571 Boet deles i mindelighed

 

Generelt
 

Fri proces til ægtefælleskifte

 

Separations- og skilsmissepakken

 

Generelt

 

Har du og din ægtefælle formuefællesskab, skal I ved separation og skilsmisse have delt fællesformuen.

Fællesbodelingen er ikke et vilkår for selve separationen eller skilsmissen. De fleste vælger derfor at vente med delingen til efter, at bevillingen er udstedt af Familieretshuset eller dommen afsagt. Hvis I har truffet aftale om hele fællesboets deling forinden, kan I godt få indføjet en passus i bevillingen eller dommen om, at fællesboet er delt, men vi vil advare jer mod at bruge denne fremgangsmåde, medmindre der foreligger en af jer begge underskrevet aftale om, hvorledes I har delt fællesboet.

Vi har alt for ofte set tilfælde, hvor det efterfølgende har vist sig, at der var en række aktiver og passiver, som der slet ikke var taget stilling til ved en kortfattet aftale om, at fællesboet er delt. Man kan en gang imellem få på fornemmelsen, at der ved aftalen om, at fællesboet er delt, i virkeligheden kun er tænkt på, at INDBOET er delt - og det er unægtelig ikke det samme som at FÆLLESBOET er delt.

I de fleste tilfælde vil det være langt klogere at sørge for i bevillingen til separation eller skilsmisse at få indsat den meget anvendte bestemmelse om, at fællesboet deles i mindelighed eller af skifteretten. Dermed har I blot markeret, at fællesboet endnu ikke er delt, og at I selvfølgelig som alle andre vil prøve at løse bodelingen i mindelighed.

Over 95% af alle fællesbodelinger løses faktisk i mindelighed og det er kun de resterende ca. 5%, som nødsages til at indbringe bodelingen for skifteretten.

Du kan på de følgende emner læse om en række af de problemer, som skal løses i forbindelse med fællesboets deling. Du vil sikkert hurtigt opdage, at bodelingen er langt mere kompliceret end som så. Man skal ikke blot lægge hele formuen sammen og dividere med to.

I langt de fleste tilfælde gør du klogt i at rette henvendelse til en advokat, som kan bistå dig med bodelingen. Du bør altid tage din egen advokat, da der næsten altid i løbet af sagen vil opstå interessemodsætninger, således at den samme advokat ikke kan repræsentere begge parter.
 

Fri proces til ægtefælleskifte
 

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, kan du få udvidet retshjælp, dvs. statstilskud til en del af advokatudgifterne, og hvis der under sagen opstår en tvist, kan du efter ansøgning få bevilget særskilt fri proces til selve bodelingen. Du kan på emne nr. 166 få præcise oplysninger om de aktuelle indkomstgrænser for fri proces.


Fri proces til skifte medfører

  1. fritagelse for sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved boets behandling, men ikke for betalingen,
  2. fritagelse for betaling af egen andel af bobehandlerens salær, som i forhold til parten ikke kan overstige det antal timer, skifteretten har fastsat,
  3. fritagelse for betaling af udgifter til egen advokat, hvis skifteretten har beskikket advokat,
  4. fritagelse for hæftelse for statskassens krav mod den anden ægtefælle, og
  5. fritagelse for at erstatte modparten sagens omkostninger

Fri proces til skifte medfører ikke 

  1. automatisk beskikkelse af advokat, idet dette kun sker, hvis det ikke findes forsvarligt at behandle boet,  uden at den pågældende har advokatbistand. Beskikkelsen kan begrænses til en bestemt opgave eller til et bestemt antal timer.
  2. fritagelse for betaling af skifteafgiften
  3. fritagelse for betaling af vurderingsomkostninger m.v.
  4. fritagelse for betaling af retsafgift i enkelttvister og ved indsigelser mod boopgørelsen,

Selv om du får bevilget fri proces til skifte af fællesboet, kommer du ofte til alligevel selv at skulle betale en stor del af omkostningerne. Du fritages for at skulle stille sikkerhed for betaling af skifteomkostningerne, men ikke for betaling af udgifterne. Du fritages dog for betaling af din andel af bobehandlerens salær.


Bliver resultatet af bodelingen, at du står med formue på over ca. 350.000 kr., kan skifteretten endog pålægge dig at refundere statskassen omkostningerne til din beskikkede advokat og din andel af bobehandlerens salær, og står du efter bodelingen med en formue på over ca. 900.000 kr., er det næsten helt sikkert, at skifteretten pålægger dig at refundere statskassen udgifterne til din beskikkede advokat og din andel af bobehandlerens salær.

Hvad enten du har fri proces eller ej, gælder det naturligvis om at søge at begrænse omkostningerne mest muligt.

Hvis sagen indbringes for skifteretten fra og med d. 01.10.2021, udgør retsafgiften 750 kr. for det første møde i skifteretten. Henvises sagen til bobehandler, er der en retsafgift på yderligere 1.500 kr. Overstiger bobeholdningen 1,5 mio. kr., skal der betales yderligere 9.000 kr. 

Hvis I kan blive enige om langt de fleste spørgsmål, men der dog er nogle få spørgsmål tilbage, hvor I begge står urokkeligt fast på hvert sit standpunkt, kan I nøjes med at indbringe disse enkeltspørgsmål til afgørelse for skifteretten, og derved skal der kun betales retsafgift af de værdier, tvisten angår. Derved kan I begge spare betydelige beløb. Fra d. 01.03.2012 kræves der ikke længere enighed om, at der skal ske separat afgørelse af enkeltspørgsmål i skifteretten.


Hvis de søger og får fri proces til de separate enkeltspørgsmål, gælder de almindelige regler om fri proces. Det betyder bl. a., at du altid får beskikket en advokat, og at du slipper for selv at skulle betale omkostningerne, hvis du kommer ud af sagen med en formue på over 350.000 kr.

Separations- og skilsmissepakken
 

Der kan også spares betydelige beløb, hvis I selv kan blive enige om delingen af jeres fællesbo. 

Vi har som led i vor formularservice udarbejdet en separations- og skilsmissepakke, som indeholder følgende:

1: en tjekliste over de mange problemer, der skal løses - med henvisninger til emnerne på Familieadvokaten.dk 
2. et omfattende skema til opgørelse af jeres respektive bodele, dvs. en boopgørelse,
3. en omfattende boopgørelse som excel-regneark,
4. en bodelingsoverenskomst,  
5. en aftale om deling af indbo,
6. en aftale om separat deling af pensionsordninger.

Boopgørelsen er for hver ægtefælle opdelt i 26 forskellige aktivposter og 11 forskellige passivposter. Der medfølger en udførlig vejledning på 14 sider i udfyldelsen af boopgørelsen, og i regnearksversionen er der indsat beregningsformler, således at du blot skal indsætte tallene, hvorefter resultatet kommer automatisk.
Bodelingsoverenskomsten er på to sider, og den medfølgende vejledning er på 4 sider.
Aftalen om deling af indbo er på 6 sider og formularen er selvforklarende.
Aftalen om separat deling af pensionsordninger er på 6 sider og vejledningen er på 4 sider.

Du kan læse mere om separations- og skilsmissepakken, som koster 350 kr.,  på emne nr. 258.