165 Retshjælpsforsikring

1. Hvad er en retshjælpsforsikring?

2. Hvilke sagstyper?

3. Anmeldelse af sagen

4. Hvilke omkostninger?

5. Selvrisiko

Forsikringsvilkår


1. Hvad er en retshjælpsforsikring?

En retshjælpsforsikring er som navnet siger en forsikring, der dækker omkostningerne i forbindelse med visse retssager.

Langt de fleste har en retshjælpsforsikring, idet en sådan automatisk er tilknyttet en anden forsikring. Du kan ikke tegne en speciel retshjælpsforsikring, men du får den automatisk med, når du tegner en familieforsikring med indbodækning, en bygningskaskoforsikring, dvs. en villa- eller fritidshusforsikring, eller en kaskoforsikring for et motorkøretøj eller en lystbåd. Der er derimod ikke retshjælpsdækning på rene ansvarsforsikringer og på rene brandforsikringer.

Betingelserne for retshjælpsforsikringen er de samme i alle forsikringsselskaber. Der er dog forskel på maksimumsdækningen. Hvis du ikke har de nye forsikringsbetingelser liggende sammen med din forsikringspolice, kan du altid rekvirere et eksemplar af disse ved at ringe til dit forsikringsselskab.


2. Hvilke sagstyper?

Retshjælpsforsikringen dækker som hovedregel omkostningerne ved retssager, som er opstået i privatlivet. Der er dog i policerne nævnt en række sager, som ikke dækkes af retshjælpsforsikringen. Jeg vil nu anføre 8 sagstyper, som ikke er dækket af din retshjælpsforsikring, og hvor du derfor må føre sagen for egen regning, medmindre du kan få fri proces:

1. Tvister i forbindelse med din erhvervsudøvelse, og det gælder hvad enten du er selvstændig eller lønmodtager, og hvad enten der er tale om dit hovederhverv eller om dit bierhverv, herunder hobbypræget erhverv

2. Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole.

3. Ægteskabssager, herunder sager om forældremyndighed og samværsret. Forsikringen dækker dog omkostningerne ved sagens behandling i landsret eller i højesteret, hvis du vel at mærke har fået helt eller delvist medhold i byretten.

4. Sager om bodeling i anledning af separation eller skilsmisse eller sager om opløsning af papirløst samliv - hvad enten sagen indbringes for skifteretten eller for de almindelige domstole.

5. Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv

6. Private injuriesager, medmindre du som sagsøger eller sagsøgt får fuldt medhold i samtlige påstande

7. Straffesager - bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen

8. Incassosager mod dig, når fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom


Der gælder en meget begrænset dækning i sager, der behandles som småsager efter retsplejelovens kapitel 39.

Hvis tvisten kan behandles af et klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet, er du forpligtet til først at bruge denne mulighed, og forsikringen dækker ikke omkostningerne ved denne klagenævnsbehandling. Du kan på denne linie læse mere om en række klagenævn ved at gå ind på vor oversigt over klagenævn.


3. Anmeldelse af sagen

Det er normalt din advokat, som sørger for anmeldelse af sagen over for dit forsikringsselskab. Du bør normalt blot give din advokat din forsikringspolice eller forsikringsselskabets navn og dit policenummer. Advokaten skal desuden have en kopi af din og din ægtefælles eller samlevers årsopgørelser. Forsikringsselskabet sender derefter en bekræftelse på, at sagen er omfattet af retshjælpsforsikringen, og dette medfører, at advokaten kun må kræve sit salær af dit forsikringsselskab, bortset fra selvrisiko og beløb ud over maksimiumsdækningen.


4. Hvilke omkostninger?

Retshjælpsforsikringen dækker både dine egne sagsomkostninger og de omkostninger, som du måtte blive dømt til at betale modparten, hvis du taber sagen. Forsikringen dækker også omkostningerne til afholdelse af syn- og skøn. Forsikringen dækker dog ikke omkostninger, som har været urimelige, og den dækker heller ikke dine egne rejseomkostninger og eventuel tabt arbejdsfortjeneste.


5. Selvrisiko

Forsikringen dækker, uanset om du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces eller ej. Disse betingelse kan du læse om på emne nr.166. Du skal således ikke søge fri proces, når retshjælpsforsikringen dækker sagen.

Hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, dækker retshjælpsforsikringen omkostningerne ved sagen, dog skal du selv betale en selvrisiko på 10% af de samlede omkostninger, minimum 2.500 kr. Selvrisikoen gælder, uanset om du vinder eller taber sagen. Hvis du vinder sagen, får du normalt tilkendt sagsomkostninger fra modparten, men det er langt fra sikkert, at de tilkendte sagsomkostninger dækker dine fulde omkostninger ved sagen, og i så fald dækker retshjælpsforsikringen dine resterende omkostninger, men som anført således, at du også i denne situation har en selvrisiko på 10%, minimum 2.500 kr.

Der var tidligere en maksimumsdækning på 30.000 kr. incl. moms. Denne maksimumsdækning blev med virkning fra d. 1. juni 1993 forhøjet til 75.000 kr. incl moms. Maksimumsdækningen er i 2024 typisk på¨225.000 kr.


Du kan på emne nr. 168 læse om omkostningerne ved advokatbistand i retssager og på emne nr.186 om omkostningerne ved en retssag.