884 Boafgift af forsikringssummer m. v.

Du skal efter reglerne i boafgiftsloven betale boafgift ikke blot af den egentlige arv, men også af en række forsikringssummer, som tilfalder dig i anledning af en andens død. Dette gælder, selv om du som begunstiget modtager forsikringssummen uden om dødsboet direkte fra forsikringsselskabet.

Du skal betale boafgift både af livsforsikringssummer, herunder gruppelivsforsikringer, og af ulykkesforsikringssummer, som bliver udbetalt ved dødsfald som følge af en ulykke. Der er dog ikke boafgift på udbetalinger fra ATP, forsikringssummer fra en lovpligtig ulykkesforsikring eller på andre arbejdsgiverbetalte ulykkesforsikringer, hvis der er tale om en arbejdsulykke.

Du skal også betale boafgift, hvis du f. eks. ved din fars død får udbetalt indeståendet på en kapitalpensionskonto i et pengeinstitut. Står der f. eks. 200.000 kr. på kontoen, skal der først betales en eengangsafgift, som normalt er på 40%, og af de resterende 60% eller 120.000 kr. skal du betale boafgift på 15%, som bliver modregnet af banken ved udbetalingen.

Ved beregningen af boafgiften på 15%, kan der ikke ske fradrag af bundfradraget, som i 2023 er på 321.700 kr. Du skal med andre ord betale 15% af forsikringssummer m.v., selv om dette er det eneste du modtager.

Afdødes søskende, nevøer og niecer samt alle ubeslægtede, skal betale en afgift på i alt 36,25% af forsikringssummen - ligeledes uanset boets størrelse.

Forsikringssummer, der tilfalder afdødes ikke fraseparerede ægtefælle, er fritaget for boafgift.

Der skal ikke betales boafgift af udbetalinger, der tilfalder afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle i henhold til enkepensionsloven eller andre udbetalinger, der er helt eller delvist indkomstskattepligtige efter pensionsbeskatningsloven (f. eks. ratepensioner), medmindre udbetalingen hidrører fra en ordning svarende til en dansk kapitalpensionsordning.

Der skal heller ikke betales boafgift af pensioner og udbetaling af andre løbende ydelser, der helt eller delvist er indkomstskattepligtige efter pensionsbeskatningsloven, medmindre udbetalingen hidrører fra en ordning svarende til en dansk kapitalpensionsordning. Denne vigtige undtagelser gælder bl. a.  løbende ydelser, herunder ratepensioner, til afdødes børn eller andre livsarvinger, eller stedbørn eller disses livsarvinger, men dog kun for tiden indtil de fylder 24 år

Der skal ikke betales boafgift af afgiftspligtige udbetalinger fra en pensionsordning som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 6, eller § 29, stk. 1, til en frasepareret eller fraskilt ægtefælle, der senest som led i skiftet af fællesboet ved separationen eller skilsmissen er indsat som uigenkaldeligt begunstiget,

Der skal ikke betales boafgift af forsikringssummer, hvis den, der modtager forsikringssummen, selv har betalt præmien på forsikringen. Denne regel medfører, at der ikke skal betales boafgift af krydsende livsforsikringer, som er meget anvendt blandt ugifte samlevende.

Hvis en far indsætter sin søn som begunstiget på en livsforsikring, skal sønnen betale boafgift efter de normale regler. Hvis sønnen derimod tegner en forsikring på sin fars liv, og sønnen betaler præmien, skal sønnen ikke betale boafgift af forsikringssummen. Faderen kan eventuelt give sin søn en årlig afgiftsfri gave på op til 69.500 kr. (2022), således at sønnen har råd til præmierne på livsforsikringen.

Hvis et pengeinstitut er indsat som begunstiget til forsikringssummen, hvilket ofte er tilfældet på gruppelivsforsikringer, som er tegnet i forbindelse med optagelse af et lån i den pågældende bank eller sparekasse, skal der betales bo- og tillægsboafgift af forsikringssummen med i alt 36,25% af forsikringssummen. Hvis pengeinstituttet derimod alene har pant i forsikringssummen, skal der ikke betales bo- eller tillægsboafgift af den del af forsikringssummen, som tilfalder pengeinstituttet. Måtte der være et overskydende beløb, skal der svares bo- og tillægsboafgift heraf. Det er derfor klogt i tide at få ændret eventuelle begunstigelsesklausuler, hvor pengeinstitutter er indsat som begunstigede, til nye klausuler, hvor f. eks. "nærmeste pårørende" indsættes som begunstigede, og samtidigt lade pengeinstituttet få pant i forsikringssummen.