942-1 Personlig indkomst

Ifølge personskattelovens § 3 omfatter begrebet personlig indkomst alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst. Aktieindkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst og er derfor ikke personlig indkomst. Personlig indkomst er belagt både med mellemskat og topskat, men ikke nødvendigvis med bruttoskat.

De vigtigste eksempler på skattepligtig personlig indkomst er følgende:

1. Lønindkomst, honorarer og lignende

2. Personalegoder

3. Gaver og arveforskud

4. Indtægt ved udlejning af fast ejendom

5. Sociale pensioner.

6. Andre pensioner

7. Arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, efterløn m.v .

8. Erstatning for personskade

9. Kontanthjælp

10. Underholdsbidrag og andre løbende ydelser.

11. Uddannelsesstøtte og legater.

12. Gaver og legater som anerkendelse af modtagerens fortjenester

13. Gevinster


 1. Lønindkomst, honorarer o. lign.

  Det er uden betydning, om der er tale om A-indkomst eller B-indkomst, og om udbetalingen sker kontant eller i form af naturalier. Løn og honorarindtægter beskattes på udbetalingstidspunktet. Dette gælder også forskud på løn og a conto honorar.

  Har du optjent en løn eller et honorar, men endnu ikke fået beløbet udbetalt, er beløbet indkomstskattepligtigt 6 måneder efter, at du har erhvervet endelig ret til beløbet. Hvis det senere konstateres, at lønkravet er uerholdeligt, kan tabet fratrækkes i det indkomstår, hvor tabet konstateres. Dette problem bliver dog sjældent aktuelt, da du normalt kan få dækket dine tilgodehavender i tilfælde af arbejdsgiverens konkurs via Lønmodtagernes Garantifond.

  Feriegodtgørelse er en del af lønnen og beskattes som personlig indkomst i optjeningsåret.

  Fratrædelsesgodtgørelse beskattes som personlig indkomst, dog er der et bundfradrag på 8.000 kr. Bundfradraget gælder ikke løn i opsigelsesperioden. Reglen gælder derimod fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a , hvorefter en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, ved opsigelse eller bortvisning har krav på en godtgørelse svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Reglen gælder også godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b, hvorefter arbejdsgiveren skal betale godtgørelse for usaglig opsigelse eller bortvisning. Endelig dækker reglen godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

  Visse jubilæumsgratialer beskattes på samme fordelagtige måde som fratrædelsesgodtgørelser. Det gælder dog kun gratialer i anledning af 25, 35, 40, 45, 50 eller 60 års ansættelse eller i anledning af, at virksomheden har bestået i 25 år eller et åremål, der er deleligt med 25. Det er uden betydning, om gratialet er udbetalt kontant eller som en ting.

  Andre gaver fra arbejdsgiveren, f. eks. i anledning af medarbejderens 50-års fødselsdag eller sølvbryllup, skal beskattes som personlig indkomst uden bundfradrag.

 2. Personalegoder

  Der findes talrige specialregler om beskatningen af personalegoder (også kaldet french benefits) og jeg vil kun nævne nogle eksempler:

  Hvis din arbejdsgiver stiller firmabil til rådighed, som du kan benytte privat, skal du i 2023 beskattes med 23,5% af bilens værdi op til 300.000 kr og 21,5% derover. Bilens værdi skal mindst sættes til 160.000 kr., og der gælder ikke nogen overgrænse på 450.000 kr., medmindre bilen er anskaffet inden d. 29.03.2000. I 2024 skal du beskattes med 23,0% af bilens værdi op til 300.000 kr og 22,0% derover. Bilens værdi skal mindst sættes til 160.000 kr., og der gælder ikke nogen overgrænse på 450.000 kr., medmindre bilen er anskaffet inden d. 29.03.2000 

  Er bilen anskaffet mindre end 36 måneder efter bilens første indregistrering, skal præcenmtberegningen ske på grundlag af nyvognsprisen, dvs. bilens listepris fra ny incl. moms, registreringsafgift, leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør. Dette gælder dog kun i anskaffelsesåret og de to efterfølgende indkomstår. Herefter er beregningsgrundlaget 75% af nyvognsprisen, dog stadig mindst 160.000 kr. (og højst 450.000 kr., hvis bilen er anskaffet inden d. 29.03.2000)

  Er bilen anskaffet mere end 36 måneder efter bilens første indregistrering, er beregningsgrundlaget bilens købspris incl. eventuelle leveringsomkostninger, eventuelle istandsættelsesomkostninger og normalt tilbehør. Her gælder 75%-reglen ikke. Bilens værdi kan ikke sættes til mindre end 160.000 kr.

  Til ovenævnte skal lægges et miljøtillæg på 350% i 2022 og 450% i 2023 og 600% i 2024 af vægtafgiften eller ejerafgiften

  Hvis du har fri telefon, skal du beskattes af 3.100 kr. i 2023 og af 3.200 kr. i 2024, dog højst med arbejdsgiverens faktiske udgift.

  Beløbet på 3.100 kr./3.200 kr. er gældende, selv om du får stillet flere telefoner til rådighed, fx mobiltelefon eller telefon i et sommerhus.

  Hvis du selv bærer en del af udgiften, fx ved at betale et månedligt beløb til arbejdsgiveren, fragår egenbetalingen i det beløb, der skal beskattes.

  Du skal beskattes af værdien af fri telefon uanset, om du selv har en telefon, men værdien af den telefon, der er betalt af arbejdsgiveren, kan reduceres med størrelsen af de faktiske udgifter, som du afholder vedrørende den private telefon. En sådan reduktion skal du selv  foretage på selvangivelsen.

  Arbejdsgiverbetalt datakommunikation i forbindelse med en hjemmearbejdsplads er gjort skattefri, med virkning fra d. 01.01.2002. Det er en forudsætning for skattefriheden, at du via datakommunikationsforbindelsen kan få adgang til din arbejdsgivers interne netværk. Det betyder på den ene side, at det ikke er nok, at du har adgang til arbejdsgiverens hjemmeside, hvor almindelige internetbrugere også har adgang. På den anden side er det heller ikke et krav, at du har adgang til alle arbejdsgiverens interne systemer.

  Hvis du har hel eller delvis fri bolig, skal du beskattes af forskellen mellem den betalte husleje og Ligningsrådets satser for fri helårsboliger + 10%. Ligningsrådets satser er bestemt ikke urimelige. Har du tjenestebolig med bopæls- og fraflytningspligt, nedsættes den skattepligtige værdi med 30%. Det beregnede beløb kan dog ikke være højere end 15% af din almindelige løn incl. egne pensionsbidrag i den tilsvarende periode. Maksimumsbeløbet skal dog altid mindst beregnes som 15% af 160.000 kr.

  Har du ret til fri kost og logi, skal du normalt beskattes af værdien heraf efter en særlig takst, som i 2023 er på 48.615 kr.og i 2024 er på 47.510 kr. Har du ret til fri frokost i firmaets kantine, skal værdien heraf sættes til 50 kr. pr. dag i 2023 og 55 kr. pr. dag i 2024. Dette gælder, selv om du kun har spist en enkelt ostemad til 12,00 kr. Værdien af gratis kaffe og the beskattes ikke! Det samme gælder formentlig retten til i ny og næ at drikke en Ramlösa med eller uden citrus.

  Hvis din arbejdsgiver har stillet en pc'er til rådighed for dig i dit hjem til brug for dit arbejde, skal du ikke beskattes af dette personalegode, hvis du vover at benytte computeren til private formål - så som at surfe på Internettet. Det er en forudsætning, at pc'en tilhører arbejdsgiveren.

  Hvis du i kraft af din ansættelse har ret til særlige rabatter ved indkøb af firmaets produkter, skal denne fordel beskattes, hvis rabatten overstiger firmaets avance. Dette vil normalt ikke være tilfældet.

 3. Gaver og arveforskud.

  Gaver og arveforskud, som ikke falder ind under reglerne om gaveafgift i boafgiftsloven, beskattes som personlig indkomst. Dette gælder f. eks. gaver eller arveforskud mellem papirløse samlevende, som ikke har boet på sammen de sidste 2 år, eller gaver mellem søskende, som ikke har boet på sammen de sidste 2 år. Gavegiveren har ikke fradragsret for gaverne, selv om modtageren beskattes af gavens værdi.

  Hvis parterne ved opløsning af et papirløst samlivsforhold ligedeler formuen, selv om denne kun tilhører den ene part, risikerer modtageren at skulle betale skat af det beløb, som han eller hun ikke havde noget retskrav på. Det kan du læse mere om på emne nr. 472.

  Værdien af mindre lejlighedsgaver skal dog ikke beskattes.

  Julegaver og nytårsgaver fra din arbejdsgiver i form af naturalier til en værdi på under 900 kr. er skattefri. Det samme gælder gavekort på op til 1.200 kr. i 2022 og 1.300 kr. i 2023, som kan bruges til køb af hotel- eller restaurationsydelser og forlystelsesydelser, herunder museer, teatre og biografer. Gaver i form af  kontanter er derimod skattepligtige.

 4. Indtægt ved udlejning af fast ejendom..

  Hvis du udlejer en helårsbolig eller et sommerhus hele året, beskattes hele nettoindtægten som personlig indkomst. Hvis du derimod kun udlejer boligen eller sommerhuset i en del af året, eller hvis du kun udlejer en del af boligen som værelser, beskattes overskuddet som kapitalindkomst. Du kan læse mere om beskatning ved udlejning af værelser på emne nr. 932 og om udlejning af sommerhuse på emne nr. 933.

  Overskud på udlejningsejendomme med 3 eller flere lejligheder beskattes som personlig indkomst. Bor du selv i en lejlighed i ejendommen skal der ved indkomstopgørelsen medregnes en fiktiv lejeindtægt svarende til, hvad lejligheden kunne udlejes til. Er der højst 6 lejligheder i ejendommen kan du under visse betingelser komme ind under lejeværdiberegning efter procentreglerne. Det kan du læse mere om på emne nr. 931.

  Har du købt en ejerlejlighed eller et hus til udlejning til dine studerende børn, beskattes du af lejeindtægterne med fradrag af driftsudgifterne (fællesudgifter, ejendomsskatter m.v.) som personlig indkomst. Lejeindtægterne skal sættes til normal markedsleje - også selv om dine studerende børn eventuelt betaler en lavere leje. Renteudgifterne på prioritetsgælden kan kun trækkes fra som kapitalindkomst, medmindre du anvender virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

  Hvis du anvender virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, skal du i øvrigt kun beskattes som personlig indkomst af den del af overskuddet, som hæves. Det uhævede overskud beskattes foreløbig alene med virksomhedsskat på 22% i 2023 og 2024

 5. Sociale pensioner.

  Som hovedregel er sociale pensioner i form af folkepension, delpension eller førtidspension skattepligtige. Følgende beløb er dog ifølge ligningslovens § 7 i) fritaget for beskatning:

  a. Invaliditetsbeløb
  b. Invaliditetsydelse
  c. Bistands- og plejetillæg
  d. Personlige tillæg

 6. Andre pensioner.

  Løbende udbetalinger og rateudbetalinger fra pensionsordninger beskattes som personlig indtægt.

  Udbetalinger fra kapitalpensioner, som sker på det aftalte udbetalingstidspunkt, f. eks ved det fyldte 60. år, er alene belagt med en eengangsafgift efter pensionsbeskatningsloven på 40%.

 7. Arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, efterløn m.v.

  Også strejkeunderstøttelse er skattepligtig som personlig indkomst. Derimod kan der mig bekendt ikke ske beskatning af lån fra fagforeninger til strejkende medlemmer.

 8. Erstatning for personskade

  Erstatninger, som udbetales løbende for tab af erhvervsevne eller for tab af forsørger, er altid skattepligtige.

  Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er ligeledes skattepligtig som personlig indkomst.

  Erstatninger, der udbetales som et eengangsbeløb, er skattefri. Det samme gælder godtgørelse for svie og smerte.

 9. Kontanthjælp.

  Kontanthjælp blev skattepligtig i 1994.

  Du beskattes af kontanthjælpen, selv om denne er tilbagebetalingspligtig. Du kan til gengæld fratrække de beløb, som du tilbagebetaler, i din personlige indkomst i tilbagebetalingsåret.

  Du skal dog ikke beskattes af

  1. Ydelser, som offentlige myndigheder og institutioner udreder i henhold til bistandsloven til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren,
  2. Særlig støtte pga høje boligudgifter eller store forsørgerbyrder.
  3. Repatrieringshjælp til flygtninge
  4. samt støtte, der af disse myndigheder og institutioner ydes i henhold til bestemmelser i anden lovgivning, hvorefter støtten opgøres på grundlag af beregninger efter aktivlovens § 34.

 10. Underholdsbidrag og andre løbende ydelser.

  Underholdsbidrag beskattes først på det tidspunkt, hvor beløbet ikke blot er forfaldent, men også rent faktisk bliver betalt. Eengangsummer til afløsning af et underholdsbidrag er ikke skattepligtige for modtageren og ikke fradragsberettigede for betaleren.

  Modtageren af ægtefællebidrag skal beskattes heraf som personlig indkomst, selv om bidragyderen kun kan fratrække de betalte bidrag et ligningsmæssigt fradrag.

  Børnebidrag ud over normalbidraget, som i 2023 udgør 1.328 kr. pr. måned, og i 2024 udgør 1.370 kr. pr. måned, beskattes som personlig indkomst hos barnet. Det særlige tillæg på 172 kr. i 2023 og 178 kr. i 2024 om måneden, er ikke skattepligtigt for barnet.

  Du kan læse mere om skat og bidrag på emne nr. 588.

  Under udtrykket andre løbende ydelser falder blandt andet aftægtsydelser, som er skattepligtige for modtageren.

 11. Uddannelsesstøtte og legater.

  Legater, der ydes til hjælp til gennemførelse af en uddannelse, beskattes som personlig indkomst, hvad enten legatet kommer fra Statens Uddannelsesstøtte eller fra private legatmidler.

  Hvis du skal tilbagebetale for meget udbetalt SU, skal der ske regulering af din skatteansættelse for det indkomstår, hvor du har fået for meget udbetalt, jf. TfS 1993.431 TS.

  Visse rejselegater, som skal anvendes til studierejser i udlandet, er dog skattefri ifølge ligningslovens § 7 K i det omfang, de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet.

 12. Gaver og legater som anerkendelse af modtagerens fortjenester

  Gave- og legatbeløb, der er ydet een gang for alle af offentlige midler, legater, kulturelle fonds og lign. her i landet eller i udlandet, når gaven eller legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester, beskattes efter særlige regler i ligningslovens § 7 O, der fastslår, at gave- og legatbeløb, der overstiger et grundbeløb på 25.000 kr. inden for et indkomstår, medregnes til den personlige indkomst med 85 pct. af den del af værdien, der overstiger 30.500 kr. i 2023 (31.600 kr. i 2024).

 13. Gevinster.

  Gevinster, der ikke er belagt med dansk gevinstafgift, f. eks. gevinster i udenlandske spil, er skattepligtig som personlig indkomst. Gevinster, som vindes på et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU-land,  er dog fritaget  for indkomstbeskatning i det omfang, det tilsvarende spil eller lotteri her i landet ikke indkomstbeskattes.

  Dansk gevinstafgift udgør derimod kun 15% af den del, der overstiger 200 kr, hvis der er tale om gevinster i Landbrugslotteriet eller Varelotteriet eller kontantgevinster fra f. eks. tipning, totalisatorspil, lotto, præmieobligationer, gevinstopsparingskonti, danske kasinogevinster, Klasselotteriet og andre lotterier, der henvender sig til offentligheden. Af andre gevinster udgør gevinstafgiften dog 17% af den del af værdien, der overstiger 200 kr.

  Også gevinster i Lykkehjulet og Jeopardy er belagt med den lave gevinstafgift, da der ikke er tale om konkurrencer af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller teknisk karakter.

  Gevinster i væddemål og i kortspil er skattepligtige!

  Gevinster ved deltagelse i kædebreve, pyramidespil m.v. er skattepligtige, - også selv om deltagelsen måtte være ulovlig.