765 Fortrydelsesret

Med virkning fra d. 01.01.1996 er der indført regler om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom. Reglerne findes i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Hvilke ejendomme?

2. Hvordan fortryder man?

1. Hvilke ejendomme?

Reglerne gælder for aftaler om køb af

  1. fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, dvs. een- og tofamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

  2. en andel i en andelsboligforening, hvor boligen er opført, samt

  3. køb af aktie og anpartslejligheder, obligationslejligheder,

Reglerne gælder ikke for aftaler om køb af

  1. fast ejendom på auktion afholdt af fogedretten, eller når der ved aftalens indgåelse er indgivet begæring om tvangsauktion og køberen vidste eller burde vide dette.

  2. landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt.

  3. timesharelejligheder

  4. andelsboliger, der endnu ikke er opført

Reglerne om fortrydelsesret gælder også, når du bliver højestbydende ved en budgivning i lukket kuvert til mægleren eller direkte til sælgeren.

2. Hvordan fortryder man?

Du kan frit trække dit købstilbud tilbage, så længe dette ikke er accepteret af sælgeren. Normalt er et købstilbud bindende inden for en vis acceptfrist, men dette gælder ikke ved tilbud om køb af ejendomme, som er omfattet af reglerne om fortrydelsesret. Der skal ikke betales gebyr i denne situation.

Når sælgeren har accepteret dit købstilbud, og der dermed er indgået en bindende aftale, har du fortrydelsesret, men da kun, hvis du opfylder forskellige betingelser:

2.1 Fortrydelsesfristen

Du skal sende et brev til sælgeren eller dennes repræsentant, hvor du meddeler, at du træder tilbage fra aftalen. Brevet skal være kommet frem senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse, dvs. det tidspunkt, hvor sælgeren accepterede dit købstilbud. Lørdage og grundlovsdag anses ikke for hverdage ved beregningen af fortrydelsesfristen, jf. § 13. Er aftalen indgået ved din accept af sælgers salgstilbud, regnes 6-dages fristen fra det tidspunkt, hvor salgstilbudet er kommet dig til kundskab. Da du har bevisbyrden for, at brevet er kommet frem, vil vi råde dig til at sende brevet med afleveringsattest.

Fortrydelsesretten gælder fra aftalens indgåelse, uanset om aftalen er endelig eller betinget af et eller flere forhold, f.eks. af, at købers advokat godkender aftalen. Hvis advokaten i det nævnte eksempel ikke godkender aftalen, er betingelsen for aftalen imidlertid ikke opfyldt, og der bliver i så fald ikke tale om at benytte fortrydelsesretten efter loven. Sådanne aftalte betingelser gælder således ved siden af fortrydelsesretten, og hvis de ikke opfyldes, falder handlen bort, uden at der skal betales godtgørelse.

2.2. Godtgørelse

Du skal inden udløbet af den nævnte 6-dages frist betale sælgeren en godtgørelse på 1 pct. af den nominelle købesum. Du kan med frigørende virkning betale godtgørelsen til den medvirkende ejendomsmægler. Du skal dog ikke betale godtgørelse, hvis aftalen er indgået med en sælger, der har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis hovederhverv er at sælge fast ejendom, når sælgeren har handlet som led i dette erhverv. Går aftalen ud på køb af en grund samt ny- eller færdigopførelse af en hel bygning på grunden skal du heller ikke betale en godtgørelse på 1 pct., men entreprenøren kan alene kræve vederlag for arbejde, som efter aftalen allerede skulle være udført, og som er udført.

2.3. Hvis du har taget ejendommen i brug

Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb, f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen i din interesse, har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6-dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig. Du har som køber bevisbyrden for, at der ikke er udvist uagtsomhed.

2.4. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst

Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.


Har du betalt en del af købesummen, skal sælgeren ved tilbagetrædelse straks tilbagebetale det modtagne med fradrag af godtgørelsen på 1 pct. af købesummen.

Da du skal betale en godtgørelse på 1% af købesummen, hvis du vil gøre brug af fortrydelsesretten, gør du klogt i altid at sørge for, at der i købsaftalen indføjes et forbehold om advokatgodkendelse. Du kan på denne måde få fortrydelsesret uden at det koster 1% af købesummen. Du kan læse mere om advokatgodkendelse på emne nr. 763