Retsplejelovens kapitel 66 a

Forurettede

Overskriften til kapitel 66 a er ændret ved § 1.6 i lov nr. 517 af 06.06.2007 fra den. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Advokatbistand til den forurettede

§ 741 a. I sager, der vedrører overtrædelse af straffelovens § 119, § 119 b, § 123, § 210, §§ 216-223, § 225, jf. §§ 216-223, §§ 231 og 232, § 237, jf. § 21, §§ 242-246, §§ 249 og 250, § 252, stk. 2, §§ 260-262 b eller § 288, beskikker retten en advokat for den, der er forurettet ved lovovertrædelsen, når den pågældende fremsætter begæring om det, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I sager om overtrædelse af straffelovens § 210, § 216, § 222, stk. 2, eller § 223, stk. 1, skal beskikkelse ske, medmindre den pågældende efter at være vejledt om retten til beskikkelse af advokat frabeder sig det. Den forurettede skal have lejlighed til at tale med en advokat før politiets afhøring af forurettede, medmindre den pågældende efter at være blevet vejledt frabeder sig det. Det samme gælder i sager om overtrædelse af § 225, jf. § 216, § 222, stk. 2, eller § 223, stk. 1.

Stk. 3. I sager om overtrædelse af straffelovens § 119, § 119 b, § 123, §§ 218-220, § 222, stk. 1, § 223, stk. 2, §§ 231 og 232, § 237, jf. § 21, §§ 242-246, §§ 249 og 250, § 252, stk. 2, §§ 260-262 b eller § 288 kan beskikkelse af advokat dog afslås, hvis lovovertrædelsen er af mindre alvorlig karakter og advokatbistand må anses for åbenbart unødvendig. Det samme gælder i sager, der vedrører overtrædelse af straffelovens § 225, jf. §§ 218-220, § 222, stk. 1, § 222, stk. 1, eller § 223, stk. 2.

Stk. 4. I sager om overtrædelse af straffelovens §§ 210 eller 216-223, § 225, jf. §§ 216-223, eller §§ 231 eller 232 har den forurettede ret til en vederlagsfri samtale med en advokat forud for eventuel anmeldelse til politiet.

Stk. 5. Når særlige omstændigheder taler for det, kan retten efter anmodning beskikke en advokat for den forurettede, selv om lovovertrædelsen ikke er omfattet af stk. 1.

Stk. 6. Er den forurettede afgået ved døden som følge af forbrydelsen, kan retten efter anmodning beskikke en advokat for den forurettedes nære pårørende, når særlige hensyn taler for det og betingelserne efter stk. 1, 2 eller 5 er opfyldt.

Stk. 7. Fremsætter den forurettede ikke begæring om beskikkelse af advokat, kan der efter politiets begæring beskikkes en advokat for den forurettede under efterforskningen. Det samme gælder, når der ikke sker beskikkelse efter stk. 2.

§ 741 a er ændret fra d. 01.07.2005 ved § 1.1 i lov nr. 558 af 24.06.2005. Hidtidig formulering: I sager, der vedrører overtrædelse af straffelovens § 119, § 123, § 210, §§ 216-223, §§ 224 eller 225, jf. §§ 216-223, § 232, § 237, jf. § 21, §§ 244-246, §§ 249 og 250, § 252, stk. 2, §§ 260-262a eller § 288, beskikker retten en advokat for den, der er forurettet ved lovovertrædelsen, når den pågældende fremsætter begæring om det. I sager om overtrædelse af straffelovens § 119, § 123, § 218, stk. 1, §§ 219-221, § 222, stk. 1 og stk. 2, 1. led, § 223, stk. 2, § 232, § 237, jf. § 21, §§ 244-246, §§ 249 og 250, § 252, stk. 2, §§ 260-262a eller § 288 kan beskikkelse af advokat dog afslås, hvis lovovertrædelsen er af mindre alvorlig karakter og advokatbistand må anses for åbenbart unødvendig. Det samme gælder i sager, der vedrører overtrædelse af straffelovens § 224 eller § 225, jf. § 218, stk. 1, §§ 219-221, § 222, stk. 1 og stk. 2, 1. led, eller § 223, stk. 2.
Stk. 2. Fremsætter den forurettede ikke begæring om beskikkelse af advokat, kan der efter politiets begæring beskikkes en advokat for den forurettede under efterforskningen.

§ 741 a, stk. 1 er ændret ved § 2 i
lov nr. 468 af 07.06.2001 fra d. 01.07.2001 (henvisning til straffelovens § 252, stk. 2)
§ 741 a, stk. 1 er ændret fra d. 03.04.2003 ved § 3 i
lov nr. 228 af 02.04.2003 (henvisning til § 262 a)
§ 741 a, stk. 4 og 5 er indsat § 1.7 i lov nr. 517 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 741 a, stk. 2, 1. og 3. pkt. er ændret ved § 2.1 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 741 a, stk. 2, 1. og 3. pkt., ændres »§§ 216 og 217, § 218, stk. 2, § 222, stk. 2, 2. led« til: »§ 216, § 222, stk. 2«.
§ 741 a, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 2.2 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 741 a, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., udgår »§ 224 eller«.
§ 741 a, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 2.4 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 741 a, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 224 eller § 225, jf. § 210,« til: »§ 225, jf.«
§ 741 a, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 2.5 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 741 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 218, stk. 1, §§ 219-221, § 222, stk. 1, og stk. 2, 1. led« til: »§§ 218-221, § 222, stk. 1«.
§ 741 a, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 2.6 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 741 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 218, stk. 1, §§ 219-221, § 222, stk. 1 og stk. 2, 1. led« til: »§§ 218-221, § 222, stk. 1«.
§ 741 a, stk. 1 og 3 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 329 af 30.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 741 a, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 244-246,« til: »§§ 243-246,«.
§ 741 a, stk. 1 er ændret ved § 5.1 i lov nr. 1832 af 08.12.2020 fra d. 15.12.2020. I § 741 a, stk. 1, indsættes efter »119,«: »§ 119 b,«.
§ 741 a, stk. 3 er ændret ved § 5.2 i lov nr. 1832 af 08.12.2020 fra d. 15.12.2020. I § 741 a, stk. 3, indsættes efter »119,«: »§ 119 b,«.
§ 741 a, stk. 1 og 3 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 2600 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 741 a, stk. 1, og stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 243-246,« til: »§§ 242-246,«.
§ 741 a, stk. 4 er indsat ved § 2.4 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.
§ 741 a, stk. 5, der bliver stk. 6, er ændret ved § 2.5 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022. I § 741 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »4« til: »5«.
§ 741 a, stk. 1 og 3 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 696 af 24.05.2022 fra d. 01.06.2022. I § 741 a, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 260-262 a« til: »§§ 260-262 b«.
§ 741 a, stk. 4 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 741 a, stk. 4, ændres »§ 232« til: »§§ 231 eller 232«.
§ 741 a, stk. 1 og 3 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 741 a, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 232« til: »§§ 231 og 232«.
§ 741 a, stk. 3 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 741 a, stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »§§ 218-221« til: »§§ 218-220«.

§ 741 b. Politiet vejleder den forurettede eller, hvis den forurettede er afgået ved døden som følge af forbrydelsen, den forurettedes nære pårørende om reglerne om beskikkelse af en advokat. I de sager, der er nævnt i § 741 a, stk. 2, skal forurettede endvidere gøres bekendt med reglerne om advokatens medvirken, jf. § 741 a, stk. 2, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., nedenfor. Vejledningen skal gives, inden den forurettede afhøres første gang, og skal gentages i forbindelse med og inden anden afhøring. Det skal af politirapporten fremgå, at den forurettede har modtaget behørig vejledning, og at offeret har fået udleveret relevant skriftligt materiale vedrørende bistandsadvokatordningen m.v. Endvidere skal det fremgå, hvis den forurettede ikke har ønsket en advokat beskikket. Politiet drager omsorg for, at spørgsmål om beskikkelse efter § 741 a indbringes for retten.

Stk. 2. Er den forurettede villig til at udtale sig, er begæringen om beskikkelse af advokat ikke til hinder for, at politiet afhører den forurettede uden advokatens tilstedeværelse. I tilfælde, hvor beskikkelse skal ske efter § 741 a, stk. 2, gælder dette kun, hvis den forurettede anmoder om at blive afhørt uden advokatens tilstedeværelse.

Stk. 3. Politiet kan tilkalde eller kontakte en af de i § 733, stk. 1, nævnte advokater til at varetage hvervet som advokat for den forurettede, indtil retten måtte have beskikket en advokat.

Stk. 4. Justitsministeriet kan fastsætte nærmere regler om tilkaldeordningens gennemførelse

§ 741 b er ændret fra d. 01.07.2005 ved § 1.2 i lov nr. 558 af 24.06.2005. Hidtidig formulering: Politiet vejleder den forurettede om adgangen til at begære en advokat beskikket. Vejledningen skal gives, inden den forurettede afhøres første gang, og skal gentages i forbindelse med og inden anden afhøring. Det skal af politirapporten fremgå, at den forurettede har modtaget behørig vejledning. Politiet drager omsorg for, at den forurettedes begæring om beskikkelse af advokat indbringes for retten.
Stk. 2. Er den forurettede villig til at udtale sig, er begæringen om beskikkelse af advokat ikke til hinder for, at politiet afhører den forurettede uden advokatens tilstedeværelse. Ønsker den forurettede ikke at udtale sig uden advokatens tilstedeværelse, kan politiet tilkalde en af de i § 733, stk. 1, nævnte advokater til at varetage hvervet som advokat for den forurettede, indtil retten har taget stilling til begæringen.
Stk. 3. Justitsministeriet kan fastsætte nærmere regler om tilkaldeordningens gennemførelse.

§ 741 b, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 517 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 741 b, stk. 1, 1. pkt. indsættes efter »forurettede«: »eller, hvis den forurettede er afgået ved døden som følge af forbrydelsen, den forurettedes nære pårørende«.

§ 741 c. Advokaten har adgang til at overvære afhøringer af den forurettede såvel hos politiet som i retten og har ret til at stille yderligere spørgsmål til den forurettede. Advokaten har ret til at gøre indsigelse mod en bevisførelse i strid med retsplejelovens § 185, stk. 2. Advokaten underrettes om tidspunktet for afhøringer. Retsmøder, hvor forurettede skal afhøres, berammes så vidt muligt efter aftale med bistandsadvokaten. Advokaten underrettes om andre retsmøder, herunder retsmøder efter retsplejelovens § 831.

Stk. 2. Advokaten har adgang til at gøre sig bekendt med den forurettedes forklaring til politiet og andre dokumenter i sagen vedrørende den forurettede. Når der er rejst tiltale i sagen, har advokaten tillige adgang til at gøre sig bekendt med det øvrige materiale i sagen, som politiet har tilvejebragt. § 729 c finder dog tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Advokaten skal have udleveret kopi af materialet, i det omfang det uden ulempe kan kopieres. Advokaten må ikke uden politiets samtykke overlevere det modtagne materiale til den forurettede eller andre, og han må ikke uden politiets samtykke gøre den forurettede eller andre bekendt med indholdet af det i stk. 2, 2. pkt., nævnte materiale.

Stk. 4. Retten meddeler advokaten udskrift af dommen. Advokaten må ikke overlevere udskriften til den forurettede uden rettens samtykke. I sager om overtrædelse af straffelovens §§ 210 eller 216-223, § 225, jf. §§ 216-223, eller §§ 231 eller 232 har den forurettede ret til en vederlagsfri samtale med den beskikkede advokat efter sagens eller retshandlingens afslutning.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på en advokat, der er antaget af den forurettede eller den forurettedes nære pårørende.

§ 741 c, stk. 3, 1. pkt., affattes fra d. 01.07.2004 således, jfr. lov nr. 215 af 31.03.2004:
»Advokaten skal have udleveret kopi af materialet, i det omfang det uden ulempe kan kopieres.«
§ 741 c, stk. 1 og 2 er ændret fra d. 01.07.2005 ved § 1.3 i
lov nr. 558 af 24.06.2005. Hidtidig formulering: Advokaten har adgang til at overvære afhøringer af den forurettede såvel hos politiet som i retten og har ret til at stille yderligere spørgsmål til den forurettede. Advokaten underrettes om tidspunktet for afhøringer og retsmøder.
Stk. 2. Advokaten har adgang til at gøre sig bekendt med den forurettedes forklaring til politirapport. Når der er rejst tiltale i sagen, har advokaten tillige adgang til at gøre sig bekendt med det øvrige materiale i sagen, som politiet har tilvejebragt.

§ 741 c, stk. 1, 5. pkt. er ændret ved § 1.14 i
lov nr. 538 af 08.06.2006 fra den 01.01.2007. »§ 922« er ændret til »§831«.
§ 741 c, stk. 4 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 517 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 741 c, stk. 5 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 517 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Stk. 5. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på en advokat, der er antaget af den forurettede i de i § 741 a nævnte sager.
§ 741 c, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 709 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018.
§ 741 c, stk. 4, 3. pkt. er indsat ved § 2.6 i lov nr. 226 af 15.02.2022 fra d. 01.03.2022.
§ 741 c, stk. 4 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 741 af 13.06.2023 fra d. 01.07.2023. I § 741 c, stk. 4, 3. pkt., ændres »§ 232« til: »§§ 231 eller 232«.

§ 741 d. Om kompetencen til at beskikke advokat for den forurettede eller den forurettedes nære pårørende gælder samme regler som ved beskikkelse af forsvarer, jf. § 735.

§ 741 d er ændret ved § 1.11 i lov nr. 517 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 741 d indsættes efter »forurettede«: »eller den forurettedes nære pårørende«.

§ 741 e. Politiet og anklagemyndigheden vejleder i fornødent omfang den forurettede eller, hvis den forurettede er afgået ved døden, den forurettedes nære pårørende om vedkommendes retsstilling og om sagens forventede forløb. Politiet og anklagemyndigheden informerer endvidere vedkommende om sagens gang.

Stk. 2. Justitsministeren eller den, som justitsministeren bemyndiger dertil, fastsætter nærmere regler om vejlednings- og informationspligten efter stk. 1.

§ 741 e er indsat ved § 1.12 i lov nr. 517 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007.

§ 741 f. Anklagemyndigheden underretter den forurettede om den rejste tiltale eller en anmodning om retsmøde om behandling af sagen som tilståelsessag. Er den forurettede afgået ved døden, underrettes den forurettedes nære pårørende.

Stk. 2. Anklagemyndigheden underretter den forurettede om tidspunktet for hovedforhandlingen eller et retsmøde med henblik på behandling af sagen som tilståelsessag, hvis den forurettede har anmodet om det. Er den forurettede afgået ved døden, underrettes den forurettedes nære pårørende, hvis vedkommende har anmodet om det. Underretning kan undlades, hvis den forurettede eller den forurettedes nære pårørende skal møde som vidne eller har fået en advokat beskikket efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 3. Anklagemyndigheden underretter den forurettede om en anke, hvis den forurettede har fremsat anmodning efter stk. 2. Er den forurettede afgået ved døden, underrettes den forurettedes nære pårørende om en anke, hvis vedkommende har fremsat anmodning efter stk. 2.

Stk. 4. Anklagemyndigheden underretter den forurettede om en sags genoptagelse, hvis den forurettede har fremsat anmodning efter stk. 2. Er den forurettede afgået ved døden, underrettes den forurettedes nære pårørende om en sags genoptagelse, hvis vedkommende har fremsat anmodning efter stk. 2.

§ 741 f er indsat ved § 1.12 i lov nr. 517 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007.

§ 741 g. I sager, hvor der er afsagt dom om ubetinget fængselsstraf for en grovere overtrædelse af straffeloven, hvor vold, psykisk vold, stalking, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, eller en seksualforbrydelse, underrettes den forurettede efter anmodning om tidspunktet for den dømtes første uledsagede udgang og løsladelse og om eventuel undvigelse, hvis den dømte har været varetægtsfængslet før dom og ikke har været løsladt mellem dommens afsigelse og fuldbyrdelse. I sådanne tilfælde underrettes den forurettede desuden efter anmodning, hvis gerningsmanden under afsoning og på institutionens område med institutionens viden medvirker i optagelserne til et tv- eller radioprogram produceret til udsendelse her i landet, hvori den pågældende har en fremtrædende rolle, eller i et portrætinterview i et dansk dagblad. Det samme gælder ved medvirken i optagelserne af et sådant tv- eller radioprogram eller interview uden for institutionens område i tilfælde, hvor institutionen har meddelt tilladelse til udgang med viden herom. Er den forurettede afgået ved døden, underrettes den forurettedes nære pårørende efter anmodning. Underretning kan afslås, hvis væsentlige hensyn til gerningsmanden taler for det.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis gerningsmanden er dømt til anbringelse efter straffelovens §§ 68, 69, 73 eller 74 a eller til forvaring efter straffelovens § 70.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om underretningsordningen, herunder om, at afgørelser ikke kan påklages til en højere administrativ myndighed.

§ 741 g er indsat ved § 1.1 i lov nr. 412 af 09.05.2011 fra d. 01.07.2011.
§ 741 g, stk. 1, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 629 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 741 g, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.7 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 741 g, stk. 1, 1. pkt., ændres »sædelighedsforbrydelse« til: »seksualforbrydelse«.
§ 741 g, stk. 3 er ændret ved § 5.2 i lov nr. 503 af 23.05.2018 fra d. 25.05.2018. I § 741 g, stk. 3, udgår », og at persondatalovens bestemmelser om oplysningspligt ikke finder anvendelse i forhold til den dømte«.
§ 741 g, stk. 1 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 329 af 30.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 741 g, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »vold,«: »psykisk vold,«.
§ 741 g, stk. 1 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 2600 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 741 g, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »psykisk vold,«: »stalking,«.

Advokat Jørgen U. Grønborg