556 Omkostningerne

Dette emne handler naturligvis ikke om de menneskelige omkostninger ved en separation og skilsmisse, men alene om de økonomiske omkostninger - både i forbindelse med de sager som gennemføres ved bevilling og de sager, som gennemføres ved dom, og jeg vil i den forbindelse omtale reglerne om retshjælp og fri proces i ægteskabssager. Til sidst vil jeg omtale omkostningerne til advokatbistand i forbindelse med bodelingen.

Det er fra d. 01.07.2013 indført et gebyr, som skal betales ved anmodninger om separation eller skilsmisse. Gebyret udgør fra d. 02.06.2023 775 kr.

Familieretshuset behandler ikke din ansøgning, før gebyret er betalt, og du får i øvrigt ikke pengene tilbage, hvis separationen eller skilsmissen af en eller anden grund ikke bliver gennemført.

Der er fra d. 01.07.2013 også indført et nyt gebyr for anmodninger om afholdelse af vilkårsforhandlinger. Gebyret udgør fra d. 02.06.2023 1.825 kr.

Hvis f. eks. hustruen søger om separation og ønsker hustrubidrag, og manden ikke vil påtage sig en bidragspligt, skal hustruen betale i alt 2.600 kr. for ansøgning om separation og anmodning om vilkårsforhandling, før hustruen kan begære sagen oversendt til retten. Selv om hustruen får fri proces til retssagen, vil hun ikke få de 2.600 kr. refunderet. Gebyrreglerne er efter min mening meget urimelige.

Familieretshuset tilbyder børnesagkyndig rådgivning ved uenighed om forældremyndighed og samværsret. Denne rådgivning er altid gratis - uanset jeres indkomstforhold.

Hvis I ikke kan blive enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen, afgør Familieretshuset spørgsmålet om pligten til at betale ægtefællebidrag og om retten til lejligheden. Afgørelsen kan indbringes for familieretten. Der er ingen gebyr på ægteskabssager, herunder skilsmissesager ved domstolene, og der skal heller ikke betales retsafgift.

Uanset om separationen eller skilsmissen gennemføres ved bevilling eller dom, gør du klogt i at søge juridisk assistance hos en advokat, som kan bistå dig og varetage dine interesser gennem hele sagsforløbet.

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser herfor, kan du få udvidet retshjælp, dvs. statstilskud til en del af advokatregningen. Det kan du læse mere om på emne nr. 163. Du kan tillige få fri proces under selve ægteskabssagen ved domstolene. Det kan du læse mere om på emne nr. 164. Du kan på emne nr. 166 få oplysninger om de aktuelle indkomstgrænser for retshjælp og fri proces.

Fri proces i en ægteskabssag omfatter kun selve retssagen vedr. vilkårene for separation eller skilsmisse, fx. om, hvem der skal have lejligheden eller om manden skal betale hustrubidrag. Fri proces dækker ikke en sideløbende eller efterfølgende sag om bopæl eller samvær eller om delingen af fællesboet. Du kan dog få bevilget særskilt fri proces til skifte. Det kan du læse mere om på emne nr. 571.

Hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, skal du selv betale dine advokatomkostninger. Der er ikke faste takster for ægteskabssager, herunder forældremyndighedssager, men du kan roligt regne med, at jo mere kompliceret sagen er, og jo flere timer advokaten skal bruge på sagen, desto dyrere bliver det.

Hvis du som forbruger beder en advokat om bistand, skal advokaten fra d. 01.05.2005  i forbindelse med, at aftalen om ydelse af bistand indgås, af egen drift skriftligt give dig oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det vederlag, advokaten agter at beregne sig. Hvor det ikke er muligt at oplyse et fast vederlag, skal advokaten enten angive den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Advokaten skal endvidere oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Har advokaten afgivet et overslag, skal advokaten så tidligt som muligt orientere dig, hvis det samlede vederlag forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget.

Skal advokatens vederlag udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, skal advokaten, når han påtager sig opgaven, orientere dig om principperne for fastsættelse af vederlaget og om de mulige konsekvenser for klienten.

Din retshjælpsforsikring dækker som hovedregel ikke omkostningerne i ægteskabssager, herunder sager om bopæl og om forældremyndighed. Dog dækker retshjælpsforsikringen omkostningerne ved disse sagers behandling som ankesager i landsret og højesteret, hvis du har fået helt eller delvist medhold i byretten. Du kan læse mere om retshjælpsforsikring på emne nr. 165.

Retshjælpsforsikringen dækker ikke sager vedrørende bodelingen, og det gælder hvad enten sagen behandles af skifteretten, byretten, landsretten eller Højesteret.

Hvis du mener, at advokatens regning er for stor, kan du klage over regningen til advokatmyndighederne. Det kan du læse mere om på emne nr. 174