814 Første møde i skifteretten

Skifteretten får altid meddelelse om dødsfaldet via dødsanmeldelsen, hvori det også er anført, til hvem skifteretten kan rette henvendelse vedrørende boets berigtigelse. Det er normalt ægtefællen, et af afdødes børn eller en anden slægtning til afdøde.

Skifteretten indkalder herefter den pågældende til et møde i skifteretten, som typisk finder sted 3-4 uger efter dødsfaldet. Formålet med mødet er, at skifteretten kan få oplysning om arve- og formueforholdene efter afdøde, og i indkaldelsen er angivet en række dokumenter, som skal medbringes til mødet, hvis dette er muligt.

Hvis den eller de efterladte allerede på dette tidspunkt retter henvendelse til en advokat med henblik på, at advokaten skal bistå med boets berigtigelse, er det sædvanlig praksis, at mødet i skifteretten i første omgang falder bort. Advokaten giver i så fald skifteretten besked om, at mødet skal udsættes. Advokaten undersøger herefter boets forhold og tager kontakt til de enkelte arvinger for at få afklaret, hvorledes boet skal behandles. Hvis resultatet bliver, at boet eksempelvis skal udleveres til ægtefællen til hensidden i uskiftet bo eller til arvingerne til privat skifte, bliver dette ordnet skriftligt, således at der slet ikke bliver afholdt nogen møder i skifteretten.

Det første møde i skifteretten ledes normalt af en medarbejder fra skifteretten, som ikke er jurist, men som er specielt uddannet til at varetage denne opgave. Medarbejderen fra skifteretten skal yde gratis hjælp og vejledning til den eller de fremmødte, og i den forbindelse bistår skifteretten med at udfylde blanketter med begæring om udlevering af boet til fx. hensidden i uskiftet bo eller til (forenklet ) privat skifte. Skifteretten vil normalt vejlede om de forskellige mulige skifteformer og om konsekvenserne af de enkelte muligheder i relation til omkostninger, gældshæftelse for arvingerne, og i relation til skatter, boafgifter m.v.

Vi vil råde dig til forinden mødet i skifteretten i fred og ro at læse emnerne 821-827, hvor vi gennemgår valget af de enkelte skifteformer, således at du er bedst muligt forberedt til mødet i skifteretten. Du kan se en oversigt over valg af skifteformer på emneoversigt nr. 820.

Hvis du på mødet i skifteretten er det mindste i tvivl om, hvilken skifteform, der bør vælges, vil vi råde dig til at undlade at træffe endelig beslutning herom i det første møde. Du skal blot begære en udsættelse med henblik på, at du og de øvrige arvinger kan få lejlighed til at overveje spørgsmålet nærmere. I mange tilfælde vil skifteretten også give dig dette råd, og det er meget almindeligt, at skifteretten på grundlag af oplysningerne i det første møde tilråder den fremmødte, at arvingerne retter henvendelse til advokat.