881 Hvem skal betale boafgift og af hvad ?

Du skal betale dansk arveafgift eller boafgift som det nu hedder,

  1. hvis arveladeren havde hjemting (bopæl) her i landet,
  2. hvis dødsboet henvises til behandling ved en dansk skifteret, eller
  3. hvis arven består i fast ejendom i Danmark.

Arveladerens og arvingens statsborgerskab er ligegyldigt, og du skal som arving betale dansk boafgift, selv om du bor i udlandet.

Afgiftspligten indtræder ved arveladerens død, men du kan dog slippe for boafgiften, hvis du rettidigt giver arveafkald. Det kan du læse mere om på emne nr. 864.

Hvis afdøde var gift, og ægtefællen sidder i uskiftet bo, skal hverken afdødes livsarvinger eller ægtefælle betale boafgift. Du kan læse mere om uskiftet bo på emnerne 841-849, som du kan finde via emneoversigt nr. 840.

Efter reglerne i boafgiftsloven skal der som udgangspunkt betales boafgift af alle de værdier, som en afdød person efterlader sig. Der gælder dog 5 vigtige undtagelser:

  1. Der skal ikke betales afgift af arv, forsikringer og pensioner, som tilfalder afdødes ikke fraseparerede ægtefælle. Afgiftsfriheden gælder, selv om ægtefællerne ikke var samlevende.

  2. En række almenvelgørende institutioner er fortsat fritaget for boafgift. Det kan du læse mere om på emne nr. 883.

  3. Der skal ikke betales boafgift af pensioner og udbetaling af andre løbende ydelser, der helt eller delvist er indkomstskattepligtige efter pensionsbeskatningsloven, medmindre udbetalingen hidrører fra en ordning svarende til en dansk kapitalpensionsordning. Denne vigtige undtagelser gælder bl. a.  løbende ydelser, herunder ratepensioner, til afdødes børn eller andre livsarvinger, eller stedbørn eller disses livsarvinger, men dog kun for tiden indtil de fylder 24 år. Der skal i øvrigt normalt betales boafgift af forsikringssummer m.v. Det kan du læse mere om på emne nr. 884.

  4. Der skal fra d. 01.01.2008 ikke betales boafgift af afgiftspligtige udbetalinger fra en pensionsordning som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 6, eller § 29, stk. 1, til en frasepareret eller fraskilt ægtefælle, der senest som led i skiftet af fællesboet ved separationen eller skilsmissen er indsat som uigenkaldeligt begunstiget.

  5. Der skal ikke betales boafgift af udbetalinger, der tilfalder afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle i henhold til enkepensionsloven eller andre udbetalinger, der er helt eller delvist indkomstskattepligtige efter pensionsbeskatningsloven (f. eks. ratepensioner), medmindre udbetalingen hidrører fra en ordning svarende til en dansk kapitalpensionsordning.

  6. Der skal ikke længere betales boafgift af brugs- og rentenydelsesrettigheder. Til gengæld skal den, der arver selve kapitalen, svare bo- eller tillægsboafgift af kapitalen uden fradrag for rentenydelsesretten.

Du skal betale boafgift, uanset om du arver hele boet, en brøkdel af boet, eller resten af boet. Du skal også betale boafgift, hvis du er såkaldt legatar i boet, dvs. at du arver et bestemt beløb eller nogle bestemte genstande.

Du kan på emne nr. 882 læse mere om boafgifternes beregning.