164 Fri proces

Hvem kan få fri proces?

Fri proces ved ansøgning direkte til retten

Fri proces ved ansøgning til Civilstyrelsen.

Hvad betyder fri proces?


Hvem kan få fri proces?

Der er en grundlæggende betingelse for fri proces, at du opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces. Denne betingelse kan du læse mere om på emne nr. 166.

Indtil d. 01.01.2007 blev sager om fri proces behandlet ved statsforvaltningerne. Fra d. 01.01.2007 meddeles fri proces enten direkte af retten eller også af Civilstyrelsen. 

Fri proces ved ansøgning direkte til retten

I følgende sagstyper skal ansøgning om fri proces direkte indgives til den ret, hvor sagen skal anlægges eller allerede er anlagt:

 1. Sager om opløsning af fælles forældremyndighed og andre sager om forældremyndighed, dog ikke sager om ændring af tidligere aftale eller afgørelse om forældremyndighed.

 2. Sager om separation eller skilsmisse og alle andre ægteskabssager.

 3. Sager, hvor du helt eller delvis har fået medhold i

  a) Advokatnævnet

  b) et huslejenævn eller et beboerklagenævn,

  c) et centralt statsligt klagenævn eller

  d) et privat klage- eller ankenævn, der er godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender,

  og sagen er indbragt af ansøgeren til opfyldelse af nævnets afgørelse eller et forlig indgået for nævnet eller af modparten til ændring af nævnets afgørelse eller et forlig indgået for nævnet.

Det er uden betydning, om du er sagsøger eller sagsøgt.´

Du kan direkte ved retten få fri proces til en appelsag, når du helt eller delvis har fået medhold i den foregående instans, og sagen er appelleret af modparten.

Retten kan ved kendelse afslå at give dig fri proces, hvis det er åbenbart, at du ikke vil få medhold i sagen.

Rettens kendelse kan påkæres.

Fri proces ved ansøgning til Civilstyrelsen.

I alle andre sagstyper er det  Civilstyrelsen, som behandler sager om fri proces

Civilstyrelsen har følgende adresse

Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf. 33 92 33 34

 

Du kan ikke få fri proces til sager, som behandles administrativt, f. eks. sager om samvær eller om størrelsen af et børnebidrag eller et ægtefællebidrag

Civilstyrelsen skal vurdere, om du skønnes at have rimelig grund til at føre proces.

I denne vurdering indgår blandt andet

1) sagens betydning for dig,

2) udsigten til, at du vil få medhold i sagen,

3) sagsgenstandens størrelse,

4) størrelsen af de forventede omkostninger og

5) muligheden for at få sagen afgjort ved et administrativt nævn eller et privat klage- eller ankenævn, der er godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.

I sager i 1. instans om opsigelse eller ophævelse af boliglejemål eller ansættelsesforhold eller om personskade anses henholdsvis lejeren, arbejdstageren og skadelidte for at have rimelig grund til at føre proces, medmindre de ovennævnte punkter under 2)-5) klart taler herimod.

Fri proces  kan kun undtagelsesvis gives til

1) sager, der udspringer af ansøgerens erhvervsvirksomhed, eller

2) sagsøgeren i sager om ærekrænkelse, medmindre en ærekrænkelse af en vis grovhed er udbredt gennem et massemedium eller i øvrigt til en videre kreds.

Uden for de tilfælde, der er nævnt ovenfor, kan Civilstyrelsen efter ansøgning meddele en part fri proces, når særlige grunde taler for det. Dette gælder navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation. 

Afslår Civilstyrelsen fri proces, kan afslaget påklages til Procesbevillingsnævnet inden 4 uger efter, at du har fået meddelelse om afslaget.

Civilstyrelsen foretager en ret så grundig prøvelse af dine udsigter til at vinde sagen, og det er derfor meget vigtigt, at sagen bliver belyst så godt som muligt fra din side allerede på dette tidlige tidspunkt.

Du bør derfor altid søge juridisk hjælp til en ansøgning om fri proces i Civilstyrelsen - enten hos retshjælpen, som du kan læse mere om på emne nr. 161 eller hos en advokat, som kan yde dig offentlig retshjælp hertil. Denne advokatbistand vil være helt gratis for dig. Dette kan du læse mere om på emne nr. 163.


Hvad betyder fri proces?

Fri proces betyder, at du som absolut hovedregel ikke skal betale nogen del af omkostningerne. Du bliver fri for at betale retsafgift, og du får beskikket en advokat, som betales af det offentlige, og som ikke må kræve dig for noget særskilt salær. Taber du sagen betaler statskassen også de idømte sagsomkostninger til modparten. Du skal heller ikke betale omkostningerne til fx. syn og skøn under sagen eller til vidnegodtgørelse.

I særlige tilfælde kan retten dog bestemme, at den part, som har fri proces, helt eller delvis skal erstatte statskassen omkostningerne. Det gælder fx. hvis det under sagen viser sig, at der er givet fri proces på grundlag af forkerte oplysninger fra ansøgeren.

Selv om du har fri proces, skal der ske anmeldelse af sagen til din retshjælpsforsikring, hvis du har en sådan, og i de fleste tilfælde vil omkostningerne ved sagen blive betalt af retshjælpsforsikringen, men uden at du skal betale nogen del af omkostningerne. Der er med andre ord ikke nogen selvrisiko, når du har fri proces.

Der gælder specielle regler for fri proces til skifte af fællesboet. Disse regler kan du læse mere om på emne nr. 556.