168 Hvad koster advokatbistand?
 

Ifølge retsplejelovens § 126, stk. 2 må en advokat ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.

På en række områder fandtes der indtil d. 01.08.1996 vejledende salærtakster, hvor salæret blev beregnet ud fra sagens økonomiske værdi. Det var f. eks. gældende i retssager, hvor den vejledende takst for at føre en retssag om krav på indtil 10.000 kr. var 4.500 kr. + moms. Var kravet større, steg salæret med en vis procentdel, der startede med 15% og endte med 3%. Var kravet på fx. 100.000 kr., udgjorde det vejledende proceduresalær 11.350 kr. + moms. Du kan på emne nr. 186 læse mere om omkostningerne ved retssager.

Der fandtes indtil d. 01.08.1996 også vejledende takster for advokatbistand i forbindelse med behandlingen af dødsboer. Det kan du læse mere om på emne nr. 824.

Derimod har aldrig været vejledende takster for ægteskabssager, herunder forældremyndighedssager. Du kan læse mere om omkostningerne i ægteskabssager på emne nr. 556.

Der gælder ikke længere vejledende takster for advokatbistand i forbindelse med ejendomshandler. Du kan læse mere om omkostningerne i forbindelse med køb af ejerbolig på emne nr. 766 og om omkostningerne i forbindelse med salg af ejerbolig på emne nr. 775.

Advokaten fastsætter sit honorar ud fra en konkret vurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på arbejdets art og omfang, sagsgenstandens størrelse, den medgåede tid og det opnåede resultat.

Tidsforbruget indgår som et væsentligt moment ved afregningen, men tidsforbruget er ikke eneafgørende for regningens størrelse. Der gælder ikke nogen fast timetakst for advokater, men de fleste advokater beregner sig mindst 1.800-2.800 kr. pr. anvendt time + moms, dvs. i alt 2.250-3.500 kr., og i mange tilfælde er timetaksten betydeligt højere.

Hvis du som forbruger beder en advokat om bistand, skal advokaten i forbindelse med, at aftalen om ydelse af bistand indgås, af egen drift skriftligt give dig oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det vederlag, advokaten agter at beregne sig. Hvor det ikke er muligt at oplyse et fast vederlag, skal advokaten enten angive den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Advokaten skal endvidere oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Har advokaten afgivet et overslag, skal advokaten så tidligt som muligt orientere dig, hvis det samlede vederlag forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget.

Skal advokatens vederlag udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, skal advokaten, når han påtager sig opgaven, orientere dig om principperne for fastsættelse af vederlaget og om de mulige konsekvenser for klienten.

Når du skal have et møde med din advokat med henblik på oprettelsen af et dokument, gør du klogt i at være så velforberedt som overhovedet muligt, således at advokaten kan bruge sin tid til egentlig juridisk rådgivning. Skal du have oprettet et testamente, bør du på forhånd nedskrive dine ønsker og medbringe dette notat, hvor du også har anført navne, adresser og personnumre på de personer, som du ønsker at betænke i dit testamente. Du kan også på forhånd sende advokaten en e-mail med disse oplysninger, således at mødet kan bruges til den egentlige drøftelse af testamentets indhold.

Er der f. eks. tale om en sag om opløsning af fælles forældremyndighed, vil det være fornuftigt, at du før det første møde med advokaten sender denne en mail med de relevante bilag i kronologisk orden, eventuelt sammen med en kronologisk redegørelse for begivenhedsforløbet frem til nu. På denne måde kan der spares megen tid for advokaten og dermed bliver regningen fra advokaten alt andet lige lavere.

Dette var kun to eksempler, men det er helt generelt en god idé, at du fremlægger din sag klart og overskueligt for advokaten, og at du på forhånd har tænkt over, hvad du helt præcist ønsker at få svar på hos advokaten. På den måde får du mest ud af de dyre advokattimer.

Hvis din sag vedrører et af de emner, som er med på denne service, vil vi råde dig til på forhånd at læse de pågældende emner. Du vil dermed forhåbentlig få en grundviden om de juridiske problemer i din sag, således at advokaten ikke behøver forklare dig, hvad f. eks. en separation betyder, eller hvad der forstås ved skilsmissesæreje. Du vil på denne måde i sidste ende kunne spare ikke ubetydelige beløb.

Du kan på vor formularservice bestille formularer til over 50 forskellige dokumenter, som det ville koste langt mere at få oprettet ved advokat. Du kan vælge selv at oprette dokumentet alene ved hjælp af den vejledning, som du kan få på denne service. 

Hvis du i øvrigt finder, at advokatens regning ikke er rimelig, kan du klage over regningen til advokatmyndighederne. Det kan du læse mere om på emne nr. 174.