163 Retshjælp hos advokat.

Hvilke advokater yder retshjælp

Hvad koster retshjælpen?

Hvem kan få retshjælp?

Hvilke typer sager?


Hvilke advokater yder retshjælp?

Langt de fleste advokater yder såkaldt offentlig retshjælp, men det er dog ikke alle. Hvis du er i tvivl om, hvorledes du finder en advokat, som er med i retshjælpsordningen, kan du ringe til det lokale dommerkontor eller den lokale statsforvaltning, som ligger inde med en ajourført fortegnelse over de advokater, der er tilmeldt ordningen. Du kan i øvrigt altid, når du bestiller tid for et møde hos advokaten, spørge, om advokaten yder retshjælp.

Hvad koster retshjælpen?

Advokatvagterne kan give retshjælp i form af helt grundlæggende mundtlig rådgivning (trin 1).

Retshjælp ved advokater kan gives i form af rådgivning ud over helt grundlæggende mundtlig rådgivning (trin 2) og rådgivning i forbindelse med forligsforhandlinger (trin 3).

Retshjælp på trin 2 koster i 2024  314,00 kr. incl. moms.  Retshjælpen omfatter rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter og ægtepagter samt deltagelse i møder.

Retshjælp på trin 3 omfatter yderligere rådgivning, der ydes med henblik på at opnå en forligsmæssig løsning af en tvist. Retshjælp på trin 3 forudsætter, at advokaten med rimelighed skønner, at der er udsigt til, at sagen herved vil kunne afsluttes forligsmæssigt. For denne retshjælp skal du maksimalt betale yderligere 1.435 kr. incl moms. Det samlede beløb, som du selv skal betale, bliver da maksimalt i alt 1.750,00 kr. for retshjælp på trin 2 og 3.

Det offentlige yder et tilskud til advokatsalæret i disse sager, således at advokaten får i alt 1.008,00 kr. excl. moms ved retshjælp trin 2  og i alt 3.304,00 kr. excl. moms ved retshjælp trin 2 og 3.

Hvis advokatens bistand består i på dine vegne at udarbejde en ansøgning om fri proces, betaler statskassen det fulde retshjælpshonorar på trin 2 og 3, og du skal i disse sager slet ikke betale noget selv. Det gælder, uanset om fri proces bliver bevilget eller ej.

Advokaten har pligt til at orientere dig, forinden han går over til at yde retshjælp på trin 3, og udgangspunktet er derfor, at du kun kommer til at betale 303,50 kr. for det første møde med advokaten.

Advokaten har også pligt til at fortælle dig, når retshjælp på trin 3 er brugt op, således at forstå, at du nu selv skal betale det fulde honorar for yderligere bistand. Du vil normalt kunne regne med, at advokaten vil kunne anvende ca. 1,5 timer på sagen, inden for retshjælp trin 3.

Hvem kan få retshjælp?

Det er langt fra alle, som kan få offentlig retshjælp. Du kan kun få offentlig retshjælp, hvis du opfylder nogle økonomiske betingelser, som er fælles med betingelserne for at få fri proces. Du kan på emne nr. 166 læse mere om disse økonomiske grænser. Du bør altid medbringe din og din ægtefælles/samlevers årsopgørelser til det første møde med advokaten, som herefter straks vil kunne fortælle dig, om du opfylder betingelserne.

Er dette tilfældet, skal du underskrive et ansøgningsskema, som normalt udfyldes af advokaten. Det er også advokaten, der sørger for det praktiske med at søge om tilskud til retshjælpen på det lokale dommerkontor.

Hvilke typer sager?

Du kan få retshjælp til næsten alle typer af sager. Jeg vil i dog neden for anføre 4 sagstyper, hvor du dog ikke kan få retshjælp:

  1. Der kan for det første ikke ydes retshjælp til sigtede eller tiltalte i straffesager. Derimod kan der godt ydes retshjælp til f. eks et voldsoffer.

  2. Der kan for det andet ikke ydes retshjælp til aktivt erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig karakter.

  3. For det tredje kan der ikke ydes retshjælp i sager om gældsanering. Du kan i øvrigt få en oversigt over denne linies 5 emner om gældssanering på emne nr. 646.

  4. For det fjerde kan du ikke få retshjælp i sager, der angår eller er under behandling ved en forvaltningsmyndighed et privat klage- eller ankenævn, der er godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender. Du kan dog godt få retshjælp til at klage over en offentlig myndigheds afgørelse.

Du skal være klar over, at den retshjælp på trin 3 kun omfatter rådgivning, der ydes med henblik på at opnå en forligsmæssig løsning af en tvist. Du kan f. eks. ikke få retshjælp på trin 3 til udfærdigelse af et testamente eller en ægtepagt, medens du eventuelt vil kunne få retshjælp på trin 3 i forbindelse med en ægteskabssag.