883 Arv til velgørende institutioner

Ifølge boafgiftsloven er skatteministeren bemyndiget til at bevilge afgiftsfritagelse for arv, som tilfalder offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål.

Indtil d. 1.januar 1991 skulle disse velgørende institutioner betale arveafgift med 12%, men nu er der tale om en egentlig afgiftsfritagelse.

Vi kan ikke på denne side opregne alle de institutioner, som er omfattet af afgiftsfritagelsen. Fritagelsen gælder blandt andet alle de institutioner, som er godkendt til at modtage gaver med fradragsret for giveren, og listen over disse er meget lang og omfatter ca. 1.100 organisationer m.v. Er du i tvivl, kan du kontakte den lokale told- og skatteregion, som vil kunne oplyse dig om, hvorvidt den institution, som du ønsker at betænke, er med på listen. Du kan slå op i listen her.

Listen omfatter blandt andet de store sygdomsbekæmpende foreninger, institutioner, der driver internationalt hjælpearbejde, og en række kirkelige institutioner.

Det samlede beløb, som tilfalder velgørende institutioner ved arv, udgør ca. 300 mio. kr. årligt.. De institutioner, som blev betænkt mest, var

  1. Kræftens Bekæmpelse
  2. Hjerteforeningen
  3. Gigtforeningen
  4. Dansk Blindesamfund
  5. Dyrenes beskyttelse

Fagforeninger og politiske partier anses ikke for almennyttige i denne sammenhæng, og de skal derfor betale boafgift og tillægsboafgift på mellem 25% og 36,25%.

Hvis du testerer en kapital til en almenvelgørende organisation, men desuden træffer bestemmelse om, at kapitalen skal tjene til rentenydelse for nogle bestemte arvinger, skal den velgørende organisation betale 36,25% i afgift, selv om arven i øvrigt var afgiftsfri. Dette følger af en ændring af boafgiftslovens § 14.