse.

Stk. 2. Afgørelse vedrørende aftaler om forældremyndighed og afgørelse i sager om forældremyndighed, bopæl, samvær, anden kontakt, orientering om barnet og udlandsrejse træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Familieretshuset eller familieretten. Dette gælder dog ikke afgørelser efter § 27.

§ 30 a er indsat ved § 1.28 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

Sagens begyndelse

§ 31. Henvendelse om anmeldelse vedrørende en aftale, om anmodning om en afgørelse, om anmodning om indbringelse af en afgørelse for familieretten og om klage efter § 41, stk. 2, skal indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening). Dette gælder dog ikke anmodninger, der indgives af en offentlig myndighed, og anmodning om en midlertidig afgørelse efter §§ 26, 27, 29 og 29 a. Henvendelser, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Familieretshuset, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis Familieretshuset finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal Familieretshuset tilbyde, at henvendelsen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Familieretshuset bestemmer, hvordan en henvendelse omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 3. Familieretshuset kan ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en henvendelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for Familieretshuset ved at modtage henvendelsen på anden måde end digitalt, eller hvis det må antages at være bedst for barnet, at henvendelsen ikke afvises.

Stk. 4. En digital henvendelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Familieretshuset.

§ 31, stk. 2 og 3 er ophævet og stk. 2-5 er indsat ved § 5.1 i lov nr. 552 af 02.06.2014 fra d. 01.12.2014. Hidtidig formulering: Stk. 2. Statsforvaltningen indkalder parterne til et møde, medmindre anmodningen alene vedrører en afgørelse om anden kontakt efter § 22.
Stk. 3. Statsforvaltningen kan undlade at indkalde parterne til et møde, hvis det er unødvendigt eller uhensigtsmæssigt.

§ 31, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 133 af 16.02.2016 fra d. 01.03.2016. I § 31, stk. 1, ændres »Anmodning om afgørelse om forældremyndighed efter §§ 11, 14 eller 15,« til: »Anmodning om afgørelse om forældremyndighed efter §§ 11, 14, 15 og 15 a,«.
§ 31, stk. 1 og 2 er ophævet, og nyt stk. 1 er indsat, ved § 1.29 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4. Hidtidig formulering: § 31. Anmodning om afgørelse om forældremyndighed efter §§ 11, 14, 15 og 15 a, om barnets bopæl efter § 17 og om samvær m.v. efter §§ 19-22 og 25 indgives til statsforvaltningen.
Stk. 2. Anmeldelse af en aftale efter §§ 9, 10 og 13 og anmodning om en afgørelse efter §§ 11, 14 og 17, § 19, stk. 1-3, og §§ 20, 20 a, 21, 22 og 25 skal indgives til statsforvaltningen ved anvendelse af den digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Anmeldelser og anmodninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af statsforvaltningen, jf. dog stk. 3 og 4.

§ 31, stk. 3, der bliver stk. 2, er ændret ved § 1.30 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 31, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »statsforvaltningen« to steder til: »Familieretshuset«, og »anmeldelsen eller anmodningen« ændres til: »henvendelsen«, »stk. 2« til: »stk. 1«, »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og »anmeldelse eller anmodning« til: »henvendelse«.
§ 31, stk. 4, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.31 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 31, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, »stk. 3« til: »stk. 2«, »anmeldelse eller anmodning« til: »henvendelse«, og »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og to steder ændres »anmeldelsen eller anmodningen« til: »henvendelsen«.
§ 31, stk. 5, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.32 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 31, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »anmeldelse eller anmodning« til: »henvendelse«, og »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

§ 31 a. Ved anmodning om en afgørelse om forældremyndighed efter §§ 11, 14, 15 og 15 a, om barnets bopæl efter § 17 og om samvær m.v. efter §§ 19-21 og 25 indkalder Familieretshuset parterne til et møde. Familieretshuset kan undlade at indkalde parterne til et møde, hvis det er unødvendigt eller uhensigtsmæssigt at afholde et møde.

Stk. 2. Parterne har pligt til at deltage i mødet, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende.

Stk. 3. En part har ikke pligt til at deltage i mødet sammen med den anden part, hvis den anden part har udsat parten eller partens barn for voldelig adfærd eller der er mistanke herom.

§ 31 a er indsat ved § 5.2 i lov nr. 552 af 02.06.2014 fra d. 01.12.2014.
§ 31 a, stk. 2 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 270 af 25.03.2015 fra d. 01.10.2015.
§ 31 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.33 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 31 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »som nævnt i § 31, stk. 1,« til: »om forældremyndighed efter §§ 11, 14, 15 og 15 a, om barnets bopæl efter § 17 og om samvær m.v. efter §§ 19-21 og 25«, og »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, og », medmindre anmodningen alene vedrører en afgørelse om anden kontakt som nævnt i § 22« udgår.
§ 31 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.34 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 31 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 31 a, stk. 3 er indsat ved § 1.35 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling

§ 32. Familieretshuset skal tilbyde forældre og børn børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling ved uenighed om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær.

Stk. 2. Familieretshuset kan i andre tilfælde tilbyde børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling, hvis der er et særligt behov herfor.

Stk. 3. Familieretshuset kan undlade at tilbyde rådgivning eller konfliktmægling efter stk. 1, hvis det er unødvendigt eller uhensigtsmæssigt.

§ 32, stk. 1-3 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 32, stk. 1, 2 og 3, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

§ 32 a. Familieretshuset tilbyder forældrene børnesagkyndig rådgivning, når familieretten efter § 456 r, stk. 4, i retsplejeloven har udsat fuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. Rådgivning efter 1. pkt. skal være gennemført inden det tidspunkt, familieretten har udsat sagen til.

§ 32 a er indsat ved § 1.6 i lov nr. 270 af 25.03.2015 fra d. 01.10.2015.
§ 32 a er ændret ved § 1.34 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 32 a, 1. pkt., ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 32 a er ændret ved § 1.36 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. To steder i § 32 a ændres »fogedretten« til: »familieretten«, og »retsplejelovens § 537, stk. 4,« ændres til: »§ 456 r, stk. 4, i retsplejeloven«.

Børnesagkyndige undersøgelser

§ 33. Familieretshuset kan iværksætte børnesagkyndige undersøgelser og indhente sagkyndige erklæringer om forældre i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Stk. 2. Har Familieretshuset iværksat en børnesagkyndig undersøgelse eller anmodet om en sagkyndig erklæring om en forælder, færdiggøres undersøgelsen eller erklæringen uanset sagens indbringelse for familieretten.

§ 33, stk. 1, er ændret ved § 1.13 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. I § 33, stk. 1, indsættes efter »undersøgelser«:»og indhente sagkyndige erklæringer om forældre.
§ 33, stk. 2, er ændret ved § 1.14 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. I § 33, stk. 2, indsættes efter »undersøgelse«: »eller anmodet om en sagkyndig erklæring om en forælder«, og »denne« ændres til: »undersøgelsen eller erklæringen«.
§ 33, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 33, stk. 2, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 33, stk. 1 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 33, stk. 1, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 33, stk. 2 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 33, stk. 2, ændres »retten efter § 40« til: »familieretten«.

Inddragelse af barnet

§ 34. Barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv.

Stk. 2. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder.

Barnets adgang til at henvende sig til Familieretshuset

Overskriften før § 35 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I overskriften før § 35 ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

§ 35. Et barn, der er fyldt 10 år, kan anmode Familieretshuset om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær.

§ 35 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 35 ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

Erklæring fra forældre i visse sager

§ 36. Inden en aftale om forældremyndighed efter § 13, stk. 2, godkendes, eller der træffes afgørelse om forældremyndighed efter § 15, stk. 3, eller § 15 a, stk. 2, skal der indhentes en erklæring fra den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden.

Stk. 2. Inden der træffes en afgørelse om samvær efter § 20, stk. 2, skal der indhentes en erklæring fra den forælder, der ikke eller kun i yderst begrænset omfang har samvær.

Stk. 3. Indhentelse af erklæring efter stk. 1 eller 2 kan undlades, hvis det må antages at være til skade for barnet eller medføre uforholdsmæssig forsinkelse af sagen.

§ 36, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 133 af 16.02.2016 fra d. 01.03.2016. I § 36, stk. 1, ændres »godkendes eller der træffes afgørelse herom efter § 15, stk. 2,« til: »godkendes eller der træffes afgørelse om forældremyndighed efter § 15, stk. 3, eller § 15 a, stk. 2,«.
§ 36, stk. 1 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 36, stk. 1, ændres »godkendes« til: »godkendes,«, og »statsforvaltningen indhente« til: »der indhentes«.
§ 36, stk. 2 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 36, stk. 2, ændres »statsforvaltningen indhente« til: »der indhentes«.

Overskriften før § 37 er ophævet ved § 1.40 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Forældremyndighed efter dødsfald

§ 37. (Ophævet).

§ 37 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 133 af 16.02.2016 fra d. 01.03.2016. I § 37 ophæves 1. pkt., og i 2. pkt. ændres »afgørelsen« til: »en afgørelse efter § 15 eller § 15 a«. Hidtidig formulering: Statsforvaltningen træffer afgørelser efter § 15 om forældremyndighed efter dødsfald. Statsforvaltningen indbringer afgørelsen for retten, hvis en part inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, anmoder herom.
§ 37 er ophævet ved § 1.41 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 37. Statsforvaltningen indbringer en afgørelse efter § 15 eller 15 a for retten, hvis en part inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, anmoder herom.

Indhentelse af økonomiske oplysninger

§ 38. Familieretshuset kan til brug for behandlingen af sager om forældrenes fælles ansvar for transport af barnet i forbindelse med samvær, herunder forældrenes afholdelse af udgifter herved, efter denne lov få terminaladgang til de nødvendige økonomiske oplysninger om en part hos told- og skatteforvaltningen, herunder i indkomstregisteret.

§ 38, stk. 2 er indsat ved § 4.2 i lov nr. 349 af 06.05.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af Justitsministeren. Er ved bekg. nr. 880 af 05.07.2010 fastsat til d. 01.08.2010.
Overskriften før § 38 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: Afgørelser om samvær m.v.
§ 38 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012 og finder ikke anvendelse på sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, der er indbragt for retten inden lovens ikrafttræden. De hidtil gældende regler i forældreansvarslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., og § 38, stk. 3, og retsplejelovens § 448, nr. 2 og 3, og § 450 a, 1. pkt., og § 450 b, 1. pkt., finder fortsat anvendelse for disse sager. Hidtidig formulering: § 38. Statsforvaltningen træffer afgørelser om samvær og anden kontakt efter §§ 19-22 og 25.
Stk. 2. Statsforvaltningen og justitsministeren kan til brug for behandlingen af sager om transport af barnet i forbindelse med samvær og om afholdelse af udgifter hertil efter denne lov få terminaladgang til de nødvendige økonomiske oplysninger om en part hos told- og skatteforvaltningen, herunder i indkomstregisteret.
Stk. 3. Indbringes en sag om forældremyndighed efter § 11 eller om barnets bopæl efter § 17 for retten efter § 40, kan hver forælder anmode om, at også spørgsmål om samvær og anden kontakt efter § 21, jf. § 19, og §§ 22 og 25 afgøres under retssagen. Det samme gælder under en sag efter § 14, stk. 1, når en ugift far ikke har haft del i forældremyndigheden og det er første gang, sag herom er indbragt for retten.

§ 38 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 38 ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.
§ 38 er ændret ved § 1.42 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 38 ændres »Statsforvaltningen og Ankestyrelsen« til: »Familieretshuset«.

Afvisning af ændringsanmodninger

Overskriften før § 39 er indsat ved § 1.17 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012.

§ 39. En anmodning om ændring af forældremyndighed, barnets bopæl, samvær eller anden kontakt kan afvises, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt. Dette gælder dog ikke anmodninger om ændring af forældremyndighed efter § 14, stk. 2.

§ 39 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012, men finder ikke anvendelse for sager om forældremyndighed og barnets bopæl, som er modtaget af statsforvaltningen inden lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering: § 39. En anmodning om ændring af samvær eller anden kontakt kan afvises, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt.
§ 39, stk. 1 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 39, stk. 1, 1. pkt., udgår »af statsforvaltningen«.
§ 39, stk. 2 er ophævet ved § 1.44 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Stk. 2. Statsforvaltningen indbringer afgørelsen om afvisning af en anmodning om ændring af forældremyndighed eller barnets bopæl for retten, hvis ansøgeren anmoder herom, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Overskriften før § 40 er ophævet ved § 1.45 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Afslutning af sagsbehandlingen og indbringelse for retten

§ 40. (Ophævet).

§ 40 er ophævet ved § 1.46 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 40. Statsforvaltningen kan afslutte en sag om forældremyndighed efter § 11 eller § 14 eller om barnets bopæl efter § 17, hvis der ikke er opnået enighed om forældremyndigheden eller bopælen. Statsforvaltningen indbringer sagen for retten, hvis en part inden 4 uger efter, at det er meddelt den pågældende, at sagen er afsluttet, anmoder herom. Dette gælder dog ikke, hvis afslutningen af sagen skyldes, at den pågældende er udeblevet fra et møde i statsforvaltningen.
Stk. 2. Efter anmodning fra en part afslutter statsforvaltningen sagen og indbringer den for retten, hvis
1) parterne har modtaget vejledning på et møde i statsforvaltningen, uden at enighed om forældremyndigheden eller om barnets bopæl er opnået, og parterne eller en af dem ikke ønsker børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling eller børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling er afsluttet uden opnåelse af enighed eller
2) den pågældende har deltaget i et møde, mens den anden part er udeblevet trods to indkaldelser.
Stk. 3. Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde efter anmodning afslutte sagen og indbringe den for retten, selv om betingelserne efter stk. 1 eller stk. 2 ikke er opfyldt.

Domstolsprøvelse og klage

Overskriften før § 41 er ændret ved § 1.47 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Klage m.v.

§ 41. Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.

Stk. 2. Den forælder, der ikke har forældremyndigheden, kan påklage en afgørelse efter § 23, stk. 2, til Familieretshuset. Dette gælder dog ikke afgørelser truffet af sundhedsvæsenet.

§ 41 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012, men finder ikke anvendelse på klager, som statsforvaltningen har modtaget inden lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering: § 41. Statsforvaltningens afgørelser efter denne lov kan påklages til ministeren for familie- og forbrugeranliggender, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Afgørelser efter § 37 og § 40, stk. 1 og 2, samt afgørelser om at imødekomme en anmodning efter § 40, stk. 3, og afgørelser om § 38. Statsforvaltningen træffer afgørelser om samvær og anden kontakt efter §§ 19-22 og 25.
Stk. 2. Statsforvaltningen og justitsministeren kan til brug for behandlingen af sager om transport af barnet i forbindelse med samvær og om afholdelse af udgifter hertil efter denne lov få terminaladgang til de nødvendige økonomiske oplysninger om en part hos told- og skatteforvaltningen, herunder i indkomstregisteret. Stk. 3. Indbringes en sag om forældremyndighed efter § 11 eller om barnets bopæl efter § 17 for retten efter § 40, kan hver forælder anmode om, at også spørgsmål om samvær og anden kontakt efter § 21, jf. § 19, og §§ 22 og 25 afgøres under retssagen. Det samme gælder under en sag efter § 14, stk. 1, når en ugift far ikke har haft del i forældremyndigheden og det er første gang, sag herom er indbragt for retten. en sag om forældremyndighed i medfør af § 46, stk. 2, jf. stk. 1, kan ikke påklages.
Stk. 3. Afgørelser efter § 23, stk. 3, kan påklages til statsforvaltningen. Dette gælder dog ikke afgørelser truffet af sundhedsvæsenet. Statsforvaltningens afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan dog efter anmodning optage en sag til behandling, når det skønnes, at den har principiel eller generel betydning.

§ 41, stk. 1 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 41, stk. 1, ændres »social- og indenrigsministeren, jf. dog stk. 2-4« til: »Ankestyrelsen, jf. dog stk. 2, 3 og 5«.
§ 41, stk. 4 er indsat ved § 3.4 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
§ 41, stk. 5, 4. pkt. er ændret ved § 3.5 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 41, stk. 4, 4. pkt., der bliver stk. 5, 4. pkt., ændres »Social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.
§ 41, stk. 5 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 41, stk. 5, 1. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 41, stk. 1 er ændret ved § 1.48 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Statsforvaltningens afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. dog stk. 2, 3 og 5.
§ 41, stk. 2-4 er ophævet ved § 1.49 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Stk. 5 bliver herefter stk. 2. Hidtidig formulering: Stk. 2. En klage over en midlertidig afgørelse om forældremyndighed eller barnets bopæl efter § 26 eller en afgørelse om ændring heraf efter § 30 afvises, hvis sagen om forældremyndighed eller barnets bopæl er indbragt for retten efter § 40.
Stk. 3. Afgørelser efter § 37, afgørelser om at afvise en anmodning om ændring af forældremyndighed eller barnets bopæl efter § 39, stk. 1, afgørelser efter § 40, stk. 1 og 2, afgørelser om at imødekomme en anmodning efter § 40, stk. 3, og afgørelser om afvisning af at behandle en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl efter § 46, stk. 2, jf. stk. 1, kan ikke påklages.
Stk. 4. I sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, som kan indbringes for retten efter § 37, § 39, stk. 2, § 40 eller § 46, stk. 2, kan statsforvaltningens sagsbehandling påklages til Ankestyrelsen.

§ 41, stk. 5, 3. og 4. pkt., der bliver stk. 2, 3. og 4. pkt., er ophævet ved § 1.50 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Statsforvaltningens afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Ankestyrelsen kan dog efter anmodning optage en sag til behandling, når det skønnes, at den har principiel eller generel betydning.

§ 41 a. I sager omfattet af § 24 i lov om Familieretshuset træffer familieretten afgørelse efter §§ 11, 14, 17 og 21 efter anmodning fra Familieretshuset.

§ 41 a er indsat ved § 3.6 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016.
§ 41 a er ændret ved § 1.51 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 41 a. Ved Ankestyrelsens behandling af sager efter denne lov finder kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.

Bemyndigelser

§ 42. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler

1) om behandling af sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.,

2) om forældrenes fælles ansvar for transport af barnet i forbindelse med samvær, herunder forældrenes afholdelse af udgifter herved,

3) om erstatningssamvær,

4) om overvåget samvær,

5) om anmeldelse af aftaler om forældremyndighed,

6) om børnesagkyndig rådgivning, børnesagkyndige undersøgelser, sagkyndige erklæringer om forældre og konfliktmægling og

7) om klagers behandling.

§ 42, nr. 2 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. Hidtidig formulering: 2) om behandling af sager om transport af barnet i forbindelse med samvær, herunder forældrenes afholdelse af udgifter herved,
§ 42, nr. 5 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 499 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. I § 42, nr. 5, indsættes efter »undersøgelser«: », sagkyndige erklæringer om forældre«.
§ 42, nr. 3 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 270 af 25.03.2015 fra d. 01.10.2015. Nr. 3-6 bliver herefter nr. 4-7.

Kapitel 7: Arbejdsaftaler

§ 43. Har et barn eller en ung, der er under forældremyndighed, jf. § 1 a, med tilladelse af forældremyndighedens indehaver på egen hånd påtaget sig tjeneste eller andet personligt arbejde, hvorved denne er blevet i stand til selv at sørge for sit underhold, kan den pågældende, hvis denne er fyldt 15 år, selv ophæve aftalen og påtage sig arbejde af lignende art, medmindre andet bestemmes af forældremyndighedens indehaver.

§ 43 er ændret ved § 4.8 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 43 ændres »§ 1« til: »§ 1 a«.

§ 44. Aftale om tjeneste eller andet personligt arbejde, som et barn eller en ung på egen hånd har truffet, kan forældremyndighedens indehaver ophæve, hvis hensynet til barnets eller den unges opdragelse eller velfærd kræver det. Ophævelsen skal dog så vidt muligt ske med passende varsel, og hvor det findes rimeligt, kan der tillægges den anden part en passende erstatning.

Kapitel 8: Internationale aftaler og international kompetence

§ 45. Regeringen kan indgå overenskomst med andre stater om forholdet mellem dansk rets og fremmed rets regler om forældremyndighed, bopæl, samvær og anden kontakt. Overenskomsten finder anvendelse her i landet efter bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Social- og indenrigsministeren kan endvidere fastsætte regler om forholdet mellem danske og andre nordiske landes regler om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og anden kontakt.

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om behandling af sager efter denne lov, der er omfattet af Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (Haagerbørnebeskyttelseskonventionen).

§ 46. Familieretshuset kan behandle en sag om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v., hvis betingelserne i § 448 g i retsplejeloven er opfyldt.

§ 46, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 133 af 16.02.2016 fra d. 01.03.2016. § 46, stk. 2, ændres »§§ 11, 14, 15 og 17« til »§§ 11, 14, 15, 15 a og 17«.
§ 46, stk. 1 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 46, stk. 1, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 46, stk. 1 er ændret ved § 1.52 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 46, stk. 1, ændres »retsplejelovens § 448 f« til: »§ 448 g i retsplejeloven«.
§ 46, stk. 2 er ophævet ved § 1.53 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Stk. 2. Statsforvaltningens afvisning af at behandle en sag om forældremyndighed og barnets bopæl efter §§ 11, 14, 15, 15 a og 17, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, kan efter anmodning fra en af parterne indbringes for retten.

Kapitel 9: Ikrafttræden m.v.

§ 47. Loven træder i kraft den 1. oktober 2007.

Stk. 2. Lov om forældremyndighed og samvær, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2007, ophæves.

§ 48. Lovens § 6, stk. 2, nr. 1, § 6, stk. 3, og § 7, stk. 3, gælder kun for børn, der fødes den 1. oktober 2007 eller senere.

§ 49. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 2. De dele af §§ 6 og 7, som ikke i medfør af stk. 1 er sat i kraft for Grønland, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

§ 49, stk. 2 er indsat ved § 3.1 i lov nr. 1794 af 28.12.2023 fra d. 01.04.2024.

Social- og Indenrigsministeriet, den 30. november 2020

Malene Vestergaard

/Carina Fogt-Nielsen

Advokat Jørgen U. Grønborg