181 Hvilke domstole har vi? 

De almindelige domstole her i landet er byretterne, landsretterne og Højesteret.

Der er i alt 24 byretter med hver sin retskreds. Ved byretterne behandles langt de fleste retssager i 1. instans. Byretten beklædes normalt kun af en enkelt dommer.

Byretterne behandler også boligretssager, dvs. retssager vedrørende leje af hus eller husrum. Boligretten beklædes af en byretsdommer og normalt to lægdommere, en grundejer- og en lejerrepræsentant.

Under byretterne hører også fogedretterne, som blandt andet tager sig af tvangsfuldbyrdelse ved foretagelse af udlæg, afholdelse af tvangsauktioner, tilbagetagelsesforretninger vedrørende genstande solgt med ejendomsforbehold, udsættelsesforretninger vedrørende lejere, der har misligholdt deres forpligtelser. Du kan på emnerne i emneoversigt nr. 640 (alvorlige økonomiske problemer) læse mere om denne del af fogedretternes virke. Fogedretterne tager sig også af gennemtvingelse af afgørelser om forældremyndighed og samværsret, og det kan du læse mere om på emne nr. 584.

Under byretterne hører også skifteretterne, som blandt andet tager sig af konkursboer, sager om rekonstruktion og om gældssanering. Du kan læse mere om gældssanering på emne nr. 646. Skifteretten tager sig endvidere af skifte af fællesboer ved separation og skilsmisse. Det kan du læse mere om på emne nr. 571. Til skifterettens arbejdsområde hører også behandlingen af dødsboer. Det kan du læse mere om på emne nr. 814, som handler om det første møde i skifteretten og emne nr. 820, som handler om valg af skifteform. Endelig tager skifteretten sig af de såkaldte notarialforretninger, det vil bl. andet sige bekræftelse af underskriften på notartestamenter. Det kan du læse mere om på emne nr. 852.

Tinglysningsretten i Hobro tinglyser dokumenter vedrørende fast ejendom, fx skøder, pantebreve og servitutter, i den såkaldte tingbog. Dokumenter vedr. personer tinglyses i den såkaldte Personbog, som også føres af tinglysningsretten. Blandt dokumenter, der lyses i personbogen, vil jeg nævne løsørepantebreve og ægtepagter. Du kan læse mere om tinglysning af ægtepagter på emne nr. 536. Desuden tinglyses handleevnefratagelse efter værgemålslovens § 6 i personbogen. Du kan læse mere herom på emne nr. 920. Dokumenter om ejendomsforbehold, underpant og udlæg i motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne til biler samt campingvogne skal lyses i Bilbogen, som ligeledes føres af tinglysningsretten. Før du køber en brugt bil bør du undersøge i Bilbogen, om bilen er behæftet med restgæld. Det kan du læse mere om på emne nr. 624. Pantebreve og udlæg i andelsboliger tinglyses i Andelsboligbogen, som ligeledes føres ved tinglysningsretten i Hobro

Byretternes afgørelser kan i de fleste tilfælde indbringes for Vestre Landsret i Viborg eller Østre Landsret i København. Vestre Landsrets område omfatter Jylland, medens Østre Landsret dækker resten af landet.  I landsretterne beklædes retten altid af mindst tre dommere.

Landsretternes afgørelser kan i visse tilfælde indbringes for Højesteret i København, som er rigets øverste domstol. I Højesteret medvirker normalt mindst 5 dommere.

Ud over de almindelige domstole finder der også forskellige særlige domstole, som jeg kun ganske kort vil nævne, da deres sagsområder falder uden for de emner, som behandles på denne linie.

  1. Den særlige Klageret, som først og fremmest behandler sager om genoptagelse af straffesager.

  2. Sø- og Handelsretten i København, som behandler sager, hvor fagkundskab til sø- og handelsforhold skønnes at være af betydning.

  3. Arbejdsretten i København, som behandler sager vedrørende de kollektive overenskomster mellem arbejdsmarkedets organisationer.