763 Godkendelsesklausuler

Hvis du af en eller anden grund ikke kan nå at gennemgå handelen med din advokat og dit pengeinstitut, forinden du underskriver købsaftalen, bør du altid sikre dig, at der i købsaftalen bliver indsat følgende bestemmelse, inden du skriver under:

Handelen er fra købers side i sin helhed betinget af godkendelse både fra købers pengeinstitut og fra købers advokat, som begge skal være berettigede til at nægte at godkende handelen uden nærmere begrundelse. Er godkendelse ikke meddelt skriftligt senest d..., er køber ikke længere bundet af sin underskrift.

Du skal under ingen omstændigheder acceptere, at klausulen formuleres således, at handelen alene er betinget af pengeinstituttets økonomiske godkendelse eller af advokatens juridiske godkendelse, da det er meget uklart, hvad der egentlig menes med sådanne begrænsninger.

Du skal heller ikke acceptere, at klausulen formuleres således, at handlen betragtes som godkendt, hvis advokaten eller pengeinstituttet ikke har fremkommet med indsigelser inden en vis - ofte meget kort - frist.

Hvis ejendomsmægleren ikke vil gå med til at godkendelsesklausulen formuleres nøjagtigt som jeg her har foreslået, vil vi ganske enkelt råde dig til at lade være med at underskrive købsaftalen - uanset hvor meget ejendomsmægleren presser på.

Den væsentligste del af advokatbistanden i forbindelse med dit køb af bolig er efter vores opfattelse en grundig gennemgang og kontrol af købsaftalen, og det er derfor yderst uklogt at vente med at inddrage advokaten til efter at du har underskrevet en bindende slutseddel.

Du opnår en langt større tryghed for at vilkårene bliver så rimelige som muligt også for dig, og at der ikke er skjulte fælder i fx de ofte helt uforståelige reguleringsklausuler i købsaftalen eller i de mange øvrige dokumenter, som du får udleveret i forbindelse med købet.

Du skal i den forbindelse huske, at advokaten udelukkende koncentrerer sig om at varetage netop dine interesser i sagen, medens en ejendomsmægler som udgangspunkt kun varetager sælgerens interesser.

Du må ikke tro, at reglerne om fortrydelsesret gør det overflødigt at få indføjet en advokatgodkendelsesklausul i købsaftalen. Der er bl. andet den store forskel, at det koster en godtgørelse til sælgeren på 1 pct. af den nominelle købesum at gøre brug af den generelle fortrydelsesret. Dette gælder ikke, hvis du har betinget dit køb af din advokats godkendelse af handelen i sin helhed, og advokaten herefter på dine vegne meddeler, at han ikke kan godkende aftalen. Du kan læse mere om fortrydelsesret på emne nr. 765