652 Kan pengeinstituttet modregne ?

Hvis du skylder din bank eller sparekasse et beløb - stort eller lille - som du ikke kan betale, kan pengeinstituttet opsige dine lån til fuld indfrielse, og det spændende spørgsmål er herefter, om pengeinstituttet kan modregne dine indlån, dvs. overføre indeståendet på dine indlånskonti til nedbringelse af din gæld.

Hovedreglen er, at pengeinstituttet godt kan modregne, selv om du protesterer nok så voldsomt. Det er dog en betingelse, at dansk rets almindelige modregningsbetingelser skal være opfyldt. Jeg vil nu nævne de 4 vigtigste af disse modregningsbetingelser:

 1. For det første kan modregning kun finde sted, hvis kravene består mellem de samme to parter. Pengeinstituttet kan fx ikke nedbringe din gæld ved at modregne i din ægtefælles indlånskonti. Dette følger af, at du og din ægtefælle som udgangspunkt ikke hæfter for hinandens gæld, selv om I har fælleseje. Det kan du læse mere om på emne nr. 525. Alle filialer af den samme bank er at betragte som en og samme part, og det medfører at din gæld til een filial sagtens kan modregnes med dine indlån i anden filial af samme bank. Hvis du tror, at du har sikret dig mod modregning ved at sætte dine indlån ind i en bank og ved at optage lån i en anden bank, kan du alligevel risikere modregning, hvis de to banker bliver slået sammen ved en fusion.

 2. For det andet skal kravene være afviklingsmodne, og det betyder bl. a., at pengeinstituttet kun kan modregne med forfaldne tilgodehavender imod dig og fx ikke pludselig overføre dine indlån til din kassekredit eller dit boliglån, så længe du overholder de indgåede afdragsaftaler. Noget andet er, at pengeinstituttet normalt når som helst og uden begrundelse kan opsige udlånene til indfrielse med kort varsel, og på den måde hurtigt skabe sig et forfaldent tilgodehavende imod dig.

 3. For det tredje gælder der den regel, at der altid skal levnes dig så meget tilbage, at du har det nødvendige til dit eget og din families underhold. Denne regel står os bekendt altid anført i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser og reglen svarer til det såkaldte trangsbeneficium, som du kan læse mere om på emne nr. 643. Som eksempel vil jeg nævne en afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet fra 1990, hvor det blev statueret, at en sparekasse skulle tilbageføre 3.000 kr til en lønkonto, således at kunden havde tilstrækkelige midler til dækning af leveomkostningerne for kunden og dennes børn frem til næste lønudbetaling. Sparekassen havde tømt lønkontoen totalt ved modregning.

 4. For det fjerde gælder der en regel om, at der som udgangspunkt ikke kan modregnes i visse øremærkede konti, når det er kendeligt for pengeinstituttet, at det indsatte beløb skal tjene et bestemt formål. Har du fx indsat et beløb på en budget- eller terminskonto, som skal bruges til betaling af terminsydelser eller husleje via betalingsservice, kan pengeinstituttet efter vor mening ikke anvende indeståendet til modregning med det resultat, at du kommer i restance med terminen eller huslejen. Som et andet eksempel vil jeg nævne indeståender på uddannelsesopsparing og boligopsparing, kapital- og ratepension, indekskonti og selvpensioneringskonti. Disse opsparinger sker også til øremærkede formål, og de er derfor normalt beskyttede mod modregning - også når pengene skal udbetales. En gevinstopsparingskonto eller millionærkonto er derimod næppe beskyttet mod modregning, selv om indeståendet er øremærket til spil, men dette spørgsmål - og mange andre vedrørende de øremærkede konti - er endnu ikke prøvet ved pengeinstitutankenævnet eller ved domstolene.

  I sagen U 1997.28 VLD fastslog Vestre Landsret, at Sydbank ikke havde været berettiget til ensidigt at ophæve en boligopsparingskonto med et indestående på ca. 16.000 kr. Banken havde overført beløbet til nedbringelse af et billån på ca. 42.000 kr.

  Selv om der som nævnt normalt ikke kan modregnes i øremærkede opsparingskonti, gælder der dog visse undtagelser, hvor pengeinstituttet alligevel kan modregne.

  Dette gælder for det første, hvis du hæver opsparingen i utide og fx anmoder om at få udbetalt dit indestående på din kapital- eller ratepension eller indeksopsparing mod betaling af de skatter og afgifter, som dermed udløses. Pengeinstituttet kan også modregne, hvis du vil hæve din boligopsparing eller uddannelsesopsparing - uden at dokumentere at pengene skal bruges til bolig - eller uddannelsesformål. Ophæves en pensionsordning helt eller delvis efter fristdagen som led i din gældssanering, kan der ikke foretages modregning fra pensionsinstituttets side i det beløb, der skal komme til udbetaling til dine fordringshavere.

  For det andet kan pengeinstituttet i visse tilfælde modregne indeståendet på de øremærkede konti, hvis du skulle dø, inden kontoen er blevet udbetalt. Denne modregningsret over for dødsboet gælder altid ved bolig - og uddannelsesopsparing og ved selvpensionering og indeksopsparing. Ved kapital- og ratepensionskonti kan du indsætte visse begunstigede til kontoen ved din død, og hvis du gyldigt har indsat begunstigede, er pengeinstituttet afskåret fra at modregne din eventuelle gæld til pengeinstituttet i det beløb, som efter din død skal udbetales direkte til den eller de begunstigede. Du kan læse mere om indsættelse af begunstigede på emne nr. 890.

  Du kan læse mere om de øremærkede opsparingsformer på emne nr 651, hvor hver enkelt opsparingsform er gennemgået hver for sig.

  Hvis du vil undgå at pengeinstituttet modregner i de øremærkede opsparingsformer, kan du blot flytte dine konti til et andet pengeinstitut, som du ikke skylder penge. Dette kan pengeinstituttet ikke modsætte sig - heller ikke ved at kræve, at dit nye pengeinstitut også overtager din gæld. Det kan du læse mere om på emne nr. 656