762 Købsaftalen

 Købsaftalen, som tidligere blev kaldt for slutsedlen, er det helt afgørende dokument i forbindelse med dit køb af boligen, og samtlige vilkår for dit køb bør fremgå af købsaftalen.

Mundtlige aftaler er ganske vist bindende, men af bevismæssige grunde bør du altid sikre dig, at alle aftaler, som bliver truffet i forbindelse med handlens indgåelse, bliver skriftligt nedfældet i købsaftalen. Af samme grund bør du også sørge for, at sælgerens og ejendomsmæglerens mundtlige oplysninger om forhold, som du finder væsentlige, fx om at ejendommen er hulmursisoleret, bliver nedfældet skriftligt i slutsedlen, så der ikke senere opstår tvivl om, hvad du har fået oplyst forud for købet.

Et skøde er det dokument, som senere tinglyses som din adkomst på den købte ejendom eller ejerlejlighed. Skødet indeholder i de fleste tilfælde blot i en lidt omskrevet og forkortet form de aftaler og vilkår, som fremgår af købsaftalen. Du kan ikke begynde at genforhandle handelsvilkårene i forbindelse med skødet, da købsaftalen er det bindende dokument. De aftaler, som er indeholdt i købsaftalen er bindende, også selv om de ikke er blevet medtaget i skødet.

Der er fra d. 01.01.1996 indført fortrydelsesret ved køb af fast ejendom. Hvis du vil fortryde din underskrift på købsaftalen, skal din skriftlige meddelelse herom være kommet frem til sælgeren eller ejendomsmægleren senest 6 hverdage efter din underskrift. Du skal desuden vedlægge et gebyr på 1% af den aftalte nominelle købesum. Du kan læse mere om fortrydelsesretten på emne nr. 765.

Selv om der nu er indført fortrydelsesret, bør du under ingen omstændigheder lade dig overtale til at underskrive en købsaftale, før du har haft lejlighed til at gennemgå udkastet med din advokat og dit pengeinstitut. Hvis dette af den ene eller anden grund ikke har været muligt, bør du i det mindste som den næstbedste løsning sørge for, at der i købsaftalen inden din underskrift er indsat en godkendelsesklausul. Der er i denne forbindelse meget vigtigt, at godkendelsesklausulen bliver formuleret så præcist som muligt. Du kan læse mere herom på emne nr. 763.

Der er ikke noget til hinder for, at du køber en ejendom uden at der bliver oprettet en købsaftale. Noget sådant er meget almindeligt i de handler, hvor der ikke medvirker ejendomsmægler. I disse tilfælde indgås handlen på den måde, at der på grundlag af jeres mundtlige aftaler udfærdiges et betinget skøde, og det betingede skøde træder derefter i stedet for købsaftalen.

Der gælder ingen formkrav til aftaler om køb af fast ejendom. Mundtlige aftaler er derfor principielt bindende, men domstolene stiller meget strenge krav til beviset for, at der er indgået en endelig og bindende aftale, når denne ikke foreligger skriftligt. 

I vor formularservice kan du bestille en formular til en købsaftale vedrørende en ejerlejlighed, et fritidshus eller en villa, som du selv kan udfylde, hvis du køber eller sælger uden ejendomsmægler. Der medfølger formular til oplysning om fortrydelsesret og til tilbud fra sælger om betaling af halvdelen af præmien på ejerskifteforsikring. Der er desuden udførlig vejledning til udfyldelsen af dokumenterne. Du kan med denne formular få en skattefri besparelse på flere tusinde kr. ved en indsats fra din side på mindre end en time. Formularen koster 400 kr. inkl. moms, og medlemmer af MinFamilieadvokat får 20% rabat.