855 Kan testamentet erklæres ugyldigt ?

Et testamente kan erklæres ugyldigt af mange forskellige grunde. Jeg vil på dette emne komme ind på ugyldighed som følge af 6 forskellige hovedårsager:

  1. For det første kan et testamente blive erklæret ugyldigt, hvis reglerne om fremgangsmåden ved oprettelsen ikke er overholdt. Du kan på emne nr. 853 læse nærmere om fremgangsmåden for oprettelsen af testamenter. Hvis disse formkrav ikke overholdes, bliver testamentet normalt ugyldigt, hvis der rejses indsigelse imod det. Det kan du læse mere om på emne nr. 873.

    Et testamente, som blot er egenhændigt nedskrevet og derefter er underskrevet, men som ikke er oprettet eller vedkendt for en notar eller to testamentvidner, kaldes et holografisk testamente. Et sådant testamente vil kun kunne blive lagt til grund, hvis der ikke rejses indsigelser mod gyldigheden, eller hvis testator ved oprettelsen befandt sig i en nødssituation, som forhindrede ham eller hende i at oprette testamente for notar eller to vidner.

  2. For det andet kan testamentet erklæres ugyldigt, hvis testator ved oprettelsen ikke enten var fyldt 18 år eller havde indgået ægteskab.

  3. For det tredie kan testamentet erklæres ugyldigt, hvis testator ved oprettelsen på grund af sindssygdom, åndssvaghed, forbigående sindsforvirring eller lignende tilstand manglede evnen til fornuftsmæssigt at oprette testamente.

    Denne regel vil også kunne ramme testamenter oprettet af personer, som på grund af alderen er blevet senile, og man gør altid klogt i at oprette sit testamentet på et tidspunkt, hvor man fortsat er ved sin fornufts fulde brug.

  4. For det fjerde kan testamentet erklæres ugyldigt, hvis det er fremkaldt ved tvang, svig eller anden utilbørlig påvirkning eller ved misbrug af testators enfoldighed, svaghedtilstand eller afhængighed, eller hvis testator ved oprettelsen befandt sig i en vildfarelse, der var afgørende for den testamentariske bestemmelse.

  5. For det femte kan testamente erklæres ugyldigt, hvis det går ud på en anvendelse eller tilintetgørelse af efterladenskaberne, som åbenbart savner fornuftig mening, eller hvis indholdet er i strid med lov og ærbarhed.

  6. For det sjette kan testamentet erklæres delvist ugyldigt, hvis det er oprettet i strid med tvangsarvereglerne, som du kan læse mere om på emne nr. 831, eller hvis en gift person har testeret over ejendele, som tilhører ægtefællens særeje eller bodel.

I langt de fleste tilfælde, som jeg her har nævnt, bliver testamentet ikke automatisk erklæret ugyldigt. Der skal rejses en indsigelse mod testamentet fra en person, som vil arve eller få sin arveret forøget, hvis testamentet erklæres ugyldigt.